1789 Alcune regole si applicano in tutti i casi Si

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

1789 Alcune regole si applicano in tutti i casi:
– Si può mai fare il male in modo che il bene può derivare da esso; 1 756
– la regola d’oro: “Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, 1 970
voi fatelo a loro. “56
– la carità passa sempre attraverso il rispetto per di un vicino e il 1827
la sua coscienza: “Così peccando contro i fratelli e ferendo 1 971
la loro coscienza. . . voi peccate contro Cristo. “57 Quindi” è giusto
non farlo. . . fare tutto ciò che rende il vostro fratello possa scandalizzarsi. “58
IV. giudizio erroneo
1790 essere umano deve sempre obbedire al giudizio certo della
la sua coscienza. Se fosse deliberatamente di agire contro di essa, avrebbe
condanna se stesso. Tuttavia può capitare che rimane coscienza morale
nell’ignoranza e rende giudizi erronei su azioni da
eseguiti o già commesso.
1791 Questa ignoranza spesso è imputabile alla responsabilità personale.
Questo è il caso in cui un uomo “prende poca fatica per scoprire
ciò che è vero e buono, e quando la coscienza diventa quasi 1 704
accecato attraverso l’abitudine di commettere peccato “. 59 In questi casi, il
persona è colpevole del male che commette.
1792 L’ignoranza di Cristo e del suo Vangelo, cattivo esempio dato da 1 33
altri, schiavitù di una passione, l’affermazione di una sbagliata
nozione di autonomia della coscienza, il rifiuto dell’autorità della Chiesa
e il suo insegnamento, la mancanza di conversione e di carità: questi possono
essere alla fonte di errori di giudizio nella condotta morale.
1793 Se – al contrario – l’ignoranza è invincibile, o il 1 860
soggetto morale non è responsabile per il suo giudizio erroneo, il
male commesso dalla persona non può essere imputata a lui. Rimane
non meno un male, una privazione, un disordine. È quindi necessario adoperarsi per
correggere gli errori della coscienza morale.
1794 Una buona e pura coscienza è illuminata dalla vera fede,
con un incasso di beneficenza allo stesso tempo “da un cuore puro, da una buona
di coscienza e di fede sincera. “60
56 Mt 7,12; cf. Cf Lc 6,31; Tb 4,15.
57 1 Cor 08:12.
58 Rom 14:21.
59 GS 16.
60 1 Tim 5; cf. 3: 9; 2 Tim 3; 1 Pt 3:21; Atti 24:16.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

1789 Some rules apply in every case:
– One may never do evil so that good may result from it; 1 756
– the Golden Rule: “Whatever you wish that men would do to you, 1 970
do so to them. “56
– charity always proceeds by way of respect for one’s neighbor and 1827
his conscience: “Thus sinning against your brethren and wounding 1 971
their conscience . . . you sin against Christ. “57 Therefore “it is right
not to . . . do anything that makes your brother stumble.”58
IV. ERRONEOUS JUDGMENT
1790 A human being must always obey the certain judgment of
his conscience. If he were deliberately to act against it, he would
condemn himself. Yet it can happen that moral conscience remains
in ignorance and makes erroneous judgments about acts to be
performed or already committed.
1791 This ignorance can often be imputed to personal responsibility.
This is the case when a man “takes little trouble to find out
what is true and good, or when conscience is by degrees almost 1 704
blinded through the habit of committing sin.”59 In such cases, the
person is culpable for the evil he commits.
1792 Ignorance of Christ and his Gospel, bad example given by 1 33
others, enslavement to one’s passions, assertion of a mistaken
notion of autonomy of conscience, rejection of the Church’s authority
and her teaching, lack of conversion and of charity: these can
be at the source of errors of judgment in moral conduct.
1793 If – on the contrary – the ignorance is invincible, or the 1 860
moral subject is not responsible for his erroneous judgment, the
evil committed by the person cannot be imputed to him. It remains
no less an evil, a privation, a disorder. One must therefore work to
correct the errors of moral conscience.
1794 A good and pure conscience is enlightened by true faith,
for charity proceeds at the same time “from a pure heart and a good
conscience and sincere faith.”60
56 Mt 7:12; cf. Lk 6:31; Tob 4:15.
57 1 Cor 8:12.
58 Rom 14:21.
59 GS 16.
60 1 Tim 5; cf. 3:9; 2 Tim 3; 1 Pet 3:21; Acts 24:16.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

1789 Eminye imithetho isicelo esimweni ngasinye:
– Omunye bangawutholi nanini benze okubi ukuze okuhle kungaholela kuwo; 1 756
– uMthetho Wegolide: “Kungakhathaliseki ukuthi ufisa ukuthi abantu babeyoba bazenze kini, 1 970
ukwenza kanjalo kubo. “56
– esiza abantulayo njalo wabe ngendlela inhlonipho kumakhelwane womuntu futhi 1827
unembeza wakhe: “wona Ngakho ngabafowabo, nilimaza 1 971
unembeza wabo. . . niyona kuKristu. “57 Ngakho-ke” kulungile
hhayi. . . ukwenza noma yini kumkhubekisa umzalwane wakho. “58
IV. UKWAHLULULWA yokuphambuka
1790 A ntu kumele ngaso sonkhe sikhatsi abelalela isahlulelo ezithile
unembeza wakhe. Ukube bekungaba njalo ngamabomu isenzo ngokumelene nalo, yena athi
isilahle yena. Nokho-ke kungenzeka ukuthi zokuziphatha nonembeza izinsalela
ngokungazi futhi Uyahlulela eyiphutha mayelana izenzo ukuba
kwenziwe noma kakade.
1791 Lolu ukungazi zingaqhubekela kwabalelwa wemfanelo womuntu siqu.
Lokhu kunjalo uma indoda “kuthatha nankinga ukuthola
lokho okuyiqiniso nokuhle, noma lapho unembeza ngu degrees cishe 1 704
waphuphuthekisa ngokusebenzisa nomkhuba wokuphuza isono. “59 Ezimweni ezinjalo,
umuntu ngokungenhloso okubi he bophezela.
1792 Ukungazi kaKristu futhi iVangeli lakhe, isibonelo esibi eyanikezwa 1 33
abanye, ukugqilazwa izinkanuko komuntu, ukugomela we iphutha
umqondo yokuzimela kanembeza, Ukwenqatshwa kwegunya zeSonto
nokufundisa kwakhe, Ukuntula ukuguqulwa futhi esiza abantulayo: lezi can
kube umthombo amaphutha zokwahlulela ukuziphatha komuntu.
1793 Uma – okunalokho – ukungazi kuyinto esinganqobeki, noma 1 860
kuncike zokuziphatha akuyena obangela isahlulelo sakhe eyiphutha, le
bi bophezela lowo muntu ngeke ingabalelwa kuye. Kuhlala
engengaphansi embi a ukuswela, inkinga yempilo. Ngakho-ke One kumelwe balwele
ulungise amaphutha kanembeza zokuziphatha.
1794 esihle futhi kunembeza omhlophe uqeqeshwe bahlanganiswé ukholo lweqiniso,
inkongozelo ukuqhutshwa ngesikhathi esifanayo “oluvela enhliziyweni emhlophe kanye omuhle
unembeza nokholo ngobuqotho. “60
56 Math 7:12; qhathanisa Lk 6:31; EThobi 4:15.
57 1 Kor 8:12.
58 Roma 14:21.
59 GS 16.
60 1 Thim 5; qhathanisa 3: 9; 2 Thim 3; 1 Pet 3:21; IzEnzo 24:16.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.