1881 Ogni comunit definita dalla sua finalit e co

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

1881 Ogni comunità è definita dalla sua finalità e conseguentemente
norme specifiche obbedisce; ma “la persona umana… è, e deve
1 929 per essere il principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali “.
4
1882 Certe società, quali la famiglia e la comunità civica, sono
più direttamente alla natura dell’uomo; siano necessari a
lui. Per favorire la partecipazione del maggior numero nella vita
di una società, la creazione di associazioni e istituzioni di volontariato
1 91 3 devono essere incoraggiati “sia a livello nazionale e internazionale,
che si riferiscono a obiettivi economici e sociali, a culturale e ricreativo
attività, allo sport, alle varie professioni, e di politica
gli affari. “5 Questa” socializzazione” esprime anche la tendenza naturale per
gli esseri umani da associare a uno con l’altro per il bene di raggiungimento
obiettivi che superano le capacità individuali. Si sviluppa la
qualità della persona, in particolare il senso di iniziativa e di responsabilità,
e aiuta a garantire la sua rights.6
1883 La socializzazione presenta anche dei pericoli. intervento eccessivo
da parte dello Stato può minacciare la libertà personale e l’iniziativa. Il
dottrina della Chiesa ha elaborato il principio di sussidiarietà,
secondo il quale “una società di ordine superiore non deve
interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore,
privandola delle sue funzioni, ma deve piuttosto sostenerla in
2431 caso di necessità e di aiuto per coordinare la sua azione con quella
del resto della società, sempre in vista del bene comune. “7
1884 Dio non ha voluto riservare solo a sé l’esercizio di
energia. Egli affida ad ogni creatura le funzioni che esso è in grado di
307 esegue, secondo le capacità della propria natura. Questo
modalità di governo dovrebbe essere seguito nella vita sociale. La via
Dio agisce nel governo del mondo, che testimonia così grande
rispetto per la libertà umana, deve ispirare la saggezza di coloro
che governano le comunità umane. Essi devono comportarsi come ministri
302 della provvidenza divina.
1885 Il principio di sussidiarietà si oppone a tutte le forme di
collettivismo. Si pone dei limiti dell’intervento dello Stato. Essa mira ad armonizzare
le relazioni tra gli individui e le società. esso tende
verso la creazione di una vera ordine internazionale.
4 GS 25 § 1.
5 John XXIII, MM 60.
6 Cfr GS 25 § 2; CA 12.
7 CA 48 § 4; cf. Pio XI, Quadragesimo anna I, 184-186.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

1881 Each community is defined by its purpose and consequently
obeys specific rules; but “the human person . . . is and ought
1 929 to be the principle, the subject and the end of all social institutions.”
4
1882 Certain societies, such as the family and the state, correspond
more directly to the nature of man; they are necessary to
him. To promote the participation of the greatest number in the life
of a society, the creation of voluntary associations and institutions
1 91 3 must be encouraged “on both national and international levels,
which relate to economic and social goals, to cultural and recreational
activities, to sport, to various professions, and to political
affairs.”5 This ” socialization” also expresses the natural tendency for
human beings to associate with one another for the sake of attaining
objectives that exceed individual capacities. It develops the
qualities of the person, especially the sense of initiative and responsibility,
and helps guarantee his rights.6
1883 Socialization also presents dangers. Excessive intervention
by the state can threaten personal freedom and initiative. The
teaching of the Church has elaborated the principle of subsidiarity,
according to which “a community of a higher order should not
interfere in the internal life of a community of a lower order,
depriving the latter of its functions, but rather should support it in
2431 case of need and help to co-ordinate its activity with the activities
of the rest of society, always with a view to the common good.”7
1884 God has not willed to reserve to himself all exercise of
power. He entrusts to every creature the functions it is capable of
307 performing, according to the capacities of its own nature. This
mode of governance ought to be followed in social life. The way
God acts in governing the world, which bears witness to such great
regard for human freedom, should inspire the wisdom of those
who govern human communities. They should behave as ministers
302 of divine providence.
1885 The principle of subsidiarity is opposed to all forms of
collectivism. It sets limits for state intervention. It aims at harmonizing
the relationships between individuals and societies. It tends
toward the establishment of true international order.
4 GS 25 § 1.
5 John xxm, MM 60.
6 Cf. GS 25 § 2; CA 12.
7 CA 48 § 4; cf. Pius XI, Quadragesimo anna I, 184-186.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

1881 umphakathi ngamunye kuchazwe injongo yayo futhi ngenxa yalokho
imithetho ethize uyalalela; kodwa “umuntu womuntu… nokuthi kufanele
1 929 ukuba isimiso, isihloko kanye nokuphela kwazo zonke izikhungo zenhlalakahle. ”
4
1882 imiphakathi ezithile, njenge umndeni isimo, zihambisana
ngaphezulu ngqo ubunjalo indoda; bona ayadingeka
kuye. Ukukhuthaza ukubamba iqhaza abaningi kakhulu empilweni
Siwumphakathi, ukudalwa izinhlangano yokuzithandela futhi izikhungo
1 91 3 kumele kukhutsatwe “kuwo womabili amazinga kazwelonke ngamazwe,
ezihlobene imigomo yezomnotho kanye neyenhlalo yomphakathi, ukuze kwamasiko zokungcebeleka
imisebenzi, ukuba ezemidlalo, ukuze ubuchwepheshe ahlukahlukene, futhi zezombusazwe
izindaba. “5 Leli” komphakathi “izwakalisa mvelo ngoba
nawabantu, umuntu kumhlobo wakhe omunye nomunye ngenxa ukuthola
Izinjongo ukuthi idlule umuntu ngamunye ezimele. Kutfutfukisa
izimfanelo umuntu, ikakhulukazi umuzwa isinyathelo umthwalo,
futhi kusiza ukuqinisekisa rights.6 yakhe
1883 komphakathi futhi kuletha izingozi. kokungenela ngokweqile
ngumbuso zingayisongela inkululeko isinyathelo. I
Imfundiso yeSonto uye nekuchazwa isimiso subsidiarity,
owawuthi “umphakathi umyalelo ephakeme akufanele
aphazamise impilo sangaphakathi umphakathi umyalelo ephansi,
wayencisha yokugcina imisebenzi yalo, kodwa kunalokho kufanele ukusekela kuyo
2431 uma kunesidingo futhi usizo ididiyele umsebenzi wayo ne imisebenzi
ka lonke umphakathi, njalo umbono okuhle ovamile. “7
1884 UNkulunkulu akazange willed ukuze ubhuke kuye wonke ekusebenziseni
amandla. Abaphathise kukho konke okudaliweyo imisebenzi okwazi
307, enza ngokuvumelana lokwenelisa imvelo lalo. Lokhu
Imodi zokubusa kufanele ilandelwe ukuzwana nabantu. Indlela
UNkulunkulu enza elawula izwe, okuyinto ufakaza olukhulu olungakaze
kokunaka inkululeko yomuntu, kufanele kusenze ukuhlakanipha kwalawo
ngubani elawula imiphakathi womuntu. Nokuthi kufanele iziphathe kanjani njengezikhonzi
302 ka laphezulu.
1885 Isimiso subsidiarity umelene nazo zonke izinhlobo
collectivism. It ubeka imingcele ekutheni uhulumeni angenelele ngenxa isimo. Uhlose at Harmonising
ubudlelwano phakathi kwabantu kanye imiphakathi. it uvame
ngase ukusungulwa oda bomhlaba wonke bangempela.
4 GS 25 § 1.
5 UJohane xxm, MM 60.
6 Bheka GS 25 § 2; CA 12.
7 CA 48 § 4; qhathanisa Pius XI, Quadragesimo anna mina, 184-186.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.