7 LEvolutionary HijackNellestate del 1995 Paul Gra

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

7. L’Evolutionary Hijack
Nell’estate del 1995, Paul Graham (vedi capitolo 2, qui) sentito una storia su
la radio promuovere le infinite possibilità di commercio on-line, che a
il tempo non esisteva. La promozione è venuto da Netscape, che era
cercando di tamburo su interesse per la propria attività, alla vigilia della sua IPO. La storia
sembrava così promettente, eppure così vago. A quel tempo, Graham era un po ‘di
incrocio stradale. Dopo la laurea ad Harvard con un dottorato in informatica
di ingegneria, era caduto in un modello: avrebbe trovato un po ‘part-time
consulenza del lavoro nel settore del software; poi, con abbastanza denaro risparmiato, ha
avrebbe lasciato il lavoro e dedicare il suo tempo alla sua vera love-art e pittura-
fino a quando il denaro finì, e poi si sarebbe corsa per un altro lavoro. Adesso
trentun anni, si era stancato del modello, e odiava
consulenza. La prospettiva di fare un sacco di soldi in fretta attraverso lo sviluppo
qualcosa per Internet improvvisamente sembrava molto attraente.
Ha chiamato il suo vecchio compagno di programmazione di Harvard, Robert
Morris, e lo interessava l’idea di collaborare in proprio all’avvio,
anche se Graham non aveva alcuna idea di dove avrebbero cominciato o quello che
si sarebbe sviluppata. Dopo alcuni giorni di discutere di questo, hanno deciso che
avrebbe cercato di scrivere software che consenta alle aziende di generare un
negozio online. Una volta erano chiari circa il concetto, hanno dovuto affrontare una
molto grande ostacolo sulla loro strada. In quei giorni, per un programma di essere popolare
abbastanza avrebbe dovuto essere scritto per Windows. Come gli hacker consumata,
detestavano tutto su Windows e non avevano mai preso la briga di imparare
come sviluppare applicazioni per esso. Hanno preferito scrivere in Lisp e hanno
il programma eseguito su Unix, il sistema operativo open-source.
Hanno deciso di rinviare l’inevitabile e hanno scritto il programma per
comunque Unix. Per tradurre questo in seguito a Windows sarebbe facile, ma come
hanno contemplato questo modo, si sono resi conto delle conseguenze terribili che
porterebbe a-una volta che il programma è stato lanciato in Windows, avrebbero
avere a che fare con gli utenti e perfezionare il programma in base al loro feedback.
Ciò significherebbe che sarebbero costretti a pensare e programma in Windows
per mesi, forse anni. Questa era una prospettiva troppo orribile, e loro
seriamente in considerazione rinunciare.
Una mattina Graham, che stava dormendo su un materasso sul
piano in appartamento di Manhattan di Morris, si svegliò ripetendo certe parole
che deve essere venuto a lui da un sogno: “Si potrebbe controllare il programma

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

7. The Evolutionary Hijack
In the summer of 1995, Paul Graham (see chapter 2, here) heard a story on
the radio promoting the endless possibilities of online commerce, which at
the time hardly existed. The promotion came from Netscape, which was
trying to drum up interest in its business on the eve of its IPO. The story
sounded so promising, yet so vague. At the time, Graham was at a bit of a
crossroads. After graduating from Harvard with a PhD in computer
engineering, he had fallen into a pattern: he would find some part-time
consulting job in the software business; then, with enough money saved, he
would quit the job and devote his time to his real love—art and painting—
until the money ran out, and then he would scramble for another job. Now
thirty-one-years old, he was getting tired of the pattern, and he hated
consulting. The prospect of making a lot of money quickly by developing
something for the Internet suddenly seemed very appealing.
He called up his old programming partner from Harvard, Robert
Morris, and interested him in the idea of collaborating on their own startup,
even though Graham had no clue where they would start or what they
would develop. After a few days of discussing this, they decided they
would try to write software that would enable a business to generate an
online store. Once they were clear about the concept, they had to confront a
very large obstacle in their way. In those days, for a program to be popular
enough it would have to be written for Windows. As consummate hackers,
they loathed everything about Windows and had never bothered to learn
how to develop applications for it. They preferred to write in Lisp and have
the program run on Unix, the open-source operating system.
They decided to postpone the inevitable and wrote the program for
Unix anyway. To translate this later into Windows would be easy, but as
they contemplated doing this, they realized the terrible consequences it
would lead to—once the program was launched in Windows, they would
have to deal with users and perfect the program based on their feedback.
This would mean they would be forced to think and program in Windows
for months, perhaps years. This was too awful a prospect, and they
seriously considered giving up.
One morning Graham, who had been sleeping on a mattress on the
floor in Morris’s Manhattan apartment, woke up repeating certain words
that must have come to him from a dream: “You could control the program

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

7. kwemvelo Hijack
Ehlobo lika-1995, uPawulu Graham (bheka isahluko 2, lapha) wezwa indaba
umsakazo ukugqugquzela amathuba engapheli kwezentengiselwano inthanethi, ngaleso
isikhathi neze ayekhona. Kwafika ukukhuthazwa kusukela Netscape, okwakukhona
uzama isigubhu isithakazelo ebhizinisini layo ngosuku olwandulela Ipo yayo. Udaba
kwakuzwakala ezithembisa ngakho, kodwa ngakho ezingacacile. Ngaleso sikhathi, Graham kwaba ngezinye kancane
ezimpambanweni zomgwaqo. Ngemva kokuphothula Harvard ne-PhD e-computer
ubunjiniyela, kokuba esewile enkambweni: uyolithola ezinye itoho
kokubonisana umsebenzi ebhizinisini isofthiwe; ke, nge imali eyanele elondoloziwe, yena
ngizoyeka umsebenzi futhi usebenzise isikhathi sakhe ukuze wakhe wangempela nothando-ubuciko painting-
kuze kube imali liphele, abese belwela ngoba omunye umsebenzi. Manje
engamashumi amathathu nanye-ubudala, wayethola ukhathele iphethini, wazonda
kokukhuluma. Ithemba okwenza imali eningi ngokushesha ngokuhlakulela
okuthile-Inthanethi ngokuzumayo kwakubonakala efiseleka kakhulu.
Wabiza phezulu izinhlelo umlingani wakhe ubudala eHarvard, Robert
Morris, futhi abanesifiso kuye umqondo oqukethwe uhlele uqalisa zabo,
yize Graham fanele clue lapho babeqala noma lokho
besiyoyihlakulela. Ngemva kwezinsuku ezimbalwa wokuxoxa lolu, banquma
bazozama ukubhala isofthiwe iyongenza ibhizinisi lokwenza
esitolo online. Lapho sebephindele ecacile mayelana nomqondo, kwadingeka a ezibhekene
isithiyo esikhulu kakhulu endleleni yabo. Ngalezo zinsuku, ngoba uhlelo noma yini ukuze ithandwe
ngokwanele kwakuyodingeka ube letawubhalwa-Windows. Njengoba consummate kubaduni,
bona akwenyanye konke mayelana Windows ne wayengakaze ukhathazwa ukufunda
kanjani ukuthuthukisa izicelo ke. Bancamela ukubhala ukufefeza futhi ube
uhlelo ukusebenzisa ku-Unix, uhlelo lokusebenza evulekile-umthombo.
Banquma ukuhlehlisa ongenakuvinjelwa futhi wabhala uhlelo
Unix kunjalo. Ukuhumushela lolu kamuva ku-Windows Kwakuyoba lula, kodwa njengoba
bona kuhlongozwe Ngokwenza lokhu, bakuqaphela ebuhlungu ke
eyayiyoholela-kanye uhlelo wethulwa-Windows, babengenza
kufanele ubhekane nabasebenzisi Ilungile uhlelo ngokusekelwe impendulo yabo.
Lokhu kungasho babeyoshushiswa ophoqelelwe ukucabanga kanye Uhlelo Windows
izinyanga, mhlawumbe iminyaka. Lokhu kwaba olunye ulutho olwesabekayo kakhulu ithemba, futhi
sibacabangele ngokungathí sina adikibale.
Ngolunye usuku ekuseni Graham, owayekade elele kumatilasi phezu
phansi e Morris sika Manhattan efulethini, waphaphama kokuphindaphinda amazwi athile
ukuthi kumele babe kuye evela ngephupho: “Ungase ukulawula uhlelo

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.