ance con la sua propriet personale Di conseguenza

ance con la sua proprietà personale. Di conseguenza, “quando contempliamo con stupore l’universo in tutta la sua grandezza e la bellezza, dobbiamo lodare tutta la Trinità” .169
239.
Per i cristiani, credere in un Dio che è comunione trinitaria suggerisce che la Trinità ha lasciato il segno su tutta la creazione. San Bonaventura si è spinto a dire che gli esseri umani, prima del peccato, erano in grado di vedere come ogni creatura “testimonia che Dio è tre”. Il riflesso della Trinità era lì per essere riconosciuto in natura “quando quel libro era aperto per l’uomo e gli occhi non era ancora oscurato” .170 Il santo francescano ci insegna che ogni creatura porta in sé una struttura specificamente trinitario, così reale che potrebbe essere facilmente contemplato se solo sguardo umano non fosse così parziale, buio e fragile. In questo modo, egli ci indica la sfida di cercare di leggere la realtà in chiave trinitaria.
240.
Le Persone divine sono relazioni sussistenti, e il mondo, creato secondo il modello divino, è una rete di relazioni. Le creature tendono verso Dio, ed a sua volta è propria di ogni essere vivente a tendere verso l’altro, in modo che in tutto l’universo possiamo trovare un qualsiasi numero di costante e re169 segretamente intrecciata
Giovanni Paolo II, Catechesi (2 agosto 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 CONCL.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance with his own personal property. Consequently, “when we contemplate with wonder the universe in all its grandeur and beauty, we must praise the whole Trinity”.169
239.
For Christians, believing in one God who is trinitarian communion suggests that the Trinity has left its mark on all creation. Saint Bonaventure went so far as to say that human beings, before sin, were able to see how each creature “testifies that God is three”. The reflection of the Trinity was there to be recognized in nature “when that book was open to man and our eyes had not yet become darkened”.170 The Franciscan saint teaches us that each creature bears in itself a specifically Trinitarian structure, so real that it could be readily contemplated if only the human gaze were not so partial, dark and fragile. In this way, he points out to us the challenge of trying to read reality in a Trinitarian key.
240.
The divine Persons are subsistent relations, and the world, created according to the divine model, is a web of relationships. Creatures tend towards God, and in turn it is proper to every living being to tend towards other things, so that throughout the universe we can find any number of constant and secretly interwoven re169
John Paul II, Catechesis (2 August 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance impahla yakhe siqu. Ngenxa yalokho, “uma sicabanga ngokumangala yonke ngabo bonke ubuhle baso futhi ubuhle, kumelwe sidumise wonke zintathu” .169
239.
KumaKristu, ukukholelwa kuNkulunkulu oyedwa ngubani wenhlanganyelo zintathu kusikisela ukuthi uZiqu-zintathu zashiya izibazi yonke indalo. Saint SaseBonaventure waze ukusho ukuthi abambelele ebantwini, ikhona phambi isono, bakwazi ukubona indlela isidalwa ngasinye “ubufakazi ukuthi uNkulunkulu ezintathu”. Reflection-zintathu khona ukuze waziwe ngokwemvelo “lapho le ncwadi yayisivulekele indoda futhi amehlo ethu sasingakafiki baba mnyama” .170 Saint Franciscan lisifundisa ukuthi isidalwa ngasinye ubakhumbula bonke ngokwayo isakhiwo ngqo zintathu, ngakho ngempela ukuthi ke bangabonakala kalula kuhlongozwe uma kuphela amehlo wabantu akakhethi ngakho, amnyama futhi ethambile. Ngale ndlela, uveza kithi nenselele izama ukufunda ngokoqobo ukhiye zintathu.
240.
I Abantu zaphezulu ubudlelwane subsistent, futhi izwe, obadalwa ngokwentando imodeli saphezulu, kuyinto lewebhu ubudlelwano. Izidalwa bathambekele ngakuNkulunkulu, futhi lokhu kwenza ukuthi kuyafaneleka ukuba zonke ophilayo ayokwelusa maqondana nezinye izinto, ukuze endaweni yonke singathola iyiphi inombolo njalo futhi re169 kwahlanganiswa ngasese
John Paul II, Catechesis (2 Agasti 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

stemming met sy eie persoonlike eiendom. Gevolglik 0,169 “wanneer ons dink met verwondering die heelal in al sy prag en skoonheid, ons moet die hele Trinity loof”
239.
Vir Christene glo in een God wat trinitariese gemeenskap dui daarop dat die Drie-eenheid sy merk op die hele skepping verlaat. Saint Bonaventure het so ver gegaan as om te sê dat die mens, voor die sonde, was in staat om te sien hoe elke skepsel “getuig dat God is drie”. Die weerspieëling van die Drie-eenheid was daar in die natuur te erken “wanneer daardie boek was oop vir die mens en ons oë het nog nie is verduister” 0,170 die Fransiskaanse heilige leer ons dat elke wese dra op sigself ‘n spesifiek Trinitariese struktuur, so werklik dat dit kan maklik beoog as net die menslike blik was nie so gedeeltelike, donker en broos. Op hierdie manier, wys hy daarop aan ons die uitdaging om te probeer om die werklikheid te lees in ‘n Trinitariese sleutel.
240.
Die Goddelike Persone is subsistent verhoudings, en die wêreld, geskep volgens die Goddelike model, is ‘n web van verhoudings. Wesens is geneig tot God, en op sy beurt dit is ‘n goeie vir elke lewende wese te neig na ander dinge, sodat die hele heelal wat ons kan enige aantal van konstante en in die geheim verweef re169 vind
John Paul II, Kategese (2 Augustus 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 conc.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

siguracionit me pasurinë e tij personale. Si rrjedhojë, “kur ne mendojmë me habi universin në të gjitha madhështinë dhe bukurinë e saj, ne duhet të lëvdojnë tërë Trinity” .169 Duke pasur parasysh
239.
Për të krishterët, duke besuar në një Zot që është bashkimi Trinisë sugjeron se Triniteti ka lënë gjurmën e saj në të gjithë krijimin. Saint Bonaventure shkoi aq larg sa të thonë se qeniet njerëzore, para se të mëkatit, ishin në gjendje për të parë se si secili krijese “dëshmon se Perëndia është tre”. Reflektimi i Trinitetit ishte atje që të njihen në natyrë “, kur se libri ishte i hapur për njeriun dhe sytë tanë nuk e kishte ende të bëhet errësuar” 0,170 Shenjtori françeskan na mëson se çdo krijesë mbart në vetvete një strukturë specifike trinitare, aq e vërtetë që kjo mund të parashikohet lehtësisht në qoftë se vetëm shikimin e njeriut nuk ishin aq të pjesshme, të errët dhe të brishtë. Në këtë mënyrë, ai vë në dukje për ne sfidën e duke u përpjekur për të lexuar realitetin në një kyç trinitare.
240.
Personat hyjnore janë marrëdhëniet jetesë, dhe bota, e krijuar sipas modelit hyjnor, është një web të marrëdhënieve. Creatures priren drejt Perëndisë, dhe nga ana tjetër ajo është e përshtatshme për çdo gjallesë të priren drejt gjërave të tjera, në mënyrë që në të gjithë universin që ne mund të gjeni ndonjë numër të të vazhdueshëm dhe re169 thurur në mënyrë të fshehtë
Gjon Pali II, Katekizmi (2 gusht 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

በራሱ የግል ንብረት ጋር ንግሩ. በመሆኑም .169 “እኛ ድንቅ ጋር ሁሉ ታላቅነትና ውበት ውስጥ አጽናፈ ዓለም ስናስብ, እኛም መላው ሥላሴ ማወደስ መሆን አለበት”
239.
ክርስቲያኖች ያህል, የሥላሴ ኅብረት ያለው ማን አንድ አምላክ ማመን ሥላሴ በፍጥረት ሁሉ ላይ ምልክት ትቶ መሆኑን ይጠቁማል. ቅዱስ ቦናቬንቸር እስካሁን በዚያ ሰብዓዊ ፍጡሮች, ኃጢአት በፊት እንዴት እያንዳንዱ ፍጥረት “እግዚአብሔር ሦስት ነው መሆኑን ይመሰክራል” ማየት ችለናል ማለት እንደ ሄደ. “ይህ መጽሐፍ ሰው ክፍት ነበር እና ዓይናችን ገና ይጨልሙ ነበር ጊዜ” .170 ያለው በፍራንሲስካውያን ቅዴስት እያንዳንዱ ፍጥረት በጣም እውን መሆኑን, በራሱ ውስጥ በተለይም የሥላሴ መዋቅር የተሰየመውን ያስተምረናል የስላሴ ነጸብራቅ በተፈጥሮ ውስጥ ለመታወቅ ነበር ብቻ የሰው አርቁ; እንዲሁ በከፊል, ጥቁር እና በቋፍ ላይ ነበር ከሆነ በቀላሉ ላይ ስለተገለጸው ሊሆን ይችላል. በዚህ መንገድ, እሱ ለእኛ ሥላሴ ቁልፍ ውስጥ እውን ለማንበብ በመሞከር ላይ ያለውን ፈታኝ ሁኔታ ይጠቁማል.
240.
የ መለኮታዊ አካላት subsistent ግንኙነት ናቸው, እና ዓለም, ወደ መለኮታዊ ሞዴል መሠረት የተፈጠረውን, ግንኙነቶች አንድ ድር ነው. ፍጥረታት በእግዚአብሔር ዘንድ አዝማሚያ, በተራቸው እንዲህ በመላው አጽናፈ እኛ ማንኛውም የማያቋርጥ ቁጥር እና በሚስጥር የተሳሰሩ re169 ማግኘት ይችላሉ, ሌሎች ነገሮች ወደ አዝማሚያ ከመሆን ሁሉ በሕይወት ተገቢ ነው
ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ, Catechesis (2 ነሐሴ 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. ደ Myst. ትሪኒታትስ, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

تعصب مع ممتلكاته الشخصية. ونتيجة لذلك، “عندما نتأمل مع عجب أن الكون في كل عظمة وجمال، يجب علينا أن نثني على الثالوث كله” 0،169
239.
بالنسبة للمسيحيين، الإيمان بالله واحد الذي هو الثالوثية يشير إلى أن الثالوث قد ترك بصماته على كل الخليقة. ذهب القديس بونافنتورا إلى حد القول بأن البشر قبل الخطيئة، وكان قادرا على رؤية كيف أن كل مخلوق “يشهد أن الله هو ثلاثة”. كان انعكاسا للالثالوث هناك لا بد من الاعتراف في الطبيعة “عندما كان هذا الكتاب مفتوح للرجل وعيوننا لم تكن تصبح مظلمة” 0.170 القديس الفرنسيسكان يعلمنا أن كل مخلوق يحمل في حد ذاته هيكل الثالوث على وجه التحديد، لذلك الحقيقي أن فإنه يمكن التفكير بسهولة إذا لم يكن هناك سوى نظرات الإنسان لا الجزئي لذلك، والظلام وهشة. وبهذه الطريقة، وقال انه يشير الى لنا تحدي محاولة لقراءة الواقع في مفتاح الثالوث.
240.
الأقانيم الإلهية والعلاقات subsistent، والعالم، التي أنشئت وفقا للنموذج الإلهي، هو شبكة من العلاقات. المخلوقات تميل نحو الله، وبالتالي فإنه من المناسب أن يكون لتميل نحو أمور أخرى كل المعيشة، بحيث في كل أنحاء الكون يمكن أن نجد أي عدد من ثابت وre169 متشابكة سرا
يوحنا بولس الثاني، التعليم المسيحي (2 أغسطس 2000)، 4: Insegnamenti 23/2 (2000)، 112.
170 Quaest. يمكن التخلص. دي MYST. Trinitatis، 1، 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance հետ իր անձնական սեփականությունը: Հետեւաբար, «երբ մենք մտածում հրաշքով տիեզերքի բոլոր իր շքեղություն եւ գեղեցկության, մենք պետք է գովերգել ողջ Երրորդություն» .169
239:
Քրիստոնյաների համար, հավատալով մեկ Աստված, ով Երրորդության հաղորդութիւնը ենթադրում է, որ Երրորդությունը իր հետքն է թողել ամբողջ ստեղծման. Saint Bonaventure այնքան հեռու գնաց, ասել, որ մարդկային էակներ, նախքան մեղքի, կարողացան տեսնել, թե ինչպես է յուրաքանչյուր արարած “վկայում է, որ Աստված է երեք»: Արտացոլումն է Երրորդության, որ պետք է ճանաչվի բնության մեջ », երբ որ գիրքը բաց է մարդուն, եւ մեր աչքերը դեռ չէր մթագնեն« 170 Ֆրանցիսկյան սուրբը սովորեցնում է մեզ, որ յուրաքանչյուր արարած կրում է մի մասնավորապես Երրորդության կառուցվածքը, այնքան իրական, որ դա կարող է լինել պատրաստակամորեն նախատեսվել, եթե միայն մարդկային հայացքը ոչ այնքան մասնակի, մութ ու փխրուն: Այս կերպ, նա մատնանշում մեզ մարտահրավեր փորձում է կարդալ իրականությունը Երրորդության բանալիով.
240:
Աստվածային անձինք subsistent հարաբերությունները, եւ աշխարհը, ստեղծված է ըստ աստվածային մոդելի, մի վեբ հարաբերությունների: Արարածներ հակված է դեպի Աստծո, եւ իր հերթին, դա պատշաճ է ամեն կենդանի էակ է հակված է դեպի այլ բաների, այնպես որ ողջ տիեզերքի, մենք կարող ենք գտնել ցանկացած քանակությամբ հաստատունի եւ գաղտնի միահյուսվել re169
Հովհաննես Պողոս II, Catechesis (2 օգոստոսի 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112:
170 quaest: Disp: դե Myst: Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

öz şəxsi əmlakı ilə Civzə. Nəticədə, 169 yaradılması “Biz möcüzə ilə bütün əzəməti və gözəlliyi ilə kainatın seyr zaman, biz bütün Trinity həmd etməlidir”
239.
Xristianlar üçün, üçləmə birlik bir Allaha inanan Trinity bütün yaradılması iz buraxdı ki. Saint Bonaventure bu günə qədər insan, günah qarşısında necə hər məxluq “Allah üç göstərir ki,” görmək mümkün idi demək kimi getdi. “O kitab insanın açıq idi və gözləri hələ qaranlıq olmaq deyil zaman” .170 Franciscan saint hər məxluq belə real ki, özlüyündə bir xüsusi Trinitarian strukturu daşıyır ki, bizə öyrədir Üçlüyün əks təbiəti var tanınmalıdır idi yalnız insan baxışları belə qismən qaranlıq və kövrək deyil, əgər bu asanlıqla nəzərdə edilə bilər. Bu yolla o, bizim üçün Trinitarian əsas reallığı oxumaq üçün çalışırıq problem göstərir.
240.
ilahi Persons subsistent münasibətlər və dünya ilahi model yaradılmış, münasibətlərin bir web edir. Creatures Allaha doğru meyli və öz növbəsində bu qədər kainatın ərzində biz hər hansı bir daimi sayı və gizli interwoven re169 tapa bilər ki, digər şeylər doğru meyli olan hər yaşayış düzgün
John Paul II, catechesis (2 avqust 2000-ci il), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

bere jabetza pertsonal propioa ance. Ondorioz, .169 “denean begiztatu harriduraz dugu bere handitasuna eta edertasun guztietan unibertsoan, eta Trinitate osoan goraipatzeko behar ditugu”
239.
Kristauak egiteko, Jainkoa bat duten Trinitarian komunio da sinesteko iradokitzen Trinitate bere arrastoa utzi du sorkuntza guztietan. Saint Bonaventure orain arte esan bezala gizakiak, sin aurretik, nola izaki bakoitza “lekukoa Jainkoak hiru da” ikusi ahal izan zen. Trinitate isla izan zen han naturan aitortu behar “denean liburu hori gizon irekia zen, eta gure begiek ez zuen oraindik bihur ilundu” .170 The Frantziskotarren santu irakasten digu izaki bakoitzak zehazki Trinitarian egitura bat bera ere darama, beraz, benetako dagoela erraz aurreikusten litezke bakarrik giza begiradaren ez ziren hain partziala, iluna eta hauskorra bada. Horrela, errealitate irakurtzeko Trinitarian gako bat saiatzen erronkari adierazi du guretzat.
240.
jainkozko pertsonen izatezko harremanen dira, eta munduko, jainkozko ereduaren arabera sortu, harremanak web bat da. Izaki God joera, eta aldi berean, egoki da bizi bakoitzari gauza batzuen joera izatea, beraz, unibertsoaren zehar edozein konstante kopurua eta ezkutuka interwoven re169 aurki ditzakegu
John Paul II, katekesia (2 2000ko abuztuan), 4:, 112 Insegnamenti 23/2 (2000).
170 Quaest. DISP. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ANCE са сваім асабістым маёмасцю. Такім чынам, «калі мы сузіраем са здзіўленнем сусвету ва ўсёй сваёй велічы і прыгажосці, мы павінны пахваліць сустрэў усіх трох» .169
239.
Для хрысціян, вера ў адзінага Бога, які трынітарыяў дзеепрыметнік мяркуе, што Тройца пакінула свой адбітак на ўсе тварэння. Святой Бонавентура зайшоў так далёка, каб сказаць, што чалавечыя істоты, да грэхападзення, былі ў стане бачыць, як кожнае істота «сведчыць, што Бог ёсць тры”. Адлюстраванне Тройцы было там, каб быць прызнаным у прыродзе «калі гэтая кніга была адкрыта для чалавека, і нашы вочы яшчэ не сталі пацямнелі» 0,170 францысканскіх святой вучаць, што кожнае істота нясе ў сабе спецыфічна трынітарную структуру, настолькі рэальнае, што яна можа быць лёгка разглядаецца, калі толькі чалавечы погляд не гэтак частковыя, цёмна і далікатныя. Такім чынам, ён паказвае нам выклік, спрабуючы прачытаць рэальнасць у трынітарнай ключы.
240.
Боскія Асобы subsistent адносіны, і свет, створаны паводле Божай мадэлі, з’яўляецца вэб-адносін. Істоты маюць тэндэнцыю да Бога, і ў сваёй чаргі, гэта ўласціва ўсім жывыя істотамі, каб мець тэндэнцыю да іншых рэчаў, так што ў Сусвеце мы можам знайсці любы лік пастаянных і таемна пераплятаюцца re169
Ян Павел II, катэхізацыя (2 жніўня 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. дэ-Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

তার নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সঙ্গে ance। ফলে, .169 “যখন আমরা অবাক হয়ে তার সকল বিশালতার এবং সৌন্দর্য মধ্যে মহাবিশ্ব ভাবা, আমরা পুরো ট্রিনিটি প্রশংসা আবশ্যক”
239।
খ্রিস্টানদের জন্য এক আল্লাহ্ ত্রিত্ববাদী আলাপন হয় বিশ্বাস দাড়ায় যে ট্রিনিটি সমস্ত সৃষ্টির উপর তার চিহ্ন রেখে গেছে। সেন্ট Bonaventure যতদূর বলতে চাই যে মানুষের, পাপ আগে, কিভাবে প্রতিটি জীব “সাক্ষ্য যে, ঈশ্বর তিন হল” দেখতে সমর্থ হয়েছিল গেলেন। ট্রিনিটির প্রতিফলন সেখানে প্রকৃতির স্বীকৃত করা হয় “যখন বই মানুষকে উন্মুক্ত ছিল এবং আমাদের চোখের এখনো কালো হয়ে গিয়েছিল” .170 ফ্রান্সিসকান সন্ত আমাদের শিক্ষা দেয় যে প্রতিটি জীব নিজেই একটি বিশেষভাবে ত্রিত্ববাদী গঠন বহন করে, তাই বাস্তব যে এটা নির্দ্ধিধায় ছাঁদা যেতে পারে যদি শুধুমাত্র মানুষের দৃষ্টিতে তাই আংশিক, অন্ধকার এবং ভঙ্গুর ছিল না। এই ভাবে, তিনি একটি ত্রিত্ববাদী কী বাস্তবতা পড়ার চেষ্টা করার চ্যালেঞ্জ আমাদের কাছে তুলে ধরে।
240।
ঐশ্বরিক ব্যক্তি সত্তাযুক্ত সম্পর্ক আছে, এবং বিশ্ব, ঐশ্বরিক মডেল অনুযায়ী নির্মিত, সম্পর্ক একটি ওয়েব হয়। প্রানির ঈশ্বরের প্রতি ঝোঁক, এবং পালাক্রমে তা প্রত্যেক জীবন্ত অন্যান্য বিষয়ের প্রতি ঝোঁক হচ্ছে সঠিক, তাই মহাবিশ্ব সর্বত্র আমরা ধ্রুবক যে কোন সংখ্যার এবং গোপনে সুতা বোনা re169 খুঁজে পেতে পারে
জন পল II, Catechesis (2 আগস্ট 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112।
170 Quaest। Disp। ডি Myst। Trinitatis, 1, 2 concl।

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

မိမိပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူ ance ။ အကျိုးဆက်အား “ငါတို့ရှိသမျှသည်ယင်း၏ grandeur နဲ့အလှအပအတွက်အံ့သြစရာတွေနဲ့ဝဠာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျနော်တို့တပြင်လုံးကိုသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူကိုချီးမွမ်းရကြမည်” .169
239 ။
ခရစ်ယာန်များအတွက်, ဓမ်မပညာဆရာတို့သဟာယသူသည်တဦးတည်းဘုရားသခင်၌ယုံသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူလုံးကိုဖန်ဆင်းခြင်းအပေါ်အမှတ်အသားကျန်ရစ်ခဲ့သည်အကြံပြုထားသည်။ စိန့် Bonaventure ယခုအချိန်အထိလူသားတွေအပြစ်တရားမီ, ဘယ်လိုအသီးအသီးသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကို “ဘုရားသခသုံးကြောင်း testifies” မြင်နိုင်ခဲ့ကြဆိုအဖြစ်သွား၏။ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုက “စာအုပ်ကိုလူအားပွင့်လင်းခဲ့ကြှနျုပျတို့မကျြစိသေးမိုက်ဖြစ်လာမပြီးမှ” .170 အဆိုပါ Franciscan သူတော်စင်နိုင်အောင်ကိုမှန်ကန်တစ်ခုချင်းစီကိုသတ္တဝါသူ့ဟာသူအတွက်အထူးသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဖွဲ့စည်းပုံမှာသမုတ်သောကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်သဘောသဘာဝအတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ရှိခဲ့ပါသည် သာလူ့ကြည့်ဒါ, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်ပျက်စီးလွယ်မဟုတ်ကြလျှင်အလွယ်တကူစဉ်းစားနိုင်။ ဤနည်းအားဖြင့်သူသည်ငါတို့နှင့်တစ်ဦးသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ key မှာလက်တွေ့ဘဝကိုဖတ်ရှုဖို့ကြိုးစားနေ၏စိန်ခေါ်မှုထွက်ထောက်ပြသည်။
240 ။
ဘုရားသခင့ Persons ဘုရားသခင့မော်ဒယ်အညီဖန်တီးဝမ်းစာဆက်ဆံရေးနှင့်ကမ္ဘာ့ဖြစ်ကြ၏ဆက်ဆံရေး၏ဝဘ်ဖြစ်ပါတယ်။ သတ္တဝါများဘုရားသခငျသညျဆီသို့ဦးတည်လေ့နှင့်အလှည့်၌စကြဝဠာတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်ဆိုစဉ်ဆက်မပြတ်၏နံပါတ်နှင့်လျှို့ဝှက်စွာ interwoven re169 ရှာတှေ့နိုငျဒါကြောင့်သည်အခြားအမှုအရာဆီသို့ဦးတည်လေ့မှဖြစ်ခြင်းသည်အသက်ရှင်ဖို့သင့်လျော်ဖြစ်ပါသည်
ဂျွန်ပေါလ် II ကို, Catechesis (2 သြဂုတ် 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112 ။
170 Quaest ။ Disp ။ က de Myst ။ Trinitatis, 1, 2 concl ။

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

Ance svojom ličnom imovinom. Prema tome, “kada razmišljamo sa čudo svemira u svim svojim raskoš i ljepotu, moramo hvali cijeli Trinity” .169
239.
Za hrišćane, vjerujući u jednog Boga koji je trojstva pričest ukazuje na to da je Trinity je ostavila traga na svim stvaranja. Saint Bonaventure je otišao toliko daleko da kažu da su ljudska bića, prije nego grijeh, mogli smo vidjeti kako svaki stvorenje “svjedoči da je Bog tri”. Odraz Trojstva bio tamo da budu priznati u prirodi “, kada je ta knjiga bila otvorena za ljude i naše oči nisu još postanu zamračenoj” .170 Franjevački svetac nas uči da svaki stvorenje nosi u sebi posebno Trinitarian strukturu, tako stvarno da moglo bi se lako razmišljao samo ako ljudski pogled nisu bili tako parcijalne, tamno i krhka. Na taj način, on ističe da nas izazov pokušaja čitanja stvarnost Trojstva ključ.
240.
Božanske osobe su opstanku odnosa, kao i svijetu, stvoren prema božanskom model, je web odnosa. Bića teže prema Bogu, a zauzvrat je ispravno da svako živo biće da teže prema drugim stvarima, tako da u cijelom svemiru možemo pronaći bilo koji broj stalnih i tajno isprepleteni re169
Ivana Pavla II, veronauke (2 avgusta 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ване с личното си имущество. Вследствие на това “, като размишляваме с чудно Вселената в цялото му величие и красота, ние трябва да хвалят цялата Троица” .169
239.
За християните, вярвайки, че в един Бог, който е в триединството общение предполага, че Троицата е оставила своя отпечатък върху цялото творение. Свети Бонавентура стигна дотам, че да се каже, че човешките същества, преди греха, са били в състояние да видите как всеки създание “свидетелства, че Бог е три”. Отражението на Троицата е бил там, за да бъде признато в природата “, когато тази книга е била отворена за мъж и очите ни все още не стават затъмнени” .170 Францисканският светеца ни учи, че всяко същество носи в себе си конкретно тринитарно структура, толкова истинско, че тя може да бъде лесно, ако предвидено само поглед човешкото не беше така и частично, тъмно и крехка. По този начин, той посочва, за да ни пред предизвикателството да се опитват да четат реалност в тринитарен ключ.
240.
Божествените лица са subsistent отношения, и в света, създаден в съответствие с божествения модел, е мрежа от връзки. Същества са склонни към Бога, и на свой ред, че е редно да всяко живо същество, за да са склонни към други неща, така че цялата вселена можем да намерим всякакъв брой постоянен и тайно преплетени re169
Йоан Павел II, катехизис (2 август, 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Диспл. де Myst. Trinitatis, 1, 2 CONCL.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

Ance amb la seva pròpia propietat personal. En conseqüència, “quan contemplem amb sorpresa l’univers amb tota la seva grandesa i la bellesa, hem de lloar tota la Trinitat” .169
239.
Per als cristians, la creença en un Déu que és comunió trinitària suggereix que la Trinitat ha deixat la seva empremta en tota la creació. Sant Bonaventura va ser tan lluny com per dir què els éssers humans, abans de pecat, van poder veure com cada criatura “dóna testimoni que Déu és tres”. El reflex de la Trinitat hi era per ser reconeguts en la naturalesa “quan aquest llibre estava obert per a l’home i els ulls encara no era fosc” 170 El sant franciscà ens ensenya que cada criatura porta en si una estructura trinitària especificament, tan real que que podria contemplar fàcilment si només el mirada humana no fos tan parcial, fosc i fràgil. D’aquesta manera, se’ns assenyala el desafiament de tractar de llegir la realitat en clau trinitària.
240.
Les persones divines són relacions subsistents, i el món, creada segons el model diví, és una xarxa de relacions. Criatures tendeixen cap Déu, i al seu torn és pròpia de tot ésser viu per tendir cap d’altres, perquè en tot l’univers que podem trobar qualsevol nombre d’constant i re169 secret entreteixit
Joan Pau II, Catequesi (2 d’agost de 2000), 4: Ensenyaments 23/2 (2000), 112.
170 quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 Concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

pasalig uban sa iyang kaugalingong personal nga kabtangan. Busa, “sa diha nga atong palandongon uban sa kahibulong sa uniberso sa tanan sa iyang kahalangdon ug katahom, kita kinahanglan gayud nga sa pagdayeg sa tibuok Trinidad” .169
239.
Alang sa mga Kristohanon, sa pagtuo sa usa ka Dios nga mao ang Trinidad-panag-nagsugyot nga ang Trinidad mibiya sa iyang marka diha sa tanan nga tinuga. Santos sa Ulahing mga Bonaventure gani hangtud sa pag-ingon nga ang mga tawo, sa wala pa ang sala, nakahimo sa pagtan-aw kon sa unsang paagi ang matag binuhat “nagpamatuod nga ang Dios tulo ka”. Ang pagpamalandong sa Trinidad didto nga giila diha sa kinaiyahan “sa dihang nga basahon ang bukas ngadto sa tawo ug sa sa atong mga mata wala pa mahimong mongitngit” .170 Ang Franciscan balaan nagtudlo kanato nga ang matag binuhat nagdala sa sa iyang kaugalingon sa usa ka ilabi Trinidad gambalay, sa ingon tinuod nga kini mahimong dayon namalandong kon lamang sa tawo pagtutok dili kaayo mapihigon, mangitngit ug mahuyang. Sa niini nga paagi, siya nagpunting kanato sa hagit sa pagpaningkamot sa pagbasa kamatuoran sa usa ka Trinidad yawe.
240.
Ang balaan nga mga tawo mao ang subsistent nga relasyon, ug ang kalibutan, gilalang sumala sa balaan nga modelo, usa ka web sa mga relasyon. Mga Linalang-atiman ngadto sa Dios, ug sa baylo kini mao ang husto nga sa matag buhi nga nga pag-atiman ngadto sa ubang mga butang, aron nga sa tibuok uniberso nga atong makakita sa bisan unsa nga gidaghanon sa mga kanunay nga ug sa tago hinabol sa hilo re169
Juan Pablo II, Katekesis (2 August 2000), sa 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance ndi katundu wake womwe. Choncho, “pamene tikulingalira ndi kudabwa chilengedwe ukulu zake zonse ndi kukongola, tiyenera kutamanda lonse Utatu” .169
239.
Kwa Akhristu, kukhulupirira mwa Mulungu mmodzi amene ndi utatu mgonero zikusonyeza kuti Utatu wasiya chizindikiro chake pa chilengedwe chonse. Saint Bonaventure anafika ponena kuti anthu, patsogolo uchimo, anatha kuona mmene cholengedwa “umboni kuti Mulungu ali atatu”. Chinyezimiritso cha Utatu kumeneko kuti anazindikira chilengedwe “buku limeneli linali lotseguka kwa munthu ndi maso athu ayi koma achite mdima” .170 The woyera Francis limatiphunzitsa kuti aliyense cholengedwa umabala palokha dongosolo makamaka Utatu weniweni moti zikhoza mosavuta atasinkhasinkha ngati yekha maso anthu sikudali kutero tsankho, mdima ndi wosalimba. Mu njira iyi, ananena kuti ife vuto kuyesera kuwerenga chenicheni kiyi wa Utatu.
240.
Anthu a Mulungu ali asapita subsistent, ndi dziko, analengedwa monga mwa chitsanzo Mulungu, ndi ukonde wa ubale. Zolengedwa amakonda kwa Mulungu, ndipo iwonso n’koyenera aliyense kukhala kukaweta kwa zinthu zina, kotero kuti m’chilengedwe chonse tingapeze chiwerengero cha zonse mwadzidzidzi imachitika re169
Yohane Paulo II, Catechesis (2 August 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de A Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

用他自己的个人财产粉刺。因此,“当我们惊叹考虑在其所有的伟大和美丽的宇宙,我们必须赞扬整个三位一体” 0.169
239。
对基督徒来说,在一个神谁是三位一体的共融相信表明三位一体留下了所有的创造它的标记。圣文德竟然说,人类,犯罪之前,能看到每个生物“证明,上帝是三”去了。三位一体的反射在那里在自然界公认的“当那本书是开放的人,我们的眼睛还没有成为黑暗” 0.170方济圣人教导我们说,每个生物本身蕴藏着特别三位一体的结构,如此真实,它可能如果只有人的目光就没有这么偏,黑暗和脆弱很容易设想。通过这种方式,他指出我们试图在三位一体的密钥来读取现实的挑战。
240。
神圣的人是实际存在的关系,与世界,根据神圣的模型创建,是关系网。生物倾向于神,又是适当的每一个生命体来对其他的东西往往,让整个宇宙,我们可以找到任何数量不变的,偷偷交织re169
约翰·保罗二世,散碎(2 2000年8月),4:23/2 Insegnamenti(2000),112。
170 Quaest。 DISP。德神秘岛。 Trinitatis,1,2个concl。

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

Ance cù a so pruprietà persunale. Di cunsiguenza, “quandu avemu cuntemplazione, cu maravigghia l ‘universu in tuttu u so splendore è biddizza, bisogna ludà u friscalette, Trinity” .169
239.
Di cristiani, cridendu à unu à Diu chì hè cummunione trinitarian capiri chi lu Trinity ha lassatu u so ‘mercu nta tutti i criazioni. Saint Bonaventure si tantu luntanu comu a diri chi l ‘omi umanu, prima di u peccatu, era capaci à vede cumu ogni criatura “resu chì Diu hè trè”. U riflessu di a Trinità hè culà à esse ricunnisciutu in a natura “, quannu chi libru hè aperta à ‘omu è i nostri ochji ùn era ancora nta s’oscurò” .170 The san Francescani ci insegna chì ogni criatura fannu a stessa una struttura specificamente Trinitarian, tantu vera chì hè pussutu esse accetta aspittatu se solu u sguardu umanu ùn era tantu parziale, scura e dilicata. In stu modu, li punti fora à noi u sfida di prova à leghje a rialità in una chjave Trinitarian.
240.
U Persons divinu sò rilazzioni subsistent, è di u mondu, creatu, secondu à u mudellu di divinu, hè una reta di rilazione. Cultures occupanu versu à Diu, è a volta hè ghjustu à ogni vivant essa a lu ciancu, vers ‘àutri cosi, tantu ca tutta l’ universu si pò truvà ogni numeru di custanti e re169 ammucciuni iunciuti
John Paul II, Catechesis (2 di austu 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. De Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

uravnotežio s vlastitim osobne imovine. Prema tome, „kad promatramo s čuđenjem svemir u svoj svojoj raskoši i ljepoti, moramo slaviti cijelu Trojstvo” .169
239.
Za kršćane, vjeruju u jednog Boga koji je Trojstvo zajedništvo sugerira da je Trojstvo je ostavio svoj pečat na svemu stvorenju. Sveti Bonaventura je otišao tako daleko da kažu da su ljudska bića, prije grijeha, mogli su vidjeti kako svaki stvorenje „svjedoči da je Bog tri”. Odraz Trojstva bio tamo biti prepoznat u prirodi „kada je ta knjiga bila otvorena prema čovjeku i naše oči još nije postala potamne” 0,170 Franjevački svetac nas uči da je svaki stvor nosi u sebi posebno trojstvenu strukturu, tako stvaran da to bi mogao biti lako razmatra samo ako je ljudski pogled nisu bili tako djelomična, tamna i krhak. Na taj način, on ističe da nam izazov težak za čitanje stvarnosti u trojstvenu ključ.
240.
Božanskih osoba su puko pre odnosa, a svijet, stvoren prema božanskoj modelu, je web odnosa. Stvorenja imaju tendenciju prema Bogu, a zauzvrat je svojstveno svakom živom biću težiti drugim stvarima, tako da u cijelom svemiru možemo pronaći bilo koji broj konstante i tajno isprepletene re169
Ivan Pavao II, kateheza (2. kolovoz 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de salonu. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance s jeho vlastním osobním vlastnictví. V důsledku toho, „když se zamyslíme úžasem vesmír v celé své vznešenosti a krásy, musíme pochválit celou trojici“ .169
239.
Pro křesťany, víra v jediného Boha, který je trinitarian přijímání naznačuje, že trojice zanechal svou stopu na celém stvoření. Saint Bonaventure šel tak daleko, že říkají, že lidé, před hříchem, mohli vidět, jak každý tvor „dosvědčuje, že Bůh je tři“. Odraz Trojice tam musí být uznáno v přírodě „když tato kniha byla otevřena pro člověka a naše oči ještě stanou zatemněné“ 0,170 Františkánský svatý nás učí, že každá bytost nese samo o sobě specificky trojiční strukturu, tak skutečné, že to může být snadno uvažovali, pouze lidský pohled nebyly tak částečné, tmavé a křehké. Tímto způsobem, když poukazuje na nás výzvu snaží číst realitu Trinitarian klíče.
240.
Božské Osoby jsou subsistent vztahy, a svět, vytvořený podle božského modelu, je webová vztahů. Tvorové mají sklon k Bohu, a na oplátku je správné, aby každé živé bytosti, aby sklon k jiným věcem, aby v celém vesmíru můžeme najít libovolný počet konstanty a tajně protkaný re169
John Paul II, katecheze (02.8.2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 CONCL.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

stemmelse med sin egen personlige ejendom. Derfor ”når vi overvejer med undren universet i al sin pragt og skønhed, vi må rose hele Trinity” 0,169
239.
For kristne, at tro på en Gud, som er trinitariske fællesskab tyder på, at Treenigheden har sat sit præg på hele skabelsen. Saint Bonaventure gik så langt som til at sige, at mennesker, før synd, var i stand til at se, hvordan hver skabning ”vidner om, at Gud er tre”. Refleksionen af ​​Treenigheden var der for at blive anerkendt i naturen ”når den bog var åben for mennesker og vores øjne var endnu ikke blevet formørket” 0,170 The Franciscan helgen lærer os, at hver skabning bærer i sig selv en særlig trinitarisk struktur, så virkeligt, at det let kunne overvejes, hvis kun den humane blik ikke var så delvis, mørke og skrøbelige. På denne måde, påpeger han til os den udfordring at forsøge at læse virkelighed i en trinitarisk nøgle.
240.
De guddommelige personer er landbrugere, der helt relationer, og verden, skabt i henhold til den guddommelige model, er et spind af relationer. Creatures tendens hen imod Gud, og til gengæld er det rigtigt at alle levende væsener til en tendens i retning af andre ting, så at hele universet kan vi finde et vilkårligt antal konstant og hemmeligt sammenvævet re169
Johannes Paul II, katekese (2 august 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 konkl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

Ance met zijn eigen persoonlijke bezittingen. Bijgevolg 0,169 “als we overwegen met verwondering het universum in al zijn grootsheid en schoonheid, moeten we het hele Trinity lof”
239.
Voor christenen geloven in één God, die trinitaire gemeenschap suggereert dat de Drie-eenheid een stempel op de hele schepping heeft verlaten. Saint Bonaventure ging zelfs zo ver om te zeggen dat de mens, vóór de zonde, in staat waren om te zien hoe elk schepsel “getuigt dat God drie”. De reflectie van de Drie-eenheid was er in de natuur te worden erkend “wanneer dat boek stond open voor man en onze ogen waren nog niet verduisterd worden” .170 De Franciscaanse heilige leert ons dat elk schepsel draagt ​​op zich een specifiek Trinitarian structuur, zo echt dat het kan gemakkelijk worden beschouwd als alleen de menselijke blik niet zo gedeeltelijk donker en fragiel. Op deze manier, wijst hij ons de uitdaging om de werkelijkheid te lezen in een Drie-eenheid te drukken.
240.
De goddelijke personen zijn uit zichzelf bestaande relaties, en de wereld, gemaakt op basis van het goddelijk model, is een web van relaties. Creatures neigen naar God, en op zijn beurt het is eigen aan elk levend wezen te neigen naar andere dingen, zodat het hele universum kunnen we een aantal constante en in het geheim met elkaar verweven re169 vinden
Johannes Paulus II, catechese (2 augustus 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 CONCL.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance kun lia propra persona proprieto. Sekve, “kiam ni kontemplas kun miro la universo en ĝia tuta majesto kaj beleco, ni devas laŭdi la tuta Triunuo” .169
239.
Por kristanoj, kredante en unu Dio kiu estas trinitario komuneco sugestas ke la Triunuo lasis spurojn en ĉiuj kreo. Sankta Bonaventure alvenis por diri, ke homoj, antaŭ la peko, povis vidi kiel ĉiu kreitaĵo “atestas ke Dio estas tri”. La konsidero de la Triunuo estis tie por esti rekonita en naturo “kiam tiu libro estis malfermita al la homo kaj la okulojn ankoraŭ ne fariĝis malluma” .170 La franciskana sanktulo instruas nin, ke ĉiu estaĵo portas en si mem specife trinitario strukturo, do vera ke ĝi povus esti facile kontemplis se nur la homa rigardo ne estis tiel parta, malluma kaj delikata. Tiel, li montras al ni la defio de provi legi realaĵo en trinitario ŝlosilo.
240.
La dia Personoj estas subsistent rilatoj, kaj la mondo, kreita laŭ la dia modelo, estas reto de rilatoj. Infaninoj strebi al Dio, kaj siavice estas taŭga al ĉiu esti vivas por strebi al aliaj aferoj, tiel ke la tuta universo ni povas trovi ajnan numeron de konstanta kaj sekrete interplektitaj re169
Johano Paŭlo la Dua, Catechesis (2 aŭgusto 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

mise tema isiklik vara. Järelikult “kui mõtiskleme ime universumi kogu oma hiilguse ilu, peame kiitust kogu Trinity” 0,169
239.
Kristlaste jaoks, uskudes üks Jumal, kes on Kolmainsuse osaduse näitab, et Trinity on jätnud oma jälje kogu loodu. Saint Bonaventure läks nii kaugele, et öelda, et inimeste, enne sin, oli võimalik näha, kuidas iga olend “annab tunnistust, et Jumal on kolm”. Peegeldus Trinity oli seal tunnustatakse looduses “, kui see raamat oli avatud mees ja meie silmad ei olnud veel pimenes” 0,170 frantsiskaani Saint õpetab meile, et iga olend kannab endas konkreetselt Kolmainsuse struktuuri, nii reaalne, et see võiks olla kergesti vaadeldud kui ainult inimese pilgu poleks nii osalist, pimedas ja habras. Sel viisil ta juhib tähelepanu meile väljakutse üritab lugeda reaalsus kolmainsuse võti.
240.
Jumalik Isikud on naturaalmajanduslikus suhete ja maailma, mis on loodud vastavalt jumalik mudel, on suhete võrgustiku. Olendid kipuvad Jumala poole, ja omakorda on õige, et iga elusolend kalduvus muid asju, nii et kogu universum leiame tahes arvu pidev ja salaja põimunud re169
Johannes Paulus II, catechesis (2 august 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatise, 1, 2, järeldus.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance sa kanyang sariling personal na ari-arian. Dahil dito “kapag naiisip natin na may paghanga sa uniberso sa lahat ng kadakilaan at kagandahan, kami ay kailangang purihin ang buong Trinity” .169
239.
Para sa mga Kristiyano, paniniwalang sa isang Diyos na siyang trinitarian pakikipag-isa ay nagmumungkahi na ang Trinity ay umalis nito marka sa lahat ng nilalang. Saint Bonaventure nagpunta sa abot ng upang sabihin na ang mga tao, bago ang kasalanan, ay able sa makita kung paano ang bawat nilalang “nagpapatotoo na ang Diyos ay tatlong”. Ang salamin ng Trinity doon na kinikilala sa likas na “kapag ang aklat na bukas na lalaki at ang ating mga mata hindi pa maging magdilim” .170 Ang Pransiskano saint ay nagtuturo sa amin na ang bawat nilalang bear sa mismong isang partikular Trinitarian kaayusan, kaya tunay na ito ay maaaring madaling pagisipan kung lamang ang mga tao na tumitig ay hindi kaya bahagyang, madilim at delikado. Sa ganitong paraan, siya points out na sa amin ang mga hamon ng sinusubukang basahin realidad sa isang Trinitarian key.
240.
Ang banal na Persona ay subsistent relasyon, at sa mundo, na nilikha ayon sa banal na modelo, ay isang web ng mga relasyon. Nilalang ay may posibilidad patungo sa Diyos, at siya namang ito ay tamang na ang bawat buhay na pagiging upang may posibilidad patungo sa iba pang mga bagay, upang ang buong uniberso maaari naming mahanap ang anumang bilang ng mga pare-pareho at palihim interwoven re169
John Paul II, Catechesis (2 August 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ANCE omalla henkilökohtaisen omaisuuden. Niinpä ”Kun mietimme ihmetystä universumin kaikessa loistoa ja kauneutta, meidän täytyy kehua koko kolminaisuus” 0,169
239.
Kristityille uskoo yhteen Jumalaan, joka on kolmiyhteistä ehtoollista viittaa siihen, että kolminaisuuden on jättänyt jälkensä koko luomakunnan. Saint Bonaventure meni niin pitkälle, että sanoisin, että ihminen, ennen syntiä, saattoivat nähdä, miten kukin olento ”todistaa, että Jumala on kolme”. Heijastus Kolminaisuuden oli siellä tunnustetaan luonnossa ”kun se kirja oli avoin ihminen ja silmämme ollut vielä tullut pimennetyssä” 0,170 Fransiskaani pyhimys opettaa meille, että jokainen olento kantaa itsessään nimenomaan Trinitarian rakenne, niin todellinen, että se voidaan helposti ajateltavissa, jos vain ihmisen katseen eivät olleet niin osittainen, tumma ja hauras. Näin hän huomauttaa meille haaste yrittää lukea todellisuutta Trinitarian avain.
240.
Jumalallinen henkilöt ovat subsistent suhteita, ja maailma, luotiin mukaan jumalallinen malli, on web suhteita. Olennot pyrkivät kohti Jumalaa, ja se puolestaan ​​on oikea jokaisen elävän olennon ja pyrkivät kohti muita asioita, niin että koko maailmankaikkeuden voimme löytää haluamansa määrän jatkuva ja salaa kietoutuvat re169
Johannes Paavali II, Catechesis (2 elokuuta 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 Concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ment à ses propres biens personnels. Par conséquent, « quand nous contemplons avec émerveillement l’univers dans toute sa grandeur et la beauté, nous devons louer toute la Trinité » 0,169
239.
Pour les chrétiens, croyant en un Dieu qui est la communion trinitaire suggère que la Trinité a laissé sa marque sur toute la création. Saint Bonaventure est allé jusqu’à dire que les êtres humains, avant le péché, ont pu voir comment chaque créature « témoigne que Dieu est trois ». La réflexion de la Trinité était là pour être reconnu dans la nature « quand ce livre était ouvert à l’homme et nos yeux n’étaient pas encore assombri » 0,170 Le saint franciscain nous enseigne que chaque créature porte en elle-même une structure spécifiquement trinitaire, si vrai que il pourrait être facilement envisagée si seul le regard humain n’était pas si partielle, sombre et fragile. De cette façon, il nous rappelle le défi d’essayer de lire la réalité dans une clé trinitaire.
240.
Les personnes divines sont des relations subsistantes, et le monde, créé selon le modèle divin, est un réseau de relations. Les créatures ont tendance à Dieu, et à son tour il est propre à chaque être vivant pour tendre vers d’autres choses, de sorte que tout l’univers, nous pouvons trouver un certain nombre de constantes et re169 secrètement entrelacée
Jean-Paul II, Catéchèse (2 Août 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 QUEST. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance mei syn eigen persoanlike eigendom. Dus, “doe’t wy oanskôgje mei wûnder it hielal yn al syn grandeur en skientme, wy moatte priizgje de hiele Trije-ienheid” .169
239.
Foar kristenen, it leauwen yn ien God, dy’t is trinitarian kommuny suggerearret dat de Trije-ienheid hat syn stimpel op de hiele skepping. Saint Bonaventure gie sa fier as te sizzen dat minsken, foar sûnde, wienen by steat om te sjen hoe’t elk skepsel “tsjûget, dat God is trije”. De refleksje fan de Trije-ienheid wie dêr wurde werkend yn de natuer “doe’t dat boek wie iepen foar man en ús eagen noch net wurde tsjustere” .170 It Fransiskaansk hillige leart ús dat elk skepsel bears yn himsels in spesifyk Trinitarian struktuer, sa echt, dat dat koe wurde maklik beseach as allinnich it minsklik gaze wiene net sa foar in part, tsjuster en kwetsbere. Op dy wize, Hy wiist der nei ús de útdaging fan it besocht te lêzen werklikheid yn in Trinitarian kaai.
240.
De godlike Persoanen binne subsistent ferhâldingen, en de wrâld, makke neffens de godlike model, is in patroan fan relaasjes. Skepsels tend nei God, en yn beurt is it goede foar elke libbene wêzen te tend nei oare dingen, sadat de hiele hielal kinne wy ​​fine eltse oantal konstante en temûk interwoven re169
John Paul II, kategeze (2 augustus 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. D. De Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

dade coa súa propia propiedade persoal. En consecuencia, “cando contemplamos con admiración o universo en toda a súa grandeza e beleza, debemos louvar toda a Trindade” .169
239.
Para os cristiáns, crer nun Deus que é comuñón trinitária suxire que a Trindade deixou a súa marca en toda a creación. San Boaventura foi tan lonxe como a dicir que os seres humanos, antes do pecado, puideron ver como cada criatura “testemuña que Deus é tres”. O reflexo da Trindade estaba alí para ser recoñecido na natureza “cando o libro estaba aberto para o home e os nosos ollos non quedara ás escuras” .170 O santo franciscano ensínanos que cada criatura trae en si unha estrutura especialmente trinitária, tan real que pode ser pronto contempladas só a mirada humana non foron de xeito parcial, escuro e fráxil. Desta forma, sinala-nos o reto de tentar ler a realidade en clave trinitária.
240.
As persoas divinas son relacións definitivos, eo mundo, creado de acordo co modelo divino, é unha tea de relacións. Criaturas tenden cara a Deus, e á súa vez, é propia de cada ser vivo a tender a outras cousas, de xeito que todo o universo, podemos atopar calquera número de constante e re169 secretaría entrelazada
Juan Pablo II, Catequese (02 de agosto de 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 CONCL.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ხდებოდა თავისი პირადი ქონება. შესაბამისად, “როდესაც ვფიქრობთ გასაკვირი სამყარო მთელი თავისი სიდიადე და სილამაზის, ჩვენ უნდა ქება მთელი სამების” .169
239.
ქრისტიანები, მიაჩნია, ერთი ღმერთი, რომელიც არის სამების communion ვარაუდობს, რომ სამების დატოვა თავისი კვალი ყველა შექმნა. Saint Bonaventure იმდენად შორს წავიდა, რომ ვთქვა, რომ ადამიანთა წინაშე ცოდვა, შეძლეს ვნახოთ, როგორ ყოველ ქმნილებას “მოწმობს, რომ ღმერთი არის სამი”. ასახვა სამების არ უნდა იყოს აღიარებული ბუნება “, როდესაც, რომ წიგნი ღია იყო კაცი და ჩვენს თვალში ჯერ კიდევ არ დაფარა” .170 ფრანცისტანტელი saint გვასწავლის, რომ ყოველი არსება ეკისრება თავისთავად კონკრეტულად სამების სტრუქტურა, იმდენად რეალურია, რომ ეს შეიძლება ადვილად ნახსენები, თუ მხოლოდ ადამიანის მზერა არ იყო ასე ნაწილობრივ, მუქი და მყიფე. ამ გზით, იგი აღნიშნავს, რომ ჩვენს გამოწვევას ცდილობს წაიკითხა რეალობის სამების გასაღები.
240.
ღვთაებრივი პიროვნებები subsistent ურთიერთობები და მსოფლიოში, ის მიხედვით ღვთაებრივი მოდელი, არის ვებ ურთიერთობები. არსებები ტენდენცია მიმართ ღმერთი, და, თავის მხრივ, ეს არის სწორი, რომ ყველა ცოცხალი მყოფი ტენდენცია მიმართ სხვა რამ, ასე რომ მთელ სამყაროში ჩვენ შეგვიძლია მოვძებნოთ ნებისმიერი რაოდენობის მუდმივი და ფარულად აგებული re169
იოანე პავლე II, Catechesis (2 აგვისტო 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

stimmung mit seinem eigenen persönlichen Eigentum. Folglich „wenn wir mit dem Wunder, das Universum in seiner ganzen Größe und Schönheit betrachten, müssen wir die ganze Trinität loben“ .169
239.
Für die Christen, an einen Gott zu glauben, der trinitarischen Gemeinschaft ist nahe, dass die Trinity ihre Spuren auf der ganzen Schöpfung verlassen hat. Bonaventura ging so weit, daß die Menschen zu sagen, vor der Sünde, in der Lage waren, um zu sehen, wie jede Kreatur „zeugt davon, dass Gott drei“. Die Reflexion der Dreifaltigkeit war es in der Natur erkannt werden „wenn das Buch geöffnet war für den Menschen und unsere Augen verfinstert noch nicht hatte“ .170 Die Franziskanerheiligen uns lehrt, dass jedes Wesen in sich trägt eine speziell trinitarische Struktur, so real, dass es ohne weiteres in Betracht gezogen werden könnte, wenn nur der menschliche Blick nicht so teilweise war, dunkel und zerbrechlich. Auf diese Weise zeigt er uns aus der Herausforderung, zu versuchen, die Realität in einem trinitarischen Schlüssel zu lesen.
240.
Die göttlichen Personen sind seienden Beziehungen, und die Welt, geschaffen nach dem göttlichen Modell, ist ein Netz von Beziehungen. Kreaturen neigt zu Gott, und wiederum ist es jedes Leben richtige zu sein gegenüber anderen Dingen zu neigen, dass so im ganzen Universum, das wir ein beliebige Anzahl von konstanten finden und heimlich verwoben re169
Johannes Paul II, Katechese (2. August 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 CONCL.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

φωνα με την προσωπική του περιουσία. Ως εκ τούτου, «όταν θα εξετάσουμε με θαυμασμό το σύμπαν σε όλο της το μεγαλείο και την ομορφιά της, θα πρέπει να επαινέσω το σύνολο Τριάδα» 0.169
239.
Για τους Χριστιανούς, πιστεύοντας σε ένα Θεό που είναι τριαδική κοινωνία υποδηλώνει ότι η Τριάδα έχει αφήσει τα σημάδια της σε όλη τη δημιουργία. Άγιος Bonaventure προχώρησε τόσο πολύ ώστε να πω ότι τα ανθρώπινα όντα, πριν από την αμαρτία, ήταν σε θέση να δούμε πώς κάθε πλάσμα «μαρτυρεί ότι ο Θεός είναι τρία». Η αντανάκλαση της Αγίας Τριάδας ήταν εκεί για να αναγνωριστεί στη φύση «όταν αυτό το βιβλίο ήταν ανοιχτή για τον άνθρωπο και τα μάτια μας δεν είχε ακόμα γίνει σκοτεινό» 0.170 Το Φραγκισκανών άγιος μας διδάσκει ότι κάθε πλάσμα φέρει από μόνη της ένα ειδικά Τριαδική δομή, τόσο πραγματικό που θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται εύκολα αν μόνο το ανθρώπινο βλέμμα δεν ήταν τόσο μερική, σκοτεινό και εύθραυστη. Με τον τρόπο αυτό, επισημαίνει μας την πρόκληση να προσπαθεί να διαβάσει την πραγματικότητα σε μια Τριαδική κλειδί.
240.
Τα θεία πρόσωπα είναι υφιστάμενος σχέσεις, και ο κόσμος, που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το θείο πρότυπο, είναι ένα πλέγμα σχέσεων. Πλάσματα τείνουν προς τον Θεό, και με τη σειρά που είναι κατάλληλη για κάθε έμβιο ον να τείνουν προς άλλα πράγματα, έτσι ώστε όλο το σύμπαν που μπορούμε να βρούμε οποιοδήποτε αριθμό σταθερής και κρυφά συνυφασμένη re169
Ιωάννης Παύλος ΙΙ, Κατήχηση (2 Αυγούστου 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 CONCL.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

પોતાના અંગત મિલકત સાથે ance. પરિણામે, .169 “જ્યારે અમે આશ્ચર્ય સાથે તેના બધા ભવ્યતા અને સુંદરતા બ્રહ્માંડ ચિંતન, અમે સમગ્ર ટ્રિનિટી પ્રશંસા જ જોઈએ”
239.
ખ્રિસ્તીઓ તરીકે, એક ભગવાન કોણ ટ્રિનિટેરિયન કમ્યુનિયોન છે વિશ્વાસ સૂચવે છે કે ટ્રિનિટી બધા બનાવટ પર તેની છાપ છોડી છે. સેન્ટ Bonaventure અત્યાર સુધી તરીકે કહે છે કે મનુષ્ય પાપ પહેલાં, કેવી રીતે દરેક પ્રાણી “જુબાની કે ઈશ્વર ત્રણ છે” જોવા માટે સમર્થ હતા ગયા. ટ્રિનિટી પ્રતિબિંબ ત્યાં પ્રકૃતિ ઓળખી શકાય હતી “જ્યારે તે પુસ્તક માણસ માટે ખુલ્લા હતા અને અમારી આંખો હજુ સુધી અંધારિયા નથી બની હતી” .170 ફ્રાંસિસિકન સંત અમને શીખવે છે કે દરેક પ્રાણી પોતે પણ એક ખાસ ટ્રિનિટેરિયન માળખું ધરાવે છે, જેથી વાસ્તવિક છે કે તે સહેલાઈથી ઇરાદો કરી શકાય છે જો માત્ર માનવ ત્રાટકશક્તિ જેથી આંશિક, શ્યામ અને નાજુક ન હતા. આ રીતે, તેઓ એક ટ્રિનિટેરિયન કીમાં વાસ્તવિકતા વાંચવાનો પ્રયાસ પડકાર અમને બહાર નિર્દેશ કરે છે.
240.
દૈવી વ્યક્તિઓ subsistent સંબંધો હોય છે, અને વિશ્વમાં દૈવી મોડલ મુજબ બનાવવામાં, સંબંધો એક વેબ છે. સર્જનોમાંના ઇશ્વર તરફ વલણ ધરાવે છે, અને બદલામાં દરેક જેમાં વસવાટ કરો છો અન્ય વસ્તુઓ તરફ વલણ ધરાવે હોવાની યોગ્ય છે, તેથી આખા બ્રહ્માંડમાં આપણે સતત કોઇ સંખ્યા અને ગુપ્ત વણાઈ re169 શોધી શકે છે
જ્હોન પોલ II, catechesis (2 ઓગસ્ટ 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. દ Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

pap travay ak pwopriyete pwòp tèt li pèsonèl. Kontinwe, “lè nou kontanple ak sezi linivè a nan tout noblesse li yo ak bote, nou dwe fè lwanj tout Trinite a” .169
239.
Pou kretyen, kwè nan yon sèl Bondye ki moun ki trinitèr kominyon sijere ke Trinite a te kite mak li yo sou tout kreyasyon an. Saint Bonaventure ale byen lwen tèlman kòm yo di ke èt imen, anvan peche, yo te kapab wè ki jan chak bèt “temwaye ke Bondye se twa”. refleksyon an nan Trinité a te gen yo dwe rekonèt nan lanati “lè ke liv te ouvè a moun ak je nou pa t ‘ankò vin tou nwa” .170 saint a Franciscan anseye nou ke chak bèt lous nan tèt li yon estrikti espesyalman trinitèr, se konsa reyèl ki li te kapab fasilman anvizaje si sèlman kontanple imen an pa t ‘konsa yon pati nan, nwa ak frajil. Nan fason sa a, li lonje dwèt sou nou defi a nan ap eseye li reyalite nan yon kle trinitèr.
240.
Moun yo diven yo relasyon subsistent, ak mond lan, ki te kreye selon modèl la diven, se yon sit entènèt nan relasyon. Kreyati gen tandans nan direksyon pou Bondye, ak nan vire li apwopriye nan chak k ap viv ke yo te gen tandans nan direksyon pou lòt bagay, lè sa a, nan tout linivè a nou ka jwenn nenpòt ki kantite konstan ak an kachèt mele re169
Jan Pòl II, katechèz (2 Out 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

zahiri da nasa sirri dukiya. Sanadiyar haka ne, “a lokacin da muka kalla tare mamaki talikai a duk da girma da kuma kyakkyawa, dole ne mu yabe dukan Triniti” .169
239.
Ga Kiristoci, da imani da Allah daya wanda shine Tirnity tarayya da shawara cewa, da Triniti ya bar ta lamba a kan dukan halitta. Saint Bonaventure tafi ya zuwa yanzu kamar yadda a ce ‘yan adam, da zunubi, sun iya ganin yadda kowane dabba “ya shaida cewa Allah shi ne uku”. A gani na Triniti ya can za a gane a cikin yanayi “a lokacin da abin da littafin da aka bude wa mutum da idanunmu ya ba tukuna sami duhunta” .170 A Franciscan saint koya mana cewa kowane dabba shaida a kanta musamman Tirnity tsarin, don haka real cewa shi za a iya readily contemplated idan kawai mutum ganinsu ba haka m, duhu kuma m. A wannan hanya, ya nuna mana da kalubale na kokarin karanta gaskiya a cikin wani Tirnity key.
240.
Allahntaka Mutane ne Tsayayye, dangantakar da duniya, Ya halitta bisa ga Allah model, shi ne wani web na dangantaka. Halittun ayan zuwa ga Allah, kuma bi da bi ne ya dace ga kowane rai ga ayan ga sauran abubuwa, don haka da cewa a ko’ina cikin duniya za mu iya samun wani adadin m da kuma a ɓõye kõre da mai walƙiya re169
John Paul II, Catechesis (2 Agusta 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance me kona mau kino waiwai lewa. Nolaila, “ka wā mākou contemplate me ke kahaha o ka ke ao holoʻokoʻa ma nā mea a pau kona grandeur a me ka nani, ua pono e hoʻomaikaʻi aku i ka pau Trinity” .169
239.
No ka Karistiano, me ka manaoio aku i ke Akua, i kekahi mea i mea trinitarian kohu paipai ia ka Trinity i haʻalele kona hoailona ma luna o nā mea a pau i hanaia. Saint Bonaventure hele aku ai a hiki i ka olelo i kanaka, ma mua ka hewa, ua hiki ke ike pehea kēlā me kēia mea “hoike i ke Akua, i ekolu”. Ka manaʻo o ka Trinity ua loaʻa ia e ike ma ke ano maoli “ia ia puke i hamama i ka ke kanaka a me kā mākou mau maka, i ole i lilo hoopouliia” .170 ka Franciscan haipule aʻo mākou i kēlā me kēia mea, oia kekahi i loko iho i ua hōʻike hewa Trinitarian ‘ole, no laila, he oiaio ia mea hiki e hooholo koke noʻonoʻo ana ia manawa ina ole wale ke kanaka nānā aku, ua ai hapa, pouli a me ka fragile. Ma keia hele ana, ia wahi mai iā mākou ka hakaka o ka ho’āʻo e heluhelu aku o ka lanakila ma ka Trinitarian kī.
240.
Ke kilokilo poe i subsistent ana, a me ke ao, hana e like me ke Akua kükohu, o ka pūnaewele o Pilina. A pau e mālama i ke Akua, a ma ka huli ia mea pono i kela mea keia mea i ola, i ka mālama i nā mea a pau, no laila, i ma ka ke ao holoʻokoʻa, ua hiki ke loaʻa i kekahi helu o ka mau a me ka malu ulana pūʻia re169
John Paul II, Catechesis (2 August 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de I Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ANCE עם רכוש אישי משלו. כתוצאה מכך, “כאשר אנו מהרהרים בפליאה היקום בכל הגודל והיופי שלה, עלינו לשבח את השילוש כולו” .169
239.
עבור נוצרים, האמונה באל אחד שהוא שתוף שילוש עולה כי השילוש הותיר את חותמה על כל הבריאה. סנט Bonaventure הרחיק לכת לומר כי בני האדם, לפני החטא, היו מסוגלים לראות כיצד כל יצור “מעידה כי אלוהים הוא שלוש”. ההשתקפות של טריניטי הייתה שם כדי להיות מוכרת בטבע “כאשר הספר פתוח לאדם ועינה שטרם לבשתי חשוך” 0.170 הקדוש הפרנציסקנית מלמד אותנו כי כל יצור נושאת כשלעצמו מבנה שילוש במיוחד, כל כך אמיתי, כי זה יכול להיות ש’בקלות אם רק המבט האנושי לא היה כול כך חלקית, חשוך שברירים. בדרך זו, הוא מציין בפנינו את האתגר לנסות לקרוא מציאות מפתח שילוש.
240.
האנשים האלוהיים הם יחסי subsistent, והעולם, נוצר על פי המודל האלוהי, הוא רשת של מערכות יחסים. יצורים נוטים כלפי אלוהים, ו בתורו ראוי לכל יצור חי נוטה כלפי דברים אחרים, כך ברחבי היקום נוכל למצוא מספר כלשהו של קבוע re169 שזור בסתר
יוחנן פאולוס השני, Catechesis (2 אוגוסט 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. חד פעמי. דה Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के साथ मंजूरी। नतीजतन, 0.169 “जब हम आश्चर्य के साथ अपने सभी भव्यता और सुंदरता में ब्रह्मांड मनन, हम पूरे ट्रिनिटी प्रशंसा चाहिए”
239।
ईसाइयों के लिए, एक भगवान जो त्रिमूर्ति ऐक्य है में विश्वास पता चलता है कि ट्रिनिटी सारी सृष्टि पर अपनी छाप छोड़ी है। सेंट Bonaventure अब तक के रूप में कहने के लिए है कि मनुष्य, पाप से पहले, कैसे प्रत्येक प्राणी “गवाही देता है कि भगवान तीन है” देख सकते थे चला गया। ट्रिनिटी के प्रतिबिंब वहाँ प्रकृति में मान्यता प्राप्त होना था, “जब उस किताब आदमी के लिए खुला था और हमारी आँखों अभी तक अन्धेरा नहीं बनाया था,” 0.170 फ्रांसिस्कन संत हमें सिखाता है कि प्रत्येक प्राणी अपने आप में एक विशेष रूप से त्रिमूर्ति संरचना भालू, तो असली है कि यह आसानी से विचार किया जा सकता है अगर केवल मानव निगाहें तो आंशिक, काले और नाजुक नहीं थे। इस तरह, वह एक त्रिमूर्ति कुंजी में वास्तविकता को पढ़ने के लिए प्रयास की चुनौती हमारे लिए बताते हैं।
240।
दिव्य व्यक्तियों Subsistent संबंधों हैं, और दुनिया, दिव्य मॉडल के अनुसार बनाया है, रिश्तों के एक वेब है। जीव भगवान के प्रति जाते हैं, और बदले में यह हर रहने वाले अन्य बातों की ओर करते हैं होने के लिए उचित है, इसलिए पूरे ब्रह्माण्ड में हम निरंतर के किसी भी संख्या और चुपके से गूंथा re169 पा सकते हैं कि
जॉन पॉल द्वितीय, Catechesis (2 अगस्त 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112।
170 Quaest। Disp। डी मिस्ट। Trinitatis, 1, 2 concl।

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance nrog nws tus kheej tej khoom ntiag tug. Thiaj li, “thaum peb xav xav lub ntug nyob rau hauv tag nrho nws cov grandeur thiab kev zoo nkauj, peb yuav tsum qhuas tag nrho cov Trinity” .169
239.
Rau cov Khixatia, ntseeg nyob rau hauv ib tug Vajtswv uas yog trinitarian communion qhia tias cov Trinity tau tshuav nws cov cim rau tag nrho cov creation. Saint Bonaventure mus kom deb li deb hais tias tib neeg beings, ua ntej txoj kev txhaum, twb tau mus saib yuav ua li cas txhua tus neeg los “ua tim khawv hais tias Vajtswv yog peb”. Cov rog xav txog ntawm lub Trinity yog muaj los yuav pom tau hais tias nyob rau hauv qhov “thaum uas phau ntawv yog qhib rau cov txiv neej thiab peb lub qhov muag twb tseem tsis tau ua tsaus” .170 Lub Franciscan neeg dawb huv qhia rau peb hais tias txhua zeej ua tim nyob rau hauv nws tus kheej ib tug yeej Trinitarian qauv, li ntawd, tiag tiag uas nws yuav tsum nkag xav hais tias tsuas yog tib neeg ntsia tsis muaj li ntawd ib nrab, tsaus ntuj nti thiab lub cev tsis kho. Nyob rau hauv no txoj kev, nws cov ntsiab lus tawm rau peb cov kev sib tw ntawm sim nyeem kev muaj tiag nyob rau hauv ib tug Trinitarian tseem ceeb.
240.
Cov uas los saum ntuj neeg yog subsistent kev sib raug zoo, thiab lub ntiaj teb no, tsim raws li lub saum ntuj los cov qauv, yog ib lub web ntawm kev sib raug zoo. Creatures yuav ntawm Vajtswv, thiab nyob rau hauv lem nws yog zoo rau txhua tus nyob ua rau zoo li ntawm lwm yam uas, yog li ntawd thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb peb yuav nrhiav tau tej naj npawb ntawm cov qhov thiab nyiag interwoven re169
John Paul II, catechesis (2 Lub yim hli ntuj 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

lelően a saját személyes tulajdon. Következésképpen a „mikor szemléljük csoda, hogy a világegyetem minden nagyságát és szépségét, meg kell dicsérni az egész Szentháromság” 0,169
239.
A keresztények számára, hogy hitt az egy Isten, aki a szentháromságos közösség arra utal, hogy a Szentháromság nyomot hagyott az egész teremtés. Szent Bonaventura odáig ment, hogy azt mondják, hogy az ember, a bűnbeesés előtt volt látni, hogy minden teremtmény „tanúskodik, hogy Isten három”. A reflexió a Szentháromság ott volt, hogy el kell ismerni a természetben „amikor ez a könyv volt nyitva, az embert és a szemünk még nem vált elsötétített” 0,170 A ferences szent azt tanítja, hogy minden élőlény hordoz önmagában kifejezetten trinitárius, annyira valós, hogy lehetett könnyen fontolóra ha csak az emberi tekintetet nem voltak olyan részleges, sötét és törékeny. Ily módon rámutat, hogy nekünk az a kihívás, hogy olvassa el a valóságot szentháromságos gombot.
240.
Az isteni személyek fennmaradt kapcsolatok, és a világ szerint létrejött az isteni modell, egy webes kapcsolatok. Állatok inkább Isten felé, és viszont ez megfelelő minden élőlény felé mutat más dolog, hogy a az egész univerzumban találunk bármennyi állandó és titokban összefonódik re169
John Paul II, katekézis (2 augusztus 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 CONCL.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

um í samræmi við hans eigin eign. Þar af leiðandi, “þegar við hugleiðum við undur alheimsins í öllum glæsileika og fegurð, við verðum að lofa öllu Trinity” .169
239.
Fyrir kristna, trúa á einn Guð sem er þrenningarinnar samfélag bendir til þess að þrenningin hefur skilið eftir mark sitt á alla sköpun. Saint Bonaventure gekk svo langt að segja að menn, en synd, gátu séð hvernig hver skepna “vitnar um að Guð er þrjár”. Spegilmynd af þrenningunni var þar að vera viðurkennd í náttúrunni “þegar þessi bók var opinn að manni og augu okkar hafði enn ekki orðið sortna” 0,170 var Franciscan dýrlingur kennir okkur að hver skepna ber í sjálfu sér sérstaklega þrenningarinnar uppbyggingu, svo raunverulegur að það var unnt að umfjöllunar bara ef mannlegur augnaráð voru ekki svo að hluta, dökk og viðkvæmt. Á þennan hátt, bendir hann á að oss áskorun um að reyna að lesa veruleika í þrenningarinnar lykli.
240.
Hinar guðdómlegu persónur eru subsistent samskipti og heimurinn, búin í samræmi við guðlega fyrirmynd, er vefur sambönd. Verur hafa til Guðs, og síðan er það rétt að hver lifandi vera að hafa tilhneigingu til annars, þannig að um alheiminn sem við geta finna allir tala um stöðugan og leynilega samofin re169
John Paul II, trúfræðslu (2. ágúst 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

u ¯ nw na ya onwe onwunwe. N’ihi ya, “mgbe anyị na-atụgharị na-eche na eluigwe na ala na ihe niile ya na ịdị ukwuu na ịma mma, anyị na-aghaghị ito dum Atọ n’Ime Otu” .169
239.
N’ihi na Kraịst, ikwere na otu Chineke bụ Atọ n’Ime Otu udo na-atụ aro na Atọ n’Ime Otu hapụrụ akara ya na ihe niile e kere. Saint Bonaventure wee dị ka na-ekwu na ụmụ mmadụ, tupu mmehie, na-enwe ike ịhụ otú ọ bụla e kere eke “-agba akaebe na Chineke na-atọ”. The ngosipụta nke Atọ n’Ime Otu bụ na e nwere na-ghọtara na ọdịdị “mgbe na akwụkwọ bụ na-emeghe ka nwoke na anya anyị na-erubeghị na ibu na-agba ọchịchịrị” .170 The Franciscan senti na-akụziri anyị na onye ọ bụla e kere eke na-agba na ya onwe ya a kpọmkwem Atọ n’Ime Otu Ọdịdị, otú n’ezie na ọ nwere ike ngwa ngwa ekekerede ma ọ bụrụ na naanị mmadụ anya bụghị otú ele mmadụ anya n’ihu, ọchịchịrị na-emebi emebi. N’ụzọ dị otú a, ọ na-ekwu ka anyị ihe ịma aka nke na-agbalị na-agụ eziokwu na a Atọ n’Ime Otu isi.
240.
The Chineke Persons bụ subsistent mmekọahụ, na ụwa, kere dị ka Chineke nlereanya, bụ a web nke mmekọrịta. E Kere Eke-agbasaghị n’ebe Chineke nọ, na n’aka na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ka ọ bụla ndu ka agbasaghị kwupụta ndị ọzọ ihe, nke mere na n’eluigwe na ala dum anyị nwere ike ịhụ ihe ọ bụla ọnụ ọgụgụ nke mgbe nile na nzuzo ji ekpuchi re169
John Paul II, Catechesis (2 August 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

Ance dengan properti pribadinya. Akibatnya, “ketika kita merenungkan dengan heran alam semesta dalam semua kemegahan dan keindahan, kita harus memuji seluruh Trinity” 0,169
239.
Bagi orang Kristen, percaya pada satu Tuhan yang persekutuan trinitas menunjukkan bahwa Trinitas telah meninggalkan jejak pada semua ciptaan. Saint Bonaventure pergi sejauh mengatakan bahwa manusia, sebelum dosa, mampu melihat bagaimana setiap makhluk “bersaksi bahwa Allah adalah tiga”. Refleksi dari Trinitas ada di sana untuk diakui di alam “ketika buku yang terbuka untuk pria dan mata kita belum menjadi gelap” 0,170 yang suci Fransiskan mengajarkan kita bahwa setiap makhluk beruang itu sendiri struktur khusus Trinitarian, begitu nyata bahwa itu bisa dengan mudah direnungkan jika hanya tatapan manusia tidak begitu parsial, gelap dan rapuh. Dengan cara ini, ia menunjukkan kepada kita tantangan mencoba membaca realitas dalam kunci Tritunggal.
240.
The Pribadi ilahi adalah hubungan subsisten, dan dunia, yang diciptakan sesuai dengan model ilahi, adalah jaringan hubungan. Makhluk cenderung ke arah Tuhan, dan pada gilirannya itu adalah tepat untuk setiap makhluk hidup untuk cenderung ke arah hal-hal lain, sehingga seluruh alam semesta kita dapat menemukan sejumlah konstan dan diam-diam terjalin re169
Yohanes Paulus II, Katekese (2 Agustus 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

liúntas lena maoin phearsanta féin. Dá bhrí sin, “nuair a contemplate againn le Wonder na cruinne i ngach a grandeur agus áilleacht, ní mór dúinn a moladh an Tríonóide ar fad” .169
239.
Mar Críostaithe, a chreidiúint i nDia amháin atá comaoineach Trinitarian le fios go bhfuil an Tríonóide fhág a rian ar gach chruthú. Saint Bonaventure chuaigh chomh fada agus a rá go bhfuil dhaoine, roimh pheaca, bhí siad in ann a fheiceáil conas gach creature “taispeánann go bhfuil Dia trí”. Ba é an léiriú ar an Tríonóide ann a aithint i nádúr “nuair a bhí sin leabhar a oscailt le fear agus ní raibh ar ár súile go fóill chun bheith dhorchaigh” Múineann 0.170 an naomh bProinsiasach dúinn go mbeidh idir gach créatúr ann féin struchtúr sonrach Trinitarian, mar sin fíor go d’fhéadfaí é a luaitear go héasca más rud é nach raibh ach an gaze an duine sin páirteach, dorcha agus leochaileach. Ar an mbealach seo, deir sé dúinn an dúshlán a bhaineann le iarraidh réaltacht a léamh i eochair Trinitarian.
240.
Is iad na daoine Dhiaga caidreamh subsistent, agus an domhan, a cruthaíodh i gcomhréir leis an tsamhail Dhiaga, tá gréasáin caidrimh. Créatúir claonadh i dtreo Dia, agus ina dhiaidh sin is cuí do gach maireachtála a bheith a claonadh i dtreo rudaí eile, ionas go mbeidh ar fud na cruinne is féidir linn teacht ar aon líon na leanúnach agus re169 rúnda fite fuaite
Eoin Pól II, Caiticéise (2 Lúnasa, 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 CONCL.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

彼自身の個人的な財産でANCE。その結果、0.169「私たちは不思議とそのすべての壮大さと美しさで宇宙を考えるとき、我々は全体の三位一体を賞賛しなければなりません」
239。
キリスト教徒のために、三位一体の交わりである唯一の神を信じることはトリニティは、すべての創造にその足跡を残していることを示唆しています。聖ボナベンチャーは、これまで人間は、罪の前に、どのように各クリーチャー「神は3であることをあかし」を見ることができたと言うことのように行ってきました。トリニティの反射は、「その本は人に開かれていたと私たちの目はまだ暗くなっていたとき、」0.170フランシスコ聖人がいることをとてもリアル、各クリーチャーは、それ自体に特異的に三位一体の構造を有することを私たちに教えて自然の中で認識することがありました人間だけの視線はそう、部分的に暗く、もろいなかったら、それは容易に考えられることができました。このように、彼は私たちに三位一体キーで現実を読み取ろうとする課題を指摘します。
240。
神の人は、自給の関係であり、世界は、神のモデルに従って作成され、関係のウェブです。クリーチャーは神に向かう傾向があり、ひいてはそれが宇宙全体で我々は任意の定数の数と密かに織り交ぜre169を見つけることができるように、他のすべての物事に向かう傾向することの生活に適切です
ヨハネ・パウロII、要理(2000年8月2日)、4:Insegnamenti 2分の23(2000)、112。
170 Quaest。 DISP。デミスト。 Trinitatis、1、2 concl。

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance karo pribadi dhewe. Akibate, “Nalika kita contemplate karo wonder alam ing kabeh Grandeur lan kaendahan, kita kudu memuji kabèh Trinity” .169
239.
Kanggo Kristen, pracaya siji Gusti Allah sing persekutuan trinitarian tabet menawa Trinitas wis ngiwa sawijining tandha ing sakèhing tumitah. Saint Bonaventure banjur dadi adoh minangka ngomong sing menungsa, sadurunge dosa, padha bisa ndeleng carane saben titah “bersaksi Allah iku telung”. Bayangan saka Trinity ana dipunakeni ing alam “nalika buku sing mbukak kanggo wong lan kita mata durung dadi peteng” .170 Saint Fransiskan mulang kita sing saben titah Bears ing dhewe struktur khusus Trinitarian, supaya nyata sing bisa siap nyeksèni yen mung ndeleng manungsa ora mangkono sebagean, peteng lan pecah. Ing cara iki, wong nilai metu kanggo kita tantangan nyoba kanggo maca kasunyatan ing tombol Trinitarian.
240.
The Persons gaib sing hubungan subsistent, lan donya, digawe miturut model gaib, iku web sesambetan. Makhluk kathah marang Allah, lan siji iku suwene kanggo saben urip kang kanggo kathah menyang liyane iku, supaya saindhenging jagad kita bisa nemokake nomer pancet lan meneng-menengan interwoven re169
John Paul II, catechesis (2 Agustus 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ance. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, .169 “ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಅದರ ಭವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ, ನಾವು ಇಡೀ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಹೊಗಳುವುದು ಮಾಡಬೇಕು”
239.
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ, ಯಾರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿವಾದದ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಒಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಂಬುವ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇಂಟ್ Bonaventure ಮಾನವರ, ಪಾಪ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ “ಸಾಕ್ಷ್ಯ ದೇವರ ಮೂರು ಎಂದು” ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಎಂದು ಇದುವರೆಗೆ ಹೋದರು. ಟ್ರಿನಿಟಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ “ಎಂದು ಪುಸ್ತಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇನ್ನೂ ಶೀಲತೆಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಎಂದು ನಂತರ” ನಂತರದ .170 ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಸಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತ್ರಿಕೂಟ ರಚನೆ, ಪ್ರತಿ ಜೀವಿ ಸ್ವತಃ ಹೊಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾದ ಎಂದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಕೇವಲ ಮಾನವ ನೋಟದ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಂಶಿಕ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತ್ರಿಕೂಟ ಕೀ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಓದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಸವಾಲನ್ನು ನಮಗೆ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
240.
ದೈವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು subsistent ಸಂಬಂಧಗಳು, ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ, ದೈವಿಕ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲಿಸಿದವರು, ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ಜಾಲ ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ದೇವರೆಡೆಗಿನ ಒಲವು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ನಿರಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ re169 ಕಾಣಬಹುದು, ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಎಂಬ ಪ್ರತಿ ದೇಶ ಮಾಡುವುದು
ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II, catechesis (2 ಆಗಸ್ಟ್ 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. ಡಿ ಸರಣಿಯು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಟ್ರಿನಿಟಿ, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

өз жеке меншік көрсетілгендей. Демек, «біз оның барлық сұлулық ұлылығы және таң отырып әлемді ой жүгірткенде, біз бүкіл Троица мадақтауымыз керек» .169
239.
Мәсіхшілер үшін, үшбірлік ортақ бір Құдайға сену Trinity барлық құру туралы өзінің із қалдырды деп болжайды. Санкт Bonaventure әзірге адамдар тумысынан, күнә алдында қалай әрбір жаратылыс «Құдай үш куәландырады» көре алды деп айтуға дейін барды. Троица көрініс «деп кітап адамға ашық болды, біздің көз әлі қараңғы болған жоқ кезде» .170 францисканец Санкт етіп нақты, әр жаратылыс өзі арнайы үшбірлік құрылымын көтермейді деп үйретеді сипаттағы танылуға тиіс болған тек адам көзқарасы осылайша, ішінара қара және нәзік болған жоқ, егер ол оңай көзделген болуы мүмкін. Осылайша, ол бізге үшбірлік кілт шындық оқып тырысады міндеті көрсетеді.
240.
иләһи тұлғалар иләһи моделіне сәйкес құрылған subsistent қарым-қатынастар, сондай-ақ әлемдік, болып табылады, қарым-қатынастар веб табылады. Creatures Құдайға қарай бейім, және өз кезегінде ол Әлемнің бүкіл біз кез келген тұрақты санын және құпия тоғысында re169 таба алады сондықтан, кез келген басқа заттарға қойылатын бейім болып табылатын тірі тиісті болып табылады
Иоанн Павел II, катехизации (2 тамыз 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000 ж), 112.
170 Quaest. DISP. де Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ជាមួយនឹងការផ្ទាល់។ លទ្ធផល«នៅពេលដែលយើងគិតអំពីការនឹកអស្ចារ្យក្នុងសកលលោកក្នុងភាពអស្ចារ្យនិងភាពស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួនទាំងអស់យើងត្រូវតែសរសើរតម្កើងព្រះត្រីឯកទាំងមូល “.169
239 ។
ចំពោះពួកគ្រីស្ទានជឿលើព្រះមួយដែលជាការរួមត្រៃឯកបង្ហាញថាព្រះត្រីឯកបានចាកចេញពីសញ្ញារបស់ខ្លួនលើការបង្កើតទាំងអស់។ លោក Saint Bonaventure ទៅយ៉ាងឆ្ងាយដូចជាការនិយាយថាមនុស្ស, មុនពេលដែលអំពើបាបអាចមើលពីរបៀបដែលសត្វគ្នា “ធ្វើសក្ខីកម្មថាព្រះគឺទាំងបី” ។ ការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃព្រះត្រីឯកនេះគឺនៅទីនោះដើម្បីត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងធម្មជាតិ “នៅពេលដែលសៀវភៅនោះគឺជាការបើកចំហទៅកាន់បុរសនិងភ្នែករបស់យើងមិនទាន់ក្លាយជាងងឹត” .170 ពួក Franciscan បង្រៀនយើងថាសត្វនៅក្នុងខ្លួនវា bears ជារៀងរាល់រចនាសម្ព័នត្រៃឯកពិសេសមួយ, ដូច្នេះពិតប្រាកដដែល វាអាចនឹងត្រូវបានគិតប្រសិនបើមានតែងាយស្រួលជាមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងមិនត្រូវបានផ្នែកដូច្នេះ, ងងឹតនិងផុយស្រួយ។ នៅក្នុងវិធីនេះគាត់បានចង្អុលទៅពួកយើងបញ្ហាប្រឈមនៃការព្យាយាមក្នុងការអានការពិតនៅក្នុងគន្លឹះត្រៃឯកមួយ។
240 ។
ជនព្រះមានទំនាក់ទំនងការចិញ្ចឹមជីវិត, និងពិភពលោកបានបង្កើតឡើងនេះបើយោងតាមគំរូរបស់ព្រះនេះគឺជាបណ្ដាញនៃការទំនាក់ទំនងមួយ។ សត្វដែលមាននិន្នាការឆ្ពោះទៅរកព្រះជាម្ចាស់ហើយវាគឺជាការនៅក្នុងវេនការរស់ត្រូវបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឆ្ពោះទៅរកអ្វីដែលមាននិន្នាការទៅគ្រប់ផ្សេងទៀតដូច្នេះទូទាំងសកលលោកដែលយើងអាចរកឃើញណាមួយនៃថេរនិង re169 រួមបញ្ចូលសម្ងាត់
លោក John Paul II, អប់រំជំនឿ (2 ខែសីហាឆ្នាំ 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (ឆ្នាំ 2000), 112 ។
170 Quaest ។ Disp ។ ដឺ Myst ។ Trinitatis, 1, 2 concl ។

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance na umutungo we bwite. Ku bw’ivyo rero, “igihe tuzirikanye na Ntibitangaje ibiriho mu ikuzo byose n’ubwiza, tugomba gusingiza yose Ubutatu” .169
239.
Ku Bakristo, kwemera Imana imwe akaba ari y’ubutatu ugusangira ryumvikanisha ko Ubutatu yasize ikimenyetso cyacyo ku byaremwe byose. Saint Bonaventure ajya kure kuvuga ko abantu, imbere icyaha, bari kubona uko buri kiremwa “birerekana ko Imana ari batatu”. Mu gutekereza y’Ubutatu yari ng’aho kumenyekanira mu kamere “igihe iki gitabo ko yari yuguruye muntu n’amaso yacu ntiyari ugacika umwiza” .170 Mu umweranda fransiscain itwigisha ko buri kiremwa cyera ubwabyo inzego by’umwihariko y’Ubutatu, kugira nyakuri ko bishobora kuba bworoshye atekereza niba gusa amaso y’abantu batari kugira nkunzi, umwijima na h’amanegeka. Muri ubwo buryo, arerekana twe ikibazo kugerageza gusoma ukuri mu by’ingenzi y’Ubutatu.
240.
Abantu ry’Imana ni umubano subsistent, kandi isi, yaremwe hisunzwe urugero ry’Imana, ni web imigenderanire. Ibiremwa usanga imbere y’Imana, no mu vyo bibereye buri muzima ngo usanga hagamijwe n’ibindi, kugira ngo muri w’ijuru dushobora kubona cyo cyose Umubare Bya guhora no rwihishwa utatse re169
Yohani Pawulo II, Gatigisimu (2 Kanama 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

자신의 개인 재산으로 ANCE. 따라서, 0.169 “우리는 놀라움과 함께 모든 웅장 함과 아름다움의 세계를 관조 할 때, 우리는 전체 삼위 일체를 찬양해야한다”
239.
그리스도인들, 삼위 일체의 친교 하나 하나님을 믿는 것은 삼위 일체 만물에 그 흔적을 떠난 것이 좋습니다. 세인트 보나 벤처 호텔 지금까지 그 인간이 죄 전에 어떻게 각 생물은 “하나님은 세 가지 것을 증거한다”볼 수 있었다라고까지했다. “그 책은 사람에게 열려 우리의 눈은 아직 어두워되지했을 때”0.170 프란체스코 성인이 각 생물이 진짜 그 자체로 특별히 삼위 일체 구조를 맺는 것을 우리에게 가르쳐 삼위 일체의 반사 자연에서가 인식 할 수 있도록했다 단지 인간의 시선이 너무 부분, 어둡고 깨지기 쉬운되지 않은 경우는 쉽게 예상 할 수있다. 이러한 방법으로, 그는 우리에게 삼위 일체 키 현실을 읽으려고의 문제를 지적한다.
(240).
신성한 사람은 타고난 관계, 그리고 세계는 신 모델에 따라 생성, 관계의 웹입니다. 생물은 하나님을 향해 경향이 있고, 결과적으로 그렇게 우주를 통해 우리가 어떤 일정의 수와 비밀리에 얽혀 re169를 찾을 수 있습니다, 다른 것들쪽으로 경향이있는 모든 생활에 적당하다
요한 바오로 II, 교리 교육 (2 년 8 월 2000), 4 : Insegnamenti 2분의 23 (2000), 112.
170 Quaest. DISP. 드 미스트. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

sîgortên bi malê şexsî xwe bi xwe. Di dawîyê de, .169 “dema ku em bi xweşikiya bifikirin gerdûnê di hemû mezin û bedewiya xwe, divê em hemû Trinity pesnê”
239.
Ji bo filehan, bawerî yek Xwedayê ku cimaetê teslîsê de ye, nîşan dide ku li Trinity mark xwe li hemû afirînê de hatiye afirandin. Saint Buenaventura ewqas dûr diçûn, ku mirov bibêje ku mirov, li pêşiya guneh, nikarin bibînin ku çawa her heyberên “re şahidiyê dike ku Xwedê sê e” bûn û çûn. Rengvedana Trinity bû li wir ji bo di xwezayê de bê naskirin “dema ku pirtûka ji mirov re vekirî bû û çavên me ne niha kiribû tarî dikevin” .170 The ewliya Franciscan hînî me dike ku her heyberên çûya di nava xwe de struktura bi taybetî teslîsê, wusa dike ku dibe ku bê helwest dixwast, eger bi tenê gaze mirovan de bûn, da bi qismî, tarî û nazik ne. Bi vî awayî, ew îşaret pê dike ji bo me di warê hewl didin xwendin rastiya di key teslîsê.
240.
The Persons divine têkiliyên subsistent in, û li cîhanê, afirandin û li gor modela divine, web têkiliyên e. Afirînên li hember Xwedê de mêldarê, û li dor de ye, ji bo her jîndar ji ber tiştên din de mêldarê, da ku li seranserî gerdûnê em nikarin ti hejmara berdewam û re169 bi dizî, rê bibînin
John Paul II, Catechesis (2 tebax 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de brendina. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

өзүнүн жеке мүлкү менен асы н. Демек, “анын бардык улуулукту жана сулуулугу менен ааламды биз укмуштуудай менен ой жүгүртсөк, биз бүт Үчилтик мактоого керек” .169
239.
Ыйсанын жолдоочулары үчүн, Үч тынчтык бир Кудайга ишенген портал’дан бардык түзүү боюнча өзүнүн изин калтырбай койгон жок деп айтууга болот. Санкт-Сурат, күнөө алдында, ошол адам деп айтууга чейин барган ар бир жаратуу “Кудай үч экендигин айгинелеп турат”, кантип көрө алышты. Үч чагылдырылышы табияттагы таанылышы керек болчу “деген китеп адам үчүн ачык болуп, биздин көзүбүз да карарып боло элек болчу”, ушунчалык реалдуу экенин .170 Franciscan олуя ар бир жандык өзү эле атайын Үчилтик структураны алып жүрөт деп айтылат, ал даярдуулук менен гана адамдын көз карашы үчүн жарым-жартылай, караңгы жана назик болгон эмес, анда каралган мүмкүн. Ушундай жол менен ал бизге үчилтик ачкычты чындыкты окуп аракет кыйынчылык көрсөтөт.
240.
Кудайдын адамдар, тирлик мамилелер, ошондой эле Кудайдын моделге ылайык жаратылган дүйнө, мамилелердин желе турат. Перилер Кудайга жакын, өз кезегинде, бул ааламда биз туруктуу жана жашыруун чырмалышкан re169 кандайдыр бир санын таба алат деп, башка нерселерге карата кайтарууга болуу ар бир жашоо үчүн туура эмес
John Paul II, Catechesis (2-август 2000-ж), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. DISP. де Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ສັງກັບຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນຂອງຕົນເອງ. ຜົນສະທ້ອນ, “ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາໄຕ່ຕອງກ່ຽວກັບດ້ວຍຄວາມປະຫລາດຈັກກະວານໃນທັງຫມົດຄວາມສະຫງ່າງາມແລະຄວາມງາມຂອງຕົນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ praise ທັງຫມົດ Trinity” .169
239.
ສໍາລັບຄຣິສ, ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າອົງດຽວທີ່ແມ່ນ communion Trinitarian ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Trinity ໄດ້ປະໄວ້ເຄື່ອງຫມາຍຂອງຕົນກ່ຽວກັບການສ້າງທັງຫມົດ. Saint Bonaventure ໄດ້ມາເຖິງຕອນນັ້ນເປັນທີ່ຈະເວົ້າວ່າມະນຸດ, ກ່ອນທີ່ຈະບາບ, ແມ່ນສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງວິທີການໃນແຕ່ລະສິ່ງມີຊີວິດ “testifies ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນສາມ”. ທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຂອງ Trinity ແມ່ນມີການໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ໃນລັກສະນະ “ໃນເວລາທີ່ຫນັງສືທີ່ເປີດໃຫ້ຜູ້ຊາຍແລະຕາຂອງພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນກາຍເປັນມືດ” 170 ການ Franciscan saint ສອນພວກເຮົາວ່າແຕ່ລະສິ່ງມີຊີວິດກະຕາຫມີໃນຕົວຂອງມັນເອງເປັນໂຄງສ້າງ Trinitarian ໂດຍສະເພາະ, ສະນັ້ນທີ່ແທ້ຈິງທີ່ ມັນສາມາດໄດ້ຮັບການໃນປັດຈຸບັນພ້ອມຖ້າຫາກວ່າພຽງແຕ່ gaze ຂອງມະນຸດທີ່ບໍ່ໄດ້ບາງສ່ວນສະນັ້ນ, ນ້ໍາແລະທັນເຂັ້ມແຂງ. ໃນວິທີການດັ່ງກ່າວນີ້, ທ່ານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນກັບພວກເຮົາສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຂອງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະອ່ານຄວາມເປັນຈິງແລ້ວສໍາຄັນ Trinitarian ໄດ້.
240.
ບຸກຄົນອັນສູງສົ່ງແມ່ນການພົວພັນແບບກຸ້ມຕົນເອງ, ແລະໃນໂລກ, ສ້າງອີງຕາມການຮູບແບບອັນສູງສົ່ງ, ເປັນເວັບໄຊຕ໌ຂອງການພົວພັນເປັນ. ສິ່ງມີຊີວິດແນວໂນ້ມທີ່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ແລະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະດໍາລົງຊີວິດການເປັນກັບມີແນວໂນ້ມໄປສູ່ການສິ່ງອື່ນໆທຸກ, ດັ່ງນັ້ນຕະຫຼອດຈັກກະວານທີ່ພວກເຮົາສາມາດຊອກຫາຈໍານວນຂອງຄົງທີ່ແລະ re169 interwoven secretly
John Paul II, catechesis (2 ສິງຫາ 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. ຂໍ້ຂັດແຍ້. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

tura sua propria. Quocirca «Cum rerum omnium admiratione intuemur magnitudinem formae oportet laudare Trinitatis» .169
CCXXXIX.
Christifidelis enim credere in unum Deum, qui est communionis trinitariae Trinitate insinuat, quod reliquit marcam eius in omni creaturae. Sicut sanctus solebat adfirmare Bonaventura et usque dicere quod homines, ante peccatum, ut quisque videre poteramus viventem ‘Deus est tres testatur “. Erat ibi imago Trinitatis est in natura ut agnita ‘quae, cum esset liber aperto nondum factus est homo, et obscuratum est ante oculos’ .170 In sanctus Franciscus nos docet, quod creaturae in se invicem secundum speciem structurae, ita ut verus si eam posset contemplari libenter tamque promptum non solum hominum oculis, et in tenebris contritum. Et hoc modo: et ostendit nobis provocationem conatur legere trinitariae clavem in re.
CCXL.
De divinarum personarum sunt relationes subsistentes, et orbis, secundum divinum exemplar creatum est, et telam et relationes. Tendunt creaturae ad Deum et ad omnem animam propriis non est rursus tendunt ad esse in aliis rebus possimus invenire, ut in universo, immenso numero constant, et intextis imum secretly re169
Ioannes Paulus II, Catechesis (August MM II), IV: Insegnamenti, 23/2 (MM), CXII.
CLXX Augustinus de quaest. Disp. de Myst. Trinitatis I, II similiter conclusione sequenti.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

Ance su savo asmeniniu turtu. Todėl “Kai mes apmąstyti nenuostabu, kad visose savo didybės ir grožio visatą, turime pagirti visą Trejybę” .169
239.
Krikščionims, tikėti vieną Dievą, kuris yra Trejybės bendrystė rodo, kad Trejybės paliko savo ženklą ant visos kūrinijos. Sent Bonaventūras nuėjo taip toli, kad pasakyti, kad žmonės, prieš nuodėmę, galėjome pamatyti, kaip kiekvienas padaras “liudija, kad Dievas yra trys”. Trejybės apmąstymas buvo ten būti pripažintas gamtoje “, kai tą knygą buvo atviras žmogus ir mūsų akys dar nebuvo tapęs patamsėjęs” 0,170 Pranciškoniškasis Saint mus moko, kad kiekvienas padaras neša savyje specialiai Trejybės struktūrą, todėl nekilnojamojo kad jis gali būti lengvai svarstoma, jei tik žmogaus žvilgsnis buvo ne taip dalinė, tamsus ir trapus. Tokiu būdu, jis atkreipia dėmesį, mums bando skaityti realybę Trejybės pagrindinis iššūkis.
240.
Dieviškieji Asmenys yra subsistent santykiai, ir pasaulis, sukurtas pagal dieviškąjį pavyzdį, yra santykių interneto. Padarai linkę į Dievą, ir, savo ruožtu tai tinkamas kiekvienam gyvenimo Būdamas linkę į kitų dalykų, kad visoje visatoje mes galime rasti bet kokį pastovų skaičių ir slapta susipynusios re169
Jonas Paulius II, Katechezė (2000 m 2), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 CONCL.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

Ance ar savu personīgo īpašumu. Līdz ar to, “kad mēs kontemplēt ar brīnums Visumu visā tās varenību un skaistumu, mums ir slavēt visu Trīsvienību” .169
239.
Kristiešiem ticēt vienam Dievam, kurš ir trīsvienīgā kopība liecina, ka Trinity ir atstājusi savu zīmi uz visiem radīšanu. Saint Bonaventure gāja tik tālu, ka teikt, ka cilvēki, pirms grēka, varēja redzēt kā katra radība “, liecina, ka Dievs ir trīs”. No Trīsvienības pārdomas bija tur, lai tiktu atzīta dabā “, kad šī grāmata tika atvērta cilvēkiem un mūsu acis vēl nebija kļuvis aptumšot” 0,170 franciskāņu Saint māca mums, ka katrs radījums uzņemas pats par sevi ir īpaši trinitāriskajai struktūru, tik reāls, ka tas varētu būt viegli plānojuši, ja vien cilvēka skatiens nebija tik daļēja, tumšs un trausls. Tādā veidā viņš norāda mums izaicinājumu mēģina lasīt realitāti Trīsvienības atslēgu.
240.
The Divine personas ir Personiskā attiecības, un pasaule, kas izveidots saskaņā ar dievišķo modeli, ir attiecību tīkls. Radības tendence uz Dievu, un tas savukārt ir pareizi ikvienai dzīvai būtnei mēdz uz citām lietām, tā, ka visā visumā mēs varam atrast jebkuru konstantes skaitu un slepeni caurausta re169
Jānis Pāvils II, Katehēzes (2000. gada 2. augusts), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 CONCL.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

Gehaiser mat sengem eegenen perséinlechem Besëtz. Doduercher, “wann mir mat wonneren Universum an all seng grandeur a Schéinheet am Rapport, musse mir de ganzen Dräifaltegkeetskierch Lueft” .169
239.
Fir Chrëschten, an ee Gott gleeft, deen trinitarian Gemeinschaft ass hindeit, datt d’Dräifaltegkeetskierch hir Mark op all Kreatioun lénks huet. Saint Bonaventure ass wéi esou wäit dass Mënsch ze soen, ier Sënn, kënnen sech ze gesinn wéi all déiereräich “däitlech, datt Gott ass dräi”. D’Reflexioun vun der Dräifaltegkeetskierch gouf et an der Natur unerkannt gin “wann dat Buch oppe war fir Mënsch an eiser Aen gereent ginn nach net haten” .170 de Franziskanerinne Saint eis léiert, datt all Gäscht an selwer Bieren eng speziell Trinitarian Struktur, sou richteg dass et nëtzlecht gëfouert gin hätt wann nëmmen de Mënsch blécks net sou partiell goufen, donkel an fragil. An dëser Aart a Weis, weist hien un eis aus der Erausfuerderung vun versicht Realitéit an engem Trinitarian Schlëssel ze liesen.
240.
Déi helleg Leit sinn subsistent Relatiounen, an der Welt, hunn no der gëttlecher Model, ass e Web vun Bezéiungen. Monstere éischter Richtung Gott, an am Tour ass et zu all liewege Wiesen adäquate Richtung aner Saachen un éischter, dass sou uechter d’Universum mir all Zuel vun konstante fannen kann a geheim Par re169
John Paul II, Catechesis (2 August 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance со неговиот личен имот. Како резултат на тоа, “кога го созерцуваме со чудо на универзумот во сите негови раскош и убавина, ние мора да го фалат целата Троица” 0,169
239.
За христијаните, веруваат во еден Бог кој е тројството заедница укажува на тоа дека Троица остави свој белег на сето создание. Свети Бонавентура отиде толку далеку што да се каже дека човечките суштества, пред појавата на гревот, беа во можност да се види како секое суштество “сведочи дека Бог е три”. Одраз на Троица беше таму за да бидат признати во природата “, кога таа книга беше отворен на човекот и нашите очи се уште не стануваат потемни” 0,170 францискански светец не учи дека секое суштество носи во себе специјално Троичниот структура, толку реално што тоа може лесно да се размислува само ако погледот на човекот не беа толку делумно, темно и кревка. На овој начин, тој укажува на нас со предизвикот на се обидува да го прочитате реалност во Троичниот клуч.
240.
Божественото Лицата се subsistent односи, и во светот, создаден според божественото модел, е мрежа на односи. Суштества имаат тенденција кон Бога, а пак таа е соодветна за секое живо суштество да се стремат кон други работи, па дека целиот универзум може да најдете било кој број на постојани и тајно испреплетени re169
Јован Павле Втори, catechesis (2 август 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Приказ. де Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

antoka amin’ny fananany manokana ny. Noho izany, “rehefa mandinika amin’ny mahagaga izao rehetra izao amin’ny rehetra ny halehiben’ny sy ny hatsaran-tarehy, dia tsy maintsy midera ny Andriamanitra telo izay iray manontolo” .169
239.
Fa ny Kristianina, mino Andriamanitra iray izay telo izay iray fiombonana dia toa manondro fa ny Andriamanitra telo izay iray nandao ny marika eo amin’ny zavaboary rehetra. Saint Bonaventure dia tonga hatramin’ny hoe ny olombelona, ​​raha tsy mbola fahotana, dia afaka mahita ny fomba zavaboary tsirairay “Mijoro ho vavolombelona fa Andriamanitra dia telo”. Ny taratry ny Andriamanitra telo izay iray dia mba ho ekena eo amin’ny natiora “rehefa izany dia boky misokatra amin’ny olona sy ny masony mbola tsy ho jamba” .170 ny Franciscan olo-masina dia mampianatra antsika fa zavaboary tsirairay mitondra mihitsy ny rafitra manokana Andriamanitra tokana olona telo, ka tena izay mety ho nieritreritra avy hatrany raha fijeriny ny olombelona tsy izany mizaha tavan’olona, ​​maizina sy marefo. Tamin’izany fomba izany, dia manondro antsika ny zava-tsarotra ny miezaka hamaky zava-misy ao amin’ny Trinite fanalahidy.
240.
Olona-Andriamanitra dia subsistent fifandraisana, sy izao tontolo izao, noforonina araka ny modely avy amin’Andriamanitra, dia tranonkala ny fifandraisana. Biby mora amin’Andriamanitra, ka ampifanarakarahina Mety ny velona rehetra satria mba mora manoloana ny zavatra hafa, ka dia manerana izao rehetra izao isika dia afaka mahita izay isan’ny tsy tapaka sy mangingina manarona re169
Joany Paoly II, katesezy (2 Aogositra 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

Ance dengan harta peribadinya. Akibatnya, “apabila kita merenung dengan hairan alam semesta dalam semua kemegahan dan keindahannya, kita mesti bersyukur kepada seluruh Trinity” 0,169
239.
Bagi orang Kristian, mempercayai satu Tuhan yang perhubungan trinitarian menunjukkan bahawa Trinity telah meninggalkan kesan ke atas segala makhluk. Saint Bonaventure pergi setakat untuk mengatakan bahawa manusia, sebelum dosa, dapat melihat bagaimana setiap makhluk “membuktikan bahawa Tuhan adalah tiga”. Pantulan Trinity berada di sana akan diiktiraf dalam alam semula jadi “apabila buku yang terbuka kepada lelaki dan mata kita belum lagi menjadi gelap” 0,170 yang saint Franciscan mengajar kita bahawa setiap makhluk menanggung sendiri struktur yang khusus Trinitarian, begitu nyata bahawa ia boleh dengan mudah dipertimbangkan jika hanya pandangan manusia tidak begitu separa ini, gelap dan rapuh. Dengan cara ini, beliau menunjukkan kepada kita cabaran untuk membaca realiti dalam kunci Trinitarian.
240.
Orang ilahi adalah hubungan subsistent, dan dunia, dicipta mengikut model ilahi, adalah web hubungan. Makhluk cenderung kepada Tuhan, dan seterusnya ia wajar kepada setiap makhluk yang hidup untuk cenderung ke arah perkara-perkara lain, sehingga di seluruh alam semesta kita boleh mencari apa-apa bilangan berterusan dan re169 rahsia ditenun
John Paul II, Catechesis (2 Ogos 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

തന്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രോപ്പർട്ടി ബിന്ദുനല്കുകഉദാഹരണത്തിനു്. തുടർന്ന്, “ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിന്റെ ഗാംഭീര്യവും സൌന്ദര്യം ൽ സ്തംഭിച്ചു പ്രപഞ്ചം നാം വിചിന്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ, മുഴുവൻ ത്രിത്വം സ്തോത്രം വേണം” .169
239.
ക്രിസ്ത്യാനികളെ ത്രിത്വത്തിനുളള കൂട്ടായ്മ അല്ലയോ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചാൽ ട്രിനിറ്റി എല്ലാ സൃഷ്ടി അതിന്റെ അടയാളം വിട്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സെയിന്റ് ബൊനവന്തുര ഇതുവരെ മനുഷ്യർ, പാപം മുമ്പ്, ഓരോ ജീവി “ബാലേകളിലും ദൈവം മൂന്നു എന്നു” കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്നു പറയുന്നത് പോലെ പോയി. ട്രിനിറ്റി പ്രതിഫലനം പ്രകൃതിയിൽ അംഗീകരിക്കാം “ആ പുസ്തകം മനുഷ്യനോടു തുറന്നു നമ്മുടെ കണ്ണു കാണാതവണ്ണം ചേർന്നിട്ടില്ല ശേഷം” അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ എന്ന്, .170 ഫ്രാൻസിസ്കൻ വിശുദ്ധനായ നമ്മെ ഓരോ ജീവി തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകം ത്രിത്വത്തിന്റെ ഘടന വഹിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ മനുഷ്യരുടെ നോട്ടം അങ്ങനെ ഭാഗിക ഇരുണ്ട ലോലമായ ഇല്ലെങ്കിൽ മാഷ് പര്യാലോചിക്കാനിടയുള്ളതെല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ രീതിയിൽ, അദ്ദേഹം ത്രിത്വദൈവമായിരുന്നില്ല കീ റിയാലിറ്റി വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ വെല്ലുവിളി ഞങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
240.
ദിവ്യ ആളുകളുണ്ട് കീഴൊതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ബന്ധം, ലോകത്തെ, ദിവ്യ മോഡൽ അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു ബന്ധങ്ങൾ ഒരു വെബ് ആണ്. സൃഷ്ടികളിൽ ദൈവത്തിന്റെ നേരെ പ്രവണത തിരിഞ്ഞു അത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ നാം നിരന്തരം വേണമെങ്കിലും രഹസ്യമായും പരന്നു രെ൧൬൯ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്ന്, ഓരോ ജീവനുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നേരെ പ്രവണത എന്നതായിരുന്നു ശരിയാണോ
ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ, ചതെഛെസിസ് (2 ഓഗസ്റ്റ് 2000), 4: ഇംസെഗ്നമെംതി ൨൩/൨ (2000), 112.
170 കുഅഎസ്ത്. Disp. ഡി Myst. ത്രിനിതതിസ്, 1, 2 ചൊന്ച്ല്.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

Tuhinga ki tona taonga whaiaro ake. Nā tēnei, “ia hi’o tatou i ki miharo te ao i roto i tona hanahana me ataahua katoa, matou me whakamoemiti i te Toru tahi katoa” .169
239.
Hoki Karaitiana, whakapono i roto i te kotahi te Atua te tangata he tahitanga Toru Tahi kōrero mahue e kua te Tokotoru tona tohu i runga i hanga katoa. haere Saint Bonaventure kia tae noa ki ki te mea e tangata, i mua i te hara, i taea ki te kite i te āhua o ia mea “fakamo’oni e te Atua ko te toru”. Ko te whakaata o te Toru tahi i reira ki te kia mohio i roto i te natura “ka i tuwhera ki te tangata e pukapuka, a kua kore ano riro pouri to tatou kanohi” haapii .170 te tapu Franciscan tatou e faaite ia mea i roto ano i te hanganga āta te Toru Tahi, kia tūturu ai taea te feruri ngāwari reira, ki te kahore i pera te kanohi, pouri me te pakarukaru anake te mata tangata. I roto i tenei ara, tohu ia i ki a tatou i te wero o te ngana ki te pānui i mooni i roto i te kī te Toru Tahi.
240.
Ko te Tangata hanahana he whanaunga subsistent, me te ao, i hanga kia rite ki te tauira te Atua, ko te tukutuku o te whanaungatanga. Vaerua ahu ki te Atua, a i roto i te tahuri ko reira tika ki nga ora te ki ahu ki te tahi atu mea, kia puta noa i te ao taatoa e nehenehe e kitea e tatou tetahi maha o tamau me te re169 tuituia puku
John Paul II, Catechesis (2 Akuhata 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

त्याच्या स्वत: च्या वैयक्तिक ठिकाण ance. यामुळे, .169 “त्याच्या सर्व वैभव आणि सौंदर्य विश्वाचा आम्ही आश्चर्यचकित आपण विचार करतो तेव्हा संपूर्ण ट्रिनिटी स्तुती करणे आवश्यक आहे”
239.
ख्रिस्ती, एक देव trinitarian सहभागी आहे, विश्वास ट्रिनिटी सर्व निर्मिती त्याचे चिन्ह बाकी आहे असे सूचित करते की. सेंट Bonaventure आतापर्यंत की मानव, पाप आधी, प्रत्येक प्राणी “सांगतो की तीन देव आहे” कसे पाहू शकत होता म्हणायचे म्हणून गेले. ट्रिनिटी प्रतिबिंब निसर्ग तेथे ओळखले जाऊ की ” ‘पुस्तक मनुष्य खुला आणि आमच्या डोळे अद्याप अंधकारमय नव्हते होतात तेव्हा” .170 Franciscan संत प्रत्येक प्राणी म्हणजे खरी की, स्वतः कोणी सोसायचा की, एक विशेषतः Trinitarian रचना आपल्याला शिकायला मिळते फक्त मानवी टक लावून पाहणे त्यामुळे अर्धवट, गडद आणि नाजूक नाही तर तो सहजगत्या योजिले जाऊ शकते. या प्रकारे, तो एक Trinitarian की वास्तव वाचण्याचा प्रयत्न आव्हान आम्हाला बाहेर गुण.
240.
दैवी व्यक्ती subsistent संबंध आहेत, आणि जग दैवी मॉडेल त्यानुसार तयार, नाते वेब आहे. प्राणी देव कल, आणि यामधून तो इतर गोष्टी कल असल्याने प्रत्येक जिवंत करणे योग्य आहे म्हणून विश्वाची संपूर्ण आम्ही सतत कितीही आणि गुप्तपणे interwoven re169 शोधू शकता
जॉन पॉल दुसरा, catechesis (2 ऑगस्ट 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. डी Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

өөрийн хувийн өмч нь эдгээр үгсээр. Үүний үр дүнд, .169 “Бид гайхаж нь түүний бүх сүр жавхлант, гоо сайхны дэх ертөнцийг бодох үед бид бүхэл бүтэн Гурвалыг магтан ёстой”
239.
Христэд итгэгчдийн хувьд гурвал’ нэгдэл нь нэг Бурханд итгэх Гурвал бүх бүтээлийн дээр өөрийн ул мөрөө үлдээжээ байна гэдгийг харуулж байна. Гэгээнтэн Bonaventure Одоогоор тэр хүн төрөлхтөн, гэм нүгэл өмнө яаж хүн бүрийг “Бурхан гурав гэсэн гэрчилдэг” харах боломжтой байсан гэж хэлэх гэж явсан. “Гэсэн ном нь хүний ​​нээлттэй болж, бидний нүд ч харанхуй биш байсан болсон үед” .170 Franciscan гэгээнтэн хүн тус бүрд нь тусгайлан гурвал’ бүтэц нь өөрөө гэрчилдэг учраас бодит гэдгийг бидэнд заадаг Гурвалын тусгал мөн чанар тэнд хүлээн зөвшөөрөх байсан энэ нь зөвхөн хүний ​​харц маш хэсэгчлэн, хар, эмзэг биш байсан бол бэлэн дурдсан болно. Энэ утгаараа тэр гурвал’ түлхүүр бодит байдлыг унших гэж оролдож сорилттой бидэнд гарч харуулж байна.
240.
бурханлиг хүмүүс subsistent харилцаа байдаг, дэлхийн, тэнгэрлэг загварын дагуу бүтээсэн, харилцааны вэб юм. Бүтээлүүд Бурханд хандсан хандлагатай, эргээд энэ нь тийм орчлон даяар бид тогтмол ямар ч тоо, нууцаар бүхэнд толилуулж re169 олж болно гэж бусад зүйлийг хандах хандлагатай байдаг нь байх бүр амьдрах нь зөв юм
John Paul II, Catechesis (2 2000 оны наймдугаар сарын), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. де Myst. Trinitatis, 1, 2-р concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

မိမိပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူ ance ။ အကျိုးဆက်အား “ငါတို့ရှိသမျှသည်ယင်း၏ grandeur နဲ့အလှအပအတွက်အံ့သြစရာတွေနဲ့ဝဠာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျနော်တို့တပြင်လုံးကိုသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူကိုချီးမွမ်းရကြမည်” .169
239 ။
ခရစ်ယာန်များအတွက်, ဓမ်မပညာဆရာတို့သဟာယသူသည်တဦးတည်းဘုရားသခင်၌ယုံသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူလုံးကိုဖန်ဆင်းခြင်းအပေါ်အမှတ်အသားကျန်ရစ်ခဲ့သည်အကြံပြုထားသည်။ စိန့် Bonaventure ယခုအချိန်အထိလူသားတွေအပြစ်တရားမီ, ဘယ်လိုအသီးအသီးသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကို “ဘုရားသခသုံးကြောင်း testifies” မြင်နိုင်ခဲ့ကြဆိုအဖြစ်သွား၏။ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုက “စာအုပ်ကိုလူအားပွင့်လင်းခဲ့ကြှနျုပျတို့မကျြစိသေးမိုက်ဖြစ်လာမပြီးမှ” .170 အဆိုပါ Franciscan သူတော်စင်နိုင်အောင်ကိုမှန်ကန်တစ်ခုချင်းစီကိုသတ္တဝါသူ့ဟာသူအတွက်အထူးသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဖွဲ့စည်းပုံမှာသမုတ်သောကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်သဘောသဘာဝအတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ရှိခဲ့ပါသည် သာလူ့ကြည့်ဒါ, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်ပျက်စီးလွယ်မဟုတ်ကြလျှင်အလွယ်တကူစဉ်းစားနိုင်။ ဤနည်းအားဖြင့်သူသည်ငါတို့နှင့်တစ်ဦးသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ key မှာလက်တွေ့ဘဝကိုဖတ်ရှုဖို့ကြိုးစားနေ၏စိန်ခေါ်မှုထွက်ထောက်ပြသည်။
240 ။
ဘုရားသခင့ Persons ဘုရားသခင့မော်ဒယ်အညီဖန်တီးဝမ်းစာဆက်ဆံရေးနှင့်ကမ္ဘာ့ဖြစ်ကြ၏ဆက်ဆံရေး၏ဝဘ်ဖြစ်ပါတယ်။ သတ္တဝါများဘုရားသခငျသညျဆီသို့ဦးတည်လေ့နှင့်အလှည့်၌စကြဝဠာတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်ဆိုစဉ်ဆက်မပြတ်၏နံပါတ်နှင့်လျှို့ဝှက်စွာ interwoven re169 ရှာတှေ့နိုငျဒါကြောင့်သည်အခြားအမှုအရာဆီသို့ဦးတည်လေ့မှဖြစ်ခြင်းသည်အသက်ရှင်ဖို့သင့်လျော်ဖြစ်ပါသည်
ဂျွန်ပေါလ် II ကို, Catechesis (2 သြဂုတ် 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112 ။
170 Quaest ။ Disp ။ က de Myst ။ Trinitatis, 1, 2 concl ။

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

आफ्नै व्यक्तिगत सम्पत्ति संग ance। फलस्वरूप, .169 “हामी त यसको सबै महानताका र सौन्दर्य मा ब्रह्माण्डको मनन गर्दा हामी सारा त्रिएक प्रशंसा गर्नुपर्छ”
239।
मसीहीहरूको लागि, trinitarian सहभागिता छ जो एक परमेश्वरको विश्वास त्रिएकको सबै सिर्जना यसको चिन्ह बाँकी छ भनेर सुझाव। सेन्ट Bonaventure कि मानव जगतले, पाप अघि, हेर्न हरेक प्राणी “परमेश्वरको तीन छ कि पुष्टि गर्छ” सक्षम थिए भन्न रूपमा हालसम्म भयो। त्रिएकको प्रतिबिम्ब प्रकृति त्यहाँ पहिचान थियो “भनेर किताब मानिसलाई खुला थियो र हाम्रो आँखा अझै darkened थियो हुँदा” ​​.170 को Franciscan सेन्ट प्रत्येक प्राणी त वास्तविक कि, नै फलाउँछ एक विशेष Trinitarian संरचना हामीलाई सिकाउँछ यसलाई सजिलै मात्र मानव Gaze त आंशिक, गाढा र नाजुक थिएनन् भने contemplated गर्न सकिएन। यसरी, उहाँले एक Trinitarian कुञ्जी वास्तविकता पढ्न प्रयास को चुनौती हामीलाई बाहिर अंक।
240।
ईश्वरीय व्यक्ति subsistent सम्बन्ध हो, र दुनिया ईश्वरीय मोडेल अनुसार सिर्जना, सम्बन्ध वेब छ। प्राणीहरू परमेश्वरले तिर गर्छन, र बारी मा यो यति ब्रह्माण्डको भर हामी निरन्तर कुनै पनि नम्बर र गोप्य interwoven re169 पाउन सक्नुहुन्छ, अन्य कुराहरू तिर चराउन जा हरेक जीवित गर्न उचित छ
जन पावलले द्वितीय, Catechesis (2 अगस्ट 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112।
170 Quaest। Disp। डी Myst। Trinitatis, 1, 2 concl।

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

Ance med sin egen personlige eiendom. Derfor “når vi betrakter med undring universet i all sin storhet og skjønnhet, vi må berømme hele Trinity” 0,169
239.
For kristne tro på en Gud som er treenighets nattverd antyder at treenigheten har satt sitt preg på hele skaperverket. Saint Bonaventure gikk så langt som å si at mennesket, før synd, var i stand til å se hvordan hver skapning “vitner om at Gud er tre”. Refleksjon av treenigheten var der for å bli anerkjent i naturen “når den boken var åpen for mennesker og våre øyne ennå ikke hadde blitt formørket” 0,170 The Franciscan helgen lærer oss at hver skapning bærer i seg selv et spesielt treenighets struktur, så ekte at det kan lett overveies hvis bare den menneskelige blikket ikke var så delvis, mørkt og skjør. På denne måten, påpeker han til oss utfordringen med å prøve å lese virkeligheten i et trinitarisk nøkkelen.
240.
De guddommelige personer er bærekraftig næring relasjoner, og verden, opprettet i henhold til den guddommelige modellen, er et nett av relasjoner. Creatures tenderer mot Gud, og igjen er det riktig å alle levende vesen å tendere mot andre ting, slik at hele universet kan vi finne en rekke konstant og hemmelighet vevd re169
Johannes Paul II, Katekese (02.08.2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 Avsl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ance। ଫଳସ୍ୱରୂପ, .169 “ଆମ୍ଭେ ଏହାର ସବୁ Grandeur ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ୟ୍ଯ ବିଶ୍ବ ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ଯ ସହିତ କଲ୍ପନା କରିବା ସମୟରେ, ଆମେ ସମଗ୍ର Trinity ପ୍ରଶଂସା ଉଚିତ”
239।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନେ ପାଇଁ, ଜେଣ ପରେମଶ୍ବର କିଏ ଅଛି trinitarian େଯାଗାେଯାଗ ରେ ବିଶ୍ବାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେ Trinity ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଏହାର ଚିହ୍ନ ବାମ କରିଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟ Bonaventure ତେଣୁ ଦୂର ସେହି ମନୁଷ୍ୟ, ପାପ ପୂର୍ବରୁ, କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ “ସାକ୍ଷୀ, ପରେମଶ୍ବର ଅଟନ୍ତି ତିନି” ଦେଖି ପାରିଲେ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ। Trinity ର ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରକୃତି େର ଅନୁମୋଦିତ ହେବାକୁ ଥିଲା “ସେହି ପୁସ୍ତକ ଲୋକ ପାଇଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଥିଲା ଏବଂ େଯେତେବେଳ ତଥାପି ଆମ୍ଭର ଆଖି ଅନ୍ଧକାରମୟ ନଥିଲା ପରିଣତ” ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ନିଜସ୍ଵରେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ Trinitarian ଗଠନ ଫଳେ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଯେ .170 Franciscan ସାଧୁ ଆମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷା ଏହା readily ଯଦି କେବଳ ମାନବ gaze ତେଣୁ ଆଂଶିକ, ଅନ୍ଧକାର ଓ ଭଙ୍ଗୁର ନାହିଁ ଥିଲେ contemplated ହୋଇପାରିବ। ଏହି ମାର୍ଗରେ, ସେ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ Trinitarian କୀ ରେ ବାସ୍ତବତା ପଢିବା ଚେଷ୍ଟା ର ଆହ୍ବାନ ସୂଚୀତ।
240।
ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି subsistent ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏବଂ ସାରା, ମନ୍ତ୍ର ମୋଡେଲ୍ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି, ସମ୍ପର୍କ ର ଏକ ୱେବ୍ ଅଟେ। ପ୍ରାଣୀ ପରେମଶ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରତି ରହେ, ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହା ସଠିକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବିତ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦିଗରେ ରହେ କୁ ହେବା କୁ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ବିଶ୍ବ ସାରା ଆମେ କରିପାରିବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ଯା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ interwoven re169 ସନ୍ଧାନ
ଯୋହନ ପାଉଲ II, Catechesis (2 ଅଗଷ୍ଟ 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112।
170 Quaest। Disp। de Myst। Trinitatis, 1, 2 concl।

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

سره د هغه خپل شخصي ملکیت وپیژندلې. په پایله کې، .169 “کله چې موږ سره د تعجب سوچ په خپل ټول برم او ښکلا د کایناتو، موږ باید ټول د تثليث ستاينه”
239.
د مسيحيانو، په یوه خدای چې د تثليث communion باور څرګندوي چې د تثليث په ټولو رامنځته خپل نښه شوي دي. سېنټ Bonaventure تر اوسه په توګه باید ووایم چې د انسانانو، د ګناه مخکې، وکولای شول چې وګوري د هر ژوندي مخلوقاتو “ګواهي چې الله درې دی” څنګه لاړل. د تثليث انعکاس وو هلته په طبيعت شي په رسمیت: “کله چې د کتاب ته سړی خلاص وه او زموږ سترګې يې تر اوسه شي تياره نه” .170 د Franciscan سېنټ زده کوو چې هر مخلوق په خپل ذات ګڼل یوه ځانګړې توګه د تثليث جوړښت، نو واقعي چې دا کیدای شي په آسانۍ سره د خودکشۍ شي که یواځې د بشري ټېټې نو قسمي، تياره او نازک نه وو. په دې ډول، د هغه په ​​تثليث مهم حقیقت لوستلو هڅه کوي د ننګونه موږ ته په ګوته کوي.
240.
د الهی اشخاص subsistent اړيکې دي، او په نړۍ کې، چې د الهی موډل له مخې جوړ، د اړیکو یوه وېب. مخلوقات د خدای په لور ميلان لري، او په خپل وار سره دا چې هر د ژوند حال په لور ته د نورو شیانو تمایل مناسب دی، له دې امله چې په ټول کاینات موږ کولای شو د پرله پسې کوم شمېر او په پټه interwoven re169 پیدا
جان پاول II، Catechesis (2 د 2000 کال د اګست)، 4: Insegnamenti 23/2 (2000)، 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis، 1، 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance با اموال شخصی خود را. در نتیجه، 0.169 “هنگامی که ما با تعجب تامل جهان در تمام عظمت و زیبایی آن، ما باید طیف ترینیتی ستایش”
239.
برای مسیحیان، اعتقاد به یک خدا که صمیمیت و همدلی تثلیثی است نشان می دهد که ترینیتی علامت آن در تمام خلقت را ترک کرده است. سنت بوناونتوره تا آنجا که به می گویند که انسان، قبل از گناه، قادر به دیدن چگونه هر موجود “شهادت می دهد که خدا سه است” بودند رفت. بازتابی از ترینیتی بود در طبیعت به رسمیت شناخته شود “وقتی که کتاب را به انسان باز بود و چشم ما هنوز بود تاریک تبدیل به” 0.170 سنت فرانسیس ما می آموزد که هر موجود خرس به خودی خود یک ساختار خاص تثلیثی، آنقدر واقعی است که آن را می توان به آسانی مداقه اگر تنها نگاه انسانی بود تا با مشتقات جزئی، تاریک و شکننده نیست. به این ترتیب، او اشاره می کند به ما را با چالش تلاش برای خواندن واقعیت در یک کلید تثلیثی.
240.
اشخاص الهی روابط اعاشه هستند، و جهان، ایجاد توجه به مدل الهی، یک وب سایت از روابط است. موجودات نسبت به خدا دارند، و به نوبه خود آن مناسب است برای هر موجود زنده به سمت چیزهای دیگر تمایل، به طوری که در سراسر جهان ما می توانیم هر تعداد از ثابت و re169 مخفیانه در هم آمیخته پیدا
ژان پل دوم، کتاب تعلیمات دینی (2 اوت 2000)، 4: Insegnamenti 23/2 (2000)، 112.
170 Quaest. منایش د Myst را. Trinitatis، 1، 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

Ance z własnego majątku osobistego. W rezultacie, „gdy rozważamy ze zdziwieniem wszechświat w całej jego wielkości i piękna, musimy chwalić całą Trójcę” .169
239.
Dla chrześcijan wiary w jednego Boga, który jest komunii trynitarnej sugeruje, że Trójca pozostawił swoje piętno na całym stworzeniem. Bonawentura poszedł tak daleko, aby powiedzieć, że istoty ludzkie, zanim grzechu, mogli zobaczyć, jak każda istota „świadczy, że Bóg jest trzy”. Odbiciem Trójcy było uznawane w naturze „gdy ta książka była otwarta dla człowieka, a nasze oczy jeszcze nie zostać zaciemnione” 0,170 Święty franciszkańska uczy nas, że każda istota nosi w sobie strukturę trynitarną specjalnie, tak realne, że to może być z łatwością, jeśli rozważa się tylko wzrok ludzki nie była tak częściowe, ciemne i kruche. W ten sposób, że wskazuje nam wyzwanie próbuje odczytać rzeczywistość w kluczu trynitarnej.
240.
Osoby Boskie są stosunki samoistnym, a świat, stworzony według boskiego modelu, to sieć relacji. Istoty dążą do Boga, a to z kolei jest właściwy do każdego życia mają tendencję do innych rzeczy, tak że w całym wszechświecie możemy znaleźć dowolną liczbę stała i potajemnie przeplatają re169
Jan Paweł II, Katecheza (2 sierpnia 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 CONCL.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

dade com a sua própria propriedade pessoal. Consequentemente, “quando nós contemplamos com admiração o universo em toda a sua grandeza e beleza, devemos louvar toda a Trindade” .169
239.
Para os cristãos, acreditar em um Deus que é comunhão trinitária sugere que a Trindade deixou a sua marca em toda a criação. São Boaventura foi tão longe como a dizer que os seres humanos, antes do pecado, foram capazes de ver como cada criatura “testemunha que Deus é três”. O reflexo da Trindade estava lá para ser reconhecido na natureza “quando o livro estava aberto para o homem e os nossos olhos ainda não tinha ficado às escuras” .170 O santo franciscano nos ensina que cada criatura traz em si uma estrutura especificamente trinitária, tão real que ele pode ser prontamente contempladas se apenas o olhar humano não foram de modo parcial, escuro e frágil. Desta forma, ele aponta-nos o desafio de tentar ler a realidade em chave trinitária.
240.
As Pessoas divinas são relações subsistentes, eo mundo, criado de acordo com o modelo divino, é uma teia de relações. Criaturas tendem em direção a Deus, e por sua vez, é própria de cada ser vivo a tender para outras coisas, de modo que todo o universo, podemos encontrar qualquer número de constante e re169 secretamente entrelaçada
João Paulo II, Catequese (2 Agosto de 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 CONCL.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ance. ਸਿੱਟੇ, .169 “ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ‘ਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”
239.
ਮਸੀਹੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤ੍ਰਿਏਕ ਨੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਤ੍ਰਿਏਕ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸੰਤ Bonaventure ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ, ਪਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ “ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੈ” ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਜਦ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ,” .170 Franciscan ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤ੍ਰਿਏਕ ਬਣਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਏਕ ਕੁੰਜੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ.
240.
ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਅਕਤੀ subsistent ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਹੈ. ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਜੀਵ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਲਟਕਦਾ re169 ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ II, Catechesis (2 ਅਗਸਤ 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ANCE cu propria sa proprietate personală. Prin urmare, „atunci când ne contempla cu uimire universul în toată măreția și frumusețea ei, trebuie să ne lăudăm întreaga Treime“ .169
239.
Pentru creștini, crezând într-un singur Dumnezeu, care este comuniune trinitară sugerează că Treimea și-a lăsat amprenta asupra întregii creații. Saint Bonaventure a mers atât de departe încât să spun că ființele umane, înainte de păcat, au putut vedea modul în care fiecare creatură „mărturisește că Dumnezeu este de trei“. Reflexia Trinității a fost acolo să fie recunoscută în natură „atunci când această carte a fost deschisă pentru om și ochii noștri nu au devenit încă întunecat“ 0.170 Sfântul franciscană ne învață că fiecare ființă poartă în sine o structură în mod specific trinitară, atât de reală încât ar putea fi avute în vedere cu ușurință dacă numai privirea umană nu au fost atât de parțială, întunecată și fragilă. În acest fel, el ne arată provocarea de a încerca să citească realitatea într-o cheie trinitară.
240.
Persoanele divine sunt relații subzistente, și lumea, creată după modelul divin, este o rețea de relații. Creaturi tind spre Dumnezeu, și la rândul său, este potrivit pentru fiecare ființă vie să tindă spre alte lucruri, astfel că în tot universul putem găsi orice număr de constante și re169 secret întrețesute
Ioan Paul al II-lea, Cateheză (02 august 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 CONCL.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ANCE со своим личным имуществом. Следовательно, «когда мы созерцаем с удивлением вселенной во всем своем величии и красоте, мы должны похвалить всю троицу» .169
239.
Для христиан, вера в единого Бога, который тринитарием причастие предполагает, что Троица оставила свой отпечаток на все творения. Святой Бонавентура зашел так далеко, чтобы сказать, что человеческие существа, до грехопадения, были в состоянии видеть, как каждое существо «свидетельствует, что Бог есть три». Отражение Троицы было там, чтобы быть признанным в природе «когда эта книга была открыта для человека, и наши глаза еще не стали потемнели» 0,170 францисканских святой учат, что каждое существо несет в себе специфически тринитарную структуру, настолько реальное, что она может быть легко рассматривается, если только человеческий взгляд не столь частичные, темно и хрупкие. Таким образом, он указывает нам вызов, пытаясь прочитать реальность в тринитарной ключе.
240.
Божественные Личности subsistent отношения, и мир, созданный в соответствии с божественной модели, является веб-отношений. Существа имеют тенденцию к Богу, и в своей очереди, это свойственно всем живые существами, чтобы иметь тенденцию к другим вещам, так что во Вселенной мы можем найти любое число постоянных и тайно переплетаются re169
Иоанн Павел II, катехизация (2 августа 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. де-Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance ma lona lava meatotino. O le mea lea, “pe a tatou manatunatu loloto i le ofo o le atulaulau uma i lona mamalu ma le matagofie, e tatau ona tatou vivii atu i le Tolutasi atoa” .169
239.
Mo Kerisiano, ma le talitonu i le Atua e tasi o lē o trinitarian mafuta e taʻu mai ai ua tuua e le Tolutasi lona faailoga i foafoaga uma. lea na alu Saint Bonaventure mamao e fai atu o tagata soifua, i luma o le agasala, sa mafai ona iloa le auala tagata taitasi “molimau o le Atua o le tolu”. sa i ai iina ina ia iloaina le ata o le Tolutasi i le natura “ina ua tatala lena tusi i le tagata ma e lei avea ma faapouliuligia o tatou mata” .170 le paia Franciscan aoao mai i tatou e tagata taitasi o loo tauaveina i totonu o ia lava o se fausaga faapitoa Trinitarian, ina moni lea e mafai ona faigofie ona fuafuaina pe afai na o le faapea vaega o le vaai o tagata, pogisa ma maaleale. I lenei auala, na ia faasino mai ia i tatou le luʻi o le taumafai e faitau le mea moni i se autu Trinitarian.
240.
O le tagata paia o sootaga subsistent, ma le lalolagi, na foafoaina ai e tusa ai ma le faataitaiga paia, o se web o sootaga. Meaola e matele i le Atua, ma i taimi e tatau ai i le ola uma le e tausia ai i isi mea, ina ia i le lalolagi e mafai ona tatou maua se numera o le aunoa ma faalilolilo milo re169
John Paul II, Catechesis (2 Aokuso 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

Foir aige fhèin pearsanta seilbh. Mar sin, “nuair a tha sinn a ‘smaoineachadh leis an t-iongnadh an cruinne-cè anns gach mòrachd agus maise, feumaidh sinn a’ moladh na h-iomlan Trianaid” .169
239.
Airson Chrìosdaidhean, a ‘creidsinn ann an aon Dia, a tha comh-chomunn trinitarian moladh gu bheil an Trianaid air a fàgail a comharra fhèin air a’ chruthachaidh. Saint Bonaventure chaidh, cho fada agus a ràdh gu bheil a cinne-daonna, mus pheacaidh, a bha comasach air fhaicinn, mar a tha gach creutair a “dearbhadh gu bheil Dia a tha tri.” Tha faileas na Trianaid a bha gu bhith air aithneachadh ann an nàdar “nuair a bha an leabhar fosgailte do dhuine agus ar sùilean cha robh iad fhathast a bhith dorch,” .170 Tha Franganach naomh a ‘teagasg dhuinn gu bheil gach creutair a tha ann fhèin sònraichte Trinitarian structar, cho fìor gu bheil gabhadh e furasta dhiùltadh a-mhàin ma tha an duine nach robh cho dùr-amhairc pàirt, dorcha agus cugallach. Anns an dòigh seo, tha e a ‘comharrachadh a mach dhuinn an dùbhlan gus feuchainn ri leughadh an da-rìribh ann an Trinitarian key.
240.
Tha diadhaidh Persons tha subsistent dàimh, agus an t-saoghail, a chruthaich a rèir a ‘mhodail diadhaidh, a tha a-lìn de dhàimhean. Creatures buailteach a dh’ionnsaigh Dhè, agus ann a tha e ceart do gach beò buailteach a bhith a dh’ionnsaigh rudan eile mar sin, air feadh na cruinne-cè gheibh sinn àireamh sam bith de cunbhalach agus gu h-uaigneach an eadar-fhighe re169
Iain Pòl II, Teagasg Chrìosda (2 Lùnastal 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

Анце са својом личне имовине. Према томе, “када посматрамо са чуђењем свемир у свој својој величини и лепоти, морамо славити цео Тројство” .169
239.
За хришћане, веровање у једног Бога који је Тринитариан заједништво сугерише да је Тројство је оставио трага на све креације. Свети Бонавентура тако далеко да каже да су људска бића, пре греха, су могли да виде како сваки створење “сведочи да је Бог три” је. Одраз Тројице био је ту да буде призната у природи “, када је књига била отворена према човеку и наше очи још увек није постала потамне” .170 Фрањевачка светац нас учи да је сваки створење носи у себи посебно Тринитариан структуру, тако стваран да не могу лако разматра само ако људски поглед нису толико парцијална, тамно и крхка. На тај начин, истиче да нам изазов да покушава да прочита реалност у Тројства кључ.
240.
Божански Лица су супсистира односи, и свет, створена у складу са божанском модел, је мрежа односа. Створења теже ка Богу, а заузврат је исправно да се сваког живог бића на тенденцију према другим стварима, тако да у космосу можемо наћи било који број сталних и тајно преплићу ре169
Јован Павле ИИ, катехезе (2 август 2000), 4: Инсегнаменти 23/2 (2000), 112.
170 тхеосис. Дисп. Де мист. Тринитатис, 1, 2 ЦОНЦЛ.

 

хттпс://амзн.то/34ккЕСк

——-

lela mo le thepa ea hae ea botho. Ka lebaka leo, “ha re nahana ka ho makatse hore ebe bokahohle bo ka botle bo hlollang tsohle tsa eona le botle, re lokela ho rorisa kaofela-bo-bong” .169
239.
Bakeng sa Bakreste, ho lumela ho Molimo a le mong eo e-bo-bong a kopanetsoeng bontša hore Boraro-bo-siileng letšoao lona ka pōpo eohle. Saint Bonaventure a tsoela bohōleng ba ho bolela hore batho, pele ho etsa sebe, ba ile ba khona ho bona kamoo e mong le e sebōpuoa “etatolaka hore Molimo ke batho ba bararo”. Ponahatso ea Boraro-bo-e ne e le ho na le ho nkoa ka tlhaho “ha buka eo e ne e le le bolokolohi ba ho monna ‘me mahlo a rōna a e-s’o fetohe fifala” .170 le mohalaleli Franciscan e re ruta hore e mong le e le sebōpuoa se beha ka bohona mohaho ka ho toba-bo-bong, kahoo ba sebele hore ho ne ho ka habonolo lohothwang haeba feela talimisisa batho ba ne ba sa e le leeme, le lefifi ‘me senyeha habonolo. Ka tsela ena, o ile a bontša ho rona le bothata ba ho leka ho bala ‘nete ka senotlolo sa-bo-bong.
240.
Batho la Molimo ke likamano subsistent, ‘me lefatše, ba bōptjoa ho ea ea mohlala la Molimo, ke ho web tsa likamano tsa batho. Libōpuoa Tsa atisa ikutloeleng Molimo, ‘me le eena e le hantle ho e mong le e phelang ho ea ho ba le tšekamelo ikutloeleng lintho tse ling, e le hore bokahohleng bohle re ka fumana palo efe kapa efe ea ka mehla le ka sekhukhu e lohellane re169
John Paul II, Catechesis (2 Phato 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Khao Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

nechaMwari ake pachake pfuma. Somugumisiro, “patinofungisisa nokuyemurwa zvakasikwa waro UKURU zvose uye runako, tinofanira kurumbidza Utatu rose” .169
239.
KuvaKristu, muna Mwari uyo youtatu chirairo mumwe kunoratidza kuti Utatu akaita avasakadza zvisikwa zvose. Saint Bonaventure akatosvika kutaura kuti vanhu, pamberi chivi, vaikwanisa kuona sei chisikwa chimwe nechimwe “inopupurira kuti Mwari ndiye vatatu”. Kuratidzwa Utatu kwakanga kuonekwa zvakasikwa “apo bhuku rakanga rakazaruka munhu uye maziso edu akanga asati kuva rima” .170 The Franciscan mutsvene unotidzidzisa chisikwa chimwe nechimwe kuti unobereka pacharwo zvakananga Dzidziso chimiro, saka zvechokwadi kuti raigona nyore aifungisisa kana chete ari munhu anopenya zvakanga zvisina kudaro haasaruri, rima uye kusimba. Nenzira iyi, ikataura kwatiri dambudziko kuedza kuverenga chokwadi mune woUtatu kiyi.
240.
The naMwari Persons vari subsistent ukama, uye nyika, hwakasikwa maererano womuenzaniso naMwari, ari dandemutande ukama. Zvisikwa vanowanzotevedzera kuna Mwari, uye ivowo zvakakodzera wose mupenyu achifudza kune zvimwe zvinhu, kuitira kuti zvose zvaakasika tinogona kuwana chero nhamba tinyanye chinyararire dzakarukwa re169
John Paul II, Catechesis (2 August 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. of Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

پنهنجي ذاتي ملڪيت سان ance. انڪري، “جڏهن اسان عجب سان ان جي سڀ وڏپ ۽ حسن ۾ ڪائنات فڪر ڪندا آھن، اسان جي سڄي تثليث تعريف هجڻ ضروري آهي” .169
239.
عيسائين لاء، هڪ الله جو تثليت ٿيندو ۾ مؤمن مشورو ڏيندو آهي ته تثليث سڀڪنھن پيدائش تي ان جي نشان ڏانهن روانو ٿيو آهي. سانت Bonaventure پوء پري جيئن جو چوڻ آهي ته انسان، گناهه کان اڳ، ڏسي ڪيئن هر جاندار “شاھدي ڏئي ٿو ته الله ٽن آهي” سگهندا هئا لڳو. جي تثليث جو پرتوو نه هو طبيعت ۾ تسليم ڪيو وڃي “جڏهن ته ڪتاب انسان کي کليل هو ۽ اسان جي اکين ۾ موجود نڪي ڪارنھن ۽ نه بڻجي پيو” .170 جي فرانچيسڪوي درويش اسان کي سيکاري ٿي ته هر جاندار پاڻ ۾ هڪ خاص تثليت جي جوڙجڪ ڏئي، پوء حقيقي آهي ته ان کي با آساني contemplated ٿي سگهي ٿو ته رڳو انساني اگھڙن کي پوء، جزوي سڪو ۽ امن نه هئا. هن طريقي ۾، هن هڪ تثليت جي ڪنجي ۾ روايتن جو مطالعو ڪرڻ جي ڪوشش جو چئلينج اسان لاء ڪڍي جون پوائينٽون.
سورت 240 کن.
ٻڌايون ماڻهن subsistent لاڳاپن، ۽ دنيا جي، سنڌ جي خدائي ماڊل مطابق پيدا ڪيو آهي، رشتا جي هڪ ويب آهي. مخلوق خدا ڏانھن توکان موڪلائين تڏھن، ۽ رخ ۾ هر رهندڙ ٻين شين ڏانهن توکان موڪلائين تڏھن پئي لاء مناسب آهي، ته هن ڪائنات دٻيل اسان کي مسلسل جي ڪنهن به نمبر ۽ ڳجھو وھندا، re169 ڏسي سگهو ٿا
جان پولس II، Catechesis (2 آگسٽ 2000 ع)، 4: Insegnamenti 23/2 (2000 ع)، 112.
170 Quaest. Disp. من Myst. Trinitatis، 1، 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

තමාගේ පෞද්ගලික දේපළ සමග කෞශල් සිල්වා. ප්රතිඵලයක් ලෙස, “අපි එහි සියලු ප්රතාපවත් පෙනුමක් සහ රූපලාවන්ය, විශ්වයේ පුදුමයක් සමග කල්පනා කරන විට, අපි මුළු ත්රිත්ව ප්රශංසා කළ යුතුයි” .169
239.
ක්රිස්තියානීන් සඳහා, ත්රිත්ව හවුල් වන එක දෙවි ගැන විශ්වාස ත්රිත්වය මුළු මැවිල්ල මත එහි ලකුණ ඉතිරි කර ඇති බවයි. ශාන්ත Bonaventure මෙතෙක් මිනිස් වර්ගයා, පාපය පෙර, එක් වී “දෙවියන් වහන්සේ තුන් වන බව සාක්ෂි දරන්නේ කෙසේද” දැක ගත හැකි වූ බව කිව ලෙස ය. ත්රිත්ව පිළිබිඹු “ඒ පොත මිනිසා සඳහා විවෘත වූ අතර, අප ඇස් තවමත් අඳුරු බවට පත්ව නැති විට” .170 මෙම ෆ්රැන්සිස්කන් සාන්තුවරයකු එසේ සැබෑ, එක් එක් ජීවියෙක් ම විශේෂයෙන් ත්රිත්ව ව්යුහය දරන අපට උගන්වනවා ස්වභාවය පිළිගැනීමට ලක් විය එකම මිනිස් අයැදීම් දෙවියන්, ඒ නිසා අර්ධ අඳුරු හා බිඳෙන සුළු නොවේ නම් එය පහසුවෙන් උචිත ජල ගත හැක. මේ ආකාරයට, ඔහු අපට ත්රිත්ව ප්රධාන දී යථාර්ථය කියවීමට උත්සාහ අභියෝගය පෙන්වා දෙයි.
240.
දිව්ය පුද්ගලයින් subsistent සබඳතා, සහ ලොව, දිව්ය ආකෘතිය අනුව නිර්මාණය වන අතර, සබඳතා සඳහා වෙබ් වේ. සත්වයන් දෙවියන් දෙසට නැඹුරු හා අනෙක් අතට එය විශ්වය පුරා අපි නිරන්තර ඕනෑම අංකය හා රහසේ ධර්මස්කන්ධ re169 සොයා ගත හැකි පරිදි එම, ජීවමාන වෙනත් දේවල් දෙසට නැඹුරු කිරීමට වීම නිසි වේ
ජෝන් පෝල් II, Catechesis (2 අගෝස්තු 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. ද Myst. Trinitatis, 1, 2, concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance s jeho vlastným osobnom vlastníctve. V dôsledku toho, “keď sa zamyslíme úžasom vesmír v celej svojej veľkosti a kráse musíme pochváliť celý Trojici” .169
239.
Pre kresťanov, viera v jediného Boha, ktorý je trinitarian prijímanie naznačuje, že trojica zanechal svoju stopu na celom stvorení. Saint Bonaventure šiel tak ďaleko, že hovoria, že ľudia, pred hriechom, mohli vidieť, ako každý tvor “dosvedčuje, že Boh je tri”. Odraz Trojica tam musí byť uznané v prírode “keď táto kniha bola otvorená pre človeka a naše oči ešte stanú zatemnenej” 0,170 Františkánsky Svätý nás učí, že každá bytosť nesie v sebe špecificky trojičnej štruktúru, tak skutočné, že to môže byť ľahko uvažovali, iba ľudský pohľad neboli tak čiastočné, tmavé a krehké. Týmto spôsobom, keď poukazuje na to, aby nám výzvu snažia čítať realitu Trinitarian kľúča.
240.
Božské Osoby sú subsistent vzťahy, a svet, vytvorený podľa božského modelu, je webová vzťahov. Tvorovia majú sklon k Bohu, a na oplátku je správne, aby každej živej bytosti inklinovať k inej veci, takže v celom vesmíre môžeme nájsť ľubovoľný počet konštanty a tajne pretkaný re169
John Paul II, katechéza (02.8.2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 CONCL.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

nost s svojo osebno lastnino. Zato, »ko smo s čudno razmišljamo vesolje v vsej svoji veličini in lepoti, moramo pohvaliti celotno Trinity” .169
239.
Za kristjane, verovanje v enega Boga, ki je trinitarična občestvo kažejo, da je Trojica pustili svoj pečat na vseh mest. Saint Bonaventure je šel tako daleč, da pravijo, da so ljudje, pred grehom, so lahko videli, kako vsako bitje “, priča, da je Bog tri”. Odsev Trojice je bila tam, da se prizna v naravi “, ko je bila ta knjiga odprta za človeka in naše oči še ni potemnijo” 0,170 Frančiškanski svetnik nas uči, da vsako bitje nosi v sebi posebno trinitaričen strukturo, tako pravi, da je da bi bilo mogoče zlahka razmišlja, če le človeški pogled niso bili tako delna, temno in krhka. Na ta način, pa opozarja, da nas izziv poskuša prebrati realnost v trinitarični ključ.
240.
Božjih oseb so subsistent odnosi, in svet, ki je nastala po božji modela, je spletna odnosov. Pošasti nagibajo k Bogu, in pa, da je primerno, da vsako živo bitje, da se nagibajo k drugim, tako da v vesolju najdemo poljubno število konstante in skrivaj prepletajo re169
Janez Pavel II, kateheze (2 avgust 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2, sklep.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

caymis oo uu hanti qof u gaar ah. Sidaas awgeed, “marka aan la yaab ka fikirin caalamka oo dhan ay waynaanta iyo qurux, waa in aanu ku ammaaneen Trinity oo dhan” .169
239.
Masiixiyiinta, Ilaah rumaysanna waa kan wehelnimada saddexmidnimada mid soo jeedisay in Saddexmidnimada ayaa ka tagay ay ku ganaya on uunka oo dhan. Saint Bonaventure ilaa hadda sida in la yidhaahdo in bani aadamka, dembi ka hor, ay awoodaan si ay u arkaan sida uun kasta oo “ka marag furaa in Ilaah waa saddex” tegey. milicsiga ee Trinity ahaa waxaa in la aqoonsado in nooca “marka buugga in ahaa mid u furan in ay nin oo indhahayaga weli ma noqdaan madoobaan” .170 weli The Franciscan wuxuu na barayaa in uun kasta oo waxbay ushafeeci idanka oo iniinahoodu ku dhex qaab gaar ah saddexmidnimada, si dhab ah in waxaa loo diyaar rabay karaa haddii oo kaliya Laabeen aadanaha ay yihiin kuwo aan sidaas u eexan, madow iyo jilicsan. Sidaas, ayuu farta ku fiiqay noo caqabad ku ah isku dayaya in ay dhab ka akhriyin fure saddexmidnimada.
240.
The Dadka rabaani yihiin xiriirka subsistent, iyo dunida, abuuray sida ay model rabbaaniga ah, waa web ka mid ah xiriirka. Xayawaan u muuqdaan xagga Ilaah, oo haddana waa ku habboon si ay u kasta oo nool in ay u muuqdaan xagga waxyaabo kale, si oo dhan koonkan aynu ka heli kartaa lambarka kasta oo joogto ah iyo re169 qarsoodi ah, Dharkeeda
John Paul II, Catechesis (2 Ogosto 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

Ance con su propia propiedad personal. En consecuencia, “cuando contemplamos con asombro el universo en toda su grandeza y la belleza, debemos alabar a toda la Trinidad” .169
239.
Para los cristianos, la creencia en un Dios que es comunión trinitaria sugiere que la Trinidad ha dejado su huella en toda la creación. San Buenaventura fue tan lejos como para decir que los seres humanos, antes del pecado, pudieron ver cómo cada criatura “da testimonio de que Dios es tres”. El reflejo de la Trinidad estaba allí para ser reconocidos en la naturaleza “cuando ese libro estaba abierto para el hombre y los ojos aún no había oscurecido” .170 El santo franciscano nos enseña que cada criatura lleva en sí una estructura trinitaria específicamente, tan real que que podría contemplarse fácilmente si sólo el mirada humana no fuera tan parcial, oscuro y frágil. De esta manera, se nos señala el desafío de tratar de leer la realidad en clave trinitaria.
240.
Las personas divinas son relaciones subsistentes, y el mundo, creado de acuerdo con el modelo divino, es una red de relaciones. Criaturas tienden hacia Dios, ya su vez es propia de todo ser vivo para tender hacia otras cosas, para que en todo el universo que podemos encontrar cualquier número de constante y re169 secreto entretejido
Juan Pablo II, Catequesis (2 de agosto de 2000), 4: Enseñanzas 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 Concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance kalawan harta pribadi sorangan. Akibatna, “lamun urang ngahuleng mikiran masalah ku heran alam semesta dina sakabéh grandeur sarta keindahan, urang kudu muji sakabeh Trinity” .169
239.
Pikeun Kristen, percanten ka hiji Allah anu aya komuni trinitarian nunjukkeun yén Trinity geus ditinggalkeun tanda na on sagala ciptaan. Saint Bonaventure indit kituna sajauh disebutkeun yen manusa, saméméh dosa, éta bisa ningali kumaha tiap mahluk “testifies yen Tuhan aya tilu”. Pantulan tina Trinity éta aya bisa dipikawanoh di alam “lamun buku anu dibuka pikeun lalaki sarta panon urang sempet henteu acan janten darkened” .170 The santo Franciscan ngajarkeun urang yen unggal mahluk ngasuh dina diri struktur husus Trinitarian, jadi nyata yen eta bisa gampang contemplated lamun mung gaze manusa éta teu jadi parsial, poék jeung rapuh. Ku cara kieu, manehna nunjuk kaluar pikeun urang tangtangan ti nyobian maca realitas dina konci Trinitarian.
240.
The jalma ketuhanan nu Hubungan subsistent, sarta dunya, dijieun numutkeun model ketuhanan, mangrupakeun ramat tina hubungan. Mahluk condong ka arah Alloh, sarta dina gilirannana éta ditangtoskeun pikeun unggal hirup mahluk keur condong ka arah hal séjén, ku kituna sapanjang jagat raya urang tiasa neangan angka salah sahiji konstanta sarta cicingeun interwoven re169
John Paul II, Catechesis (2 Agustus 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

Ance na mali yake binafsi. Kwa sababu hiyo, “wakati sisi kutafakari na ajabu ulimwengu katika ukuu wake wote na uzuri, ni lazima kusifu nzima Trinity” 0.169
239.
Kwa Wakristo, kwa kuamini katika Mungu mmoja ambaye ni utatu ushirika unaonyesha kuwa Trinity ina kushoto alama yake juu ya viumbe wote. Saint Bonaventure alikwenda mbali kama kusema kwamba binadamu, kabla ya dhambi, walikuwa na uwezo wa kuona jinsi kila kiumbe “kumshuhudia kwamba Mungu ni watatu”. mfano wa Utatu Ilikuwa pale kutambuliwa katika asili “wakati kitabu iliyokuwa wazi kwa mtu na macho yetu ilikuwa bado na yatiwe giza” 0.170 mtakatifu Francis inatufundisha kwamba kila kiumbe huzaa yenyewe muundo hasa Utatu, hivyo kweli kwamba inaweza kwa urahisi kudharau ikiwa tu macho ya binadamu na si kiasi, giza na dhaifu. Kwa njia hii, yeye anasema kwetu changamoto ya kujaribu kusoma hali halisi katika ufunguo Umoja.
240.
Watu Mungu ni mahusiano kuwepo, na dunia, iliyoundwa kwa mujibu wa mfano ya Mungu, ni mtandao wa mahusiano. Viumbe huwa kwa Mungu, na kwa upande ni sahihi kila kiumbe hai huwa kuelekea mambo mengine, ili katika ulimwengu tuweze kupata idadi yoyote ya mara kwa mara na kwa siri interwoven re169
John Paul II, Katekesi (2 August 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

liga med sin egen personliga egendom. Följaktligen ”när vi begrundar med förundran universum i all sin prakt och skönhet, vi måste berömma hela Trinity” 0,169
239.
För kristna tro på en Gud som är trinitarian gemenskap tyder på att Trinity har satt sin prägel på hela skapelsen. Saint Bonaventure gick så långt som att säga att människan, före synd, kunde se hur varje varelse ”vittnar om att Gud är tre”. Reflektionen av treenigheten var där för att redovisas i naturen ”när den boken var öppen för människor och våra ögon hade ännu inte blivit förmörkade” 0,170 Den Franciscan helgon lär oss att varje varelse bär i sig ett specifikt trinitarisk struktur, så verklig att det kan lätt övervägs om bara den mänskliga blicken var inte så partiell, mörk och bräcklig. På detta sätt, påpekar han till oss utmaningen att försöka läsa verkligheten i en trinitarisk nyckel.
240.
De gudomliga personer är subsistent relationer, och världen, skapades enligt den gudomliga modellen är en väv av relationer. Varelser tenderar mot Gud, och i sin tur är det lämpligt att varje levande varelse tenderar till andra saker, så att hela universum kan vi hitta ett antal konstant och i hemlighet sammanvävda re169
Johannes Paulus II, katekesundervisning (2 augusti 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 Concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance бо амволи шахсии худ. Аз ин рӯ, .169 «Вақте ки мо бо тааҷҷуб намеандешанд коинот дар тамоми Бузургворӣ ва зебоии он, мо бояд аз тамоми Сегона ҳамду сано”
239.
Барои масеҳиёни, имон дар як Худо, ки саломатӣ trinitarian аст, нишон медиҳад, ки ба Сегона тамға он ба тамоми махлуқоти тарк кардааст. Saint Bonaventure, то ҳадде ки ба мегӯянд, ки инсон, пеш аз гуноҳ, қодир аст, ки чӣ тавр ҳар як офаридаи «шаҳодат медиҳад, ки Худо ба се аст» шуда буданд. Дар инъикоси Сегона буд, то дар табиат эътироф карда мешавад », вақте ки китоби ба касе кушода шуд ва дар назари мо боз нашуда буд, хира мегардад» .170 Дар муқаддас Franciscan ба мо таълим медиҳад, ки ҳар ҷунбандае ба зимма дорад, дар худи сохтори махсусан Trinitarian, то воқеӣ, ки ба онро метавон ба осонӣ contemplated агар бипушанд инсон буданд, қисман, торик ва нозук аст. Бо ин роҳ, ӯ қайд кард, ки ба мо мушкилоти кӯшиш ба хондани воқеият дар як калиди Trinitarian.
240.
Дар Шахсоне илоҳӣ муносибатҳои subsistent ҳастанд, ва ҷаҳон набуда мутобиқи модели илоҳӣ, як веб-муносибатҳо мебошад. Махлуқоти ба сӯи Худо майл, ва дар навбати худ онро дуруст аст, ки ба ҳар як зиндагии будан ба сўи чизҳои дигар майл, ба тавре ки дар тамоми олам, мо метавонем ягон шумораи доимӣ ва re169 пинҳонӣ interwoven ёфт
Юҳанно Павлус II, Catechesis (2 августи соли 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. де Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

தனது சொந்த சொத்து கொண்டு Ance. இதன் விளைவாக, .169 “ஆச்சர்யம் அனைத்து அதன் ஆடம்பரம் மற்றும் அழகு பிரபஞ்சம் நாம் தியானிக்கும் போது, நாங்கள் முழு டிரினிட்டி பாராட்டும் வேண்டும்”
239.
கிரிஸ்துவர் பொறுத்தவரை, திரித்துவ ஒற்றுமை யார் ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை டிரினிட்டி அனைத்து உருவாக்கம் அதன் குறி விட்டு போய் விட்டார் என்று அறிவுறுத்துகிறது. செயிண்ட் போனாவென்சர் இதுவரை மனிதர்களின் பாவம் முன், எப்படி ஒவ்வொரு உயிரினம் “கடவுள் மூன்று என்று உறுதியாகக் கூறும்” பார்க்க முடிந்தது சொல்ல அளவுக்கு சென்று விட்டார். டிரினிட்டி பிரதிபலிப்பு இயற்கையில் அங்கு அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டிய செய்யப்பட்டது “என புத்தகம் மனிதன் திறந்த இருந்தது மற்றும் எங்கள் கண்கள் இன்னும் இருட்டில் ஆக போது” .170 பிரான்சிஸ்கன் துறவி ஒவ்வொரு உயிரினம் எனவே உண்மையான, தானாகவே ஒரு குறிப்பாக திரித்துவ அமைப்பு சுமந்திருக்கும் எங்களுக்கு கற்பிக்கிறது மட்டுமே மனித பார்வையின் அதனால் பகுதி, இருண்ட மற்றும் பலவீனமான இல்லையென்றால், அது உடனடியாக சிந்தித்தார் முடியும். இந்த வழியில், அவர் ஒரு திரித்துவ முக்கிய உண்மைப் படிக்க முயற்சிப்பது மிகவும் சவாலான நமக்கு சுட்டிக் காட்டுகிறார்.
240.
தெய்வீக நபர்கள் பிழைக்கிற உறவுகள், மற்றும் உலக தெய்வீக மாதிரி படி உருவாக்கப்பட்ட, உறவுகள் ஒரு இணையத்தில் இருக்கும். உயிரினங்களில் இறைவனை நோக்கி முனைகின்றன, பதிலுக்கு அது, மற்ற விஷயங்களை நோக்கி முனைகின்றன என்ற ஒவ்வொரு வாழ்க்கை முறையான எனவே அண்டம் முழுவதும் நாங்கள் நிலையான எந்த எண் இரகசியமாக உள்பிணைக்கப்பட்டதாய் re169 கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று
இரண்டாம் ஜான் பால், catechesis (2 ஆகஸ்ட் 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. டி Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

үз шәхси милек белән ance. Нәтиҗәдә, .169 “без гаҗәпләнәсе белән аның барлык бөеклеге һәм матур Галәмнең уйлаганда, без бөтен Троица мактарга тиеш”
239.
Мәсихчеләр өчен, Троица фарны булган Аллаһыга иман Троица барлык булдыру буенча аның эз калдырды, дип әйтеп була. Санкт Галифакс ерак дип кешеме, гөнаһ элек ничек һәр зат «Аллаһы өч булуын дәлилли” күреп ала дип санаган китте. “Китап кешегә ачык булган, һәм безнең күз әле каралыр түгел иде” .170 Бу Franciscan сүзле һәр җан шулкадәр чын дип, үзе бер махсус Trinitarian структурасы бирәләр дип өйрәтә Троица чагылышы, табигатьнең бар танып була иде йалныз инсан йомсыннар шулай аермый, караңгы һәм көчсез түгел иде, әгәр бу асанлыгла уйлана ала. Шулай итеп, ул безнең өчен Trinitarian ачкычы чынбарлык укырга тырыша авыр ассызыклый.
240.
Аллаһы шяхсляр каим мөнәсәбәтләр, һәм шарындагы, Аллаһы моделе буенча халык, мөнәсәбәтләрне веб тора. Затлар хас, һәм үз чиратында ул Галәмдә без даими санын һәм яшерен үреп re169 таба ала, башка нәрсәләр хас белән щяр яшәү дөрес
Иоанн Павел II, Catechesis (2 август 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

తన సొంత వ్యక్తిగత ఆస్తిని ance. తత్ఫలితంగా, .169 “మేము వండర్ ఆలోచించు ఉన్నప్పుడు అన్ని దాని గొప్పతనాన్ని మరియు అందం లో విశ్వం, మేము మొత్తం ట్రినిటీ స్తుతి ఉండాలి”
239.
క్రైస్తవులు, త్రిమూర్తి తత్వము రాకపోకలు ఉంది ఎవరు ఒకటి దేవుడిని నమ్మే ట్రినిటీ అన్ని సృష్టి తన గుర్తును వదిలింది సూచిస్తుంది. సెయింట్ Bonaventure మానవులు, పాపం ముందు, ఎలా ప్రతి జీవి “దేవుని మూడు అని చెప్పాడు” చూడండి సాధించారు చెప్పటానికి చాలా దూరం వెళ్లాను. “ఆ పుస్తకం మనిషికి ఓపెన్ మరియు మా కళ్ళు ఇంకా చీకటి ప్రాచుర్యం పొందలేదు ఉన్నప్పుడు” .170 ఫ్రాన్సిస్కాన్ సన్యాసి ప్రతి జీవి, ఒక ప్రత్యేకంగా త్రిమూర్తులను నిర్మాణం లోనే కలిగి కాబట్టి నిజమైన మనకు బోధిస్తోంది ట్రినిటీ యొక్క ప్రతిబింబం ప్రకృతిలో అక్కడ గుర్తింపు ఉంది మాత్రమే మానవ చూపులు కాబట్టి పాక్షిక, కృష్ణ మరియు పెళుసుగా ఒకవేళ తక్షణము ఉద్దేశించినవన్నీ కాలేదు. ఈ విధంగా, అతను ఒక త్రిమూర్తి కీ రియాలిటీ చదవడానికి ప్రయత్నించడంలో యొక్క సవాలు మాకు ఎత్తి చూపాడు.
240.
దైవ పర్సన్స్ subsistent సంబంధాలు ఉన్నాయి, మరియు ప్రపంచంలో దివ్య నమూనా ప్రకారం రూపొందించినవారు, సంబంధాలు ఒక వెబ్ మాత్రమే. క్రీచర్స్ దేవుని వైపు ఉంటాయి, మరియు క్రమంగా అది ఇతర విషయాలు వైపు తీర్చుకునే ఉండటం ప్రతి దేశం సరైన ఉంది కాబట్టి విశ్వం అంతా మేము, స్థిరమైన ఎన్ని రహస్యంగా ఒకటి అల్లుకుని re169 వెదుక్కోవచ్చు
జాన్ పాల్ II, Catechesis (2 ఆగస్టు 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. డి మైస్ట్. ట్రినిటీ, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance กับคุณสมบัติส่วนตัวของเขาเอง ดังนั้น“เมื่อเราพิจารณาด้วยความสงสัยจักรวาลในทุกความยิ่งใหญ่และความงามของมันที่เราจะต้องได้รับการยกย่องทั้งทรินิตี้” .169
239
สำหรับคริสเตียนเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวที่เป็นร่วมตรินิแดดแสดงให้เห็นว่าทรินิตี้ได้ทิ้งร่องรอยในการสร้างทั้งหมด เซนต์ Bonaventure ไปไกลเท่าที่จะบอกว่ามนุษย์ก่อนบาปก็สามารถที่จะดูว่าแต่ละสิ่งมีชีวิต“เป็นพยานว่าพระเจ้าทรงเป็นสาม” ภาพสะท้อนของทรินิตี้อยู่ที่นั่นได้รับการยอมรับในธรรมชาติ“เมื่อหนังสือที่เปิดให้ชายและตาของเรายังไม่ได้กลายเป็นที่มืด” .170 ฟรานซิสนักบุญสอนเราว่าสัตว์แต่ละหมีในตัวเองโครงสร้างตรินิแดดเฉพาะดังนั้นจริงที่ มันอาจจะไตร่ตรองอย่างง่ายดายถ้าเพียงสายตามนุษย์ไม่เป็นเช่นนั้นบางส่วนที่มืดและเปราะบาง ด้วยวิธีนี้เขาชี้ออกมาให้เราท้าทายของการพยายามที่จะอ่านในความเป็นจริงคีย์ตรินิแดด
240
บุคคลที่พระเจ้ามีความสัมพันธ์ยังชีพและโลกที่สร้างขึ้นตามแบบจำลองของพระเจ้าเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ สิ่งมีชีวิตที่มีแนวโน้มต่อพระเจ้าและในทางกลับกันมันเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตเป็นไปมีแนวโน้มต่อสิ่งอื่น ๆ ทุกคนเพื่อให้ทั่วทั้งจักรวาลที่เราสามารถหาหมายเลขใด ๆ ของอย่างต่อเนื่องและ re169 ผสมผสานกันอย่างลับๆ
จอห์นปอลที่สองสอนคำสอน (2 สิงหาคม 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112
170 Quaest Disp เด Myst Trinitatis, 1, 2 concl

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

kendi kişisel mülkü ile ance. Sonuç olarak, 0,169 “Biz merakla tüm ihtişam ve güzellik evreni düşünmek zaman, bütün Trinity övgü gerekir”
239.
Hıristiyanlar için, üçleme cemaat olan tek Tanrı’ya inanan Trinity tüm yaratılış damgasını vuran açtığına işaret ediyor. Saint Bonaventure bugüne kadar o insanın, günah önce nasıl her yaratık “Tanrı üçtür olduğunu kamtlamaktadır” görebildik söylemek için gitti. “O kitap adama açıktı ve gözlerimiz henüz karanlık hale olmasaydı ne zaman” 0,170 Fransisken aziz her yaratık çok gerçekçi olduğunu, kendi içinde özel olarak Teslis yapısını taşıyan bu bize öğretir Trinity yansıma doğada var tanınması oldu sadece insan bakış çok kısmi, karanlık ve kırılgan değildi eğer kolaylıkla tasarlanabilir olabilir. Bu şekilde, onun bizim için bir Trinitarian anahtarında gerçekliği okumaya çalışıyorum meydan işaret ediyor.
240.
ilahi kişiler sürdüren ilişkiler ve dünya ilahi modeline göre oluşturulan ilişkilerin bir ağdır. Canlılar Allah’a karşı eğilimi ve buna o kadar evrende herhangi sabit sayısını ve gizlice içe re169 bulabilmesi, diğer şeyler doğru eğilimi olan her yaşam uygun olduğunu
John Paul II, Catechesis (2 Ağustos 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Gör. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

öz şahsy emlägiň bilen tans. Netijede, .169 “Biz alamat bilen ähli ihtişam we gözelligi evren oýa batmak bolsa, bütin Trinity öwgi gerek”
239.
Mesihileriň üçin, üçbirlik köpçülik bolan bir Hudaýa ynanmazlyk Trinity ähli döretmek boýunça öz belgilerini ugrady bolandygyny görkezýär. Saint Bonaventure wagta bolan ynsan, günäsi öň nähili her mahluk “Hudaı üç bolandygyny şaýatlyk” görmek mümkin aýdýarlar üçin gitdi. “Kitaby adamyna açyk we gözümizi heniz garaňky bolmaň bolandan soň” .170 Franciscan mukaddes her jandaryň şeýle hakyky welin, özi bir, hususan Trinitarian saýlaň ulanýan öwredýär Üçbirlik şöhlelendirmek tebigaty ýerde ykrar boldy diňe adam gaze şeýle bir bölegi, garaňky we gowşak bolmadyk bolsa ol aňsatlyk tefekkür bolup biler. Bu ýagdaýda, ol biziň üçin Trinitarian açary in hakykaty okamak synanyşykda kynçylygy çekýär.
240.
Allanyň adamlar subsistent gatnaşyklarynyň we dünýä, ylahy modeline görä ýaradylandygyny, gatnaşyklar web. Jandarlar Hudaýyň dogry edýärler we öz gezeginde bu çenli älem tutuş islendik gaty sanyny we gizlinlikde içe re169 tapyp bilýändigini, beýleki zatlar dogry eğilimi üçin bolup her ýaşaýyş üçin degişli bolan
Jon Paul II, Catechesis (2 awgust 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ANCE зі своїм особистим майном. Отже, «коли ми споглядаємо з подивом всесвіту у всій своїй величі і красі, ми повинні похвалити всю трійцю» .169
239.
Для християн, віра в єдиного Бога, який тринітаріїв причастя передбачає, що Трійця залишила свій відбиток на все творіння. Святий Бонавентура зайшов так далеко, щоб сказати, що людські істоти, до гріхопадіння, були в змозі бачити, як кожна істота «свідчить, що Бог є три». Відображення Трійці було там, щоб бути визнаним в природі «коли ця книга була відкрита для людини, і наші очі ще не стали потемніли» 0,170 францісканських святий вчать, що кожна істота несе в собі специфічно тринітарну структуру, настільки реальне, що вона може бути легко розглядається, якщо тільки людський погляд не настільки часткові, темно і тендітні. Таким чином, він вказує нам виклик, намагаючись прочитати реальність в тринітарній ключі.
240.
Божественні Особи subsistent відносини, і світ, створений відповідно до божественної моделі, є веб-відносин. Істоти мають тенденцію до Бога, і в своєї черги, це властиво всім живі істотами, щоб мати тенденцію до інших речей, так що у Всесвіті ми можемо знайти будь-яке число постійних і таємно переплітаються re169
Іоанн Павло II, катехизація (2 серпня 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. де-Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ان کی اپنی ذاتی جائیداد کے ساتھ ance. چنانچہ .169 “ہم حیرت سے اس کی تمام عظمت اور خوبصورتی میں کائنات پر غور کرتے ہیں، ہم پوری تثلیث کی تعریف کرنا ضروری ہے”
239.
عیسائیوں کے لئے، ایک خدا تثلیث کمیونین ہے جو میں مومن چلتا ہے کہ تثلیث تمام مخلوق پر اس کے نشان چھوڑ دیا ہے. سینٹ بونا وینچر اب تک کے طور پر کہتے ہیں کہ انسان گناہ سے پہلے، کہ کس طرح ہر ایک مخلوق “گواہی دیتا ہے خدا تین میں ہے کہ” دیکھ پاتے گئے. “یہ کتاب انسان کے لیے کھلا تھا اور ہماری آنکھوں کو ابھی تک انقیرا بن نہیں کیا تھا جب” .170 فرانسسکن سینٹ ہر مخلوق تو اصلی ہے، ایک خاص طور پر تثلیث کے ڈھانچے میں ہی دیتا ہے کہ ہمیں سکھاتا تثلیث کی عکاسی نوعیت میں نے تسلیم کیا جانا تھا صرف انسانی نظریں تاکہ جزوی، اندھیرے اور نازک نہیں تھے تو یہ آسانی سے غور کیا جا سکتا ہے. اس طرح میں، وہ ایک تثلیث کلید میں حقیقت کو پڑھنے کے لئے کی کوشش کر کے چیلنج ہم پر بتاتے ہیں.
240.
الہی ہستیوں subsistent تعلقات ہیں، اور دنیا، الہی ماڈل کے مطابق پیدا، رشتے کی ایک ویب ہے. مخلوق خدا کی طرف رجوع کیا اور بدلے میں اسے دوسری چیزوں کی طرف رجوع کرنے کے لئے کیا جا رہا ہے ہر زندہ کرنے کے لئے مناسب ہے تاکہ کائنات بھر میں ہم مسلسل کی کسی بھی تعداد ہے اور خفیہ اطلس re169 تلاش کر سکتے ہیں
جان پال II، پر Catechesis (2 اگست 2000)، 4: Insegnamenti 23/2 (2000)، 112.
170 Quaest. Disp. ڈی Myst کی. Trinitatis، 1، 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ئۆز شەخسىي مال بىلەن ance. نەتىجىدە, .169 «بىز ھەيران بىلەن بارلىق پارلاق ۋە گۈزەل كائىنات ойлимақ چاغدا, بىز پۈتۈن ئۈچ ئىلاھ بىر گەۋدە ھەمدۇسانا كېرەك»
239.
خىرىستىيانلار ئۈچۈن, trinitarian алақә بىر خۇداغا ئېتىقاد ئۈچ ئىلاھ بىر گەۋدە, پۈتۈن ئىنسانلارغا ئۆز بەلگىسى چىقىپ كەتتى, دەپ بېرىدۇ. Saint Bonaventure ھازىرغىچە دەپ ئىنسان, گۇناھ بۇرۇن قانداق ھەر яратма «خۇدا ئۈچ ئىكەنلىكىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرىدۇ» كۆرەلەيدۇ ئىدى دەيدۇ دەپ بېرىپ. «بۇ كىتاب كىشىنىڭ ئوچۇق بولۇپ, بىزنىڭ كۆزلىرى تېخى قاراڭغۇلىشىپ بولمىدى كېيىن« .170 Franciscan муқәддәс ھەر яратма ھەقىقى دەپ, ئۆزى بىر مەخسۇس Trinitarian قۇرۇلمىسى ئۈستىگە بىزگە تەلىم ئۈچ ئىلاھ بىر گەۋدە ئىپادىسى تەبىئەتتە بار مۇئەييەنلەشتۈرۈش ئىدى پەقەت ئىنسان gaze شۇڭا قىسمەن, قاراڭغۇ ۋە ئاجىز ئەمەس ئىدى, ئەگەر ئۇ قۇتۇب contemplated مۇمكىن. بۇ يولدا, ئۇ بىزگە بىر Trinitarian ئاچقۇچ ئەمەلىيەتنى ئوقۇش تىرىشىۋاتقان خىرىسقا كۆرسەتتى.
240.
ئىلاھى كىشىلەر subsistent مۇناسىۋىتى بار, دۇنيا, ئىلاھى ئەندىزىسى بويىچە ياراتقان, مۇناسىۋەت تور بولۇپ. مەخلۇقنىڭ خۇدانىڭ قاراپ يۈزلەندى, ۋە ئەكسىچە شۇنداق ئالەمنىڭ پۈتۈن بىز ھەرقانداق تۇراقلىقى سانى ۋە يوشۇرۇن interwoven re169 تاپالايدۇ, باشقا ئىشلارنى قاراپ يۈزلەندى ئۈچۈن بولۇش ھەر تۇرمۇش مۇۋاپىق بولۇپ
John Paul II, Catechesis (2-ئاۋغۇست 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis 1 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

o’z shaxsiy mol-mulk asosida amalga oshirilishi lozim. Binobarin, .169 “Biz hayrat bilan barcha uning shon va go’zallik bilan koinotni tafakkur, biz butun Uch Birlikni maqtamoqchi”
239.
Masihiylar uchun, Trinitarian umumiylik bir Xudoga ishonaman Trinity barcha yaratish ustida iz qoldirib, deb taklif qiladi. Sankt-Bonaventure hozirgacha inson zoti, gunoh oldin, qanday, har jonzot “Xudo uchta guvohlik berishicha,” ko’rish uchun ega bo’ldi deyish sifatida ketdi. “Deb kitob insonga ochiq edi va bizning ko’zlari hali qorong’u emas edi qachon” .170 Fransiskan avliyo har jonzot shunday real deb, o’zi bir o’ziga xos Trinitarian tuzilishini atalgan deb o’rgatadi Trinity aks tabiatda bor e’tirof kerak edi faqat inson nigohi shunday qisman qora mo’rt emas edi agar tez o’ylay mumkin. Shu tarzda, u bizga bir Trinitarian kaliti haqiqatni o’qib harakat ostiga ishora.
240.
ilohiy shaxslar boqiy munosabatlar bor, va jahon, ilohiy modelga ko’ra yaratilgan, munosabatlar veb hisoblanadi. Jonivorlari Xudo tomon moyil, va o’z navbatida shunday koinotning bo’ylab biz har qanday konstanta sonini va yashirin ichki re169 topish mumkin, boshqa narsalar tomon moyil bo’lish, har bir hayot uchun to’g’ri bo’ladi
Jon Paul II, Catechesis (2 Avgust 2000) 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance với tài sản cá nhân của riêng mình. Do đó, “khi chúng ta chiêm nghiệm với kỳ quan vũ trụ trong tất cả hùng vĩ và vẻ đẹp của nó, chúng ta phải ca ngợi toàn bộ Trinity” 0,169
239.
Đối với Kitô hữu, tin vào một Thiên Chúa là người hiệp thông Ba Ngôi cho thấy rằng Thiên Chúa Ba Ngôi đã để lại dấu ấn của mình trên mọi tạo vật. Saint Bonaventure đã đi xa như vậy để nói rằng con người, trước khi phạm tội, đã có thể xem như thế nào mỗi sinh vật “làm chứng rằng Thiên Chúa là ba”. Sự phản ánh của Thiên Chúa Ba Ngôi đã ở đó để được công nhận trong tự nhiên “khi cuốn sách đã được mở cho con người và đôi mắt của chúng ta vẫn chưa trở nên tối tăm” 0,170 Các thánh Phanxicô dạy chúng ta rằng mỗi sinh vật mang trong mình một cấu trúc đặc biệt Ba Ngôi, vì vậy thực sự mà nó có thể được dễ dàng chiêm ngưỡng nếu chỉ nhìn con người là không quá một phần, tối và mong manh. Bằng cách này, ông chỉ ra cho chúng ta những thách thức trong việc cố gắng để đọc thực tế trong một chìa khóa Ba Ngôi.
240.
Các Ngôi Thiên Chúa là quan hệ vừa đủ sống, và thế giới, tạo ra theo mô hình của Thiên Chúa, là một mạng lưới các mối quan hệ. Sinh vật có xu hướng hướng về Thiên Chúa, và đến lượt nó là thích hợp cho tất cả chúng sanh nào để có xu hướng đối với những thứ khác, vì vậy mà trong khắp vũ trụ chúng ta có thể tìm thấy bất kỳ số lượng liên tục và re169 bí mật đan xen
Gioan Phaolô II, dạy giáo lý (02 tháng tám năm 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

iad gyda ei eiddo personol ei hun. O ganlyniad, “pan fyddwn yn ystyried gyda rhyfeddod y bydysawd yn ei holl fawredd a harddwch, rydym yn rhaid i ganmol y Drindod cyfan” .169
239.
I Gristnogion, gan gredu mewn un Duw sy’n gymundeb trinitarian awgrymu bod y Drindod wedi gadael ei ôl ar yr holl greadigaeth. Aeth Saint Bonaventure mor bell â dweud bod bodau dynol, cyn bechod, yn gallu gweld sut y mae pob creadur “tystio fod Duw yn dri”. Mae adlewyrchiad o’r Drindod oedd yno i gael ei gydnabod mewn natur “pan y llyfr yn agored i ddyn ac nid yw ein lygaid wedi dod dywyll eto” 0.170 Mae’r sant Ffransisgaidd yn ein dysgu bod pob creadur yn dwyn ynddo’i hun strwythur penodol Trindodaidd, felly gwirioneddol y gellid ei ystyriwyd yn hawdd os nad yn unig y syllu dynol mor rhannol, tywyll a bregus. Yn y modd hwn, mae’n nodi i ni yr her o geisio darllen realiti mewn cywair Drindodaidd.
240.
Mae’r Personau dwyfol yw cysylltiadau subsistent, ac yn y byd, a grëwyd yn ôl y model dwyfol, yn y we o gysylltiadau. Creaduriaid tueddu at Dduw, ac yn ei dro, mae’n briodol i bob byw yn tueddu tuag at bethau eraill, fel bod trwy gydol y bydysawd gallwn ddod o hyd i unrhyw nifer o gyson a re169 plethu gyfrinachol
John Paul II chateceiddio (2 mis Awst 2000) 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ulo ne impahla yakhe zobuqu. Ngenxa yoko, “xa sicinga ngokumangala kwendawo yonke okumangalisayo nobuhle, simele simdumise yonke Emnye” .169
239.
Ngokuba ngamaKristu, ukukholelwa kuThixo omnye lowo umthendeleko emnye lubonisa ukuba Emnye ushiye uphawu yayo yonke indalo. Saint Bonaventure wada ukuba bathi abantu, phambi kokuba isono, bakwazi ukubona indlela indalo nganye “iyangqina ukuba uThixo abathathu”. Nokubengezela Emnye kwakukho ukuba ingqalelo indalo “xa loo ncwadi ivulekileyo emntwini kuba nkqu bona babengakholwa mnyama amehlo ethu” .170 saint Franciscan isifundisa ukuba isidalwa ngasinye unezibizo isakhiwo ngokukodwa Emnye ngokwayo, ukuze kakhulu kangangokuba ukuba kube lula kuchaziwe ukuba nje kuphela yabantu wondela baba buso kunjalo, emnyama kunye ethe. Ngale ndlela, uveza kuthi nomngeni ukuzama ukufunda yingxaki tshisa ibunzi kuwo isitshixo Emnye.
240.
Abantu kaThixo ubudlelwane subsistent, yaye ihlabathi, wadalwa ngokwale ndlela ehlaziyiweyo yolwabiwo kaThixo, i web zobudlelwane. Izidalwa bavame kuThixo, yaye ke kufanelekile ukuba ophilayo zonke ekubeni ukuba ayilime malunga kwezinye izinto, ukuze iphela singafumana naliphi na inani rhoqo kunye re169 zimanyene ngasese
John Paul II, Catechesis (2 Agasti 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

אַנסע מיט זיין אייגן פּערזענלעך פאַרמאָג. דעריבער, “ווען מיר באַטראַכטן מיט ווונדער די אַלוועלט אין אַלע זייַן גראַנדור און שיינקייט, מיר מוזן לויבן די גאנצע טריניטי” 0.169
239.
פֿאַר קריסטן, גלויביק אין איין גאָט וואס איז טריניטאַריאַן קאַמיוניאַן סאַגדזשעסץ אַז דער טריניטי האט לינק זייַן ציל אויף אַלע שאַפונג. הייליקער באָנאַווענטורע געגאנגען אַזוי ווייַט ווי צו זאָגן אַז מענטש ביינגז, איידער זינד, זענען ביכולת צו זען ווי יעדער באַשעפעניש “זאגט עדות אַז גאָט איז דרייַ”. די אָפּשפּיגלונג פון דער טריניטי איז געווען דאָרט צו זייַן אנערקענט אין נאַטור “ווען אַז בוך איז געווען אָפֿן צו מענטש און אונדזער אויגן האט נישט נאָך ווערן דאַרקענעד” 0.170 די פראַנסיסקאַן הייליקער לערנט אונדז אַז יעדער באַשעפעניש טראגט אין זיך אַ ספּעסיפיקאַללי טריניטאַריאַן סטרוקטור, אַזוי פאַקטיש אַז עס קען זיין גרינג באַטראַכט אויב נאָר דער מענטש אָנקוקן זענען נישט אַזוי פּאַרטיייש, טונקל און שוואַך. אין דעם וועג, ער ווייזט אויס צו אונדז דער אַרויסרופן פון טריינג צו לייענען פאַקט אין אַ טריניטאַריאַן שליסל.
240.
די געטלעך פּערסאָנס זענען סובסיסטענט באַציונגען, און די וועלט, געשאַפֿן לויט צו די געטלעך מאָדעל, איז אַ וועב פון באציונגען. קרעאַטורעס טענד צו גאָט, און אין קער עס איז געהעריק צו יעדער לעבעדיק ווייל צו טענד צו אנדערע זאכן, אַזוי אַז איבער די אַלוועלט מיר קענען געפינען קיין נומער פון קעסיידערדיק און בעסאָד ינטערוואָווואַן רע169
יוחנן Paul וו, קאַטעטשעסיס (2 אויגוסט 2000), 4: ינסעגנאַמענטי 23/2 (2000), 112.
170 קוואַעסט. דיספּ. די מיסט. טריניטאַטיס, 1, 2 קאָנקל.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ance pẹlu ara rẹ ara ẹni ini. Nitori naa, “nigba ti a ba ronú pẹlu iyanu Agbaye ni gbogbo awọn oniwe giga ati ẹwa, a gbọdọ yìn gbogbo Trinity” .169
239.
Fun kristeni, onigbagbọ ninu ọkan Ọlọrun ti o jẹ trinitarian communion ni imọran wipe awọn Trinity ti osi awọn oniwe-ami lori gbogbo ẹda. Saint Bonaventure lọ bẹ jina bi lati so pe enia, ṣaaju ki ẹṣẹ, wà anfani lati ri bi kọọkan eda “jẹrìí pé Ọlọrun jẹ mẹta.” The otito ti awọn Trinity wà nibẹ lati wa ni mọ ni iseda “nigbati ti iwe wà ni sisi si eniyan ati ki o wa oju ti ko sibẹsibẹ di ṣókùnkùn” .170 awọn Franciscan mimo kọ wa wipe kọọkan eda jiya ninu ara a pataki Trinitarian be, ki gidi ti o le wa ni imurasilẹ contemplated ti o ba nikan awọn eniyan nilẹ wà ko bẹ apa kan, dudu ati ẹlẹgẹ. Ni ọna yi, o ojuami jade si wa awọn ipenija ti gbiyanju lati ka otito ni a Trinitarian bọtini.
240.
Ibawi Eniyan ni o wa subsistent ajosepo, ati awọn aye, da ni ibamu si awọn Ibawi awoṣe, ni a ayelujara ti ibasepo. Ẹdá ṣọ ọna Ọlọrun, ati ni Tan o jẹ dara si gbogbo alãye jije to ṣọ ọna awọn ohun miiran, ki jakejado awọn Agbaye ti a le ri eyikeyi nọmba ti ibakan ati ki o ni ikoko interwoven re169
John Paul II, Catechesis (2 August 2000), 4 Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

assigurazzjoni mal-proprjetà personali tiegħu stess. Konsegwentement, “meta aħna jikkontempla mal wonder l-univers kollha grandeur tagħha u sbuħija, irridu tifħir-Trinità sħiħ” .169
239.
Għall-Insara, jemmen f’Alla wieħed li huwa komunjoni Trinitarian jissuġġerixxi li l-Trinità ħalla marka tagħha fuq il-ħolqien kollu. Qaddis Bonaventure marru safejn ngħid li bnedmin, qabel dnub, kien kapaċi li tara kif kull kreatura “jixhed li Alla hija tliet”. Ir-riflessjoni tat-Trinità kien hemm biex jiġu rikonoxxuti natura “meta dak il-ktieb kienet miftuħa għall-bniedem u l-għajnejn tagħna kienu għadhom ma jsiru mudlama” 0.170 Il-qaddis Franġiskani tgħallimna li kull kreatura jkollu fih innifsu struttura speċifikament Trinitarian, hekk reali li din tista ‘tiġi faċilment ikkontemplat jekk biss il-gaze bniedem ma kinux daqshekk parzjali, skur u fraġli. B’dan il-mod, huwa jinnota lilna l-isfida ta ‘tipprova taqra realtà fi ewlenin Trinitarja.
240.
Persuni divina huma relazzjonijiet subsistent, u d-dinja, maħluqa skond il-mudell divina, huwa web ta ‘relazzjonijiet. Kreaturi tendenza lejn Alla, u min-naħa huwa xieraq li kull ħliqa ħajja li għandhom tendenza lejn affarijiet oħra, b’tali mod li matul l-univers nistgħu nsibu xi numru ta ‘kostanti u re169 segretament minsuġa
Ġwanni Pawlu II, Katekeżi (2 Awissu, 2000), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112.
170 Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 Konkl.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.