685 Credere nello Spirito Santo significa dunque p

685 Credere nello Spirito Santo significa dunque professare che il Santo
Spirito è una delle persone della Santa Trinità, consustanziale
il Padre e il Figlio: “con il Padre e il Figlio è adorato
e glorificato “. 6 Per questo motivo, il mistero divino della
Spirito Santo è stata già trattata nel contesto trinitario “the-
236 ology “. Qui, invece, abbiamo a che fare con lo Spirito Santo solo in
l ‘ “economia”. divina
686 Lo Spirito Santo è all’opera con il Padre e il Figlio da
dall’inizio al completamento del piano per la nostra salvezza. Ma
258 in questi “tempi finali”, inaugurato dal Figlio riscattare Incarnazione,
lo Spirito viene rivelato e donato, riconosciuto e accolto come
una persona. Ora può questo piano divino, compiuto in Cristo,
Primogenito e la testa della nuova creazione, potrà realizzarsi nell’umanità
con l’effusione dello Spirito: la Chiesa, la comunione dei
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, e la
la vita eterna.
ARTICOLO 8
“CREDO NELLO SPIRITO SANTO”
687 “Nessuno comprende i pensieri di Dio se non lo
Spirito di Dio. “Lo Spirito di 7 Ora Dio, che rivela Dio, fa conoscere
243 a noi Cristo, la sua Parola, la sua vita enunciato, ma lo Spirito non lo fa
parlare di se stesso. Lo Spirito che “ha parlato per mezzo dei profeti”
ci fa sentire la Parola del Padre, ma non sentiamo lo Spirito
lui stesso. Lo conosciamo solo nel movimento attraverso il quale egli rivela
la Parola a noi e ci dispone ad accoglierlo con fede. Lo spirito
di verità che “svela” Cristo a noi “non parlerà da solo.” 8
Tale propriamente divino annientamento spiega perché “il mondo
non può ricevere [lui], perché non lo vede e non lo conosce né”
mentre coloro che credono in Cristo sanno Spirito perché
abita con them.9
688 La Chiesa, una comunione vivente nella fede degli apostoli
che lei trasmette, è il luogo dove sappiamo che la Santa
Spirito:
– nelle Scritture ha ispirato;
6 Credo niceno; vedi sopra, par. 465.
7 1 Cor 2: 1 1.
8 Gv 16,13.
9 Gv 14:17.

 

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

685 To believe in the Holy Spirit is to profess that the Holy
Spirit is one of the persons of the Holy Trinity, consubstantial with
the Father and the Son: “with the Father and the Son he is worshipped
and glorified.”6 For this reason, the divine mystery of the
Holy Spirit was already treated in the context of Trinitarian “the-
236 ology.” Here, however, we have to do with the Holy Spirit only in
the divine “economy.”
686 The Holy Spirit is at work with the Father and the Son from
the beginning to the completion of the plan for our salvation. But
258 in these “end times,” ushered in by the Son’s redeeming Incarnation,
the Spirit is revealed and given, recognized and welcomed as
a person. Now can this divine plan, accomplished in Christ, the
firstborn and head of the new creation, be embodied in mankind
by the outpouring of the Spirit: as the Church, the communion of
saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the
life everlasting.
ARTICLE 8
“I BELIEVE IN THE HOLY SPIRIT”
687 “No one comprehends the thoughts of God except the
Spirit of God.”7 Now God’s Spirit, who reveals God, makes known
243 to us Christ, his Word, his living Utterance, but the Spirit does not
speak of himself. The Spirit who “has spoken through the prophets”
makes us hear the Father’s Word, but we do not hear the Spirit
himself. We know him only in the movement by which he reveals
the Word to us and disposes us to welcome him in faith. The Spirit
of truth who “unveils” Christ to us “will not speak on his own.”8
Such properly divine self-effacement explains why “the world
cannot receive [him], because it neither sees him nor knows him,”
while those who believe in Christ know the Spirit because he
dwells with them.9
688 The Church, a communion living in the faith of the apostles
which she transmits, is the place where we know the Holy
Spirit:
– in the Scriptures he inspired;
6 Nicene Creed; see above, par. 465.
7 1 Cor 2: 1 1 .
8 Jn 16:13.
9 Jn 14:17.

 

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

685 Ukuze ukholelwe uMoya oNgcwele owazibiza nokuthi oNgcwele
UMoya ingenye abantu zintathu Ongcwele, consubstantial nge
uBaba neNdodana: ‘kuBaba neNdodana yakhe likhulekelwa
balidumisa. “6 Ngenxa yalesi sizathu, imfihlakalo waphezulu
UMoya oNgcwele yayisivele baphathwe umongo zintathu “na-
236 ology. “Lapha, Nokho, kufanele senzeni ngoMoya oNgcwele kuphela
yaphezulu “umnotho.”
686 UMoya oNgcwele emsebenzini kanye uYise neNdodana kusukela
ekuqaleni kuze kube sekupheleni plan ukuze sithole insindiso. kodwa
258 kulezi “zikhathi ekupheleni,” kwangenisa iNdodana sika ukhulula incarnation,
uMoya kwembulwe futhi banikezwe, waqaphela futhi kwamukelwa njengethuba
umuntu. Manje ungakwazi leli cebo saphezulu, kufezeke Kristu,
izibulo nenhloko indalo entsha, kufanele ehlanganiswe abantu
yi-komoya: njengoba iSonto, eyokuhlanganyela
abangcwele, ukuthethelelwa kwezono, ukuvuka komzimba, kanye
ukuphila okuphakade.
ISIHLOKO 8
“Mina KHOLELWA UMOYA ONGCWELE”
687 “Akekho oziqonda imicabango kaNkulunkulu ngaphandle
Kuphela nguMoya kaNkulunkulu. “Umoya 7 Manje kaNkulunkulu, owembula uNkulunkulu, wenza kwaziwe
243 kithi Kristu, iZwi lakhe, eziphilayo yakhe kusho elikhulumayo, kodwa uMoya kungaqali
athi. UMoya ngoba “okwakhulunywa ngabaprofethi ukuthi:”
kusenza ukuzwa iZwi kaYise, kodwa singezwa uMoya
yena. Siyamazi nje kule nhlangano by lapho ezembula
iZwi kithi futhi Uchitha ukuba nimamukele ngokholo. uMoya
weqiniso, “uveza” Kristu kithi “Ngeke ngisakhuluma ngamandla akhe.” 8
Ezinjalo kahle saphezulu self-effacement uyachaza ukuthi kungani “izwe
ayikwazi ukuthola [kuye], ngoba lingawuboni umbona noma uyazi kuye, ”
khashana labo kholwa kuKristu Yazini uMoya ngoba
uhlala nge them.9
688 iSonto, okomhlatshelo wenhlanganyelo ophilayo okholweni kwabaphostoli
eyayithi okuhambisa, iyindawo lapho siyazi oNgcwele
uMoya:
– emiBhalweni waphefumulela;
6 saseNicene; bheka isithombe esingenhla, isig. 465.
7 1 Kor 2: 1 1.
8 # Joh 16:13.
9 Joh 14:17.

 

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

685 Om te glo in die Heilige Gees is om bely dat die Heilige
Gees is een van die persone van die Heilige Drie-eenheid, één met
die Vader en die Seun: “met die Vader en die Seun aanbid
en verheerlik. “6 Om hierdie rede, die Goddelike misterie van die
Heilige Gees is reeds in die konteks van Trinitariese “die- behandel
236 ology. “Hier egter, het ons te doen met die Heilige Gees net in
die goddelike “ekonomie.”
686 Die Heilige Gees is by die werk met die Vader en die Seun van
die begin van die voltooiing van die plan vir ons verlossing. maar
258 in hierdie “laaste dae,” ingelui deur en koop Inkarnasie die Seun se
die Gees geopenbaar en gegee, erken en verwelkom as
n persoon. Nou kan hierdie goddelike plan, tot stand gebring in Christus, die
eersgeborene en hoof van die nuwe skepping, word vergestalt in die mensdom
deur die uitstorting van die Gees: as die kerk, die gemeenskap van die
heiliges, die vergifnis van die misdade die opstanding van die liggaam, en die
die ewige lewe.
Artikel 8
“Ek glo in die Heilige Gees”
687 “Niemand begrip van die gedagtes van God, behalwe die
Gees van God. “7 En God se Gees, wat God openbaar, bekend
243 tot ons Christus, sy Woord, sy lewe uit te spreek, maar die Gees nie
praat van homself. Die Gees wat “deur die profete gespreek het”
maak ons ​​hoor die Vader se Woord, maar ons het nie die Gees hoor
homself. Ons ken hom net in die beweging deur wat hy openbaar
die Woord vir ons en beskik ons ​​hom verwelkom in die geloof. die Gees
van die waarheid wat “Onthult” Christus vir ons “sal nie praat oor sy eie.” 8
So goed goddelike self-uitwissing verduidelik waarom “die wêreld
kan ontvang nie [hom], omdat dit nie sien en Hom nie ken, ”
terwyl diegene wat in Christus glo weet die Gees, want hy
woon met them.9
688 Die Kerk, ‘n gemeenskap wat in die geloof van die apostels
wat sy stuur, is die plek waar ons weet die Heilige
Gees:
– in die Skrif geïnspireer hy;
6 Nicene Creed; sien hierbo, par. 465.
7 1 Kor 2: 1 1.
8 Joh 16:13.
9 Joh 14:17.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.