Categories
Uncategorized

451 La preghiera cristiana contrassegnata dal tit

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Booking.com
Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più.
----------------------------------------------------------------------------------------------

451 La preghiera cristiana è contrassegnata dal titolo “Signore,”
2664-2665 sia nell’invito alla preghiera ( “Il Signore sia con voi.”), La sua
281 7 conclusione ( “per Cristo nostro Signore”), o l’esclamazione piena di
fiducia e speranza: atha Maran ( “! Signore nostro, vieni”), o tha Marana
( “Vieni, Signore!”) – “Un uomo Vieni, Signore Gesù.” 69
IN BREVE
452 Il nome di Gesù significa “Dio salva”. Il bambino nato di
la Vergine Maria si chiama Gesù, “egli infatti salverà il suo
popolo dai suoi peccati “(Mt 1,21):” Non c’è nessun altro
nome sotto il cielo che sia dato agli uomini, che possiamo
devono essere salvati”(Atti 4:12).
453 Il titolo “Cristo” significa “Unto” (Messia).
Gesù è il Cristo, per “Dio unse Gesù di Nazareth
con lo Spirito Santo e potenza”(At
10,38). Era quello “che deve venire” (Lc 7,19), il
oggetto di “speranza d’Israele” (At 28,20).
454 Il titolo “Figlio di Dio” significa l’unica ed eterna
rapporto di Gesù Cristo a Dio suo Padre: egli è il
Figlio unigenito del Padre (Gv 1, D: 14,18; 3:. 16,18); egli è Dio
se stesso (. D Gv 1, 1). Essere cristiani, si deve credere
. Che Gesù Cristo è il Figlio di Dio (d At 8,37; 1 Gv
2,23).
455 Il titolo “Signore” indica la sovranità divina. Confessare
o invocare Gesù come Signore è credere nella sua divinità.
“Nessuno può dire ‘Gesù è il Signore’ se non per la Santa
Spirito”(1 Cor 12, 3).
69 1 Cor 16:22; Rev 22:20.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

451 Christian prayer is characterized by the title “Lord,”
2664-2665 whether in the invitation to prayer (“The Lord be with you. “), its
281 7 conclusion (“through Christ our Lord”), or the exclamation full of
trust and hope: Maran atha (“Our Lord, come!”), or Marana tha
(“Come, Lord!”) – “A men. Come, Lord Jesus!”69
IN BRIEF
452 The name Jesus means “God saves.” The child born of
the Virgin Mary is called Jesus, “for he will save his
people from their sins” (Mt 1:21): “there is no other
name under heaven given among men by which we
must be saved” (Acts 4:12).
453 The title “Christ” means “Anointed One” (Messiah).
Jesus is the Christ, for “God anointed Jesus of Nazareth
with the Holy Spirit and with power” (Acts
10:38). He was the one “who is to come” (Lk 7:19), the
object of “the hope of Israel” (Acts 28:20).
454 The title “Son of God” signifies the unique and eternal
relationship of Jesus Christ to God his Father: he is the
only Son of the Father (d. Jn 1 :14,18; 3: 16,18); he is God
himself (d. Jn 1 : 1). To be a Christian, one must believe
that Jesus Christ is the Son of God (d. Acts 8:37; 1 Jn
2:23).
455 The title “Lord” indicates divine sovereignty. To confess
or invoke Jesus as Lord is to believe in his divinity.
“No one can say ‘Jesus is Lord’ except by the Holy
Spirit” (1 Cor 12:3).
69 1 Cor 16:22; Rev 22:20.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

451 umthandazo Christian libhekene isiqu esithi “Nkosi,”
2664-2665 kungaba isimemo umthandazo ( “Simakadze akabe nawe.”), Alo
281 7 isiphetho ( “ngoKristu iNkosi yethu”), noma isibabazo egcwele
ukwethembana nethemba: Atha Maran ( “! Ithu Lord ukuza”), noma Marana tha
( “Woza, Nkosi!”) – “A amadoda Woza, Nkosi Jesu.” 69
IN OMFUSHANE
452 Igama likaJesu lisho ukuthi “uNkulunkulu asindisa ngayo.” Ingane engazalwa
Virgin Mary othiwa uJesu, “ngoba yena uzasindisa yakhe
abantu ezonweni zabo “(NgokukaMathewu 1:21):” akekho omunye
igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini, thina
esimelwe ukusindiswa “(IzEnzo 4:12).
453 Isihloko “Kristu,” lisho ukuthi “Ogcotshiweyo” (Mesiya).
UJesu unguKristu, ngoba “uNkulunkulu wamgcoba uJesu waseNazaretha
ngoMoya oNgcwele nangamandla “(IzE
10:38). Nguye “ozayo” (NgokukaLuka 7:19), le
into “themba lika-Israyeli” (IzEnzo 28:20).
454 Isihloko “iNdodana kaNkulunkulu” ngokusobala libonisa eliyingqayizivele futhi okuphakade
Ubuhlobo likaJesu Kristu kuNkulunkulu uYise; yena
kuphela iNdodana kaBaba (d Jwan 1: 14,18; 3:. 16,18); unguNkulunkulu
yena (. d Jwan 1: 1). Kuze sibe ngemaKhristu, omunye kumelwe akholelwe
. Ukuthi uJesu Kristu uyiNdodana kaNkulunkulu (d IzEnzo 8:37; 1 Joh
2:23).
455 Isihloko esithi “Nkosi” kubonisa yobukhosi bukaNkulunkulu. ukuze bavume
noma anxuse uJesu uyiNkosi kuyinto ukukholelwa nobunkulunkulu yakhe.
“Akukho muntu ongasho ukuthi uJesu uyiNkosi ‘ngaphandle oNgcwele
UMoya “(1 Kor 12: 3).
69 1 Kor 16:22; Rev 22:20.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

451 Christelike gebed word gekenmerk deur die titel “Here,”
2664-2665 of in die uitnodiging tot gebed ( “Die Here by jou wees.”), Sy
281 7 gevolgtrekking ( “deur Christus, onse Here”), of die uitroep vol
vertroue en hoop: Maran Atha ( “Ons Here, kom”), of Marana tha
( “Kom, Here!”) – “A man Kom, Here Jesus.” 69
KORTLIKS
452 Die naam Jesus beteken “God red.” Die kind gebore van
Maria is Jesus genoem, “want hy sal red sy
volk ​​van hulle sondes “(Mt 01:21):” Daar is geen ander
naam onder die hemel wat onder die mense waardeur ons
gered moet word nie “(Hand 04:12).
453 Die titel “Christus” beteken “Gesalfde Een” (Messias).
Jesus is die Christus, vir “God Hom gesalf het Jesus van N saret
met die Heilige Gees en met krag “(Hand
10:38). Hy was die een “wat kom” (Luk 07:19), die
voorwerp van “die hoop van Israel” (Hand 28:20).
454 Die titel “Seun van God” dui op die unieke en ewige
verhouding van Jesus Christus tot God sy Vader: Hy is die
enigste Seun van die Vader (d Joh 1: 14,18; 3:. 16,18); Hy is God
homself (. d Joh 1: 1). Om ‘n Christen te wees, moet ‘n mens glo
. Dat Jesus Christus die Seun van God (d Hand 08:37; 1 Joh
02:23).
455 Die titel “Here” dui Goddelike soewereiniteit. te bely
of roep Jesus as Here is om te glo in sy goddelikheid.
“Niemand kan sê:” Jesus is die Here “nie, behalwe deur die Heilige
Gees “(1 Kor 12: 3).
69 1 Kor 16:22; Rev 22:20.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

451 Lutja e krishterë karakterizohet me titullin “Lord”
2664-2665 nëse në ftesën për lutje ( “Zoti qoftë me ju.”), E saj
281 7 Përfundimi ( “në Krishtin, Zotin tonë”), ose thirrje plot
besim dhe shpresë: Atha Maran ( “O Zoti ynë, eja”), ose Marana tha
( “Eja, Zot!”) – “burra Ejani, Zoti Jezus.” 69
shkurt
452 emrin Jezus do të thotë “Perëndia e shpëton.” Fëmija i lindur nga
Virgjëra Mari quhet Jezus, “sepse ai do të shpëtojë tij
njerëzit nga mëkatet e tyre “(Mt 1:21):” Nuk ka tjetër
emër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të cilat ne
duhet të shpëtohemi “(Veprat 4:12).
453 Titulli “Krishti” do të thotë “i vajosuri” (Mesia).
Jezusi është Krishti, sepse “Perëndia e vajosi Jezusin e Nazaretit
me Frymën e Shenjtë dhe me fuqi “(Veprat e Apostujve
10:38). Ai ishte një “, që duhet të vijë” (Lk 7:19), The
objekt i “shpresa e Izraelit” (Veprat 28:20).
454 Titulli “Bir i Perëndisë” nënkupton unik dhe i përjetshëm
marrëdhënie të Jezu Krishtit të Perëndisë, Atit të tij: ai është
vetëmlindurin i At (d Gjn 1, 14,18; 3. 16,18); ai është Perëndia
vetë (. d Gjn 1: 1). Për të qenë i krishterë, duhet të besojnë
. Se Jezu Krishti është Biri i Perëndisë (d Veprat 08:37; 1 Gjo
2:23).
455 Titulli “Zoti” tregon sovranitet hyjnor. të rrëfej
ose kërkoj Jezusi si Zot është për të besuar në hyjninë e tij.
“Askush nuk mund të thotë” Jezusi është Zot “, përveç nga Selisë së Shenjtë
Frymë “(1 Kor 12: 3).
69 1Kor 16:22; Rev 22:20.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.