3 Minabba li gal ftit oppoizzjoni thou fallest bog

3. “Minħabba li għal ftit oppożizzjoni thou fallest bogħod minn jsw
impriżi, u jfittxu wisq eagerly wara l-konsolazzjoni. Il-lover qawwi
standheth malajr fit-tentazzjonijiet, u temmen mhux il-persważjonijiet ħżiena tal-
ghadu. Bħal fil-prosperità i jekk jogħġbok lilu, hekk fid-diffikultajiet I do not displease.
4. “Il-lover prudenti jikkunsidra mhux ir-rigal tal-lover daqshekk
imħabba tal-giver. Huwa jilħaq għall-affezzjoni aktar mill-valur, u
sejjer id-rigali kollha aktar baxxi mill-maħbubin. Il-lover nobbli tistrieħ mhux fil-
rigal, imma fija ‘l fuq minn kull rigal.
5. “Kollox ma jintilifx, għalkemm xi kultant taħseb dwarni jew tal-qaddisin tiegħi,
Xewqa ta ‘inqas minn thou. Dik l-affezzjoni tajba u ħelwa li thou
Kultant jipperċestjaw huwa l-effett ta ‘grazzja preżenti u xi foretaste tal-
pajjiż tal-ġenna; Imma hawnhekk thou m’għandhiex tiddependi wisq, għaliha Goeth
u cometh. Iżda biex jistinkaw kontra l-mozzjonijiet ħażen tal-moħħ li jiġu
għalina, u biex jirreżistu s-suġġerimenti tal-devil, huwa simbolu ta ‘saħħa u kbira
mertu.
6. “Għalhekk ħalli mhux fancies strambi jiddisturbaw it-thee, iżżejjed
jinqalgħu. Bravely josservaw iskop jsw u intenzjonijiet wieqfa jsw lejn Alla.
Mhuwiex illużjoni meta thou arti kultant f’daqqa jinġarru fis
Rapture, u mbagħad f’daqqa waħda art miġjuba lura għall-vanities wonted ta jsw
qalb. Għal thou dost pjuttost unditingly jgħaddu minnhom milli kawża tagħhom; u
sakemm huma displease thee u thou strivest kontrihom, huwa mertu
u l-ebda telf.

——–

3. “Because for a little opposition thou fallest away from thy
undertakings, and too eagerly seekest after consolation. The strong lover
standeth fast in temptations, and believeth not the evil persuasions of the
enemy. As in prosperity I please him, so in adversity I do not displease.
4. “The prudent lover considereth not the gift of the lover so much as the
love of the giver. He looketh for the affection more than the value, and
setteth all gifts lower than the Beloved. The noble lover resteth not in the
gift, but in Me above every gift.
5. “All is not lost, though thou sometimes think of Me or of My saints,
less than thou shouldest desire. That good and sweet affection which thou
sometimes perceivest is the effect of present grace and some foretaste of the
heavenly country; but hereon thou must not too much depend, for it goeth
and cometh. But to strive against the evil motions of the mind which come
to us, and to resist the suggestions of the devil, is a token of virtue and great
merit.
6. “Therefore let not strange fancies disturb thee, whencesoever they
arise. Bravely observe thy purpose and thy upright intentions towards God.
It is not an illusion when thou art sometimes suddenly carried away into
rapture, and then suddenly art brought back to the wonted vanities of thy
heart. For thou dost rather unwillingly undergo them than cause them; and
so long as they displease thee and thou strivest against them, it is a merit
and no loss.

——–

3. “Ngoba ukuphikiswa okuncane kwakho
Kwenziwe, futhi kufuna ngentshiseko ngemuva kwenduduzo. Isithandwa esinamandla
ume ngokushesha ezilingweni, futhi ungakholelwa emakhohliseyo amabi kaJehova
isitha. Njengokuchuma ngiyamjabulisa, ngakho-ke angikujabulisi.
4. “Umuntu othanda umthandi awunasikho isipho sesithandwa kakhulu njenga
Uthando lomuphi. Ufuna uthando ngaphezu kwenani, futhi
Hlela zonke izipho eziphansi kunalokho othandekayo. Isithandwa esihle asiphumeleli ku
Isipho, kepha kimi ngaphezu kwayo yonke isipho.
5. “Bonke abalahlekile, noma ngabe ucabanga ngami noma ngabangcwele bami,
Ngaphansi kokufisa kwakho. Lolo thando oluhle nolumnandi olwenzela wena
Kwesinye isikhathi ukubonwa kungumphumela womusa wamanje kanye nokungezwani okuthile kwe
izwe lasezulwini; Kepha awunakuncika kakhulu, ngoba kuyakuya
afike. Kodwa ukulwela ukuhambisa izisusa ezimbi zengqondo eza
kithina, kanye nokumelana nokusikisela kukaDeveli, luphawu lobuhle futhi lukhulu
kufanelekile.
6. “Ngakho-ke makungabingeli ama-fancies angajwayelekile aphazamise, lapho bona
Vuka. Ngokushesha gcina inhloso yakho nenhloso yakho eqotho ngakuNkulunkulu.
Akuyona inkohliso lapho ukhona ngesinye isikhathi ngokuzumayo wangena
Ukuhlwithwa, bese kuthi kungazelelwe ubuciko bubuyiselwe kwizeluleko zakwakho
inhliziyo. Ngoba wena ungahle uzenze ngokungathandeki kunokuba ubadale; na-
Uma nje bekungakujabulisi futhi uyalwela ngabo, kungukufanele
futhi akukho ukulahleka.

————

3. “Want vir ‘n bietjie opposisie is jy weg van jou
ondernemings, en te gretig soek na troos. Die sterk minnaar
staan ​​vas in versoekings en glo nie die bose oortuigings van die
vyand. Soos in voorspoed, doen ek Hom, so in teenspoed, maak ek nie saak nie.
4. “Die verstandige minnaar beskou nie die gawe van die minnaar as die
Liefde van die gewer. Hy kyk na die liefde meer as die waarde, en
Stel alle geskenke laer as die geliefde. Die edele minnaar rus nie in die
Geskenk, maar in my bo elke geskenk.
5. “Alles is nie verlore nie, al dink jy aan my of van my heiliges,
Minder as wat jy wil begeer. Daardie goeie en lieflike liefde wat jy is
Soms is die uitwerking van huidige genade en ‘n paar voorspelling van die
hemelse land; maar hier moet jy nie te veel afhanklik wees nie, want dit gaan
en kom. Maar om te streef na die bose bewegings van die verstand wat kom
aan ons, en om die voorstelle van die duiwel te weerstaan, is ‘n teken van deug en groot
meriete.
6. “Laat ook nie vreemde fancies jou versteur nie, wanneer hulle ook al
ontstaan. Bring u doel en u regverdige bedoelings aan God.
Dit is nie ‘n illusie wanneer jy soms skielik weggevoer word nie
wegraping, en dan skielik is kuns teruggebring na die geweierde ydelheid van jou
Hart. Want jy moet hulle eerder onwillig ondergaan as om hulle te veroorsaak; en
solank hulle jou onteer en jy stryd teen hulle is, dit is ‘n verdienste
en geen verlies nie.

——–

3. “Sepse për një opozitë të vogël, ti bie larg nga të tu
ndërmarrjet, dhe kërkimi shumë i paduruar pas ngushëllimit. Dashnor i fortë
qëndron shpejt në tundime, dhe nuk beson bindjet e këqija të
armik. Ashtu si në prosperitet unë i pëlqej atij, kështu që në fatkeqësi nuk më pëlqen.
4. “Lover i kujdesshëm nuk konsideron dhuratën e dashnorit aq sa
Dashuria e dhënësit. Ai shikon për dashuri më shumë se vlera, dhe
vendos të gjitha dhuratat më të ulëta se të dashurit. Dashuria fisnike nuk mblidhet në
dhuratë, por në mua mbi çdo dhuratë.
5. “Gjithçka nuk është e humbur, edhe pse ndonjëherë mendoni për mua ose për shenjtorët e mi,
më pak se ti duhet të dëshirosh. Kjo dashuri e mirë dhe e ëmbël që ti
nganjëherë perceptuese është efekti i hirit të pranishëm dhe disa parakusht të
vendi qiellor; por këtu nuk duhet shumë të varesh, sepse shkon
dhe vjen. Por të përpiqen kundër mocioneve të këqija të mendjes që vijnë
për ne, dhe për t’i rezistuar sugjerimeve të djallit, është një shenjë e virtytit dhe e madhe
meritë.
6. “Prandaj mos lejoni që të të shqetësojnë fantazitë e çuditshme, kurdo
lind. Vëzhgoni guximin tuaj dhe qëllimet tuaja të drejta ndaj Perëndisë.
Nuk është një iluzion kur je ndonjëherë i papritmas
Rapture, dhe pastaj papritmas arti solli përsëri në kotësitë e fituara të tua
zemra. Sepse ti më tepër pa dashje i nënshtrohen atyre sesa t’i shkaktonte; dhe
për aq kohë sa ata nuk janë të kënaqur me ty dhe ti luftojnë kundër tyre, është një meritë
dhe pa humbje.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.