ance con la sua propriet personale Di conseguenza

ance con la sua proprietà personale. Di conseguenza, “quando contempliamo con stupore l’universo in tutta la sua grandezza e la bellezza, dobbiamo lodare tutta la Trinità” .169
239.
Per i cristiani, credere in un Dio che è comunione trinitaria suggerisce che la Trinità ha lasciato il segno su tutta la creazione. San Bonaventura si è spinto a dire che gli esseri umani, prima del peccato, erano in grado di vedere come ogni creatura “testimonia che Dio è tre”. Il riflesso della Trinità era lì per essere riconosciuto in natura “quando quel libro era aperto per l’uomo e gli occhi non era ancora oscurato” .170 Il santo francescano ci insegna che ogni creatura porta in sé una struttura specificamente trinitario, così reale che potrebbe essere facilmente contemplato se solo sguardo umano non fosse così parziale, buio e fragile. In questo modo, egli ci indica la sfida di cercare di leggere la realtà in chiave trinitaria.
240.
Le Persone divine sono relazioni sussistenti, e il mondo, creato secondo il modello divino, è una rete di relazioni. Le creature tendono verso Dio, ed a sua volta è propria di ogni essere vivente a tendere verso l’altro, in modo che in tutto l’universo possiamo trovare un qualsiasi numero di costante e re169 segretamente intrecciata
Giovanni Paolo II, Catechesi (2 agosto 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 CONCL.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance with his own personal property. Consequently, “when we contemplate with wonder the universe in all its grandeur and beauty, we must praise the whole Trinity”.169
239.
For Christians, believing in one God who is trinitarian communion suggests that the Trinity has left its mark on all creation. Saint Bonaventure went so far as to say that human beings, before sin, were able to see how each creature “testifies that God is three”. The reflection of the Trinity was there to be recognized in nature “when that book was open to man and our eyes had not yet become darkened”.170 The Franciscan saint teaches us that each creature bears in itself a specifically Trinitarian structure, so real that it could be readily contemplated if only the human gaze were not so partial, dark and fragile. In this way, he points out to us the challenge of trying to read reality in a Trinitarian key.
240.
The divine Persons are subsistent relations, and the world, created according to the divine model, is a web of relationships. Creatures tend towards God, and in turn it is proper to every living being to tend towards other things, so that throughout the universe we can find any number of constant and secretly interwoven re169
John Paul II, Catechesis (2 August 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance impahla yakhe siqu. Ngenxa yalokho, “uma sicabanga ngokumangala yonke ngabo bonke ubuhle baso futhi ubuhle, kumelwe sidumise wonke zintathu” .169
239.
KumaKristu, ukukholelwa kuNkulunkulu oyedwa ngubani wenhlanganyelo zintathu kusikisela ukuthi uZiqu-zintathu zashiya izibazi yonke indalo. Saint SaseBonaventure waze ukusho ukuthi abambelele ebantwini, ikhona phambi isono, bakwazi ukubona indlela isidalwa ngasinye “ubufakazi ukuthi uNkulunkulu ezintathu”. Reflection-zintathu khona ukuze waziwe ngokwemvelo “lapho le ncwadi yayisivulekele indoda futhi amehlo ethu sasingakafiki baba mnyama” .170 Saint Franciscan lisifundisa ukuthi isidalwa ngasinye ubakhumbula bonke ngokwayo isakhiwo ngqo zintathu, ngakho ngempela ukuthi ke bangabonakala kalula kuhlongozwe uma kuphela amehlo wabantu akakhethi ngakho, amnyama futhi ethambile. Ngale ndlela, uveza kithi nenselele izama ukufunda ngokoqobo ukhiye zintathu.
240.
I Abantu zaphezulu ubudlelwane subsistent, futhi izwe, obadalwa ngokwentando imodeli saphezulu, kuyinto lewebhu ubudlelwano. Izidalwa bathambekele ngakuNkulunkulu, futhi lokhu kwenza ukuthi kuyafaneleka ukuba zonke ophilayo ayokwelusa maqondana nezinye izinto, ukuze endaweni yonke singathola iyiphi inombolo njalo futhi re169 kwahlanganiswa ngasese
John Paul II, Catechesis (2 Agasti 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

stemming met sy eie persoonlike eiendom. Gevolglik 0,169 “wanneer ons dink met verwondering die heelal in al sy prag en skoonheid, ons moet die hele Trinity loof”
239.
Vir Christene glo in een God wat trinitariese gemeenskap dui daarop dat die Drie-eenheid sy merk op die hele skepping verlaat. Saint Bonaventure het so ver gegaan as om te sê dat die mens, voor die sonde, was in staat om te sien hoe elke skepsel “getuig dat God is drie”. Die weerspieëling van die Drie-eenheid was daar in die natuur te erken “wanneer daardie boek was oop vir die mens en ons oë het nog nie is verduister” 0,170 die Fransiskaanse heilige leer ons dat elke wese dra op sigself ‘n spesifiek Trinitariese struktuur, so werklik dat dit kan maklik beoog as net die menslike blik was nie so gedeeltelike, donker en broos. Op hierdie manier, wys hy daarop aan ons die uitdaging om te probeer om die werklikheid te lees in ‘n Trinitariese sleutel.
240.
Die Goddelike Persone is subsistent verhoudings, en die wêreld, geskep volgens die Goddelike model, is ‘n web van verhoudings. Wesens is geneig tot God, en op sy beurt dit is ‘n goeie vir elke lewende wese te neig na ander dinge, sodat die hele heelal wat ons kan enige aantal van konstante en in die geheim verweef re169 vind
John Paul II, Kategese (2 Augustus 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 conc.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

siguracionit me pasurinë e tij personale. Si rrjedhojë, “kur ne mendojmë me habi universin në të gjitha madhështinë dhe bukurinë e saj, ne duhet të lëvdojnë tërë Trinity” .169 Duke pasur parasysh
239.
Për të krishterët, duke besuar në një Zot që është bashkimi Trinisë sugjeron se Triniteti ka lënë gjurmën e saj në të gjithë krijimin. Saint Bonaventure shkoi aq larg sa të thonë se qeniet njerëzore, para se të mëkatit, ishin në gjendje për të parë se si secili krijese “dëshmon se Perëndia është tre”. Reflektimi i Trinitetit ishte atje që të njihen në natyrë “, kur se libri ishte i hapur për njeriun dhe sytë tanë nuk e kishte ende të bëhet errësuar” 0,170 Shenjtori françeskan na mëson se çdo krijesë mbart në vetvete një strukturë specifike trinitare, aq e vërtetë që kjo mund të parashikohet lehtësisht në qoftë se vetëm shikimin e njeriut nuk ishin aq të pjesshme, të errët dhe të brishtë. Në këtë mënyrë, ai vë në dukje për ne sfidën e duke u përpjekur për të lexuar realitetin në një kyç trinitare.
240.
Personat hyjnore janë marrëdhëniet jetesë, dhe bota, e krijuar sipas modelit hyjnor, është një web të marrëdhënieve. Creatures priren drejt Perëndisë, dhe nga ana tjetër ajo është e përshtatshme për çdo gjallesë të priren drejt gjërave të tjera, në mënyrë që në të gjithë universin që ne mund të gjeni ndonjë numër të të vazhdueshëm dhe re169 thurur në mënyrë të fshehtë
Gjon Pali II, Katekizmi (2 gusht 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.