626 650 I Padri contemplano la risurrezione dai pe

626 650 I Padri contemplano la risurrezione dai per-
1 005 spettiva della persona divina di Cristo che è rimasta unita alla sua
anima e corpo, anche quando questi sono stati separati l’uno dall’altro
con la morte: “Per l’unità della natura divina, che rimane presente
in ciascuna delle due componenti dell’uomo, questi sono riuniti. per quanto
morte è prodotto dalla separazione dei componenti umane, così
Resurrezione si ottiene l’unione dei due. “520
Ill. IL SIGNIFICATO E RISPARMIO SIGNIFICATO
DELLA RISURREZIONE
651 “Se Cristo non è risuscitato, allora la nostra predicazione, vuota
e la vostra fede è vana. “521 La risurrezione costituisce prima di tutto
la conferma di opere e tutti gli insegnamenti di Cristo. Tutte le verità,
129 anche quelli più inaccessibile alla ragione umana, trovano la loro giustificazione
2 74 zione se Cristo con la sua risurrezione ha dato la prova definitiva della
la sua autorità divina, che aveva promesso.
Resurrezione 652 di Cristo è il compimento delle promesse
994, 601 sia del Vecchio Testamento e di Gesù stesso durante la sua vita terrena
life.522 La frase “in accordo con le Scritture” 523 indica
che la risurrezione di Cristo realizzò queste previsioni.
445 653 La verità della divinità di Gesù è confermato con la sua risurrezione.
Egli aveva detto: “Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora
saprete che Io Sono. “524 La risurrezione del Crocifisso
Una mostra che egli era veramente “Io Sono”, il Figlio di Dio e Dio
lui stesso. Così St. Paul potuto dichiarare ai Giudei: “Quello che Dio ha promesso
ai padri, questo ha adempiuto per noi, loro figli, risuscitando
Gesù; come anche sta scritto nel salmo secondo: ‘Tu sei il Figlio mio,
oggi vi ho generato. ” ‘525 La risurrezione di Cristo è strettamente
legata alla Incarnazione del Figlio di Dio ed è il suo compimento nella
46T 422 secondo il disegno eterno di Dio.
654 Il mistero pasquale ha due aspetti: con la sua morte, Cristo
ci libera dal peccato; con la sua risurrezione, egli ci apre la strada
ad una nuova vita. Questa nuova vita è soprattutto la giustificazione che Ripristina
518 Gv 10: 17-18.
519 1 Ts 4:14.
520 San Gregorio di Nissa, In Christi res. o a. 1: PG 46: 617B; cf. Ds anche 325; 359; 369.
521 1 Cor 15,14.
522 Cfr Mt 28: 6; Mk 16: 7; Lc 24, 6-7, 26-27, 44-48.
523 Cfr 1 Cor 15: 3-4; cf. il Credo niceno.
524 Gv 08:28.
525 Atti 13: 32-34; cf. Ps 2: 7.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

626 650 The Fathers contemplate the Resurrection from the per-
1 005 spective of the divine person of Christ who remained united to his
soul and body, even when these were separated from each other
by death: “By the unity of the divine nature, which remains present
in each of the two components of man, these are reunited . For as
death is produced by the separation of the human components, so
Resurrection is achieved by the union of the two.”520
Ill. THE MEANING AND SAVING SIGNIFICANCE
OF THE RESURRECTION
651 “If Christ has not been raised, then our preaching is in vain
and your faith is in vain.”521 The Resurrection above all constitutes
the confirmation of all Christ’s works and teachings. All truths,
129 even those most inaccessible to human reason, find their justifica-
2 74 tion if Christ by his Resurrection has given the definitive proof of
his divine authority, which he had promised.
652 Christ’s Resurrection is the fulfillment of the promises
994, 601 both of the Old Testament and of Jesus himself during his earthly
life.522 The phrase “in accordance with the Scriptures”523 indicates
that Christ’s Resurrection fulfilled these predictions.
445 653 The truth of Jesus’ divinity is confirmed by his Resurrection.
He had said: “When you have lifted up the Son of man, then
you will know that I am he.”524 The Resurrection of the crucified
one shows that he was truly “I Am,” the Son of God and God
himself. So St. Paul could declare to the Jews: “What God promised
to the fathers, this he has fulfilled to us their children by raising
Jesus; as also it is written in the second psalm, ‘You are my Son,
today I have begotten you .”‘525 Christ’s Resurrection is closely
linked to the Incarnation of God’s Son and is its fulfillment in
46t 422 accordance with God’s eternal plan.
654 The Paschal mystery has two aspects: by his death, Christ
liberates us from sin; by his Resurrection, he opens for us the way
to a new life. This new life is above all justification that reinstates
518 Jn 10:17-18.
519 1 Thess 4:14.
520 St. Gregory of Nyssa, In Christi res. orat. 1: PG 46:617B; cf. also DS 325; 359; 369.
521 1 Cor 15:14.
522 Cf. Mt 28:6; Mk 16:7; Lk 24:6-7, 26-27, 44-48.
523 Cf. 1 Cor 15:3-4; cf. the Nicene Creed.
524 Jn 8:28.
525 Acts 13:32-34; cf. Ps 2:7.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

626 650 Fathers ukucabanga Uvuko kusukela si-
1 005 spective lomuntu waphezulu Kristu owaqhubeka ziyahlanganiswa ukuze wakhe
nomphefumulo nomzimba, ngisho nalapho lezi bahlukaniswa nomunye
ngu ukufa: “ngu ubunye isimo saphezulu, okuyinto uhlala khona
ngamunye ezimbili izingxenye yomuntu, lawa behlangana futhi. Ngoba njengoba
ukufa kuveza ukwehlukana yezingxenye womuntu, ngakho
Uvuko ibangelwa inyunyana amabili. “520
Ill. OKUSHIWO nokulonda ukubaluleka
OF UKUVUSWA
651 “Uma uKristu engavuswanga kwabafileyo, ukushumayela kwethu kuyize
nokukholwa kwenu kuyize. “521 Ukuvuswa ngenhla zonke kuhlanganisa
isiqinisekiso imisebenzi zonke izinto zikaKristu nezimfundiso. Zonke amaqiniso,
129 ngisho nalabo ezingafinyeleleki kakhulu ukucabanga komuntu, thola justifica- zabo
2 74 THI uma Kristu Ngovuko yakhe akuniké nobufakazi eqondile
igunya laphezulu, okuyinto ayekuthembisile.
Uvuko 652 kukaKristu iyona ukugcwaliseka kwezithembiso
994, 601 kokubili iTestamente Elidala kukaJesu ngokwakhe ngesikhathi yakhe yasemhlabeni
life.522 Amazwi athi “NJENGOKUSHO KWEMIBHALO” 523 kubonisa
ukuthi Uvuko kukaKristu wagcwalisa lezi zibikezelo.
445 653 Iqiniso wemfundiso yenkolo kaJesu kuqinisekisiwe Ngovuko yakhe.
Akutjhwileko: “Lapho nje seniyiphakamisile + iNdodana yomuntu, khona-ke
niyokwazi ukuthi nginguye. “524 Ukuvuswa the ebethelwe
omunye imibukiso ukuthi wayengumuntu ngempela “I Am,” iNdodana kaNkulunkulu futhi uNkulunkulu
yena. Ngakho St Paul wayengase athi kumaJuda: “Yini UNkulunkulu wathembisa
kobaba, lokhu aye wagcwalisa ngayo kithi bantwana babo njengoba by ukukhuliswa
uJesu; njengoba futhi kulotshiwe ehutsheni lesibili, ‘Wena uyiNdodana yami,
namuhla ngikuzele. ” 525 Uvuko kukaKristu eduze
exhumene incarnation kweNdodana kaNkulunkulu futhi sagcwaliseka
46t 422 ngokuhambisana nohlelo kukaNkulunkulu phakade.
654 I Paschal imfihlakalo kunezici ezimbili: ngokufa kwakhe, Kristu
lisikhulula ekukholelweni wesono; Ngovuko yakhe, usivulela kithi endleleni
ukuze impilo entsha. Lokhu impilo entsha uphezu kwakho konke ukulungisiswa ukuthi reinstates
518 Joh 10: 17-18.
519 1 Thes 4:14.
520 St uGregory waseNyssa babebheka, Ngo Christi res. orat. 1: PG 46: 617B; qhathanisa futhi DS 325; 359; 369.
521 1 Kor 15:14.
522 cf. Mat 28: 6; Mk 16: 7; Lk 24: 6-7, 26-27, 44-48.
523 cf. 1 Kor 15: 3-4; qhathanisa eSivumelwaneni saseNicene.
524 Joh 8:28.
525 IzEnzo 13: 32-34; qhathanisa IHu 2: 7.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.