2832 Come il lievito nella pasta la novit del Regn

2832 Come il lievito nella pasta, la novità del Regno
dovrebbe rendere la terra “ascesa” dallo Spirito di Cristo .1 19 Questo must
1 928 essere evidente attraverso l’instaurarsi della giustizia nelle personale e sociale,
relazioni economiche e internazionali, senza mai dimenticare che
non ci sono strutture giuste senza uomini che vogliono essere solo.
2790 2833 “Il nostro” pane è il “solo” pane per i “molti”. Nel
2546 Beatitudini “povertà” è la virtù della condivisione: sollecita a comunicare
e condividere sia i beni materiali e spirituali, non per costrizione
ma per amore, in modo che l’abbondanza di alcuni possono rimediare alla
esigenze di others.120
2428 2834 “prega e lavora.” 121 “Prega come se tutto dipendesse da
Dio e lavorare come se tutto dipendesse da te “. Anche quando 122
abbiamo fatto il nostro lavoro, il cibo che riceviamo è ancora un dono del nostro
Padre; è bene chiedere a lui per questo e per ringraziarlo, come Christian
le famiglie fanno il senso della benedizione ai pasti.
2835 Questa petizione, con la responsabilità che comporta, si applica anche
ad un’altra fame da cui gli uomini soffrono: “L’uomo fa
Non di solo pane vive, ma. . . di ogni parola che procede dalla
dalla bocca di Dio, “123 che è, per la sua Parola e lo Spirito
spira. I cristiani devono fare ogni sforzo “per annunciare
2443 la buona novella ai poveri. “C’è una fame sulla terra”, non un
fame di pane, né sete di acqua, ma di ascoltare le parole di
il Signore. “124 Per questo il senso specificamente cristiano di questa
petizione riguarda quarto il pane della vita: la parola di Dio ac-
1 384 cepted nella fede, il Corpo di Cristo ha ricevuto nel Eucharist.125
1 1 65 2836 “Oggi” è anche un’espressione di fiducia ci ha insegnato dal
Signore, 126 che non avremmo mai presunto di inventare. Da quel momento
si riferisce soprattutto alla sua Parola e il Corpo del Figlio suo, questo “oggi”
non è solo quello del nostro tempo mortale, ma anche l ‘ “oggi” di Dio.
Se si riceve il pane ogni giorno, ogni giorno è oggi per voi.
Se Cristo è il vostro oggi, si alza per voi ogni giorno. Come può
questo essere? “Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato”.
Pertanto, “oggi” è quando Cristo rises.127
1 19 Cf. AA 5.
120 Cfr 2 Cor 8: 1-15.
121 Cfr San Benedetto, Regula, 20, 48.
122 Attribuito a Sant’Ignazio di Loyola, d. Joseph de Guibert, SJ, I Gesuiti: La loro
Spirituale dottrina e la pratica, (Chicago: Loyola University Press, 1964), 148, n. 55.
123 Dt 8: 3; Mt 4: 4.
124 Am 8: 1 1.
125 Cf. J n 6: 26-58.
126 Cfr Mt 06:34; Es 16:19.
127 S. Ambrogio, De Sacr. 5, 4, 26: PL 16, 453A; cf. Ps 2: 7.

https://amzn.to/2G4Zik6

——

2832 As leaven in the dough, the newness of the kingdom
should make the earth “rise” by the Spirit of Christ .1 19 This must
1 928 be shown by the establishment of justice in personal and social,
economic and international relations, without ever forgetting that
there are no just structures without people who want to be just.
2790 2833 “Our” bread is the “one” loaf for the “many.” In the
2546 Beatitudes “poverty” is the virtue of sharing: it calls us to communicate
and share both material and spiritual goods, not by coercion
but out of love, so that the abundance of some may remedy the
needs of others.120
2428 2834 “Pray and work.”121 “Pray as if everything depended on
God and work as if everything depended on you.”122 Even when
we have done our work, the food we receive is still a gift from our
Father; it is good to ask him for it and to thank him, as Christian
families do when saying grace at meals .
2835 This petition, with the responsibility it involves, also applies
to another hunger from which men are perishing: “Man does
not live by bread alone, but . . . by every word that proceeds from
the mouth of God,”123 that is, by the Word he speaks and the Spirit
he breathes forth. Christians must make every effort ” to proclaim
2443 the good news to the poor.” There is a famine on earth, “not a
famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of
the LORD.”124 For this reason the specifically Christian sense of this
fourth petition concerns the Bread of Life: The Word of God ac-
1 384 cepted in faith, the Body of Christ received in the Eucharist.125
1 1 65 2836 “This day” is also an expression of trust taught us by the
Lord,126 which we would never have presumed to invent. Since it
refers above all to his Word and to the Body of his Son, this “today”
is not only that of our mortal time, but also the “today” of God .
If you receive the bread each day, each day is today for you.
If Christ is yours today, he rises for you every day. How can
this be? “You are my Son, today I have begotten you.”
Therefore, “today” is when Christ rises.127
1 19 Cf. AA 5.
120 Cf. 2 Cor 8: 1-15.
121 Cf. St. Benedict, Regula, 20, 48.
122 Attributed to St. Ignatius Loyola, d. Joseph de Guibert, SJ, The Jesuits: Their
Spiritual Doctrine and Practice, (Chicago: Loyola University Press, 1964), 148, n. 55.
123 Deut 8:3; Mt 4:4.
124 Am 8 : 1 1 .
125 Cf. J n 6:26-58.
126 Cf. Mt 6:34; Ex 16:19.
127 St. Ambrose, De Sacr. 5, 4, 26: PL 16, 453A; cf. Ps 2:7.

https://amzn.to/2G4Zik6

——

2832 Njengoba imvubelo inhlama, le lensha zombuso
kufanele wenze umhlaba “kuyanda” ngoMoya Kristu .1 19 Lokhu kumele
1 928 tshengisa ukusungulwa ubulungisa siqu nezenhlalo,
ubudlelwane kwezomnotho ngamazwe, ngaphandle sikhohlwe ukuthi
azikho izakhiwo nje ngaphandle kwabantu abafuna ukuba nje.
2790 2833 isinkwa “yethu” iyona “omunye” isinkwa ngenxa “abaningi.” Esikhathini
2546 yezinjabulo “ubumpofu” Kuwubuhle lokwabelana: libiza sikhulumisane
bese wabelana kokubili ezibonakalayo nangokomoya, hhayi ngokuphoqelelwa
kodwa bamkhonza ngenxa yothando, ukuze ngokuchichima abanye bangase zokulungisa
izidingo others.120
2428 2834 “Thandazela nasemsebenzini.” 121 “Thandazela sengathi konke kwakuxhomeke
UNkulunkulu futhi besebenza sengathi konke kwakuxhomeke wena. “122 Ngisho nalapho
senzile umsebenzi wethu, ukudla sithola namanje isipho kusuka yethu
ngaphandle kukaBaba; kukuhle abawucela kuye futhi bambonge, njengoba Christian
umndeni ongayenza lapho ethi umusa ezidlweni.
2835 Lolu uhlu lwezikhalazo, umthwalo sihilela, kusebenza
kwenye indlala kuyiphi amadoda ababhubhayo: “Umuntu owenza
hhayi aphile ngesinkwa sodwa, kodwa. . . ngamazwi onke aphuma
emlonyeni kaNkulunkulu, “123 okungukuthi, ngeZwi ukhuluma noMoya
yena uphefumula naphambili. AmaKristu kumelwe senze wonke umzamo ‘ukuba amemezele
2443 izindaba ezinhle kwabampofu. “Kukhona indlala emhlabeni,” hhayi
yindlala yezinkwa, kungabi ngukomela amanzi, kepha kube ngeyokuzwa amazwi
uJehova. “124 Ngenxa yalesi sizathu umqondo ngokuqondile umKristu lokhu
lesine sicelosikhalo ukukhathazeka Isinkwa Sokuphila: IZwi likaNkulunkulu umamukela
1 384 cepted ngokholo, UMZIMBA KAKRESTU etholwe Eucharist.125
1 1 65 2836 “Lolu suku” kubonisa ukwethenjwa wasifundisa yi
Nkosi, 126 okuyinto ngabe asizange uzakuthathwa baziqambela. Njengoba
libhekisela ngenhla zonke eZwini lakhe futhi iNdikimba weNdodana yakhe, lokhu “namuhla”
akuyona nje kuphela ukuthi isikhathi sethu ofayo, kodwa futhi “namuhla” kaNkulunkulu.
Uma uthola isinkwa nsuku zonke, usuku ngalunye namuhla ngawe.
Uma Kristu kungokwakho namuhla, evuka ngawe nsuku zonke. kanjani
lokhu kube? “Wena uyiNdodana yami, namuhla ngikuzele. ‘
Ngakho-ke, “namuhla” kulapho Kristu rises.127
1 19 cf. AA 5.
120 cf. 2 Kor 8: 1-15.
121 cf. St Benedict, Regula, 20, 48.
122 isibaluli St Ignatius Loyola, d. Joseph de Guibert, SJ, I amaJesuit: Sabo
Imfundiso Engokomoya Practice, (Chicago: Loyola University Press, 1964), 148, n. 55.
123 Dut 8: 3; Mat 4: 4.
124 Am 8: 1 1.
125 cf. J n 6: 26-58.
126 cf. Math 6:34; Ex 16:19.
127 St-Ambrose, De Sacr. 5, 4, 26: PL 16, 453A; qhathanisa IHu 2: 7.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.