Aggiornamento Busuttil a favore di attivit ricreat

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Aggiornamento: Busuttil ‘a favore’ di attività ricreative Cannabis discussione Dopo Muscat impegni nazionali consultazione

Il primo ministro Joseph Muscat stasera ha detto che ci dovrebbe essere un dibattito nazionale sulla regolarizzazione della cannabis e della prostituzione.

Alla domanda per la sua reazione ai commenti di Muscat, PN leader Simon Busuttil ha detto di essere a favore di una discussione informata basata sulla ricerca scientifica circa la regolarizzazione dell’uso di marijuana ricreativo. Egli ha aggiunto che su tali questioni sensibili a tutti i genitori erano naturalmente preoccupati e quindi era importante “che facciamo le cose bene”. Questo supporto è supportato anche da del Partit Demokratiku Marlene Farrugia, il partito ha detto.

In precedenza, il dottor Moscato ha detto che era profondamente in conflitto sulla depenalizzazione della droga, ma capito gli argomenti su entrambi i lati della questione e ha detto che era giunto il momento di guardare ai modelli adottati dal Portogallo e Canada. Ha detto che l’attuale sistema ha favorito i criminali.

Egli ha anche detto che era tempo per una seria discussione su regolarizzare la prostituzione. Il dottor Moscato ha parlato nel corso di un’intervista a One TV.

Alternattiva Demokratika detto Lovin Malta il partito sarebbe fare suo manifesto pubblico entro la fine della prossima settimana.

In modo che rende una delle proposte del manifesto Lovin Malta già adottate da entrambi i maggiori partiti. Speriamo ci saranno più.

Update: Busuttil ‘In Favour’ Of Recreational Cannabis Discussion After Muscat Pledges National Consultation


———–

Update: Busuttil ‘In Favour’ Of Recreational Cannabis Discussion After Muscat Pledges National Consultation

Prime Minister Joseph Muscat tonight said there should be a national discussion on the regularisation of cannabis and prostitution.

Asked for his reaction on Muscat’s comments, PN Leader Simon Busuttil said that he was in favour of an informed discussion based on scientific research about the regularisation of the use of recreational marijuana. He added that on such sensitive matters all parents were naturally concerned and therefore it was important “that we get it right”. This stand is also supported by Partit Demokratiku’s Marlene Farrugia, the party said.

Earlier, Dr Muscat said he was deeply conflicted on drug decriminalisation but understood the arguments on both sides of the argument and said it was time to look at the models being adopted by Portugal and Canada. He said the current system favoured criminals.

He also said it was time for a serious discussion about regularising prostitution. Dr Muscat was speaking during an interview on One TV.

Alternattiva Demokratika told Lovin Malta the party would be making its manifesto public by the end of next week.

So that makes one of Lovin Malta’s manifesto proposals already taken up by both major parties. Here’s hoping there’ll be more.

Update: Busuttil ‘In Favour’ Of Recreational Cannabis Discussion After Muscat Pledges National Consultation


———–

Buyekeza: Busuttil ‘Ngo Yomusa’ Of zokuzivoxavoxa insangu Ingxoxo Ngemva Muscat Ebulilini National Ukubonisana

UNdunankulu Joseph Muscat kulobubusuku wathi kumele kube khona izingxoxo kuzwelonke kwi regularization ka insangu nasekuthengiseni ngomzimba.

Bacela asabela ngayo kumazwana Muscat sika, PN Umholi Simon Busuttil yathi esivuna nengxoxo ngemva kokuthola ulwazi olusekelwe ucwaningo lwesayensi mayelana regularization ukusetshenziswa kwensangu zokungcebeleka. Wanezela ukuthi izindaba ezinjena eziphathelene ebucayi zonke abazali abangu njengokulindelekile ukhathazekile ngakho-ke kwakubalulekile “ukuthi uthole it right”. Lokhu kungakhethi kwabo busekelwa Partit Demokratiku sika Marlene Farrugia, kusho leli qembu.

Ngaphambili, uDkt Muscat uthe ngokujulile kushayisane ku izidakamizwa emthethweni ukuthengisa kodwa waqonda agumenti nhlangothi zombili agumenti futhi uthe sekuyisikhathi ukubheka onobuhle kokuba ngibe nabazali bokutholwa ngu Portugal nase-Canada. Uthe uhlelo wamanje babe sebebona kukuhle izigebengu.

Wabuye wathi kwase kuyisikhathi sokuba nengxoxo ngempela regularizing ngomzimba. UDkt Muscat ubekhuluma ngesikhathi kuxoxwa naye Omunye TV.

Alternattiva Demokratika watshela Lovin Malta iqembu uzobe Manifesto nendlela umphakathi ekupheleni ngeviki elizayo.

Ngakho eyenza omunye Lovin Malta sika Manifesto iziphakamiso lithathiwe up zombili ezinkulu. Nakhu enethemba kuzobakhona ngaphezulu.

Update: Busuttil ‘In Favour’ Of Recreational Cannabis Discussion After Muscat Pledges National Consultation


———–

Update: Busuttil ‘ten gunste’ Van Recreational Cannabis Bespreking Na Muscat Beloftes Nasionale Konsultasie

Eerste Minister Joseph Muscat vanaand gesê daar moet ‘n nasionale gesprek oor die regulering van dagga en prostitusie wees.

Gevra vir sy reaksie op kommentaar Muscat se PK Leier Simon Busuttil gesê dat hy ten gunste van ‘n ingeligte gesprek gebaseer op wetenskaplike navorsing oor die regulering van die gebruik van ontspanningsgeriewe marihuana. Hy het bygevoeg dat op sulke sensitiewe sake alle ouers was natuurlik bekommerd en daarom was dit belangrik “dat ons kry dit reg”. Dit staan ​​word ook ondersteun deur Partit Demokratiku se Marlene Farrugia, het gesê die party.

Vroeër het dr Muscat het gesê hy is diep in stryd op dwelms dekriminalisering maar die argumente verstaan ​​aan beide kante van die argument en gesê dit is tyd om te kyk na die deur Portugal en Kanada word aangeneem modelle was. Hy het gesê die huidige stelsel bevoordeel misdadigers.

Hy het ook gesê dit is tyd vir ‘n ernstige gesprek oor die regularisering prostitusie was. Dr Muscat het gepraat tydens ‘n onderhoud op One TV.

Alternattiva Demokratika het Lovin Malta die party sou wees om sy manifes openbare teen die einde van volgende week.

So wat maak een van Lovin Malta se manifes voorstelle reeds deur beide groot partye opgeneem. Kom ons hoop dat daar sal meer wees.

Update: Busuttil ‘In Favour’ Of Recreational Cannabis Discussion After Muscat Pledges National Consultation


———–

Update: Busuttil “në favor” të Rekreative Kanabis Diskutim Pas Muscat premton Konsultimet nacionale

Kryeministri Joseph Muscat sonte tha se duhet të ketë një diskutim kombëtar për rregullimin e kanabisit dhe prostitucionit.

I pyetur për reagimin e tij në komentet Muscat së, PN Leader Simon Busuttil tha se ai ishte në favor të një diskutim të informuar në bazë të hulumtimeve shkencore në lidhje me rregullimin e përdorimit të marihuanës rekreative. Ai shtoi se në çështje të tilla të ndjeshme të gjithë prindërit janë të shqetësuar natyrshëm dhe për këtë arsye është e rëndësishme “që ne të merrni atë të drejtë”. Ky qëndrim është mbështetur edhe nga partit Demokratiku së Marlene Farrugia, tha partia.

Më herët, Dr Muscat tha se ishte ngatërruar thellë në dekriminalizimin e drogës, por kuptuar argumentet në të dy anët e argumentit dhe tha se ishte koha për të parë në modelet e të miratuara nga Portugalia dhe Kanada. Ai tha se sistemi aktual favorizuar kriminelët.

Ai gjithashtu tha se ishte koha për një diskutim serioz në lidhje me rregullimin e prostitucionit. Dr Muscat ishte duke folur gjatë një interviste në një TV.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.