ARTICOLO 2IL CAMMINO DELLA PREGHIERA1201 2663 Nell

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

ARTICOLO 2
IL CAMMINO DELLA PREGHIERA
1201 2663 Nella tradizione vivente della preghiera, ogni Chiesa si propone di
i suoi fedeli, secondo la sua storica, e contesto culturale sociale,
lingua per la preghiera: le parole, le melodie, i gesti, iconografia. Il
Magistero della Church15 ha il compito di discernere la fedeltà
di questi cammini di preghiera alla tradizione della fede apostolica; è per
pastori e dei catechisti spiegarne il significato, sempre in relazione
a Gesù Cristo.
La preghiera al Padre
2664 Non c’è altro modo di preghiera cristiana di Cristo.
Se la nostra preghiera è comunale o personale, vocale o interiore,
2780 ha accesso al Padre soltanto se preghiamo “nel nome” di Gesù. Il
sacra umanità di Gesù è quindi il modo con cui la Santa
Spirito ci insegna a pregare Dio nostro Padre.
Preghiera a Gesù
2665 La preghiera della Chiesa, nutrita dalla Parola di Dio
e la celebrazione della liturgia, ci insegna a pregare il Signore
451 Jesus. Anche se la sua preghiera è rivolta soprattutto al Padre,
esso include in tutte le tradizioni liturgiche forme di preghiera rivolte
a Cristo. Alcuni salmi, dato il loro utilizzo nella Preghiera del
Chiesa, e il luogo del Nuovo Testamento sulle nostre labbra ed incidere in
I nostri cuori la preghiera a Cristo sotto forma di invocazioni: Figlio di Dio,
Parola di Dio, Signore, Salvatore, Agnello di Dio, Re, Figlio diletto, Son
della Vergine, buon Pastore, la nostra vita, la nostra luce, la nostra speranza, la nostra
Resurrezione, amico degli uomini. . . .
2666 Ma il nome che comprende tutto è quello che
432 il Figlio di Dio riceve nell’incarnazione: GESU ‘. Il nome divino
non possono essere parlata da labbra umane, ma assumendo la nostra umanità
La Parola di Dio lo consegna a noi e noi possiamo invocarlo: “Gesù”
“YHWH salva” 16 Il nome “Gesù” contiene tutto: Dio e l’uomo e
435 l’intera Economia della creazione e della salvezza. A PREGARE “Gesù” è quello di
lo invocare e di chiamarlo in noi. Il suo nome è l’unico che
contiene la Presenza che esso significa. Gesù è il Risorto, e
15 Cfr DV 10.
16 Cfr Es 3,14; 33: 19-23; Mt 1,21.

https://amzn.to/2G4Zik6
——-

ARTICLE 2
THE WAY OF PRAYER
1201 2663 In the living tradition of prayer, each Church proposes to
its faithful, according to its historic, social, and cultural context, a
language for prayer: words, melodies, gestures, iconography. The
Magisterium of the Church15 has the task of discerning the fidelity
of these ways of praying to the tradition of apostolic faith; it is for
pastors and catechists to explain their meaning, always in relation
to Jesus Christ.
Prayer to the Father
2664 There is no other way of Christian prayer than Christ.
Whether our prayer is communal or personal, vocal or interior, it
2780 has access to the Father only if we pray “in the name” of Jesus. The
sacred humanity of Jesus is therefore the way by which the Holy
Spirit teaches us to pray to God our Father.
Prayer to Jesus
2665 The prayer of the Church, nourished by the Word of God
and the celebration of the liturgy, teaches us to pray to the Lord
451 Jesus. Even though her prayer is addressed above all to the Father,
it includes in all the liturgical traditions forms of prayer addressed
to Christ. Certain psalms, given their use in the Prayer of the
Church, and the New Testament place on our lips and engrave in
our hearts prayer to Christ in the form of invocations: Son of God,
Word of God, Lord, Savior, Lamb of God, King, Beloved Son, Son
of the Virgin, Good Shepherd, our Life, our Light, our Hope, our
Resurrection, Friend of mankind . . . .
2666 But the one name that contains everything is the one that
432 the Son of God received in his incarnation: JESUS. The divine name
may not be spoken by human lips, but by assuming our humanity
The Word of God hands it over to us and we can invoke it: “Jesus,”
“YHWH saves.”16 The name “Jesus” contains all: God and man and
435 the whole economy of creation and salvation. To pray “Jesus” is to
invoke him and to call him within us. His name is the only one that
contains the presence it signifies. Jesus is the Risen One, and
15 Cf. DV 10.
16 Cf. Ex 3:14; 33:19-23; Mt 1:21.

https://amzn.to/2G4Zik6
——-

ISIHLOKO 2
NGENDLELA UMTHANDAZO
1201 2663 Ngo isiko eziphilayo womthandazo, iSonto ngamunye uhlongoza
yakhona ethembekile, ngokuvumelana mlando, ezenhlalo, nokuqukethwe kwezamasiko, a
ulimi mthandazo: amazwi, imiculo, ukuthinta, iconography. I
Magisterium we Church15 inomthwalo eyiqonda ukwethembeka
lezi zindlela wokuthandaza isiko ukholo yabaphostoli; kungenxa
abefundisi othisha bekhathekhizimu ukuchaza ukuthi asho ukuthini, njalo maqondana
kuJesu Kristu.
KuBaba
2664 Awukho omunye indlela umthandazo yobuKristu kuka Kristu.
Kungakhathaliseki umthandazo wethu uvumelana ohlanganyelwe noma siqu, iphimbo noma angaphakathi, ke
2780 likwazi ukufinyelela uYise kuphela uma sithandaza “egameni” kaJesu. I
Ngakho-ke esintwini engcwele uJesu kuyindlela lapho oNgcwele
UMoya usifundisa ukuba bathandaze kuNkulunkulu uBaba wethu.
Nomthandazo kuJesu
2665 Umthandazo iSonto, wondliwa ngeZwi likaNkulunkulu
futhi ukugujwa izimfundiso usifundisa Khulekani kuJehova
451 Jesu. Nakuba umthandazo wakhe sibhekiswe ngaphezu kwakho konke aye kuYise,
sifaka wonke amasiko yesonto izinhlobo zomthandazo ziqondiswe
kuKristu. amahubo ezithile, unikezwa ukusetshenziswa kwabo ngokuthi uMthandazo we
Isonto, kanye neTestamente Elisha indawo ezindebeni zethu uqophe e
izinhliziyo zethu ethandaza Kristu ngesimo babephindaphinda: iNdodana kaNkulunkulu,
IZwi likaNkulunkulu, uJehova, uMsindisi, iWundlu likaNkulunkulu, iNkosi, iNdodana Bathandekayo, iNdodana
the Virgin, uMalusi Okuhle, Impilo yethu, Khanyisa yethu, Hope kwethu, ukwenza kwethu
Vuko umngani lesintu. . . .
2666 Kodwa igama elilodwa equkethe konke nguye
432 iNdodana kaNkulunkulu etholwe esebeyinyama: UJESU. Igama laphezulu
angeke akhulunywa izindebe komuntu, kodwa kucatshangwa ukuthi ubuntu bethu
Izandla iZwi likaNkulunkulu phezu kithi futhi asikwazi abuyisele ke: “Jesu,”
“. Elithi YHWH silondoloza” 16 Igama lika “Jesu” iqukethe wonke: kukaNkulunkulu nabantu
435 yonke umnotho sokudalwa nensindiso. Ukuze sithandaze “uJesu” iwukuba
abuyisele kuye futhi ukumbiza ngaphakathi kithi. Igama lakhe yodwa
iqukethe khona ufanekisela. UJesu wavuka Munye, futhi
15 Bheka DV 10.
16 Bheka Ex 3:14; 33: 19-23; Math 1:21.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.

http://xzh.i3geek.com