Alcune ore pi tardi lei era seduta sul prato poste

Alcune ore più tardi lei era seduta sul prato posteriore, con un drink,
una sedia di vimini bianco, all’ombra del frassino, il suo romanzo in
grembo, quando sentì Max alla porta d’ingresso. Lei è entrato in
casa, è andato lungo il corridoio e lo fece entrare; egli sembrava avere
problemi con le chiavi. Era nel suo abito scuro, la cravatta era
allentato, era caldo e stanco, e più di tutto quello che
volevamo un drink.
“Giornata di sangue”, ha detto.
Dietro di lui sul lato opposto del disco pini è aumentato in un buio
di massa contro il cielo della sera. Lei lo abbracciò con un calore
insolito per lei, e mentre lo faceva in un pensiero ironico Sprang
La sua mente, che è il senso di colpa della donna adultera che le unità
lei tra le braccia del marito.
“Ciao,” disse mentre si aggrappava a lui come una donna alla deriva, un
donna annegamento, “che cosa è tutto questo?”
Si allontanò a specchio sopra il vuoto sostituire e
accarezzò i capelli, e ha cercato di nd qualche segno del peccato sul suo viso.
“Niente. Mi sei mancata oggi, questo è tutto “.
“Perché mi hai mancato?”
Lei si voltò verso di lui. C’era vera curiosità nella sua voce,
e si sentiva lo psichiatra nell’uomo, o meglio, l’uomo
si ritirò e lo psichiatra è emerso come le ruote si voltarono e
lo vide esaminare questo frammento della sua vita psichica e sh
giro per il suo significato. In quel momento è diventato il suo nemico.
Sapeva quindi che qualsiasi apertura tra di loro era pericoloso,
e che il suo segreto esplosivo deve essere nascosta con abilità speciale
dagli occhi di questa improvvisa sconosciuto con il suo disperato acuta
poteri di intrusione mentale e la percezione.
Versò loro ogni un drink e pensato, come facilmente lo farà
ND fuori, a meno che io sono in allerta perpetua. Non attraverso qualsiasi
incuria dell’ovvio genere, ma attraverso la lettura la mia mente-
Mi leggere come un libro, reperto scritto in frammenti di
comportamento, sfumature fugaci di espressione, certe assenze di
risposta di cui non sarebbe stato a conoscenza. Oh, devo essere vigili,
da questo punto in poi devo essere vigili. Questo era il suo pensiero. Ma
lei non ha dovuto mettere questa politica di dissimulazione nelle immediate

 

https://amzn.to/3hMOow8

———-

Some hours later she was sitting on the back lawn, with a drink,
in a white wicker chair, in the shade of the ash tree, her novel in
her lap, when she heard Max at the front door. She came into the
house, went down the hall and let him in; he seemed to be having
trouble with his keys. He was in his dark suit, his tie was
loosened, he was hot and tired, and more than anything he
wanted a drink.
“Bloody day,” he said.
Behind him on the far side of the drive the pines rose in a dark
mass against the evening sky. She embraced him with a warmth
unusual for her, and as she did so an ironic thought sprang into
her mind, that it’s the guilt of the adulterous woman that drives
her into her husband’s arms.
“Hello,” he said as she clung to him like a woman adrift, a
woman drowning, “what’s all this?”
She moved away to the mirror over the empty replace and
patted at her hair, and tried to nd some sign of sin on her face.
“Nothing. I missed you today, that’s all.”
“Why did you miss me?”
She turned to face him. There was real curiosity in his voice,
and she felt the psychiatrist in the man, or rather, the man
receded and the psychiatrist emerged as the wheels turned and
she saw him examine this fragment of her psychic life and sh
around for its meaning. In that moment he became her enemy.
She knew then that any openness between them was dangerous,
and that her explosive secret must be hidden with especial skill
from the eyes of this sudden stranger with his desperately acute
powers of mental intrusion and perception.
She poured them each a drink and thought, How easily he will
nd out, unless I am on perpetual alert. Not through any
carelessness of the obvious kind but through reading my mind—
reading me like a book, nding it written in fragments of
behavior, eeting nuances of expression, certain absences of
response of which I would not be aware. Oh, I must be vigilant,
from this point on I must be vigilant. This was her thought. But
she didn’t have to put this policy of dissimulation into immediate

 

https://amzn.to/3hMOow8

———-

Ezinye amahora kamuva yayihleli otshanini emuva, ne isiphuzo,
endaweni Ababazi bakha esihlalweni ezimhlophe, emthunzini umthidari, yakhe inoveli
wakhe aziphonse, lapho ezwa Max emnyango. Yena wangena
endlini, wehla ihholo nimyeke e; yena sengathi bazidlela
enkingeni nokhiye yakhe. Wayekhona amnyama yakhe isudi, uthayi wakhe kwaba
Uzithukululile, yena siyashisa okhathele, nayo ngaphezu kwanoma yini ukuthi
wafuna isiphuzo.
“Usuku Bloody,” esho.
Ngemva kwakhe engxenyeni ekude ye-idrayivu le Pines rose ngendlela omnyama
mass ngokumelene esibhakabhakeni ebusuku. Yena wamgona nge ukufudumala
into engavamile, futhi njengoba ayenza ukuze zibe umcabango kuyindida wawubangelwa
wakhe engqondweni, ukuthi kungcono icala le yowesifazane ophingayo ukuthi ngemoto
wakhe esifubeni umyeni wakhe.
“Sawubona,” esho njengoba ebambelele kuye like owesifazane olwandle, a
owesifazane ominzayo, “sithini konke lokhu?”
Wathuthela kude kuya isibuko ezingenalutho esikhundleni futhi
patted izinwele zakhe, futhi wazama lokubhekana isibonakaliso esithile yesono ebusweni bakhe.
“Akukho lutho. Ngayikhumbula wena namuhla, yilokho kuphela. ”
“Kungani ungikhumbule?”
Waphenduka ukubhekana naye. Kube ilukuluku yangempela izwi lakhe,
futhi bezwa Udokotela wezifo zengqondo umuntu, noma kunalokho, lo muntu
esebohlile kanye wezifo zengqondo kwavela njengoba amasondo waphenduka
embona uhlole kwalolu cezu ukuphila kwakhe ngemilingo futhi sh
emhlabeni mthandazo okushoyo. Ngaso leso sikhathi waba isitha sakhe.
Wayazi ke ukuthi iyiphi nokuvuleka phakathi kwabo Kwakuyingozi
nokuthi imfihlo yakhe alufakwa kumele kufihlwe ngekhono especial
kusukela emehlweni lalesi sihambi okungazelelwe nge ngokuphuthumayo acute yakhe
amandla nokungena engqondo kanye nombono.
Wagcoba kubo ngamunye isiphuzo futhi ngacabanga, kanjani kalula uyosebenza
d bilan phandle, ngaphandle ngingubani on uqaphile ephakade. Hhayi ngokusebenzisa yimuphi
ngobudedengu sohlobo esobala kodwa ngokusebenzisa kokufunda mind- yami
ukufunda nami like incwadi, abayitholayo abhalwe izinsalela
ukuziphatha, eeting ezicashile yokukhuluma, usuke ungekho ezithile
Ukusabela engingakuthandiyo uqaphele. Oh, kumele mina baqaphe,
kusukela lapha kuqhubeke kumele kube mina baqaphe. Lokhu kwaba wakhe wacabanga. kodwa
wayengenayo ukubeka le nkambiso ngokuzenzisa ku ngokushesha

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.