Categories
Uncategorized

forzeche gli hanno permesso di anticipare lintera

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- Booking.com
Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura».
----------------------------------------------------------------------------------------------

forze”che gli hanno permesso di anticipare l’intera direzione della partita. Per
il pianista Glenn Gould, non aveva più tempo per concentrarsi sulle note o parti del
la musica stava giocando, ma invece ha visto l’intera architettura del pezzo
e potrebbe esprimerlo. Albert Einstein improvvisamente è stato in grado di realizzare non solo
la risposta a un problema, ma un modo tutto nuovo di guardare l’universo,
contenuta in un’immagine visiva ha intuito. L’inventore Thomas Edison razze
di una visione che aveva per illuminare un’intera città con la luce elettrica, questo
sistema complesso comunicata a lui attraverso una singola immagine.
In tutti questi casi, questi professionisti di varie competenze descritte
una sensazione di vedere più. Essi sono stati improvvisamente in grado di cogliere un intero
situazione attraverso un’immagine o un’idea, o una combinazione di immagini e
idee. Hanno sperimentato questo potere come intuizione, o la punta delle dita.
Considerando la potenza come l’intelligenza ci può portare, e la
un contributo enorme alla cultura fatti da maestri che possiedono, è
sembrerebbe logico che tale intuizione alto livello sarebbe oggetto di
innumerevoli libri e discussioni, e che la forma di pensiero che va
con esso sarebbe elevato in un ideale per tutti noi di puntare. ma stranamente
abbastanza, questo non è affatto il caso. Questa forma di intelligenza o è ignorato,
relegato ai regni inspiegabili del mistico e occulto, o ascritto
al genio e la genetica. Alcuni addirittura cercano di sfatare questo tipo di potere in
generale, sostenendo che questi Maestri stanno esagerando le loro esperienze, e
che i loro cosiddetti poteri intuitivi non sono altro che forme estesi
di pensiero normale, sulla base di una conoscenza superiore.
La ragione di questo disinteresse generale è semplice: noi esseri umani sono venuti
di riconoscere solo una forma di pensiero e intelligenza-razionalità.
Il pensiero razionale è sequenziale per natura. Vediamo un fenomeno A, e noi
dedurre una causa B, e magari anticipare una reazione C. In tutti i casi di razionale
pensare, siamo in grado di ricostruire le varie fasi che sono state prese per arrivare a
un qualche tipo di conclusione o risposta. Questa forma di pensiero è estremamente
efficace e ci ha portato grandi potenze. Abbiamo sviluppato è di contribuire a rendere
senso del nostro mondo e di guadagnare qualche controllo su di esso. Il processo che la gente
passare attraverso quando arrivano a una risposta attraverso l’analisi razionale lattina
generalmente essere esaminato e verificato, motivo per cui si stima così altamente.
Noi preferiamo le cose che possono essere ridotti ad una formula e descritti in precisi
parole. Ma i tipi di intuizioni discussi dai vari Maestri non possono essere
ridotto a una formula, ed i passi che hanno preso per arrivare a loro non può essere
ricostruito. Non possiamo andare dentro la mente di Albert Einstein e

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

forces” that allowed him to anticipate the entire direction of the match. For
the pianist Glenn Gould, he no longer had to focus on notes or parts of the
music he was playing, but instead saw the entire architecture of the piece
and could express it. Albert Einstein suddenly was able to realize not just
the answer to a problem, but a whole new way of looking at the universe,
contained in a visual image he intuited. The inventor Thomas Edison spoke
of a vision he had for illuminating an entire city with electric light, this
complex system communicated to him through a single image.
In all of these instances, these practitioners of various skills described
a sensation of seeing more. They were suddenly able to grasp an entire
situation through an image or an idea, or a combination of images and
ideas. They experienced this power as intuition, or a fingertip feel.
Considering the power such intelligence can bring us, and the
tremendous contributions to culture made by Masters who possess it, it
would seem logical that such high-level intuition would be the subject of
countless books and discussions, and that the form of thinking that goes
with it would be elevated into an ideal for all of us to aim at. But oddly
enough, this is not at all the case. This form of intelligence is either ignored,
relegated to the inexplicable realms of the mystical and occult, or ascribed
to genius and genetics. Some even try to debunk this type of power in
general, claiming that these Masters are exaggerating their experiences, and
that their so-called intuitive powers are nothing more than extended forms
of normal thinking, based on superior knowledge.
The reason for this overall disregard is simple: we humans have come
to recognize only one form of thinking and intelligence—rationality.
Rational thinking is sequential by nature. We see a phenomenon A, and we
deduce a cause B, and maybe anticipate a reaction C. In all cases of rational
thinking, we can reconstruct the various steps that were taken to arrive at
some kind of conclusion or answer. This form of thinking is extremely
effective and has brought us great powers. We developed it to help make
sense of our world and to gain some control over it. The process that people
go through when they arrive at an answer through rational analysis can
generally be examined and verified, which is why we esteem it so highly.
We prefer things that can be reduced to a formula and described in precise
words. But the types of intuitions discussed by various Masters cannot be
reduced to a formula, and the steps they took to arrive at them cannot be
reconstructed. We cannot go inside the mind of Albert Einstein and

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

amabutho “eyamvumela sikulindele isiqondiso wonke umdlalo. Ukuze
wopiyano Glenn Gould, akabange esaba kwadingeka ukugxila amanothi noma izingxenye
umculo wayedlala, kodwa kunalokho wazibona zonke ngothi lwazo sesakhiwo esikhulu isiqeshana
futhi ayikwazanga ukuyibeka. kungazelelwe-Albert Einstein wakwazi bona nje
impendulo inkinga, kodwa indlela entsha yonke ubuka yonke,
eziqukethwe umfanekiso ezibukwayo yena intuited. I uThomas Edison wakhuluma
kombono kwadingeka yena ukhanyisa wonke umuzi nge ukukhanya kagesi, lokhu
isimiso esiyinkimbinkimbi okuxhunywana naye ngokusebenzisa nesithombe esisodwa nje.
Kuzo zonke lezi zimo, lezi zifunda amakhono ahlukahlukene echazwe
umuzwa wokubona ngaphezulu. Kwakumelwe ngokushesha bakwazi ukuqonda yonke
isimo ngokusebenzisa isithombe noma umbono, noma inhlanganisela yakho izithombe kanye
imibono. Abhekana lokhu amandla njengoba umuzwa, noma umuzwa somunwe.
Uma ucabangela amandla intelligence ezinjalo kungasizuzisa, kanye
iminikelo omkhulu isiko eyenziwe Masters possess it,
kubonakala kunengqondo ukuthi onjalo ephezulu ezingeni umuzwa kungaba isihloko
inqwaba yezincwadi kanye nezingxoxo, nokuthi uhlobo ukucabanga ukuthi uya
nalo ngabe iyokhushulwa zibe ekahle sonke aim at. kodwa Okumangazayo
ngokwanele, lokhu akuyona neze kunjalo. Leli fomu intelligence kungenzeka indiva,
ezisithekile ezindaweni ofuna ukuphumela obala we ezingaqondakali futhi okulumba, noma kuthiwa abhalwa
ukuze futhi ungungqondongqondo zofuzo. Abanye baze bazame debunk lolu hlobo amandla
Ngokuvamile, osho ukuthi lezi Masters kuthiwa ihaba okuhlangenwe nakho kwabo, futhi
lokho okuthiwa amandla abo enembile zimane nje amafomu enwetshiwe
yokucabanga evamile, ngokusekelwe olwazini nasekuqondeni aphakeme.
Isizathu salokhu bambalala jikelele ilula: thina bantu beze
ukuqaphela eyodwa kuphela yokukhulekela ukucabanga nokuhlakanipha-rationality.
ukucabanga okunengqondo kuyinto ezilandelanayo ngokwemvelo. Sibona into A, thina
ngokuthini imbangela B, futhi mhlawumbe landulele a C. ukuphendula Ngezindaba zonke zamacala, okunengqondo
ukucabanga, singakwazi kabusha izinyathelo ezihlukahlukene ezathathwa ukuze ufike esikhumulweni
ezinye uhlobo isiphetho noma impendulo. Le ndlela yokucabanga kakhulu
ngempumelelo futhi kuye kwasilethela imibuso emikhulu. Thina athuthukile ukuze usizo ukwakheka
uyezwa zezwe lethu kanye ukuthola ukulawula abanye phezu kwalo. Inqubo ukuthi abantu
zidlule lapho ependulweni ngokusebenzisa okunengqondo ukuhlaziywa ikani
ngokuvamile zihlolwe futhi yaqinisekiswa, yingakho ke Kwazise ngakho kakhulu.
Sikhetha izinto zingancishiswa ifomula futhi kuchazwe eqondile
amazwi. Kodwa izinhlobo intuitions ukuxoxa Masters ezihlukahlukene hhayi kungaba
sehliselwe ifomula, futhi izinyathelo bathatha ukuze ufike kubo akukwazi
kabusha. Asikwazi ukuhamba ngaphakathi umqondo u-Albert Einstein futhi

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

magte “wat hom toegelaat het om te verwag die hele rigting van die wedstryd. vir
die pianis Glenn Gould, het hy nie meer om te fokus op note of dele van die
musiek hy speel, maar in plaas daarvan het die hele argitektuur van die stuk
en kan dit uitspreek. Albert Einstein was skielik in staat om nie net besef
die antwoord op ‘n probleem nie, maar ‘n hele nuwe manier van kyk na die heelal,
vervat in ‘n visuele beeld intuited hy gesê. Die uitvinder Thomas Edison speek
van ‘n visie wat hy moes vir insiggewend ‘n hele stad met ‘n elektriese lig, hierdie
komplekse stelsel deur ‘n enkele beeld vir hom gekommunikeer.
In al hierdie gevalle, hierdie praktisyns van verskillende vaardighede beskryf
‘n sensasie van sien meer. Hulle was skielik in staat om ‘n hele begryp
situasie deur ‘n beeld of ‘n idee of ‘n kombinasie van beelde en
idees. Hulle ervaar hierdie krag as intuïsie, of ‘n vinger voel.
Met inagneming van die krag so intelligensie kan ons bring, en die
geweldige bydrae tot kultuur gemaak deur Masters wat dit in besit te neem, is dit
sou logies lyk dat so ‘n hoë-vlak intuïsie sal die onderwerp van wees
talle boeke en besprekings, en dat die vorm van denke wat daarmee
daarmee sal verhef word tot ‘n ideaal vir almal van ons om te streef. maar vreemd
genoeg, dit is glad nie die geval nie. Hierdie vorm van intelligensie is óf geïgnoreer,
verban na die onverklaarbare ryke van die mistieke en okkulte, of toegekende
om genie en genetika. Sommige probeer selfs om hierdie tipe van krag ontluisteren in
algemene, beweer dat hierdie Masters is oordryf hul ervarings, en
dat hulle sogenaamde intuïtiewe magte is niks meer as ‘n uitgebreide vorms
van normale denke, gebaseer op uitstaande kennis.
Die rede hiervoor algehele verontagsaming is eenvoudig: ons mense het gekom
slegs een vorm van denke en intelligensie-rasionaliteit erken.
Rasionele denke is opeenvolgende deur die natuur. Ons sien ‘n verskynsel A, en ons
aflei ‘n oorsaak van Amerika, en miskien verwag ‘n reaksie C. In alle gevalle van rasionele
denke, kan ons die verskillende stappe wat geneem is om te kom op rekonstrueer
‘n soort van sluiting of antwoord. Hierdie vorm van denke is uiters
effektiewe en het ons in groot moondhede. Ons ontwikkel dit om te help om
Sin vir ons wêreld en ‘n paar beheer daaroor verkry. Die proses wat mense
deurgaan wanneer hulle aankom by ‘n antwoord deur rasionele analise kan
oor die algemeen ondersoek en geverifieer, wat is die rede waarom ons ag dit so hoog.
Ons verkies dinge wat kan verminder word tot ‘n formule en in presiese beskryf
woorde. Maar die tipes intuïsies bespreek deur verskeie Masters kan nie wees
verminder tot ‘n formule, en die stappe wat hulle geneem het om te kom op hulle nie kan wees
herbou. Ons kan nie gaan in die gees van Albert Einstein en

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

Forcat “që e lejuan atë të parashikojnë të gjithë drejtimin e ndeshjes. për
pianisti Glenn Gould, ai nuk kishte për të përqëndrohet në shënimet ose pjesët e
muzikë ai ishte duke luajtur, por në vend të parë të gjithë arkitekturën e copë
dhe mund të shprehin atë. Albert Einstein papritmas ishte në gjendje për të realizuar jo vetëm
përgjigje për një problem, por një mënyrë krejt të re për të shikuar në univers,
përfshira në një imazh vizual ai mendja. Shpikësi Thomas Edison foli
e një vizioni që ai kishte për të ndriçuar një qytet të tërë me dritë elektrike, kjo
sistem kompleks komunikuar atij nëpërmjet një imazh të vetëm.
Në të gjitha këto raste, këto praktikuesit e aftësive të ndryshme të përshkruara
një ndjesi të parë më shumë. Ata ishin papritmas në gjendje të kuptojnë një të tërë
Situata nëpërmjet një imazh apo një ide, ose një kombinim i imazheve dhe
ide. Ata e përjetuar këtë fuqi si intuitë, ose një të ndjehen majë e gishtit.
Duke marrë parasysh të energjisë inteligjencën e tillë mund të na sjellë, dhe
Kontributet e jashtëzakonshme për kulturën e bëra nga Masters cilët posedojnë atë,
do të duket logjike që të tilla të nivelit të lartë Intuita do të jetë subjekt i
libra të panumërt dhe diskutimet, dhe se forma e të menduarit që shkon
me të do të ngrihet në një ideal për të gjithë ne që të synojnë. por çuditërisht
të mjaftueshme, kjo nuk është në të gjitha rastet e. Kjo formë e inteligjencës është injoruar ose,
zbresë sferat pashpjegueshme e mistike dhe padukshëm, ose përshkruhet
të gjeniut dhe gjenetikë. Disa madje përpiqen ta demaskuar këtë lloj të pushtetit në
e përgjithshme, duke pretenduar se këto Masters po ekzagjeroj përvojat e tyre, dhe
se të ashtuquajturat fuqitë e tyre intuitive janë asgjë më shumë se format e zgjatura
të menduarit normale, e bazuar në njohuri superiore.
Arsyeja për këtë shpërfillje të përgjithshëm është e thjeshtë: njerëzit ne kemi ardhur
të njohin vetëm një formë e të menduarit dhe të zbulimit të racionalitetit.
menduarit racional është vazhdues nga natyra. Ne e shohim një fenomen A, dhe ne
nxjerr një përfundim një shkak B, dhe ndoshta parashikojnë një reagim C. Në të gjitha rastet e racional
të menduarit, ne mund të rindërtuar hapat e ndryshëm që janë marrë për të arritur në
një lloj përfundimi apo përgjigje. Kjo formë e të menduarit është jashtëzakonisht
efektive dhe na ka sjellë fuqitë e mëdha. Ne kemi zhvilluar atë për të ndihmuar të bërë
kuptim i botës sonë dhe për të fituar një kontroll mbi të. Procesi që njerëzit
kalojnë nëpër kur ata arrijnë në një përgjigje nëpërmjet analizës racionale kanaçe
përgjithësisht të shqyrtohen dhe verifikohen, cila është arsyeja pse ne e konsideronim atë aq shumë.
Ne preferojnë gjëra që mund të reduktohet në një formulë dhe të përshkruara në saktë
fjalë. Por llojet e intuita diskutuara nga Masters të ndryshme nuk mund të jetë
reduktohet në një formulë, dhe hapat që ata morën për të arritur në ato nuk mund të jetë
rindërtuar. Ne nuk mund të shkojnë në brendësi të mendjes së Albert Einstein dhe

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

እሱን ከግጥሚያው መላውን አቅጣጫ በጉጉት የተፈቀደላቸው መሆኑን ኃይሎች “. ለ
የ ፒያኖ ተጫዋች ግሌን ጉልድ, እሱ ከእንግዲህ መካከል ማስታወሻዎች ወይም ክፍሎች ላይ ትኩረት ማድረግ ነበረበት
ሙዚቃ እሱ መጫወት, ነገር ግን ይልቅ ቁራጭ መላው የሕንጻ አየሁ ነበር
እና መግለጽ ይችላል. አልበርት አንስታይን ድንገት ብቻ ሳይሆን መገንዘብ ችሎ ነበር
አንድ ችግር መልስ ግን በአጽናፈ ዓለም ሲመለከቱ አንድ አጠቃላይ አዲስ መንገድ,
የእይታ ምስል ውስጥ የተካተቱ እሱ intuited. ያለው የፈጠራ ሰው ቶማስ ኤዲሰን ተናገረ
በራእይ ስለ እርሱ ይህ የኤሌክትሪክ ብርሃን ጋር አንድ መላው ከተማ አብራሪ ምክንያት ነበረው
በአንድ ምስል በኩል እሱ ሊያውቀው ውስብስብ ሥርዓት.
በእነዚህ አጋጣሚዎች ሁሉ ውስጥ የተለያዩ ችሎታዎች መካከል እነዚህ ባለሙያዎች ገልጿል
ተጨማሪ አይቶ የሆነ ስሜት. እነዚህ ድንገት አንድ መላ መረዳት ችለናል
ምስል በኩል ሁኔታ ወይም አንድ ሀሳብ, ወይም ምስሎች ቅልቅል እና
ሐሳቦችን. እነዚህ የተፈጥሮ እዉቀት እንደ ይህ ኃይል, ወይም fingertip ስሜት ደርሶባቸዋል.
ኃይል እንዲህ ያለ የማሰብ ችሎታ ከግምት ውስጥ እኛን ማምጣት ይችላሉ, እና ወደ
ይወርሷታል ማን ሊቃውንት የተሰራ ባህል ከፍተኛ አስተዋጽኦ, ይህም
ምክንያታዊ ይመስላል እንደ ከፍተኛ-ደረጃ የስሜት ጉዳይ እንደሚሆን
ስፍር ቁጥር የሌላቸው መጻሕፍት እና ውይይቶች, እና አስተሳሰብ መልክ የሚሄድ መሆኑን
ይህ ለሁላችንም የሚሆን ምቹ ውስጥ ከፍ ይሆናል ጋር በ ዓላማችን ነው. ነገር ግን የቁርአንን
በቂ, ይህ ሁሉ ሁኔታ ላይ አይደለም. የማሰብ ይህ ቅጽ ወይ ችላ ነው
ከተፈጥሮ እና መናፍስታዊ ድርጊቶችን ወይም በጽሑፎቹ ላይ ሊያውቁት ናችሁ የማስተዳደር
የተሰጥኦና እና የዘር ውርስ ነው. እንዲያውም አንዳንዶች ውስጥ ኃይል ይህን አይነት debunk ይሞክሩ
በአጠቃላይ እነዚህ መምህራን ያላቸውን ተሞክሮ እያጋነነ መሆናቸውን በመናገር, እና
ያላቸውን እንዲሁ-ተብሎ ሊገመት የሚችል ኃይሎች ይበልጥ የተዘረጉ ዓይነቶች ይልቅ ምንም መሆናቸውን
ጤናማ አስተሳሰብ, የላቀ እውቀት ላይ የተመሠረተ.
ለዚህ አጠቃላይ ንቀት የሚሆን ምክንያት ቀላል ነው; እኛ የሰው ልጆች መጥተዋል
አስተሳሰብ እና የማሰብ-የአስተዋይነት ብቻ አንድ ዓይነት መገንዘብ ነው.
ምክንያታዊ አስተሳሰብ በተፈጥሮው ተከተል ነው. እኛ አንድ ክስተት አንድ ያያሉ, እና
አንድ ምክንያት ቢ ድምዳሜ, እና ምናልባት ለአእምሮ የሚመች ሁሉ ሁኔታዎች አንድ ምላሽ ሲ በጉጉት
አስተሳሰብ, እኛ ላይ ይደርሳል ይወሰዳሉ የነበሩ የተለያዩ እርምጃዎች መሳል እንችላለን
መደምደሚያ ወይም መልስ አንዳንድ ዓይነት. አስተሳሰብ ይህ ቅጽ በጣም ነው
ውጤታማ እና ለእኛ ታላቅ ኃይሎች አምጥቷል. እኛ እገዛ ማድረግ ነው የተገነቡ
የእኛ ዓለም ሊሰማቸው እንዲሁም በተወሰነ መልኩ የመቆጣጠር ሥልጣን ለማግኘት. ሂደቱ ሰዎች
እነሱ ምክንያታዊ ትንተና የሚችሉት በኩል መልስ ሲደርሱ ማለፍ
በአጠቃላይ ከመረመረ እኛ በጣም ከፍ ከፍ አድርጋት, ለዚህ ነው, መረጋገጥ.
እኛ አንድ ቀመር ቀንሷል እና ትክክለኛ በተገለጸው የሚችሉ ነገሮች ይመርጣሉ
ቃላት. ነገር ግን የተለያዩ ሊቃውንት በማድረግ ውይይት intuitions ዓይነቶች መሆን አይችልም
አንድ ቀመር ቀንሷል, እና እነሱን ሊሆን አይችልም ላይ ይዘው ደረጃዎች ለመድረስ
ገንብተዋቸዋል. እኛ አልበርት አንስታይን አእምሮ ውስጥ መሄድ አይችሉም, እና

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

القوات “التي سمحت له لتوقع الاتجاه كامل من المباراة. إلى عن على
عازف البيانو غلين غولد، لم يعد هو التركيز على الملاحظات أو أجزاء من
الموسيقى كان يلعب، ولكن بدلا من ذلك رأى العمارة بأكملها من قطعة
ويمكن التعبير عن ذلك. كان ألبرت أينشتاين فجأة قادرة على تحقيق ليس فقط
الجواب على مشكلة، ولكن وسيلة جديدة تماما للنظر إلى الكون،
الواردة في صورة مرئية انه بالفطرة. المخترع توماس أديسون تكلم
رؤية لديه لإلقاء الضوء على مدينة بأكملها مع الضوء الكهربائي، وهذا
نظام معقد الموجه إليه من خلال صورة واحدة.
في كل هذه الحالات، ووصف هؤلاء الممارسين من المهارات المختلفة
ضجة كبيرة لرؤية أكثر. كانوا فجأة قادرة على استيعاب وكامل
الوضع من خلال صورة أو فكرة، أو مزيج من الصور و
الأفكار. اختبروا هذه السلطة كما الحدس، أو يشعر بصعوبة.
يمكن نظرا لقوة مثل هذه المعلومات تجلب لنا، و
مساهمات هائلة في الثقافة التي الماجستير الذين يملكون ذلك، فإنه
يبدو من المنطقي أن هذا الحدس رفيع المستوى سيكون موضوع
عدد لا يحصى من الكتب والمناقشات، وأنه شكل من التفكير الذي يذهب
مع أنها تكون مرتفعة في مثالية بالنسبة لنا جميعا لهدف في. ولكن الغريب
بما فيه الكفاية، وهذا ليس في كل حالة. هذا النوع من الاستخبارات إما يتم تجاهل،
هبط إلى عوالم لا يمكن تفسيره من باطني وغامض، أو المسند
لعبقرية وعلم الوراثة. بل ان البعض محاولة لفضح هذا النوع من السلطة في
عموما، مدعيا أن هذه الماجستير يبالغون تجاربهم، و
أن ما يسمى سلطاتهم بديهية ليست أكثر من أشكال طويلة
من التفكير العادي، على أساس المعرفة المتفوقة.
سبب هذا التجاهل الكلي هو بسيط: نحن البشر قد حان
الاعتراف شكل واحد فقط من التفكير والاستخبارات العقلانية.
التفكير العقلاني متسلسلة من الطبيعة. ونحن نرى ظاهرة A، ونحن
نستنتج سبب B، وربما توقع رد فعل C. وفي جميع حالات عقلانية
التفكير، يمكننا إعادة بناء مختلف الخطوات التي تم اتخاذها للوصول إلى
نوع من الاستنتاج أو الجواب. هذا النوع من التفكير هو غاية
جلبت لنا فعالية والقوى العظمى. وضعنا ذلك للمساعدة في جعل
الشعور عالمنا واكتساب بعض التحكم فيه. عملية أن الناس
تمر عند وصولهم إلى إجابة من خلال علبة التحليل العقلاني
عموما يتم فحصها والتحقق منها، والذي هو السبب في أننا الإجلال فإنه بذلك إلى حد كبير.
نحن نفضل الأشياء التي يمكن خفضها الى صيغة وصفها في دقيقة
كلمات. ولكن أنواع من البديهيات التي ناقشها مختلف الماجستير لا يمكن أن يكون
خفضت إلى صيغة، والخطوات التي اتخذت للوصول إلى فلا يمكن أن يكون
أعيد بناؤه. ونحن لا يمكن ان يستمر داخل عقل ألبرت آينشتاين و

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

ուժերը », որ թույլ է տվել նրան ակնկալել ամբողջ ուղղությունը խաղին: համար
դաշնակահար Glenn Gould, նա այլեւս ստիպված էր կենտրոնանալ նոտաների կամ մասերում
երաժշտությունը նա խաղում էր, բայց դրա փոխարեն տեսա, որ ամբողջ ճարտարապետությունը կտոր
եւ կարող է արտահայտել այն. Ալբերտ Էյնշտեյնը հանկարծ կարող էր իրականացնել ոչ միայն
այս հարցի պատասխանը մի խնդրի, բայց մի ամբողջ նոր ճանապարհը նայում է տիեզերքի,
պարունակում է մի տեսողական պատկերով նա կռահեց: Գյուտարարը Թոմաս Էդիսոն խոսեց
մի տեսլականի նա է գունաբացող մի ամբողջ քաղաքը էլեկտրական լույսի ներքո, այս
բարդ համակարգ հաղորդակցվում նրա միջոցով մեկ պատկերով.
Ի վերջո այդ ատյաններում, այդ գործիչներին տարբեր հմտություններ նկարագրված
մի սենսացիա տեսնելով ավելի. Նրանք էին, հանկարծ կարողացել է ըմբռնել մի ամբողջ
Իրավիճակը միջոցով պատկերի կամ մի գաղափար, կամ համադրություն պատկերների եւ
գաղափարներ. Նրանք փորձառու այս իշխանությունը որպես ինտուիցիա, կամ fingertip զգալ:
Հաշվի առնելով, որ հոսանքի նման հետախուզական կարող է բերել մեզ, եւ
հսկայական ներդրումները մշակույթի պատրաստվում են վարպետներ, ովքեր ունեն այն, որ դա
տրամաբանական թվալ, որ նման բարձր մակարդակի ինտուիցիան կլինի առարկա
անհամար գրքեր եւ քննարկումներ, եւ որ ձեւը, մտածելով, որ գնում է
դրա հետ պետք է վերերկրյա մեջ իդեալական մեզ բոլորիս է ուղղված: բայց տարօրինակ կերպով
բավական է, դա ամենեւին գործի. Այս ձեւը ինտելեկտի արհամարհվել,
relegated է անբացատրելի բնագավառներում առեղծվածային եւ խորհրդավոր, կամ վերագրվում
Ինչպես հանճարի եւ գենետիկայի. Ոմանք նույնիսկ փորձում են մերկացնել այդ տեսակի իշխանության
Ընդհանուր առմամբ, պնդելով, որ այդ դոկտոր են չափազանցնում են իրենց փորձը, եւ
որ նրանց, այսպես կոչված, ինտուիտիվ ուժերը ոչինչ ավելի, քան երկար ձեւերի
նորմալ մտածողության հիման վրա վերադաս գիտելիքների:
Պատճառն այն է, այս ընդհանուր քամահրանքն պարզ է `մենք, մարդիկս են եկել
Ինչպես ճանաչել միայն մեկ ձեւ մտածողության եւ հետախուզական-բանականություն.
Ռացիոնալ մտածողությունը հաջորդական բնության կողմից: Մենք տեսնում ենք, երեւույթը, եւ մենք
եզրակացնել, մի պատճառահետեւանքային B, եւ գուցե ակնկալում արձագանքման C. բոլոր դեպքերում ռացիոնալ
մտածողությունը, մենք կարող ենք վերակառուցել տարբեր քայլերի, որոնք արվել են ժամանելու
ինչ-որ եզրակացության կամ պատասխան: Այս ձեւը մտածողության չափազանց
արդյունավետ եւ բերել մեզ մեծ լիազորություններ. Մենք մշակել այն է օգնել, որպեսզի
իմաստով մեր աշխարհում եւ ձեռք բերել որոշ վերահսկողություն է. Այդ գործընթացը, որ մարդիկ
անցնի, երբ նրանք գալիս են պատասխանի միջոցով ռացիոնալ վերլուծություն կարող
ընդհանուր առմամբ, պետք է ուսումնասիրվի եւ ստուգված, որն է պատճառը, որ մենք հարգում են այն, որպեսզի բարձր.
Մենք նախընտրում ենք բաներ, որոնք կարող է կրճատվել է բանաձեւով եւ նկարագրված է ճշգրիտ
բառեր. Բայց տեսակները intuitions քննարկվող տարբեր Masters չի կարող լինել
կրճատվել է բանաձեւով, եւ այն քայլերը, որ նրանք վերցրին ժամանելու նրանց չեն կարող լինել
վերանորոգվել: Մենք չենք կարող գնալ ներսում մտքում Ալբերտ Էյնշտեյնի եւ

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

Ona matçının bütün istiqamətində tahmin icazə qüvvələri “. For
pianoçu Glenn Gould, o artıq qeyd və ya hissələri diqqət idi
musiqi o oynayan, lakin əvəzinə parça bütün memarlıq gördü
və bunu ifadə edə bilər. Albert Einstein birdən yalnız həyata bacardı
bir problem cavab, lakin kainat baxaraq yeni bir yol,
vizual image olan o intuited. ixtiraçı Thomas Edison danışdı
bir görmə o, bu elektrik işıq ilə bütün şəhər nurani idi
bir resmi vasitəsilə ona çatdırıldığını kompleks sistemi.
Bu hallarda bütün, müxtəlif bacarıqları bu praktiki təsvir
daha görən bir sensasiya. Onlar birdən-birə bütün tutmaq bilmişlər
bir image vasitəsilə vəziyyət və ya fikir, və ya images bir birləşməsi və
fikir. Onlar intuisiya kimi güc və ya barmaqların ucu hiss yaşadı.
güc belə kəşfiyyat nəzərə alaraq bizə edə bilərsiniz
malik Masters tərəfindən mədəniyyət böyük töhfələr, onu
məntiqi görünür belə yüksək səviyyəli intuisiya mövzusu olacağını
saysız kitab və müzakirələr, və düşüncə forması gedir ki,
Bu hamımız üçün bir ideal yüksək olardı ilə məqsədi. Amma işin
kifayət qədər bu halda deyil. kəşfiyyat Bu forma ya rədd
mistik və gizli, ya aid olan anlaşılmaz realms çoxluq
dahi və genetika. Bəziləri hətta hakimiyyət bu cür debunk üçün cəhd
Ümumiyyətlə, bu Masters təcrübələrini şişirdirsiniz iddia edərək, və
Onların qondarma intuitiv səlahiyyətləri daha geniş formaları daha heç bir şey var ki,
normal düşüncə, üstün bilik əsaslanır.
bu ümumi heçə sayan səbəbi sadədir: biz insanlar gəlib
düşüncə və kəşfiyyat səmərəliliyinin yalnız bir formada tanımaq.
Rasional düşüncə təbiət ardıcıl deyil. Biz fenomen A görmək və biz
bir səbəb B anlamak və bəlkə səmərəli bütün hallarda bir reaksiya C. tahmin
düşüncə, biz gəlmək aparıldı müxtəlif addımlar yenidən bilər
Sonda ya cavab bir növ. Düşüncə Bu forma son dərəcə
təsirli və bizə böyük səlahiyyətləri gətirdi. Biz kömək etmək üçün inkişaf etmiş
dünyamızın hiss və bəzi nəzarəti əldə etmək üçün. proses insanlar
onlar səmərəli analiz can vasitəsilə cavab gəldiyi zaman keçir
ümumiyyətlə müayinə və biz bunu yüksək hörmət nə olan təsdiq.
Biz formula azaldılır və dəqiq təsvir edilə bilər şeyi üstünlük
sözləri. Amma müxtəlif Masters müzakirə intuitions növləri ola bilməz
bir formula aşağı və onlara ola bilməz onlar aldı addımlar gəlməsi
yenidən. Biz Albert Einstein mind daxilində getmək bilməz və

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

Indarrak “duten partidaren norabidea osoan aurrea hartzea zion onartzen. for
pianista Glenn Gould, jada izan zuen ohar edo zati ardatz
musika jotzen ari zen, baina horren ordez pieza arkitektura osoa ikusi
eta hura adierazteko asmoz. Albert Einstein-batean ez soilik konturatzen ahal izan
Arazo baten erantzuna, baina unibertsoaren begiratzeko modu berri osoa,
ikus-irudi batean jasotako begiesten zuen. The asmatzaile Thomas Edison hitz egin zuen
ikuspen baten izan hiri osoa argitzen argi elektrikoa zuen, hau
sistema konplexua berari komunikatu Irudi bakar baten bidez.
Kasu horietan guztietan, hainbat trebetasun profesionalen hauetan azaldutako
gehiago ikusten sentsazioa. bat-batean oso bat antzeman ahal izan dute
irudi baten bidez, egoera edo ideia bat, edo irudiak konbinazio bat eta
ideia. eskumen hori intuizio bezala, edo hatz-ukitu bat bizi dute.
Botere esaterako inteligentzia kontuan hartuta gurekin eraman daitezke, eta
izugarria kultura ekarpen jabe egiten Masters egindako, hura
logikoa dirudi litzateke, hala nola goi-mailako intuizio gaia izango litzateke
kontaezinak liburuak eta eztabaidak, eta pentsamendu forma hori doa
batekin guztiok ideal bat sartu beharko litzateke altxatutako helburua da. Baina era bitxian
nahikoa, hau ez da kasua guztietan. Adimen forma hori bai ikusi egiten,
azalpenik mistikoan eta ezkutuko, edo egozten erresumak jaitsiko
jenio eta genetika. Batzuk ere saiatu botere mota hau debunk in
orokorrean, aldarrikatzen duten Masters horiek euren esperientziak puztu, eta
euren deiturikoak intuitiboa eskumenak ezer ez dira forma hedatua baino gehiago
pentsamendu normalaren oinarrituta superior ezagutza orrian.
Kontuan izanik orokorra Horren arrazoia sinplea da: gizakiak Etorri
pentsamendu eta adimen-arrazionaltasuna forma bakar bat aitortu.
Arrazionala pentsamendu naturak sekuentziala da. Fenomeno bat ikusiko dugu, eta gu
ondorioztatu B kausa bat, eta agian erreakzio C. a arrazionalaren Kasu guztietan aurreratzen
pentsamendu, hartu ziren iristen, hainbat urrats berreraikitzeko dezakegu
ondorio edo erantzuna mota batzuk. pentsamendu forma hau oso
eraginkorra eta eskumenak handia ekarri digu. Guk garatu lagundu egin behar dugu
Gure munduaren zentzua eta horren gaineko kontrola batzuk irabazteko. Prozesua duten pertsonen
pasatzen denean iristen arrazionala azterketa can bidez erantzun bat dute
oro har aztertu eta egiaztatu, eta horregatik da pentsatzen dugu, beraz, oso.
Gauza hori formula bat murriztu eta zehatzean deskribatzen nahiago dugu
hitzak. Baina eztabaidatu hainbat Masters arabera intuizio mota ezin da
formula bat murriztu, eta urratsak zuten hartu iritsi ditzaket ez egon
berreraiki. Ezin dugu Albert Einstein adimena barruan joan eta

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

сілы », якія дазволілі яму прадбачыць ўсе напрамкі матчу. для
піяніст Глен Гульд, ён больш не павінен быў засяродзіцца на нотах або часткі
музыка, якую ён гуляў, але замест гэтага ўбачыў ўсю архітэктуру паштучна
і можа выказаць гэта. Альберт Эйнштэйн раптам змог рэалізаваць не толькі
адказ на праблему, але зусім новы спосаб глядзець на сьвет,
змяшчаецца ў візуальным вобразе ён сузіраць. Вынаходнік Томас Эдысан казаў
бачанняў ён меў для асвятлення ўсяго горада з электрычным святлом, гэта
складаная сістэма перададзена яму праз адзіны вобраз.
Ва ўсіх гэтых выпадках гэтыя практыкі розных навыкаў апісана
адчуванне таго, каб бачыць больш. Яны раптам былі ў стане зразумець цэлы
сітуацыя праз вобраз або ідэя, або камбінацыю малюнкаў і
ідэі. Яны выпрабавалі гэтую сілу, як інтуіцыя, або кончыкі пальцаў адчуваць.
Улічваючы моц такога розуму можа прывесці нас, і
вялікі ўклад у культуру, зроблены майстрамі, якія валодаюць яго, яго
здавалася б лагічным, што такое на высокім узроўні інтуіцыі будзе прадметам
незлічонае мноства кніг і дыскусій, а таксама пра тое, што форма мыслення, якая ідзе
з ёй будзе ўзведзены ў ідэал для ўсіх нас імкнуцца. Але як ні дзіўна
дастаткова, гэта не зусім так. Гэтая форма інтэлекту альбо ігнаруецца,
зьвяду да невытлумачальных сфер містычнага і акультнага, або які прыпісваецца
генію і генетыкі. Некаторыя нават спрабуюць выкрыць гэты тып улады
наогул, сцвярджаючы, што гэтыя Майстры перабольшваюць свае перажыванні, і
што іх так званыя інтуітыўныя сілы з’яўляюцца не больш чым працяглыя формы
нармальнага мыслення, на аснове вышэйшай веды.
Прычына гэтага агульнага ігнараванні простая: мы, людзі прыйшлі
прызнаць толькі адзін від мыслення і інтэлекту-рацыянальнасці.
Рацыянальнае мысленне з’яўляецца паслядоўным па сваёй прыродзе. Мы бачым з’ява А, і мы
вывесці прычыну B, і, магчыма, чакаюць рэакцыі C. Ва ўсіх выпадках рацыянальна
мыслення, мы можам рэканструяваць розныя крокі, якія былі зроблены, каб прыбыць
свайго роду зняволенне або адказу. Гэтая форма мыслення надзвычай
эфектыўныя і прынёс нам вялікія паўнамоцтвы. Мы распрацавалі яго, каб дапамагчы зрабіць
толк ад нашага свету і атрымаць некаторы кантроль над ім. Працэс, які людзі
прайсці, калі яны прыходзяць у адказ праз рацыянальны аналіз можа
як правіла, разглядаюцца і правяраюцца, таму ўшанаваны яго так высока.
Мы аддаем перавагу рэчы, якія можна звесці да формулы і апісаныя ў дакладнай
слова. Але віды інтуітыўных абмеркаваныя рознымі Майстры не могуць быць
зводзіцца да формулы, і крокі, якія яны прынялі, каб прыбыць на іх не можа быць
рэканструяваны. Мы не можам ісці ў розуме Альберта Эйнштэйна і

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

বাহিনী “যে তাকে ম্যাচের সমগ্র দিক কহা অনুমোদিত। জন্য
পিয়ানোবাদক গ্লেন গোল্ড, তিনি আর নোট বা অংশগুলি উপর ফোকাস করার ছিল
সঙ্গীত তিনি খেলে গেল, কিন্তু এর পরিবর্তে টুকরা সমগ্র স্থাপত্য দেখেছি
এবং এটি প্রকাশ করার পারে। আলবার্ট আইনস্টাইন হঠাৎ শুধু উপলব্ধি করতে সক্ষম হন
একটি সমস্যা উত্তর, কিন্তু মহাবিশ্ব দিকে তাকিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন ভাবে,
একটি চাক্ষুষ ইমেজ উপস্থিত রয়েছে সে intuited। উদ্ভাবক থমাস এডিসনের স্পোক
একটি দৃষ্টি সে বৈদ্যুতিক আলো একটি সম্পূর্ণ শহর আলোকজ্জ্বল ছিল, এই
জটিল সিস্টেম একটি একক চিত্র মাধ্যমে তাকে আদানপ্রদান।
এই দৃষ্টান্ত সব মিলিয়ে বিভিন্ন দক্ষতা এই অনুশীলনকারীদের বর্ণনা
আরো দেখা একটি সংবেদন। তারা হঠাৎ একটি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পেরেছি
একটি চিত্র মাধ্যমে পরিস্থিতি অথবা একটি ধারণা, বা ছবি সংমিশ্রণ এবং
ধারনা. তারা স্বজ্ঞা যেমন এই ক্ষমতা, অথবা একটি টিপ মনে অভিজ্ঞতা হয়েছে।
ক্ষমতা যেমন বুদ্ধি বিবেচনা আমাদের আনতে পারেন, এবং
সংস্কৃতির অসাধারণ অবদান মাস্টার্স দ্বারা তৈরি যারা এটা ভোগদখল, এটা
যৌক্তিক বলে মনে করেন এই ধরনের উচ্চ পর্যায়ের স্বজ্ঞা বিষয় হিসাবে ধরা হবে
অগণিত বই এবং আলোচনা, এবং যে চিন্তার ফর্ম যে যায়
সঙ্গে এটি আমাদের সকলের জন্য একটি আদর্শ মধ্যে উঁচু করা হবে এ লক্ষ্য। কিন্তু অদ্ভুত
যথেষ্ট, এই সব ক্ষেত্রে হয় না। বুদ্ধিমত্তার এই ফর্মটি পারেন উপেক্ষা করা হয়,
রহস্যময় এবং অতিপ্রাকৃত, অথবা আরোপিত এর অবক্তব্য রাজ্য থেকে relegated
প্রতিভা এবং জেনেটিক্স করতে। এমনকি কিছু কিছু ক্ষমতা এই ধরনের প্রকট করা চেষ্টা
জেনারেল দাবি করেন যে এই মাস্টার্স তাদের অভিজ্ঞতা exaggerating করা হয়, এবং
যে তাদের তথাকথিত স্বজ্ঞাত ক্ষমতা বর্ধিত রূপ ছাড়া আর কিছুই হয়
স্বাভাবিক চিন্তা, উচ্চতর জ্ঞান উপর ভিত্তি করে।
এই সামগ্রিক উপেক্ষা কারণ সহজ: আমরা মানুষেরা এসেছি
চিন্তা ও বুদ্ধি-যৌক্তিকতা মাত্র এক ফর্ম চিনতে।
মূলদ চিন্তাভাবনা প্রকৃতি দ্বারা অনুক্রমিক হয়। আমরা একটি ঘটনাটি একটি দেখতে, এবং আমরা
একটি কারণ বি অনুমান, এবং হয়ত একটি প্রতিক্রিয়া সি মূলদ সব ক্ষেত্রেই কহা
চিন্তা, আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ উতরান ভর্তি করা হয়েছে পুনর্গঠন করতে
উপসংহার বা উত্তর কোন ধরণের। চিন্তা এই ফর্মটি অত্যন্ত হয়
কার্যকর এবং আমাদের মহান ক্ষমতা দিয়েছে। আমাদের কিছু করার করতে উন্নত
আমাদের বিশ্বের অর্থে এবং এটি উপর কিছু নিয়ন্ত্রণ লাভ করা। প্রক্রিয়া যে মানুষ
মধ্য দিয়ে যেতে যখন তারা মাধ্যমে মূলদ বিশ্লেষণ করতে পারেন একটি উত্তর উতরান
সাধারণত পরীক্ষা এবং যাচাই হয়ে গেলে, যেই কারণে আমরা এটা এত অত্যন্ত অবজ্ঞা করা।
আমরা জিনিস যে একটি সূত্র কমে যাবে এবং সুনির্দিষ্ট বর্ণিত পছন্দ
শব্দ। কিন্তু intuitions ধরনের বিভিন্ন মাস্টার্স দ্বারা আলোচনা হতে পারে না
একটি সূত্র কমে, এবং পদক্ষেপ তারা গ্রহণ পৌঁছা তাদের হতে পারে না এ
পুনর্নির্মিত। আমরা আলবার্ট আইনস্টাইন মন ভিতরে যেতে পারে না এবং

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.