35 Luomo ha facolt che lo rendono capace di Cornin

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

35 L’uomo ha facoltà che lo rendono capace di Corning a una conoscenza
l’esistenza di un Dio personale. Ma l’uomo sia in grado di
50 entrare nella sua intimità con lui, Dio ha voluto sia per rivelare se stesso
per l’uomo e per dargli la grazia di poter dare il benvenuto a questo
la rivelazione nella fede. Le prove dell’esistenza di Dio, tuttavia, possono
159 uno predisporre alla fede e aiuto uno per vedere che la fede non si oppone
ragionare.
Ill. La conoscenza di Dio secondo la Chiesa
36 “La nostra Santa Madre, la Chiesa, tiene e insegna che
Dio, la prima estremità principio e l’ultimo di tutte le cose, può essere conosciuto
con certezza dal mondo creato dalla luce naturale di umana
ragione.” 11 Senza questa capacità, l’uomo non sarebbe in grado di wel-
355 provengono rivelazione di Dio. L’uomo ha questa capacità perché è creato
“A immagine di Dio”. 12
37 Nelle condizioni storiche in cui si trova,
tuttavia, l’uomo incontra molte difficoltà a Corning al know
1 960 Dio alla luce della sola ragione:
Anche se la ragione umana è, strettamente parlando, veramente capace da
il proprio potere e la luce naturale di raggiungere ad una vera e
certa conoscenza dell’unico Dio personale, che veglia
più e controlla il mondo con la sua provvidenza, e del
na Tural la w scritta nei nostri cuori dal Creatore; eppure ci sono
molti ostacoli che impediscono la ragione dalla efficace e
uso proficuo di questa facoltà innata. Per le verità che riguardano
i rapporti tra Dio e l’uomo tutto il trascendono
ordine visibile delle cose, e, se sono tradotti in umano
azione e influenzarlo, che chiamano per l’auto-resa e l’abnegazione.
La mente umana, a sua volta, è ostacolata nel
il raggiungimento di tali verità, non solo per l’impatto dei sensi
e la fantasia, ma anche da appetiti disordinati che
sono le conseguenze del peccato originale. Così accade che gli uomini
in tali questioni facilmente si convincerli che ciò che
non vorrebbe essere vero è falso o almeno doubtful.13
38 È per questo che l’uomo ha bisogno di essere illuminata dalla
rivelazione di Dio, non solo di quelle cose che superano la sua
2036 comprensione, ma anche “su quelle verità religiose e morali
che di per sé non sono inaccessibili alla ragione umana, così
che anche nella presente condizione del genere umano, possono essere
11 Concilio Vaticano I, Dei Filius 2: DS 3004; cf. 3026; Concilio Vaticano II, Dei
Verbum 6.
12 Cfr Gen 1: 27.
13 Pio XII, Humani Generis, 561: OS 3875.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

35 Man’s faculties make him capable of corning to a knowledge
of the existence of a personal God. But for man to be able to
50 enter into real intimacy with him, God willed both to reveal himself
to man and to give him the grace of being able to welcome this
revelation in faith. The proofs of God’s existence, however, can
159 predispose one to faith and help one to see that faith is not opposed
to reason.
Ill. THE KNOWLEDGE OF GOD ACCORDING TO THE CHURCH
36 “Our holy mother, the Church, holds and teaches that
God, the first principle and last end of all things, can be known
with certainty from the created world by the natural light of human
reason.” 11 Without this capacity, man would not be able to wel-
355 come God’s revelation. Man has this capacity because he is created
“in the image of God.”12
37 In the historical conditions in which he finds himself,
however, man experiences many difficulties in corning to know
1 960 God by the light of reason alone:
Though human reason is, strictly speaking, truly capable by
its own natural power and light of attaining to a true and
certain knowledge of the one personal God, who watches
over and controls the world by his providence, and of the
na tural la w written in our hearts by the Creator; yet there are
many obstacles which prevent reason from the effective and
fruitful use of this inborn faculty. For the truths that concern
the relations between God and man wholly transcend the
visible order of things, and, if they are translated into human
action and influence it, they call for self-surrender and abnegation.
The human mind, in its turn, is hampered in the
attaining of such truths, not only by the impact of the senses
and the imagination, but also by disordered appetites which
are the consequences of original sin. So it happens that men
in such matters easily persuade themselves that what they
would not like to be true is false or at least doubtful.13
38 This is why man stands in need of being enlightened by
God’s revelation, not only about those things that exceed his
2036 understanding, but also “about those religious and moral truths
which of themselves are not beyond the grasp of human reason, so
that even in the present condition of the human race, they can be
11 Vatican Council I, Dei Filius 2: DS 3004; cf. 3026; Vatican Council II, Dei
Verbum 6.
12 Cf. Gen 1 :27.
13 Pius XII, Humani Generis, 561 : OS 3875.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

35 ikhono Elomuntu amenze uyakwazi Corning ulwazi
bokuba khona kukaNkulunkulu ongokoqobo. Kodwa ukuba umuntu akwazi
50 ungene ukusondelana kwangempela naye, Nkulunkulu willed kokubili waveza
ukuze indoda futhi amnike umusa lokukwazi ukwamukela lo
isambulo ngokholo. Nokho, ubufakazi obuqand ‘ikhanda bokuthi uNkulunkulu ukhona, unga
159 eyodwa kubenza bavame okholweni futhi kungamsiza kanjani umuntu ukuba abone ukuthi ukholo hhayi kuqhathaniswa
yesizathu.
Ill. ULWAZI kaNkulunkulu ngokomuntu IBANDLA
36 “Umama wethu ongcwele, iBandla, wokuphatha kanye lifundisa ukuthi
Nkulunkulu, ukuphela kuqala isimiso nezokugcina wazo zonke izinto, ingaziwa
ngokuqiniseka kusukela izwe adalwe ukukhanya engokwemvelo yomuntu
isizathu. “11 Ngaphandle kulesi sabelo, indoda ngeke bakwazi engamukela
355 eze isambulo sikaNkulunkulu. Man onaleli umthamo ngoba wadala
“Ngomfanekiso kaNkulunkulu.” 12
37 Ngo-izimo zomlando lapho esibona yena,
Nokho, indoda nobunzima eziningi Corning ukuze azi
1 960 Nkulunkulu ngokukhanya okucabanga wedwa:
Nakuba abantu Isizathu ukuthi, empeleni, uyakwazi ngempela
siqu amandla ayo zemvelo nokukhanya wokwamukela weqiniso futhi
ulwazi oluthile kukaNkulunkulu siqu, Obheka
phezu nezilawuli emhlabeni ngokwelungiselelo lakhe, futhi we
na tural la w elotshwe ezinhliziyweni zethu nguMdali; kodwa kukhona
izithiyo eziningi ukuvimbela isizathu ngempumelelo futhi
ukusetshenziswa elinothile okwakuzoba le ubuhlakani esizalwa naso. Ukuze amaqiniso ukukhathazeka
uhlobano phakathi kukaNkulunkulu nabantu ngokuphelele ezedlula
ukuze ebonakalayo izinto, futhi, uma zihunyushelwa olimini lwesi-womuntu
isinyathelo futhi nomthelela ke, bamemeze self-umaluju futhi abnegation.
Ingqondo yomuntu, ngesikhathi sayo, ohlushwa ku
singawutholi lwala maqiniso, ngokungagcini nje ngokubashumayeza, umthelela izinzwa
kanye ngeso lengqondo, kodwa nangenduduzo ezifisweni disordered okuyinto
imiphumela yesono sokuqala. Ngakho kwenzeka ukuthi amadoda
ezindabeni ezinjalo ukukholisa kalula ngokwabo ukuthi lokho
ongeke athande ukuba kungaba yiqiniso kungamanga noma okungenani doubtful.13
38 Ngenxa yalesi sizathu indoda ime abadinga kokuba okhanyiselwe
isambulo sikaNkulunkulu, hhayi kuphela ngalezo zinto ukuthi idlule yakhe
2036 ukuqonda, kodwa futhi “mayelana lawo maqiniso ezingokwenkolo nezokuziphatha
yikuphi ngokwabo bekuzwa ngendaba ukucabanga komuntu, ngakho
ukuthi ngisho isimo samanje kanye ukuphila kohlanga lwesintu, bangaba
11 WeVatican mina, Dei filius 2: DS 3004; qhathanisa 3026; Vatican Council II, Dei
Verbum 6.
12 Bheka Gen 1: 27.
13 Pius XII, Humani generis 561: OS 3875.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.