CAPITOLO XXVIn cui esposta la terza strofaNella n

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

CAPITOLO XXV
In cui è esposta la terza strofa.
Nella notte felice, in segreto, quando nessuno mi vide, né vidi alcunché, senza
la luce o guida, salvare ciò che ardeva nel mio cuore.
ESPOSIZIONE
L’anima continua la metafora e la similitudine della notte temporali nel descrivere
questa la sua notte spirituale, e continua a cantare ed esaltare le proprietà buone che appartengono alla
essa, e che passando attraverso questa notte ha trovato e utilizzato, al fine che potrebbe raggiungere
il suo obiettivo desiderato con velocità e sicurezza. Di queste proprietà qui depone tre.
2. Il primo, si dice, è che in questa notte felice di contemplazione Dio conduce l’anima da un
modo di contemplazione così solitaria e segreta, così remota e lontana dal senso, che
afferente nulla ad esso, né alcun tocco delle cose create, riesce ad avvicinarsi l’anima
in tal modo un tale da disturbare e detenere sulla strada dell’unione d’amore.
3. La seconda proprietà della quale si parla riguarda l’oscurità spirituale di questa notte,
in cui tutte le facoltà della parte superiore dell’anima sono nell’oscurità. L’anima vede nulla,
né guarda alcunché né soggiorni in alcuna cosa che non è Dio, al fine che si può raggiungere
Lui, in quanto i viaggi senza impedimenti da ostacoli di forme e figure, e delle risorse naturali
apprensioni, che sono quelli che sono soliti ostacolare l’anima di unirsi con la
Essere eterno di Dio.
4. La terza è che, anche se nel suo viaggio è supportato da alcun particolare luce interna
di comprensione, né da guida esterno, che può ricevere soddisfazione da esso sulla
questa strada-it nobile è completamente privo di tutto questo da questa fitta tenebra, eppure il suo amore da solo,
che brucia in questo momento, e fa il suo cuore a lungo per l’Amato, è quella che ora
mosse e la guida, e permette a salire verso l’alto al suo Dio lungo la strada della solitudine,
senza il suo sapere come o in che modo.
Segue la linea:
Nel night.203 felice
203 Così terminare la maggioranza del MSS. Cf. pp. LXVIII-LXIII, Salita del Monte Carmelo (Immagine edizione Libri),
26-27, sullo stato incompleto di questo trattato. Il MSS. non parlare di questo, tranne che in Alba de Tormes
SM. si legge: ‘Finora ha scritto il santo frate Giovanni della Croce, relativa alla via purgativa, in cui egli tratta
della attivo e il passivo [aspetto] di esso come si vede nel trattato della salita del Monte e in questo del
Dark Night, e, come è morto, ha scritto non di più. E d’ora in poi segue la via illuminativa, e poi l’unitivo ‘.
Altrove abbiamo detto che la mancanza di qualsiasi commento sugli ultimi cinque strofe non è dovuto alla morte del Santo,
dal momento che ha vissuto per molti anni dopo aver scritto il commento alle strofe precedenti.

 

———–

CHAPTER XXV
Wherein is expounded the third stanza.
In the happy night, In secret, when none saw me, Nor I beheld aught, Without
light or guide, save that which burned in my heart.
EXPOSITION
THE soul still continues the metaphor and similitude of temporal night in describing
this its spiritual night, and continues to sing and extol the good properties which belong to
it, and which in passing through this night it found and used, to the end that it might attain
its desired goal with speed and security. Of these properties it here sets down three.
2. The first, it says, is that in this happy night of contemplation God leads the soul by a
manner of contemplation so solitary and secret, so remote and far distant from sense, that
naught pertaining to it, nor any touch of created things, succeeds in approaching the soul
in such a way as to disturb it and detain it on the road of the union of love.
3. The second property whereof it speaks pertains to the spiritual darkness of this night,
wherein all the faculties of the higher part of the soul are in darkness. The soul sees naught,
neither looks at aught neither stays in aught that is not God, to the end that it may reach
Him, inasmuch as it journeys unimpeded by obstacles of forms and figures, and of natural
apprehensions, which are those that are wont to hinder the soul from uniting with the
eternal Being of God.
4. The third is that, although as it journeys it is supported by no particular interior light
of understanding, nor by any exterior guide, that it may receive satisfaction therefrom on
this lofty road—it is completely deprived of all this by this thick darkness—yet its love alone,
which burns at this time, and makes its heart to long for the Beloved, is that which now
moves and guides it, and makes it to soar upward to its God along the road of solitude,
without its knowing how or in what manner.
There follows the line:
In the happy night.203
203 Thus end the majority of the MSS. Cf. pp. lxviii–lxiii, Ascent of Mount Carmel (Image Books edition),
26–27, on the incomplete state of this treatise. The MSS. say nothing of this, except that in the Alba de Tormes
MS. we read: ‘Thus far wrote the holy Fray John of the Cross concerning the purgative way, wherein he treats
of the active and the passive [aspect] of it as is seen in the treatise of the Ascent of the Mount and in this of the
Dark Night, and, as he died, he wrote no more. And hereafter follows the illuminative way, and then the unitive.’
Elsewhere we have said that the lack of any commentary on the last five stanzas is not due to the Saint’s death,
since he lived for many years after writing the commentary on the earlier stanzas.

 

———–

ISAHLUKO XXV
Kulokhu-ke sikhona esigaba sesithathu.
Ebusuku ujabule, Ngo imfihlo, uma noyedwa wangibona, Noma engalibona utho, Ngaphandle
ukukhanya noma umhlahlandlela, londoloza ukuthi lapho kushiswe inhliziyo yami.
Exposition
Umphefumulo usaqhubeka isingathekiso futhi ngendlela yokwakhiwa kwezindlu ebusuku yesikhashana ekuchazeni
kulobu busuku zayo ezingokomoya, futhi uyaqhubeka ukuhalalisa aqokomisa izakhiwo ezinhle okungokwendlela
ke, futhi lapho ku edabula lokhu ebusuku engatholakala futhi wasebenzisa, kuze kube sekupheleni ukuthi angase afinyelele
Umgomo walo oyifunayo ngesivinini kanye nokuvikeleka. Kulezi izakhiwo lapha umisela ezintathu.
2. Eyokuqala, elikushoyo, wukuthi kule ebusuku ujabule ukucatshangelwa uNkulunkulu kuholela umphefumulo ngumuntu
ngendlela ukucatshangelwa ngakho yodwa imfihlo, ngakho akude nakude kude umqondo, ukuthi
ephathelene engelutho kuso, nophendulayo touch zezinto ezidaliwe, uyaphumelela esondela umphefumulo
ngendlela efana ukuphazamisa ke bayo futhi ayibophe ke endleleni inyunyana lothando.
3. impahla yesibili owatsho likhuluma libhekisela nobumnyama obungokomoya ngalobu busuku,
lapho wonke amandla wengxenye ephakeme komphefumulo zisebumnyameni. Umphefumulo ubona engelutho,
futhi ukubukeka at utho futhi ihlala e utho ukuthi akayena uNkulunkulu, kuze kube sekupheleni ukuze afinyelele
Kuye, njengoba-ke kulolu hambo unimpeded nezinto ezithiya imizamo yokulungisa amafomu kanye nezibalo, futhi zemvelo
uvalo, okuyinto yilezo yamabhuku ukuze zithiye umphefumulo kusuka ekuhlanganiseni ne
okuphakade uMuntu kaNkulunkulu.
4. sesithathu siwukuthi, nakuba njengoba uthatha uhambo isekelwa yi kungekho ukukhanya ethile Ingaphakathi
okuqonda, noma ngakulahla nganoma iyiphi Umhlahlandlela Ingaphandle, ukuthi ingathola ukwaneliseka therefrom ku
lo mgwaqo-ke eziphakeme is ngokuphelele bancishwa konke lokhu ngokufaka balobu bumnyama-kodwa obukhulu uthando lwawo nje,
elivutha ngalesi sikhathi, futhi kwenza inhliziyo yayo silangazelele Bathandekayo, akukhona lokho okungaphandle manje
uhamba kanye nabaqondisi, futhi kwenza kube endizela phezulu kuNkulunkulu waso endleleni enomunyu,
ngaphandle kokwazi yayo kanjani noma yini ngendlela.
Ngemva kwalokhu kulandela umugqa:
Esikhathini night.203 ujabule
203 ukuqeda Ngakho iningi yesandla. Cf. kk. lxviii-lxiii, lokunyuka yeNtaba iKarmeli (Image edition Izincwadi),
26-27, isimo ongaphelele lo mbhalo. Yesandla. bathi lutho lokhu, ngaphandle ukuthi Alba de Tormes
MS. siyafunda: ‘Kuze kube manje Ngakho wabhala ongcwele Mkhakha UJohane of the Cross ngokuphathelene nendlela purgative wherein he awukudla
we iyasebenza, futhi yekwentiwa [isici] ngakho njengoba sibonakala indatshana we lokunyuka weNtaba futhi kule we
Dark Night, futhi, njengoba esifa wabhala engasekho. Futhi emva kwalokhu kulandela indlela illuminative, bese unitive. ‘
Kwenye indawo sishilo ukuthi ukuntuleka iyiphi ehlaziya minyaka emihlanu mavesi akuyona ngenxa ukufa Saint sika,
njengoba yena waphila iminyaka eminingi ngemva kokubhala amazwana ku ngala mavesi ngaphambili.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.