1463 Alcuni peccati particolarmente gravi sono col

1463 Alcuni peccati particolarmente gravi sono colpiti dalla scomunica, la più
grave pena ecclesiastica, che impedisce la ricezione dei sacramenti
e l’esercizio di alcune ecclesiastica atti, e la cui assoluzione
di conseguenza, non possono essere concessi, secondo il diritto canonico, salvo
il Papa, il vescovo del luogo o di sacerdoti autorizzati dal them.68 In pericolo
della morte un sacerdote, anche se privo della facoltà di ascoltare le confessioni,
può assolvere da ogni peccato e excommunication.69
1464 I sacerdoti devono incoraggiare i fedeli ad accostarsi al sacramento
della Penitenza e devono rendersi disponibili per festeggiare
questo sacramento ogni volta che i cristiani ragionevolmente chiedere per essa? O
1465 Celebrando il sacramento della Penitenza, il sacerdote è
compie il ministero del Buon Pastore che cerca la perduta
pecore, del buon Samaritano che medica le ferite, del Padre
che attende il figlio prodigo e lo accoglie al suo ritorno, e
del giudice giusto e imparziale, il cui giudizio è sia giusta e
misericordioso. Il sacerdote è il segno e lo strumento di misericordioso di Dio
l’amore per il peccatore.
1 551 1466 Il confessore non è il padrone del perdono di Dio, ma
il suo servo. Il ministro di questo sacramento deve unirsi a
l’intenzione e la carità di Christ.71 egli dovrebbe avere una comprovata
2690 la conoscenza del comportamento cristiano, l’esperienza delle realtà umane,
rispettare e sensibilità verso colui che è caduto; deve amare
la verità, essere fedele al Magistero della Chiesa, e il piombo
con pazienza il penitente verso la guarigione e la piena maturità. lui
Deve pregare e fare penitenza per la sua penitente, affidandolo alla
la misericordia del Signore.
1467 Data la delicatezza e la grandezza di questo ministero e il
rispetto dovuto alle persone, la Chiesa dichiara che ogni sacerdote che
ascolta le confessioni è obbligato, sotto pene molto severe, a mantenere
segreto assoluto riguardo ai peccati che i suoi penitenti hanno con-
2490 Professi a lui. Egli può fare alcun uso di conoscenza che la confessione
gli dà su penitenti lives.72 Questo segreto, che non ammette
eccezioni, si chiama il “sigillo sacramentale”, perché ciò che il
penitente ha manifestato ai resti prete “sigillate” dal
sacramento.
68 Cfr CIC, cann. 1331; 1354-1357; CCEO, can. 1431; 1434; 1420.
69 Cf. CIC, can. 976; CCEO, can. 725.
70 Cfr CIC, can. 986; CCEO, can. 735; PO 13.
71 Cf. PO 13.
72 Cfr CIC, can. 1388 § 1; CCEO, can. 1456.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

1463 Certain particularly grave sins incur excommunication, the most
severe ecclesiastical penalty, which impedes the reception of the sacraments
and the exercise of certain ecclesiastical acts, and for which absolution
consequently cannot be granted, according to canon law, except by
the Pope, the bishop of the place or priests authorized by them.68 In danger
of death any priest, even if deprived of faculties for hearing confessions,
can absolve from every sin and excommunication.69
1464 Priests must encourage the faithful to come to the sacrament
of Penance and must make themselves available to celebrate
this sacrament each time Christians reasonably ask for it?O
1465 When he celebrates the sacrament of Penance, the priest is
fulfilling the ministry of the Good Shepherd who seeks the lost
sheep, of the Good Samaritan who binds up wounds, of the Father
who awaits the prodigal son and welcomes him on his return, and
of the just and impartial judge whose judgment is both just and
merciful. The priest is the sign and the instrument of God’s merciful
love for the sinner.
1 551 1466 The confessor is not the master of God’s forgiveness, but
its servant. The minister of this sacrament should unite himself to
the intention and charity of Christ.71 He should have a proven
2690 knowledge of Christian behavior, experience of human affairs,
respect and sensitivity toward the one who has fallen; he must love
the truth, be faithful to the Magisterium of the Church, and lead
the penitent with patience toward healing and full maturity. He
must pray and do penance for his penitent, entrusting him to the
Lord’s mercy.
1467 Given the delicacy and greatness of this ministry and the
respect due to persons, the Church declares that every priest who
hears confessions is bound under very severe penalties to keep
absolute secrecy regarding the sins that his penitents have con-
2490 fessed to him. He can make no use of knowledge that confession
gives him about penitents’ lives.72 This secret, which admits of no
exceptions, is called the “sacramental seal,” because what the
penitent has made known to the priest remains “sealed” by the
sacrament.
68 Cf. CIC, cann. 1331; 1354-1357; CCEO, can. 1431; 1434; 1420.
69 Cf. CIC, can. 976; CCEO, can. 725.
70 Cf. CIC, can. 986; CCEO, can. 735; PO 13.
71 Cf. PO 13.
72 Cf. CIC, can. 1388 § 1; CCEO, can. 1456.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

1463 ezithile izono ikakhulukazi incur esontweni, kakhulu
isigwebo esinzima sesonto, okuyinto kukhinyabeza yokwamukela amasakramente
kanye nokusebenzisa kobufundisi ezithile izenzo, futhi okuyiwona uyakhulula
ngenxa yalokho kokuthintana angeze sanikelwa, ngokuvumelana uhlu lwezincwadi zeBhayibheli umthetho, ngaphandle
Pope, umbhishobhi endaweni noma abapristi ogunyazwe them.68 Ngo ingozi
sokufa noyedwa umpristi, ngisho noma bancishwa amandla okokuzwa nokuvuma,
Ungakwazi ecaleni ezonweni zonke futhi excommunication.69
1464 Abapristi kufanele ukhuthaze ethembekileyo ukuza isakramente
ka nokuJeziswa futhi kumelwe batholakale ukugubha
lelisakramente isikhathi ngasinye amaKristu okunengqondo yini? O
1465 Lapho igubha isakramente nokuJeziswa, umpristi
ekufezeni inkonzo nomalusi olungile ofuna abalahlekile
izimvu, ngokuthi umSamariya Olungileyo ophonsa amanxeba, likaYise
ngubani balindelwe wendodana esaphazayo bese iyakwamukela kuye lapho esephindele, futhi
zalowo mahluleli nje nokungakhethi nabanokwahlulela unobulungisa futhi
unesihe. Umpristi kuyisibonakaliso kanye yomculo nesihe sikaNkulunkulu
abathanda isoni.
1 551 1466 I umambuli akayibusi Ukuthethelela kukaNkulunkulu, kodwa
inceku yayo. Ungqongqoshe lelisakramente kufanele hlanganani yena ukuze
ngenhloso futhi uthando Christ.71 Kwakufanele eduduzayo
2690 ulwazi ukuziphatha komKristu, isipiliyoni izindaba zesintu
ukuhlonipha nozwela lowo uwile; Kumelwe uthande
iqiniso, ukwethembeka Magisterium kweBandla, nomthofu
the eziphenduke ngokubekezela sokululama futhi ukhule ngokugcwele. Yena
Kumelwe athandaze futhi wenze ukuzihlawulisa ngoba eziphenduke yakhe, emnike kuya
isihe seNkosi.
1467 Banikezwe uju nobukhulu kule nkonzo futhi
ukuhlonipha ngenxa abantu, iSonto uthi wonke umpristi ngubani
nokuvuma okuzwayo uboshelwe ngaphansi izinhlawulo ezinzima kakhulu ukugcina
ekusithekeni ngokuphelele mayelana izono penitents yakhe ila-
2490 fessed kuye. Wenza kungekho ukusetshenziswa kolwazi ukuthi avume kuye izono zakhe
umnikeza mayelana penitents ‘lives.72 Le mfihlo, okuyinto uyavuma of akukho
Okuhlukile, ubizwa ngokuthi “uphawu sacramental,” ngoba lokho
eziphenduke uyazisile izinsalela umpristi “uphawu” yi-
isakramente.
68 Bheka CIC, cann. 1331; 1354-1357; CCEO, ikani. 1431; 1434; 1420.
69 Bheka CIC, ikani. 976; CCEO, ikani. 725.
70 Bheka CIC, ikani. 986; CCEO, ikani. 735; PO 13.
71 Bheka PO 13.
72 Bheka CIC, ikani. 1388 § 1; CCEO, ikani. 1456.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.