377 400 2514 San Giovanni distingue tre tipi di sm

377, 400 2514 San Giovanni distingue tre tipi di smodato desiderio o concupiscenza:
concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della life.301 In
la tradizione catechistica cattolica, il nono comandamento proibisce
concupiscenza carnale; le proibisce decimo cupidigia di un altro merci.
405 2515 Etimologicamente, “concupiscenza” può riferirsi a qualsiasi intensa
forma di desiderio umano. La teologia cristiana ha dato una particolare
significato: il moto dell’appetito sensibile che si oppone alla
funzionamento della ragione umana. L’apostolo St. Paul identifica
con l’opposizione della “carne” allo “spirito”. 302 Concupiscence
nasce dalla disobbedienza del primo peccato. E sconvolge dell’uomo
facoltà morali e, senza essere di per sé un reato, inclina l’uomo
a commettere peccati .303
362 2516 Perché l’uomo è un essere composto, spirito e corpo, esiste
esiste già una certa tensione in lui; un certo s truggle di tendenze
tra “spirito” e “carne” si sviluppa. Ma in realtà questa lotta
appartiene al patrimonio del peccato. Si tratta di una conseguenza del peccato e al
stesso tempo, una conferma di esso. E ‘parte dell’esperienza quotidiana di
407 la battaglia spirituale:
Per l’Apostolo non è una questione di discriminare e di condannare
il corpo che con l’anima spirituale costituisce dell’uomo
la natura e la soggettività personale. Piuttosto, egli è interessato
con le moralmente buone o cattive opere, o meglio, il permanente
disposizioni – virtù e vizi – che sono il frutto di
sottomissione (nel primo caso) oppure di resistenza (nel secondo
caso) per l’azione salvifica dello Spirito Santo. Per questo motivo il
Apostolo scrive: “Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo
lo Spirito. “304
I. La purificazione del cuore
368 2517 Il cuore è la sede della personalità morale: “Dal cuore
provengono i propositi malvagi, gli omicidi, adulterio, la fornicazione. . . . “3 05
lotta contro la concupiscenza carnale passa attraverso la purificazione cuore
1 809 e la pratica della temperanza:
301 Cf. 1Gv 2,16.
302 Cf. Gal 5,16, 17, 24; Ef 2: 3.
303 Cf. Gen 3:11; Concilio di Trento: DS 1515.
304 Giovanni Paolo II, De V 55; cf. Gal 5,25.
305 Mt 15:19.

https://amzn.to/2G4Zik6
——-

377, 400 2514 St. John distinguishes three kinds of covetousness or concupiscence:
lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life.301 In
the Catholic catechetical tradition, the ninth commandment forbids
carnal concupiscence; the tenth forbids coveting another’s goods.
405 2515 Etymologically, “concupiscence” can refer to any intense
form of human desire . Christian theology has given it a particular
meaning: the movement of the sensitive appetite contrary to the
operation of the human reason. The apostle St. Paul identifies it
with the rebellion of the “flesh” against the “spirit.”302 Concupiscence
stems from the disobedience of the first sin. It unsettles man’s
moral faculties and, without being in itself an offense, inclines man
to commit sins .303
362 2516 Because man is a composite being, spirit and body, there
already exists a certain tension in him; a certain s truggle of tendencies
between “spirit” and “flesh” develops. But in fact this struggle
belongs to the heritage of sin. It is a consequence of sin and at the
same time a confirmation of it. It is part of the daily experience of
407 the spiritual battle:
For the Apostle it is not a matter of despising and condemning
the body which with the spiritual soul constitutes man’s
nature and personal subjectivity. Rather, he is concerned
with the morally good or bad works, or better, the permanent
dispositions – virtues and vices – which are the fruit of
submission (in the first case) or of resistance (in the second
case) to the saving action of the Holy Spirit. For this reason the
Apostle writes: “If we live by the Spirit, let us also walk by
the Spirit.”304
I. PURIFICATION OF THE HEART
368 2517 The heart is the seat of moral personality: “Out of the heart
come evil thoughts, murder, adultery, fornication . . . .”3 05 The
struggle against carnal covetousness entails purifying the heart
1 809 and practicing temperance:
301 Cf. 1 Jn 2:16.
302 Cf. Gal 5:16, 17, 24; Eph 2:3.
303 Cf. Gen 3:11; Council of Trent: DS 1515.
304 John Paul II, De V 55; cf. Gal 5:25.
305 Mt 15:19.

https://amzn.to/2G4Zik6
——-

377, 400 2514 iSt John ihlukanisa ezintathu izinhlobo zokuhaha noma concupiscence:
inkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, futhi ukuziqhenya life.301 Ngo
iSonto isiko catechetical, elesishiyagalolunye umyalo uyakwenqabela
concupiscence abenyama; the uyakwenqabela yeshumi ohahela yomunye izimpahla.
405 2515 Etymologically, “concupiscence” lingasho noma iyiphi okukhulu
yakha of isifiso somuntu. emfundisweni yobuKristu ulinikele ethile
okusho: ukuhamba ebucayi esesuthi ngokuphambene
ukusebenza kwe-ukucabanga komuntu. Umphostoli St Paul liyibiza
nge wokuhlubuka “inyama” ngokumelene “umoya.” 302 Concupiscence
sifanamsindvo kwabangelwa ukungalaleli isono sokuqala. It unsettles komuntu
ikhono zokuziphatha futhi, ngaphandle kokuba ngokwako ieala, sifune indoda
okwenza izono ezingathí .303
362 2516 Ngenxa man is a esiyinhlanganisela nenhlalakahle, umoya kanye lomzimba, khona
selivele likhona a ukungezwani ezithile kuye; a s ezithile truggle ukuthambekela
phakathi “umoya” kanye “inyama” eba. Kodwa eqinisweni kule nkinga
kungokwalabo ifa lesono. Kuyinto umphumela wesono ngesikhathi
esifanayo isiqinisekiso ke. Kuyinto ingxenye yokuphila yansuku zonke
407 empini engokomoya:
Ukuze umPhostoli akuyona indaba yokuba namakhono edelela futhi elahlayo
omzimba kanye ngomphefumulo ongokomoya kuthathwa komuntu
ubunjalo kanye luhlangotsi siqu. Kunalokho, ukhathazekile
ngemisebenzi ngokokuziphatha okuhle noma okubi, noma kangcono, ehlalayo
dispositions – izimfanelo futhi ngikwazi ukuthenga ugwayi notshwala – okuyizinto isithelo
kuhanjiswa (esimweni sokuqala) noma ukumelana (e yesibili
icala) ukuze isenzo kulondolozwa ngekusitwa nguMoya Longcwele. Ngenxa yalesi sizathu
Umphostoli uyabhala: “Uma siphila ngoMoya, masihambe futhi nge
nguMoya. “304
I. ukuhlanzwa we INHLIZIYO
368 2517 Inhliziyo esihlalweni ubuntu zokuziphatha: “Enhlitiyweni
kuphuma imicabango emibi, ukubulala, ukuphinga, ubufebe. . . . “3 05 I
Umzabalazo owenqabela ukuhaha ngezokwenyama libandakanya ehlambulula inhliziyo
1 809 futhi okwenza umkhuba temperance:
301 cf. 1 Joh 2:16.
302 cf. Gal 5:16, 17, 24; Efe 2: 3.
303 cf. Gen 3:11; UMkhandlu WaseTrent: DS 1515.
304 uJohn Paul II, De V 55; qhathanisa Gal 5:25.
305-Mathewu 15:19.

https://amzn.to/2G4Zik6
——-

377, 400 2514 St John onderskei drie soorte hebsug of begeertes:
begeerlikheid van die vlees, begeerlikheid van die oë en trots van life.301 In
die Katolieke kategetiese tradisie, die negende gebod verbied
vleeslike begeertes; die tiende verbied verlang ‘n ander se besittings.
405 2515 Etimologies, “begeertes” kan verwys na enige intense
vorm van menslike begeerte. Christelike teologie het dit ‘n bepaalde gegewe
wat beteken: die beweging van die sensitiewe aptyt in teenstelling met die
werking van die menslike rede. Die apostel Paulus identifiseer dit
met die rebellie van die “vlees” teen die “gees.” 302 begeertes
spruit uit die ongehoorsaamheid van die eerste sonde. Dit ongelukkig man se
morele fakulteite en, sonder om op sigself ‘n misdryf, neig die mens
sondes te pleeg 0,303
362 2516 As gevolg man is ‘n saamgestelde wese, gees en liggaam, en daar
bestaan ​​reeds ‘n sekere spanning in hom; ‘n sekere s truggle van neigings
tussen “gees” en “vlees” ontwikkel. Maar in werklikheid hierdie stryd
behoort aan die erfenis van die sonde. Dit is ‘n gevolg van die sonde en by die
Terselfdertyd het ‘n bevestiging van dit. Dit is deel van die daaglikse ervaring van
407 die geestelike stryd:
Vir die apostel is dit nie ‘n kwessie van verag en veroordeel
die liggaam wat met die geestelike siel uitmaak man se
aard en persoonlike subjektiwiteit. Inteendeel, is hy betrokke
met die moreel goed of sleg werke, of beter, die permanente
gesindhede – deugde en ondeugde – wat die vrug van is
voorlegging (in die eerste geval) of van weerstand (in die tweede
geval) om die redding van aksie van die Heilige Gees. Om hierdie rede die
Apostel skryf: “As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur loop deur
die Gees. “304
I. suiwering van die hart
368 2517 Die hart is die setel van morele persoonlikheid: “Uit die hart
kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery. . . . “3 05 Die
stryd teen vleeslike hebsug behels reiniging van die hart
1 809 en oefen selfbeheersing
301 Vgl 1 Joh 2:16.
302 Vgl Gal 5:16, 17, 24; Ef 2: 3.
303 Vgl Gen 3:11; Raad van Trent: Ds 1515.
304 Johannes Paulus II, De V 55; vgl Gal 5:25.
305 Mt 15:19.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.