amare Charlie la scosse verso laltro pi grande amo

amare Charlie la scosse verso l’altro, più grande amore, e così il
perdita e nostalgia è venuto. Era andata fino alla stanza degli ospiti, la sua
stanza, subito dopo cena, e ha lasciato Max per dare la sua madre coee
e la sua auto alla stazione. Il pasto era stato mangiato in un
clima di gentilezza orribile, nessuno disposto a dare voce a
le terribili correnti roiling tra di loro; solo il c’era
rumore di posate su porcellana quanto mangiato prosciutto e patate bollite,
con Brenda mormorando banalità civilizzate tutti i più dicult
Per rispondere a perché presumevano è proseguita la famiglia
residenza qui nella tenuta: Max non aveva ancora detto che aveva perso
il suo lavoro. Troppa vergogna a, Stella suppone; era contenta di esso, che
non aveva ancora detto a sua madre; Brenda sarebbe ovviamente la colpa a lei,
vederla come la rovina di suo figlio, e Stella semplicemente non era forte
abbastanza per far fronte a quello ancora. Così ci si sedeva, la famiglia, che
raffreddare sera d’autunno, e Brenda ha reso il piccolo colloquio che ha tenuto a
bay il silenzio che incombeva negli angoli della stanza e
ha minacciato di loro a pezzi. Lei Ed al piano di sopra, non appena lei
decentemente poteva. Nessuno la ringraziò per il pasto.
Dopo aver guardato in sul sonno Charlie giaceva sul suo letto e
un’ondata di dolore travolto lei e la lasciò desolata sensazione
e lacrime. Più tardi si fermò davanti alla finestra aperta, un cardigan
intorno alle spalle, per la notte era fresca, e si abbracciò
e ricordato le notti che avevano avuto a Londra, e come vivo
Era stata, vivo con la passione per quel pover’uomo disturbato e per
la vita che avevano portato quelle poche settimane gloriose fino a quando non è crollato.
Dov’era adesso? Lo tenne in modo chiaro con gli occhi della mente, e
anche se le diede una scossa di dolore per fare questo lei non lo avrebbe permesso
partire. Sapeva quindi che questo non sarebbe finita in fretta. Lei ha sentito
Max e Brenda uscire di casa, e sentì la macchina. Alcuni
tempo dopo sentì Max tornare e accendere le luci oe
Vieni di sopra. Si fermò sul pianerottolo; grazie a Dio egli non toccare
alla sua porta.
Hanno avuto il loro colloquio il giorno successivo. Max avviato esso. Lei era
solo in cucina quando tornava a casa dall’ospedale a
mezzogiorno. Ha detto che avevano a parlare nello studio e non è stato possibile
dire di no. Non sembrava arrabbiato, né era pesante con
risentimento, solo stanco e turbato e triste, e quasi sentiva

 

https://amzn.to/3hMOow8

———-

loving Charlie roused her to the other, greater love, and so the
loss and longing came. She had gone up to the spare room, her
room, straight after dinner, and left Max to give his mother coee
and drive her to the station. The meal had been eaten in an
atmosphere of ghastly politeness, nobody willing to give voice to
the terrible currents roiling among them; there was only the
clatter of cutlery on china as they ate ham and boiled potatoes,
with Brenda murmuring civilized banalities all the more dicult
to respond to because they assumed the family’s continued
residence here on the estate: Max had not yet told her he had lost
his job. Too ashamed to, Stella supposed; she was glad of it, that
he hadn’t told his mother yet; Brenda would of course blame her,
see her as the ruin of her son, and Stella simply wasn’t strong
enough to cope with that yet. So there they sat, the family, that
cool autumn evening, and Brenda made the small talk that held at
bay the silence that loomed in the corners of the room and
threatened to tear them to pieces. She ed upstairs as soon as she
decently could. Nobody thanked her for the meal.
After looking in on the sleeping Charlie she lay on her bed and
a wave of pain swept through her and left her feeling desolate
and tearful. Later she stood at the open window, a cardigan
around her shoulders, for the night was cool, and hugged herself
and remembered the nights they’d had in London, and how alive
she’d been, alive with passion for that poor disturbed man and for
the life they’d led those few glorious weeks until it fell apart.
Where was he now? She held him clearly in her mind’s eye, and
though it gave her a jolt of pain to do this she wouldn’t let him
go. She knew then that this would not end quickly. She heard
Max and Brenda leave the house, and she heard the car. Some
time later she heard Max come back in and turn the lights o and
come upstairs. He paused on the landing; thank God he didn’t tap
on her door.
They had their talk the next day. Max initiated it. She was
alone in the kitchen when he came home from the hospital at
noon. He said they had to talk in the study and it wasn’t possible
to say no. He didn’t seem angry, nor was he heavy with
resentment, just weary and troubled and sad, and she almost felt

 

https://amzn.to/3hMOow8

———-

umusa Charlie wavusa yakhe kuze kube komunye, uthando olukhulu kunalolu, futhi ngakho
ukulahlekelwa futhi ngilangazelela weza. Yena sebekhuphukele egumbini esikhululekile, wakhe
igumbi, uqonde ngemva kokudla kwakusihlwa, washiya Max ukunikeza unina coee
futhi amhambise ngemoto aye esiteshini. Ngakho, lapho isidlo ayedliwe i
umoya Inhlonipho ukwesabeka, akekho uzimisele banike izwi
imisinga esabekayo roiling phakathi kwabo; kwakukhona kuphela
clatter ka Cutlery ku china njengoba badla ham kanye amazambane abilisiwe,
nge Brenda ukukhononda banalities ophucukile zonke dicult ngaphezulu
ukuze kusabela ngoba kucatshangwa umndeni ukuthi baqhubeka
yokuhlala lapha ubuphansi: Max sasingakafiki wamtshela wayelahlekelwe
umsebenzi wakhe. Too amahloni, uStella kufanele; wakujabulela kulo,
ebengalidluliselanga yatshela unina okwamanje; Brenda ngabe yebo amsole uThamari,
ukumbona njengoba uyincithakalo lendodana yakhe, uStella umane wawungenawo amandla
ngokwanele ukuze babhekane ngokuphumelelayo ukuthi okwamanje. Ngakho lapho ahlala lapho, umndeni, ukuthi
kuphole ekwindla kusihlwa, noBrenda wenza inkulumo encane ukuthi ebibanjelwe
bay kuthule ukuthi ukuphila kwakhe kwakusengozini ezisemagumbini egumbini futhi
usongelwa zokudonsa ngazenza izicucu. Yena ed ngaphezulu nje lapho
ngokufaneleyo ayengakwenza. Akekho wambonga kakhulu ukudla.
Ngemva kokubheka kuyi phezu ingalali Charlie walala phezu kombhede wakhe
negagasi ubuhlungu uqubuke wakhe washiya umuzwa wakhe eliyincithakalo
futhi ekhala. Kamuva wema efasiteleni zasendle Cardigan
emhlabeni amahlombe akhe, ngoba ebusuku kwaba cool, futhi yamanga yena
futhi zikhumbuleke zasebusuku bona ngizolahlekelwe kwadingeka eLondon, futhi kanjani ziphila
yena ngabe kwaba, ephila kanye nogqozi for ukuthi abampofu okhathazekile indoda futhi
impilo bangagcwalisa kwaholela lawo emasontweni ambalwa ekhazimulayo lize waphela.
Wayekuphi lapho manje? Wayeziqhuba kuye ngokucacile ngamehlo engqondo yakhe,
Nokho-ke yamnika esishaqisayo zobuhlungu ukwenza lokhu yena lwamenza
hamba. Wayazi ke ukuthi lokhu kwakungeke kuphele ngokushesha. wezwa
Max noBrenda Njengoba bephuma endlini, futhi ezwa imoto. Abanye
kwesikhathi ezwa Max ubuye bese uvula izibani o
eze ngaphezulu. Yama kancane ku ukufika; Sibonga uNkulunkulu akazange uthepha
emnyango wakhe.
Babefanele inkulumo yabo ngosuku olulandelayo. Max omula it. Kade
wedwa ekhishini uma efika ekhaya evela esibhedlela
emini. Yena kodwa wathi babethandana ukukhuluma kulolu cwaningo kanye kwakungenakwenzeka
okwenqaba. Akazange Ubonakala uthukuthele, futhi kwakungafanele ezisindayo
ukucasuka, nje sikhathele zikhathazeke futhi udumele, yacishe wazizwa

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.