CAPITOLO XXIIl che spiega la parola mascherata e d

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

CAPITOLO XXI
Il che spiega la parola ‘mascherata’, e descrive i colori del travestimento
dell’anima in questa notte.
Ora che abbiamo spiegato le ragioni per cui l’anima chiamato questa contemplazione di un ‘segreto
scaletta,’rimane per noi di spiegare allo stesso modo la parola‘mascherata’, e il motivo per cui il
anima dice anche che è andata avanti da questa ‘scaletta segreto’ in’sotto mentite spoglie.’
2. Per la comprensione di questo si deve sapere che per mascherare se stessi non è altro
ma per nascondere e coprire se stessi sotto un’altra veste e la figura di un proprio, a volte
al fine di manifestare, sotto quell’abito o figura, la volontà e lo scopo che si trova nel cuore
per ottenere la grazia e la volontà di chi è molto amato; a volte, ancora una volta, per nascondere se stessi da
di uno rivali e quindi di realizzare un oggetto migliore. In tali occasioni un uomo assume il
indumenti e livrea che meglio rappresentano ed indicano l’affetto del suo cuore, e che
meglio lo nasconde ai suoi rivali.
3. L’anima, dunque, ha toccato con l’amore di Cristo Sposo, e il desiderio di riuscire a
Sua grazia e di ottenere la sua buona volontà, esce qui mascherati con quel travestimento cui la maggior parte
rappresenta vividamente gli affetti del suo spirito e che lo proteggerà più sicuro sul suo
viaggio dai suoi avversari e nemici, che sono il diavolo, il mondo e la carne. così
la livrea, che si indossa è di tre principali colori bianco, verde e viola-che indica la
tre virtù teologali, fede, speranza e carità. Con questi l’anima non solo ottenere il
la grazia e la buona volontà del suo Amato, ma sarà viaggiare in sicurezza e la protezione completa da
i suoi tre nemici: per la fede è un interiore tunica di un candore così puro che completamente abbaglia
gli occhi del understanding.167 E così, quando i viaggi dell’anima nella sua veste di fede,
il diavolo non può né vedere né riuscire a danneggiarlo, dal momento che è ben protetto da fede più
in modo che da tutte le altre virtù-contro il diavolo, che è allo stesso tempo il più forte e il più
astuzia dei nemici.
4. E ‘chiaro che San Pietro non riusciva a trovare una migliore protezione della fede per salvarlo dal
il diavolo, quando ha detto: Cui fortes resistite a fide.168 E al fine di ottenere la grazia del
Amato, e l’unione con Lui, l’anima non può mettere su una migliore gilet e tunica, 169 per servire come
una fondazione e l’inizio degli altri paramenti delle virtù, di così garment170 bianco
di fede, perché senza di essa, come dice l’Apostolo, è impossibile piacere a Dio, e con esso, è
impossibile non riuscire a piacergli. Egli infatti afferma attraverso un profeta: Sponsabo TE mihi
167 [Lett ‘che disloca la vista di ogni comprensione.’]
168 1 St. Peter v, 9.
169 [Lett ‘una canottiera migliore e tunica.’]
170 [Lett ‘questa bianchezza.’]

———–

CHAPTER XXI
Which explains the word ‘disguised,’ and describes the colours of the disguise
of the soul in this night.
Now that we have explained the reasons why the soul called this contemplation a ’secret
ladder,’ it remains for us to explain likewise the word ‘disguised,’ and the reason why the
soul says also that it went forth by this ’secret ladder’ in ’ disguise.’
2. For the understanding of this it must be known that to disguise oneself is naught else
but to hide and cover oneself beneath another garb and figure than one’s own—sometimes
in order to show forth, under that garb or figure, the will and purpose which is in the heart
to gain the grace and will of one who is greatly loved; sometimes, again, to hide oneself from
one’s rivals and thus to accomplish one’s object better. At such times a man assumes the
garments and livery which best represent and indicate the affection of his heart and which
best conceal him from his rivals.
3. The soul, then, touched with the love of Christ the Spouse, and longing to attain to
His grace and gain His goodwill, goes forth here disguised with that disguise which most
vividly represents the affections of its spirit and which will protect it most securely on its
journey from its adversaries and enemies, which are the devil, the world and the flesh. Thus
the livery which it wears is of three chief colours—white, green and purple—denoting the
three theological virtues, faith, hope and charity. By these the soul will not only gain the
grace and goodwill of its Beloved, but it will travel in security and complete protection from
its three enemies: for faith is an inward tunic of a whiteness so pure that it completely dazzles
the eyes of the understanding.167 And thus, when the soul journeys in its vestment of faith,
the devil can neither see it nor succeed in harming it, since it is well protected by faith—more
so than by all the other virtues—against the devil, who is at once the strongest and the most
cunning of enemies.
4. It is clear that Saint Peter could find no better protection than faith to save him from
the devil, when he said: Cui resistite fortes in fide.168 And in order to gain the grace of the
Beloved, and union with Him, the soul cannot put on a better vest and tunic,169 to serve as
a foundation and beginning of the other vestments of the virtues, than this white garment170
of faith, for without it, as the Apostle says, it is impossible to please God, and with it, it is
impossible to fail to please Him. For He Himself says through a prophet: Sponsabo te mihi
167 [Lit., ‘that it dislocates the sight of all understanding.’]
168 1 St. Peter v, 9.
169 [Lit., ‘a better undershirt and tunic.’]
170 [Lit., ‘this whiteness.’]

———–

ISAHLUKO XXI
Echaza elithi ‘okucashile,’ futhi ichaza imibala esingalindelekile
komphefumulo Namhlanje ngalobu busuku.
Manje njengoba sesikhulumile ngo sichaza izizathu kungani umphefumulo wabiza lo ecabanga a ‘Imfihlo
isitebhisi, ‘luhlala kithi ukuchaza futhi elithi’ okucashile, ‘futhi isizathu esenza
umphefumulo libuye lithi ke waphuma yilo ‘isitebhisi imfihlo’ e ‘esingalindelekile.’
2. Ukuze ukuqonda lokhu kufanele kwaziwe ukuthi ukuze kungabonakali kuwukubulala engelutho okunye
kodwa fihla bayigubungele ukuzihlupha ngaphansi komunye ngemvunulo kanye sibalo kweyodwa uqobo-ngezinye izikhathi
ukuze ubonise naphambili, ngaphansi ukuthi ngemvunulo noma sibalo, sentando nenjongo elisezweni inhliziyo
azuze umusa nentando lowo othandwayo kakhulu; Ngezinye izikhathi, futhi, ukuzifihla esuka
izimbangi komuntu futhi ngaleyo ndlela ukufeza into komuntu kangcono. Ngezikhathi ezinjalo indoda eqala
izingubo livery okuyinto engcono Ukumela ukhombise uthando yenhliziyo yakhe futhi okuyinto
engcono ungamfihlio kusuka izimbangi zakhe.
3. umphefumulo ke, wathinta nge uthando lukaKristu le Umlingani, futhi ngifisa ukuba bafinyelele
Nga Akhe sa futhi sithole abathakazelelwayo yakhe, wakhamba phambili lapha okucashile nalelo esingalindelekile okuyinto iningi
ngokucace limelela uthando komoya walo futhi okuzokwenza ukuvikela kakhulu ngokuphepha ku yayo
uhambo kwabaphikisana yayo futhi izitha, okuyizinto uSathane, izwe futhi inyama. Ngakho
the livery ngalo othwala kungenxa ka ezintathu abakhulu imibala-ezimhlophe neziluhlaza, lokuyibubende-elisho
izimfanelo ezintathu zenkolo, ukholo, ithemba nomoya wokupha. Ngalezi umphefumulo ngeke kuphela azuze
umusa ukuthakazela Bathandekayo yayo, kodwa ngeke ukuhamba ukulondeka nesivikelo ephelele evela
izitha zayo ezintathu: ngoba ukholo lu- owangaphakathi ingubo ka mhlophe okumsulwa ukuze ngokuphelele dazzles
amehlo understanding.167 Futhi kanjalo, lapho hambo umphefumulo e vestment zawo,
udeveli abakwazi ukukubona noma ziphumelele ulimaza ke, njengoba kahle ivikelwe ukholo ngaphezulu
Wedlula yibo bonke nezinye izimfanelo ezinhle-ngokumelene uSathane, ngubani ngesikhathi esisodwa esiqine kunazo
unobuqili izitha.
4. Kusobala ukuthi Saint Peter engamtholi isivikelo esingcono kunokholo ukumsindisa
uSathane, lapho ethi: Cui fortes resistite e fide.168 Futhi ukuze azuze umusa we
Bathandekayo, futhi nimunye Him umphefumulo abakwazi ukubeka ku vest kangcono futhi ingubo, 169 ukuba bakhonze njengezithunywa
isisekelo Isiqalo nezinye ezingokomthetho izimfanelo, kunalokhu garment170 mhlophe
wokholo, ngoba ngaphandle kwalo, njengoba umPhostoli uthi, akunakwenzeka ukujabulisa uNkulunkulu, futhi, kuba
akunakwenzeka ukuba afiphale ukumthokozisa. Ukuze yena uthi ngomprofethi: Sponsabo te mihi
167 [ngokwezwi nezwi okusho ‘ukuthi dislocates emehlweni ukuqonda konke.’]
168 1 St Peter v, 9.
169 [ngokwezwi nezwi okusho ‘a undershirt kangcono futhi ingubo.’]
170 [ngokwezwi nezwi okusho ‘lokhu mhlophe.’]

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.