centrata sulla compagnia e innalzamento responsabi

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

centrata sulla compagnia e innalzamento responsabile di una famiglia con un solo
rapporto fisico incentrato sulla soddisfazione dell’appetito.
Agostino menziona specificamente che è stato parlato di sposarsi con la sua
intimo amico ed ex allievo Alipio. Un’esperienza sessuale furtiva nei primi mesi del
l’adolescenza aveva lasciato Alipio con un senso della durata di repulsione. Egli trovò
di Agostino ama il suo sorprendente compagna e incomprensibile. E ‘forse
necessario essere in guardia contro supporre che il giovane non convertito
Agostino era un romantico disinibita. Anche se come Plotino egli può usare
immaginario erotico per la visione beatifica, assomigliava maggior parte degli altri popoli antichi in
non trovando esperienza sessuale una fonte di profonda liberazione psicologica. In
le poche persone antica del mondo (non almeno gli scrittori del erotica nella quinta
libro del Antologia greca) pensato a qualcosa di simile tipo di strada.
Ognuno ha riconosciuto che l’impulso di accoppiamento garantisce la sopravvivenza della
razza umana. Ma tutti i filosofi con una richiesta seria da rispettare come saggio
moralisti-Platone, Aristotele, gli stoici, epicurei, erano di una mente in
essere colpito dai rischi e pericoli e dalla capacità del desiderio sessuale
interrompere e persino distruggere la più razionale dei piani e le intenzioni. Nessuno era
più negativa della arco-edonista Epicuro; e il suo seguace, il poeta latino
Lucrezio, nettamente formulato che il disgusto generale per la Venere e le sue opere in
la sezione più appassionato del suo lungo poema ‘Sulla natura delle cose’. Se
la felicità è intesa in termini di riduzione del disturbo emotivo al
minima, quindi l’antico atteggiamento verso la sessualità è abbastanza naturale.
Agostino nella sua maturità ha accettato la conseguenza della sua conversione. Il
atteggiamento manicheo negativo per la sessualità è stata respinta, e sostituita da molti
dichiarazioni più positivo di alcuni scrittori hanno dato Agostino il merito.
Contro i manichei che ha confermato la bontà essenziale della procreativo
impulso. La controversia pelagiana, però, lo ha portato a vedere il processo di
riproduzione come il trasmettitore dell’irrazionalità e egoismo che infetta la
stimolo sessuale. Con il suo accento sulla ‘concupiscenza’ (desiderio incontrollato) ha impostato il
Ovest sulla strada per identificare il peccato con il sesso; che non era sua intenzione.
Agostino è venuto a pensare che un ingrediente nella miseria della condizione umana
che l’impulso sessuale è così spesso disobbedienti superiore della mente
le intenzioni e le istruzioni. Perché può tendere a l’animalità, è troppo facilmente
tende a negare sia amicizia e rispetto di sé. Dopo che era diventato un
Vescovo, la consulenza delle coppie sposate in difficoltà occupato molto del suo tempo
e cura, ed era ben consapevole della volubilità del cuore umano, della
tendenza ad avere minori e banali questioni che una volta ha stigmatizzato come ‘un maschio
la malattia’, e l’esistenza di mariti che conosceva le loro mogli ad essere infedeli
a loro, ma comunque trovato il loro abbracci troppo coinvolgente per parte con. Alcuni
centred on companionship and responsible raising of a family with a merely
physical relationship centred upon the satisfaction of appetite.
Augustine specifically mentions that he was talked out of marrying by his
intimate friend and former pupil Alypius. A furtive sexual experience in early
adolescence had left Alypius with a lasting sense of revulsion. He found
Augustine’s delight in his partner astonishing and unintelligible. It is perhaps
necessary to be on one’s guard against supposing that the young unconverted
Augustine was an uninhibited Romantic. Although like Plotinus he can use
erotic imagery for the beatific vision, he resembled most other ancient people in
not finding sexual experience a source of profound psychological liberation. In
the ancient world few people (not at least the writers of the erotica in the fifth
book of the Greek Anthology) thought in anything like that kind of way.
Everyone acknowledged that the mating impulse ensures the survival of the
human race. But all philosophers with a serious claim to be respected as wise
moralists—Plato, Aristotle, the Stoics, the Epicureans—were of one mind in
being impressed by its risks and dangers and by the capacity of sexual desire to
disrupt and even destroy the most rational of plans and intentions. None was
more negative than the arch-hedonist Epicurus; and his follower, the Latin poet
Lucretius, sharply formulated that general distaste for Venus and her works in
the most impassioned section of his long poem ‘On the nature of things’. If
happiness is understood in terms of the reduction of emotional disturbance to the
minimum, then the ancient attitude to sexuality is natural enough.
Augustine in his maturity accepted the consequence of his conversion. The
negative Manichee attitude to sexuality was rejected, and replaced by many
more positive statements than some writers have given Augustine the credit for.
Against the Manichees he upheld the essential goodness of the procreative
impulse. The Pelagian controversy, however, led him to see the process of
reproduction as the transmitter of the irrationality and egotism that infects the
sexual urge. By his stress on ‘concupiscence’ (uncontrolled desire) he set the
West on the path to identifying sin with sex; that was not his intention.
Augustine came to think it an ingredient in the misery of the human condition
that the sexual impulse is so frequently disobedient to the mind’s higher
intentions and instructions. Because it can tend to animality, it all too easily
becomes destructive of both friendship and self-respect. After he had become a
bishop, the counselling of married couples in trouble occupied much of his time
and care, and he was well aware of the inconstancy of the human heart, of the
tendency to have minor and trivial affairs which he once stigmatized as ‘a male
disease’, and of the existence of husbands who knew their wives to be unfaithful
to them but nevertheless found their embraces too enthralling to part with. Some
igxile kuyo ubungane ukukhuliswa loMkhandlu umndeni nje
Ubuhlobo ngokomzimba igxile phezu ukwaneliseka ukudla.
Augustine naye ukhuluma ngokuqondile ukuthi yena wabonakaliswa, wakhuluma kuzo beshada ngo yakhe
oseduze ngaleso sikhathi nalabo bangaphambili umfundi Alypius. A eyisinyenyela wokuya ocansini kukammangali ekuqaleni kuka
usakhula wayeshiye Alypius ngomuzwa yaphakade revulsion. wathola
sika-Augustine ziyakujabulela umlingani wakhe nokumangalisayo ongaqondakali. Kuyinto mhlawumbe
ezidingekayo ukuze siqaphe komuntu ngokumelene kuthiwe ukuthi ayengaphendukanga abasha
Augustine khona zothando uninhibited. Nakuba like Plotinus angawasebenzisa
izithombe ezingcolile ngokuba umbono beatific, yena wayefana nabanye abantu abaningi zasendulo
Engafumani ukuthi angamngenisa wokuya ocansini kukammangali umthombo ngokujulile wenkululeko ngokwengqondo. Ngo
izwe lasendulo abantu abambalwa (hhayi okungenani abalobi Erotica lesihlanu
encwadini Anthology ngesiGreki) wacabanga yini lolo hlobo indlela.
Wonke umuntu wavuma ukuthi umuzwa kokuzalela kuqinisekisa ekusindeni
uhlanga lwesintu. Kodwa zonke izazi anezimangalo sina ukuhlonishwa injengeyabahlakaniphileyo
ngokuziphatha-uPlato, u-Aristotle, namaStoyiku,-Epikhuru-babe nhliziyonye e
kokuba umxhwele esikusize ngendlela nezingozi nezingozi futhi anoma isifiso sobulili ukuze
ukuphazamisa ngisho abhubhise okunengqondo iningi izinhlelo nezinhloso zethu. kakho owayetshiywe ngaphandle
negative ezingaphezu kuka lwaleli-hedonist esingumGreki; futhi umlandeli wakhe, imbongi Latin
Lucretius, ngokucijile washayelwa ukuthi distaste jikelele ngoba Venus futhi wakhe usebenza
esigabeni impassioned iningi inkondlo yakhe eside ‘On uhlobo izinto’. Uma
injabulo siqondwa ngokuya zokunciphisa ukuphazamiseka ngokomzwelo
ubuncane, ke isimo sengqondo lasendulo yobulili kwanele zemvelo.
Augustine ukuvuthwa bakhe balamukela umphumela sokuguquka kwakhe. I
Manichee negative sengqondo ubulili sinqatshiwe, futhi esikhundleni ngabaningi
ngaphezulu izitatimende omuhle ukwedlula abanye abalobi onginike Augustine adunyiswe.
Ngokumelene Manichees wayemelela ubuhle ebalulekile okuzala
ngokubhuduzela. Nokho, impikiswano Pelagian, kwamenta inqubo
ukukhiqizwa kabusha njengoba Transmitter we irrationality kungazidala ukuthi ithelela
nesifiso sokufuna ngokobulili. Ngu ukucindezeleka yakhe ‘concupiscence’ (isifiso engalawuliwe) Wamisa
West sisendleleni eya ekukhombeni wesono ubulili; ukuthi kwakungeyona inhloso yakhe.
Augustine wafika ucabanga ukuthi isithako usizi yokuphila kwabantu
ukuthi umuzwa socansi ngakho njalo ongalaleli ingqondo sika ephakeme
izinhloso kanye nemiyalelo. Ngoba kungaba bathambekele animality, konke futhi kalula
iba okubhubhisa kokubili ubungani nokuzihlonipha. Ngemva kokuba abe
umbhishobhi, ukwelulekwa lemibhangqwana eshadile ekuhluphekeni matasa wacitsa sikhatsi sakhe lesinyenti
futhi anakekele, futhi kwaba kahle inconstancy kwenhliziyo yomuntu, we
ukuthambekela babe ezincane futhi ezingathi shú izindaba yena kanye ukucwaswa njengoba ‘owesilisa
isifo, futhi ukuba khona amadoda owayazi omkawo ukuba singathembeki
kubo kodwa nokho kutholakala babangana yabo kakhulu ovusa ukuba ingxenye nge. Abanye
gesentreer op kameraadskap en verantwoordelik verhoging van ‘n gesin met ‘n bloot
fisiese verhouding gesentreer op die bevrediging van eetlus.
Augustine spesifiek noem dat hy gepraat het van trou deur sy
intieme vriend en voormalige leerling Alypius. A skugter seksuele ervaring in die vroeë
adolessensie het Alypius gelaat met ‘n blywende gevoel van afkeer. Hy het gevind
Augustinus se verlustig in sy vennoot verstommende en onverstaanbaar. Dit is miskien
wat nodig is om te wees op ‘n mens se waak teen die mening dat die jong onbekeerde
Augustinus was ‘n ongeremd romantiese. Hoewel soos Plotinus hy kan gebruik
erotiese beelde vir die mooie visie, gestalte hy die meeste ander antieke mense in
nie vind seksuele ervaring ‘n bron van groot sielkundige bevryding. in
die antieke wêreld min mense (nie ten minste die skrywers van die erotika in die vyfde
boek van die Griekse Anthology) gedink in iets soos dit soort van manier.
Almal erken dat die paring impuls verseker die voortbestaan ​​van die
menslike ras. Maar al filosowe met ‘n ernstige aanspraak op gerespekteer as wyse
moraliste-Plato, Aristoteles, die Stoïsyne, die Epikureërs-was eensgesind in
word onder die indruk van sy risiko’s en gevare en deur die kapasiteit van seksuele begeerte om
ontwrig en selfs die mees rasionele planne en bedoelings te vernietig. Geen was
meer negatief as die boog-hedonis Epicurus; en sy volgeling, die Latynse digter
Lucretius, skerp geformuleer dat algemene afkeer vir Venus en haar werk in
die mees vurig deel van sy lang gedig “Op die aard van die saak ‘. As
geluk verstaan ​​in terme van die vermindering van emosionele versteuring van die
minimum, dan is die ou houding teenoor seksualiteit is natuurlike genoeg.
Augustinus in sy volwassenheid aanvaar die gevolge van sy bekering. Die
negatiewe Manichee houding teenoor seksualiteit verwerp, en vervang word deur baie
meer positiewe stellings as ‘n paar skrywers het Augustinus die krediet vir gegee.
Teen die Manichees gehandhaaf hy die essensiële goedheid van die voortplanting
impuls. Die Pelagiaanse stryd egter daartoe gelei dat hy die proses van sien
voortplanting as die sender van die irrasionaliteit en egoïsme dat die besmet
seksuele drang. Deur sy stres op ‘begeertes’ (onbeheerde begeerte) stel hy die
West op die pad na die identifisering van sonde met seks; dit was nie sy bedoeling.
Augustinus het om dit te dink ‘n bestanddeel in die ellende van die menslike kondisie
dat die seksuele impuls is so dikwels ongehoorsaam aan die geestesoog hoër
bedoelings en instruksies. Want dit kan geneig om dierlikheid, dit al te maklik
raak vernietigende van beide vriendskap en selfrespek. Nadat hy ‘n
biskop, die berading van getroude pare in die moeilikheid beset die grootste deel van sy tyd
en omgee, en hy was deeglik bewus van die onstandvastigheid van die menslike hart, van die
neiging om klein en onbelangrike sake wat hy een keer gestigmatiseer as ‘n manlike hê
siekte “, en van die bestaan ​​van mans wat hul vroue geweet ontrou te wees
om hulle maar nogtans bevind hulle omhelsings te boeiend om deel met. sommige
përqendruar në shoqëri dhe ngritjen përgjegjës i një familjeje me një të vetëm
Marrëdhënia fizike përqëndruar mbi kënaqësinë e oreksit.
Agustini përmend në mënyrë specifike se ai ishte folur nga martesës sipas tij
mik i ngushtë dhe ish-nxënës Alypius. Një përvojë dinak seksuale në fillim
adoleshenca kishte lënë Alypius me një ndjenjë të qëndrueshme të zmbrapsje. Ai gjeti
-së Augustine kënaqësi në habitshme e tij partner dhe i pakuptueshëm. Kjo është ndoshta
e nevojshme të jetë në roje kundër dikujt duke menduar se të rinjtë pakthyer në besim
Agustini ishte një romantike papërmbajtshëm. Edhe pse si Plotinit ai mund të përdorë
imazhet erotik për vizionin beatific, ai ngjante më shumë njerëz të tjerë të lashtë në
mos gjetur përvojë seksuale një burim i çlirimit të thellë psikologjike. Në
Disa njerëz botës së lashtë (jo të paktën shkrimtarët e erotika në muajin e pestë
Libri i antologji greke) mendohet në diçka të tillë lloj mënyrë.
Gjithkush pranoi se mating impulsi siguron mbijetesën e
raca njerëzore. Por të gjitha filozofët me një kërkesë serioze që të respektohet si i mençur
moralistë-Plato, Aristoteli, stoikët, Epikurianët-ishin të një mendje në
duke u impresionuar nga rreziqet dhe rreziqet e saj dhe nga kapaciteti i dëshirës seksuale tek
prishin dhe shkatërrojnë edhe më racionale e planeve dhe qëllimeve. Asnjë ishte
më negative se hark-hedonisti Epicurus; dhe ndjekës i tij, poeti latin
Lucretius, formuluar ashpër atë neveri të përgjithshme për Venus dhe e saj punon në
seksioni më i pasionuar i poemën e tij të gjatë “në natyrën e gjërave”. nëse
lumturia është kuptuar në drejtim të reduktimit të shqetësimit emocional sa më
minimum, atëherë qëndrimi i lashtë me seksualitetin është e mjaftueshme natyrore.
Augustini në pjekurinë e tij pranoi pasojë e konvertimit të tij.
qëndrim negativ Manichee me seksualitetin është refuzuar, dhe u zëvendësua nga shumë
Deklaratat më pozitiv se disa shkrimtarë kanë dhënë Agustini kredi për.
Kundër Manikeasit ai mbështeti mirësinë thelbësor të riprodhuese
impuls. Polemika i detit, megjithatë, e çuan atë për të parë procesin e
Riprodhimi si transmetues i irracionalitetit dhe egoizmit që infekton
kërkojnë seksuale. Nga stresi tij në “epsh” (dëshirë e pakontrolluar) Ai i caktoi
West në rrugën e identifikimit mëkatin me seksin; se nuk ishte qëllimi i tij.
Augustine erdhi për të menduar atë një përbërës në mjerimin e gjendjes njerëzore
se impulsi seksual është aq shpesh i pabindur ndaj mendjes së lartë
qëllimet dhe udhëzimet. Për shkak se ajo mund të priren të kafshësisë, të gjitha shumë lehtë
bëhet shkatërruese e të dy miqësisë dhe vetë-respekt. Pasi ai kishte bërë një
peshkop, Këshillimi i çifteve të martuara në telashe zënë shumë nga koha e tij
dhe kujdes, dhe ai ishte i vetëdijshëm për paqëndruesahmëri e zemrës së njeriut, i
tendencë që të ketë të vogla dhe të parëndësishme çështjet të cilat ai dikur stigmatizuar si “një mashkull
sëmundje “, dhe të ekzistencës së burrave që e njihnin gratë e tyre të jenë të pabesë
atyre por megjithatë gjeti Embraces tyre shumë magjepsës për të pjesë me. disa
አንድ ብቻ ጋር አንድ ቤተሰብ ጓደኝነት እና ኃላፊነት እርባታ ላይ ያተኮረ
አካላዊ ግንኙነት የምግብ ፍላጎት እርካታ ላይ ያተኮረ ነበር.
አውጉስቲን በተለይም እሱ በ ማግባትና ውጭ ይነጋገሩ ነበር መሆኑን ይጠቅሳል
የቅርብ ጓደኛ እና የቀድሞ ተማሪ Alypius. መጀመሪያ ላይ አንድ ከሩቁ የጾታ ልምድ
የጉርምስና የሚፈጥርባቸው ዘላቂ ስሜት ጋር Alypius ወጥተዋል ነበር. እሱም አገኘ
ኦገስቲን የእርሱ አጋር አስደናቂ እና በማያውቁት ደስ ይለኛል. ይህ ምናልባትም ነው
ወጣቱ ካልተለወጡ መስሎአቸው ላይ በአንድ ሰው ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ
ኦገስቲን አንድ እቀና የፍቅር ነበር. ፕሎቲነስ እንደ እሱ መጠቀም ይችላሉ ቢሆንም
የነጹት የሚሆን ቀስቃሽ ምስሎች, እሱ ውስጥ አብዛኞቹ ሌሎች ጥንታዊ ሰዎች ጋር ይመሳሰላል
ወሲባዊ ልምድ ጥልቅ ልቦናዊ አውጪ ምንጭ ለማግኘት አይደለም. ውስጥ
በጥንታዊው ዓለም ጥቂት ሰዎች (አምስተኛው ውስጥ erotica አይደለም ቢያንስ ጸሐፊዎች
የግሪክ ራቢኒክ መጽሐፍ) መንገድ ያንን ዓይነት ያለ ነገር ውስጥ አሰብኩ.
ሁሉም ሰው ሃፕሎይድ ተነሳስቼ ወደ ህልውና ያረጋግጣል አምኗል
የሰው ዘር. ነገር ግን ከባድ ጥያቄ ጋር ሁሉ ፈላስፎች ልባሞች እንደ መከበር ወደ
moralists-ፕላቶ, አርስቶትል, ወደ ኢስጦይኮች ውስጥ በአንድ አሳብ ኢስጦኢኮችም-ነበሩ
የራሱ አደጋዎች እና አደጋ በማድረግ ወሲባዊ ፍላጎት ያለውን አቅም ወደ ተደንቄ እየተደረገ
ለማስተጓጎል እና እንኳ ዕቅድ የምትወድና በጣም ምክንያታዊ ለማጥፋት. የለም ነበር
የ ቅስት-ለፈንጠዝያ ኤፊቆሮስ ይልቅ አሉታዊ; እና የእርሱ ተከታይ, የላቲን ገጣሚ
Lucretius, በደንብ ቬነስ ለ አጠቃላይ እንዲጠላ በመንደፍ እና በእሷ ውስጥ ይሰራል
‘ነገሮች ተፈጥሮ ላይ’ ረጅም ግጥም በጣም ላይ ኃይለኛ ክፍል. ከሆነ
ደስታ ወደ ላይ ስሜታዊ ሁከት ቅናሽ አንፃር መረዳት ነው
ቢያንስ, ከዚያም ጾታዊ ጥንታዊ አመለካከት የተፈጥሮ በቂ ነው.
ጥንካሬውንም ውስጥ አውጉስቲን በተለወጠበት መዘዝ ተቀበለ. የ
ጾታዊ አሉታዊ Manichee አመለካከት ተቀባይነት, እና ብዙ ተተካ
አንዳንድ ጸሐፊዎች የበለጠ አዎንታዊ ዓረፍተ አውጉስቲን ለ ብድር ሰጥተዋል.
የ Manichees ላይ እሱ የመውለድ ያለውን አስፈላጊ ጥሩነት አጸደቀ
ያየኸውን. የ Pelagian ውዝግብ, ይሁን እንጂ, ሂደት ለማየት ወሰዱት
ወደ ውስጥ ሲገባም መሆኑን የጎደለው መካከል ማሠራጫ እና ውዳሴ እንደ መራባት
ወሲባዊ የሚደረግብንን. ‘ምኞትን’ (ያልተገራ ፍላጎት) ላይ ውጥረት በማድረግ እርሱ የተወውን
ፆታ ጋር ኃጢአት ለመለየት የሚያስችል መንገድ ላይ ምዕራብ; ይህ ዓላማው አልነበረም.
ኦገስቲን የሰዎች ሁኔታ መከራ ውስጥ አንድ ንጥረ ነገሮች ማሰብ መጣ
የ ወሲባዊ ተነሳስቼ በጣም በተደጋጋሚ አእምሮ ያለው ከፍተኛ የማይታዘዙ ነው
ልቦና እና መመሪያዎችን. ይህ animality ሊያደርስ ይችላል; ምክንያቱም, ሁሉም በጣም በቀላሉ
ወዳጅነት እና ራስን አክብሮት የሁለቱም አጥፊ ይሆናል. እሱ ነበር በኋላ
ጳጳስ, ችግር ውስጥ ባለትዳሮች የምክር ብዙ የእሱን ጊዜ ይኖሩበት
እንክብካቤ, እና እርሱ የተነሳ የልባችን ወላዋይ እንደሆነ ጠንቅቆ ያውቅ ነበር
ዝንባሌ በአንድ ወቅት ‘አንድ ወንድ ሆኖ, ስሜታቸውን ይህም አነስተኛ እና ጥቃቅን ጉዳዮች እንዲኖረው
በሽታ ‘, እና ከሃዲ እንዲሆኑ ሚስቶቻቸውን ያላወቀውን ባሎች መካከል ሕልውና
እነርሱ ግን ነገር ግን ያላቸውን እነማንን በጣም ጋር ክፍል ማራኪና አልተገኙም. አንዳንድ
تركز على الرفقة وجمع مسؤول من أسرة مع مجرد
العلاقة الجسدية تركزت على رضا الشهية.
أوغسطين يذكر على وجه التحديد أنه تحدث من الزواج ب ه
صديق حميم والتلميذ السابق Alypius. تجربة جنسية ماكر في وقت مبكر
قد المراهقة تركت Alypius مع شعور دائم من الاشمئزاز. وجد
أوغسطين فرحة في حياته مذهل شريك وغير مفهومة. ولعله
من الضروري أن تكون على أهبة الاستعداد واحد ضد نفترض أن الشباب غير محول
كان أوغسطين وغير مأهولة رومانسية. على الرغم من أن مثل أفلوطين انه يمكن استخدام
الصور المثيرة لرؤية الإبتهاج، وقال انه يشبه معظم الناس القديم آخرين في
عدم العثور على تجربة جنسية مصدرا للتحرير نفسي عميق. في
عدد قليل من الناس العالم القديم (على الأقل ليس الكتاب من الشبقية في الخامسة
كتاب مختارات اليونانية) فكر في أي شيء مثل هذا النوع من الطريق.
اعترف الجميع بأن الدافع التزاوج يضمن بقاء
عرق بشري. ولكن كل الفلاسفة مع مطالبة جادة لأن تحترم كما الحكمة
وكان محبي اللذات الأخلاقيين، أفلاطون، أرسطو، والرواقين، ومن عقل واحد في
يجري أعجب المخاطر والأخطار وقدرة الرغبة الجنسية
تعطيل وحتى تدمير أكثر عقلانية من الخطط والنوايا. كان لا شيء
أكثر سلبية من غريمه متعي أبيقور. وتابع له، الشاعر اللاتينية
وكريتيوس، وضعت بشكل حاد أن نفور العام لفينوس وأعمالها في
القسم الأكثر حماسي من قصيدته الطويلة “حول طبيعة الأشياء”. إذا
ومن المفهوم السعادة من حيث الحد من الاضطراب العاطفي لل
الحد الأدنى، ثم الموقف القديم إلى الحياة الجنسية غير كافية الطبيعية.
أوغسطين في نضجه قبول نتيجة لاعتناقه. ال
رفض Manichee الموقف السلبي إلى الحياة الجنسية، والاستعاضة عن كثير
أعطت التصريحات الإيجابية أكثر من بعض الكتاب أوغسطين الفضل.
ضد Manichees انه أيدت الخير أساسيا من إنجابي
دفعة. الجدل بلجن، ومع ذلك، أدى به إلى رؤية عملية
الاستنساخ كما الارسال من اللاعقلانية والأنانية يصيب
الرغبة الجنسية. عن الإجهاد له على ‘الشهوة “(رغبة غير المنضبط) هو تعيين
الغربية على طريق تحديد الخطيئة مع الجنس؛ لم يكن نيته.
جاء أوغسطين أعتقد أنه عنصر في بؤس حالة الإنسان
بأن الدافع الجنسي في كثير من الاحيان معاندا للعقل مرتفعا
نوايا والتعليمات. لأنه يمكن ان تميل الى الحيوانية، كل ذلك بسهولة جدا
يصبح مدمرا كل من الصداقة واحترام الذات. بعد أن تصبح
أسقف، وتقديم المشورة للمتزوجين في ورطة احتلت جزءا كبيرا من وقته
والرعاية، وكان يدرك جيدا تقلب قلب الإنسان، ل
اتجاه ليكون قاصرا وتافهة شؤون الذي وصم مرة واحدة “الذكور
مرض “، وعلى وجود أزواجهن الذين كانوا يعرفون زوجاتهم أن يكون غير مخلص
لهم ولكن مع ذلك وجدت تحتضن بهم مثيرا جدا لجزء معها. بعض
կենտրոնացած ընկերակցությանը եւ պատասխանատու բարձրացման մի ընտանիքի հետ ուղղակի
ֆիզիկական հարաբերությունները կենտրոնացած են բավարարման ախորժակը.
Օգոստինոսը, մասնավորապես, նշում է, որ նա խոսեց դուրս ամուսնանալը նրա
մտերիմ եւ նախկին աշակերտ Alypius: A թաքուն սեռական փորձը վաղ
պատանեկություն էր թողել Alypius հետ տեւական իմաստով թշնամանք: Նա գտավ
Օգոստինոսի հրճվում է իր գործընկեր զարմանալի է ու անհասկանալի: Դա, թերեւս,
Անհրաժեշտ է լինել մեկի թիկնազորի դեմ ենթադրելու, որ երիտասարդ դարձի չեկած
Օգոստինոս էր uninhibited Ռոմանտիկ: Թեեւ նման Plotinus նա կարող է օգտագործել
էրոտիկ պատկերներ է beatific տեսլականի, նա նման էր, շատ այլ հնագույն մարդկանց
չի գտնում սեռական փորձի մի աղբյուր խորը հոգեբանական ազատագրումը. մեջ
հին աշխարհի մի քանի մարդ, (ոչ առնվազն գրողները էրոտիկա է հինգերորդ
գիրքը հունական անթոլոգիա) կարծում, որ նման բան տեսակի ճանապարհով.
Բոլորն էլ խոստովանել է, որ զուգավորում իմպուլսը ապահովում է գոյատեւման
մարդկային ցեղի. Սակայն բոլոր փիլիսոփաները հետ լուրջ հայցով պետք է հարգվեն, ինչպես իմաստուն
Moralists-Պլատոնի, Արիստոտելի ստոիկները, որ Էպիկուրեան էին մեկ մտքի
տպավորված է իր ռիսկերի ու վտանգների եւ կարողությունների սեռական ցանկության
խանգարել եւ նույնիսկ ոչնչացնել առավել ռացիոնալ ծրագրերի ու մտադրությունների. ոչ մեկը եղել
ավելի բացասական է, քան ոխերիմ hedonist Էպիկուրի, եւ նրա հետեւորդ, որ Լատինական բանաստեղծ
Lucretius, կտրուկ ձեւակերպված այդ ընդհանուր անբարյացակամություն է Վեներան եւ իր աշխատանքները
առավել կրքոտ բաժինը իր երկար բանաստեղծության մասին »բնույթից բաներ»: եթե
երջանկություն հասկացվում է առումով կրճատմանը հուզական խանգարումների դեպի
նվազագույնը, ապա հնագույն վերաբերմունքը սեռական բնական է բավարար.
Օգոստինոս իր հասունության ընդունել է հետեւանքը իր դարձի. The
բացասական Manichee վերաբերմունքը Գրավչություն մերժվեց, եւ փոխարինվել է շատերի
ավելի շատ դրական հայտարարությունները, քան որոշ գրողների են տվել AUGUSTINE են վարկ:
Դեմ Manichees նա բավարարել է էական բարության բազմանալու
Իմպուլսը: The Pelagian հակասականությունը, սակայն, հանգեցրեց նրան տեսնել գործընթացը
վերարտադրություն, որպես հաղորդիչ է անտրամաբանություն ու եսասեր, որ վարակում է
սեռական ձգտումը: Ըստ նրա, շեշտը ‘ցանկութիւն »(անվերահսկելի ցանկություն) նա սահմանել
Արեւմուտք, ճանապարհի վրա հայտնաբերելու մեղքը սեռի. որ չէր իր մտադրությունը:
Օգոստինոսը եկան կարծում, դա մի բաղադրիչ է թշվառության մարդկային վիճակում
որ սեքսուալ մղումը այնքան հաճախ անհնազանդ միտքը բարձրագույն
մտադրությունները եւ հրահանգներ: Քանի որ դա կարող է հակված է Animality, այն ամենը շատ հեշտությամբ
դառնում է կործանարար, այնպես էլ բարեկամության եւ ինքնահարգանքի. Հետո նա դարձել է
եպիսկոպոսը, որ խորհրդատվություն ամուսնական զույգերի դժվարության օկուպացված շատ իր ժամանակի
եւ հոգ տանել, եւ նա շատ լավ գիտակցում էր, որ անկայունության մարդկային սրտի, որ
միտում ունենալ աննշան եւ չնչին գործերը, որոնք նա եւս մեկ անգամ դատապարտելի է որպես «տղամարդու
հիվանդություն », եւ գոյության ամուսիններին, ովքեր գիտեին իրենց կանանց պետք է անհավատարիմ
նրանց, բայց, այնուամենայնիվ, գտել են իրենց գրկախառնությունները շատ enthralling մասի հետ: Մի քանի
sadəcə bir ailənin yoldaşlıq və məsuliyyətli artırılması mərkəzi
fiziki əlaqələr iştaha təmin ilə mərkəzi.
Augustine xüsusi o onun tərəfindən nikah həyata söhbət edilmişdir ki, qeyd
intim dost və keçmiş şagirdi Alypius. erkən bir gizli cinsi təcrübə
yeniyetməlik revulsion bir uzunmüddətli hissi ilə Alypius ayrılmışdı. O tapdı
Augustine etdiyi ortaq heyranedici və anlaşılmaz zövq. Bu bəlkə
gənc değiştirilmemiş ki tutalım qarşı bir gözətçi olmaq üçün zəruri
Augustine bir uninhibited Romantic idi. Plotinus kimi o istifadə edə bilərsiniz baxmayaraq
beatific görmə erotik görüntü, o ən çox digər qədim insanların bənzəyir
cinsi təcrübə dərin psixoloji qurtuluş mənbəyi tapmaq deyil. ilə
Qədim dünya neçə nəfər (beşinci erotika deyil azı yazıçı
Yunan antologiyası kitab) yolu bu cür kimi bir şey düşündüm.
Hər kəs çiftleşme impuls yaşaması təmin etiraf
Insan irqi. Amma ciddi iddia ilə bütün filosoflar müdrik kimi hörmət edilməlidir
moralists-Platon, Aristotel, stoiklər, bir ruh Epikürçülər-idi
onun risk və təhlükələr və cinsi istəyi gücü ilə heyran olunur
pozmaq və hətta planları və niyyətləri ən səmərəli məhv. Yox idi
əzəli hedonist Epikür daha çox mənfi; və onun davamçısı, Latın şair
Lucretius, kəskin Venus üçün ümumi distaste ifadə və onun işləri
“Əşyanın təbiətinə haqqında” uzun poeması ən bağrını qan bölmə. əgər
xoşbəxtlik emosional narahatlıq azaldılması baxımından başa düşülür
minimum, sonra cinsəllik qədim münasibət təbii kifayətdir.
onun ödəmə Augustine onun dönüşüm nəticəsi qəbul etdi. The
cinsəllik mənfi Manichee münasibət rədd, və bir çox ilə əvəz edilmişdir
Bəzi yazıçılar daha çox müsbət hesabatları Augustine üçün kredit verilmişdir.
Manichees qarşı o üreme əsas yaxşılıq qüvvədə saxlayıb
impuls. Pelaqial mübahisə, lakin prosesi görmək ona gətirib
pozar səmərəsizlik ötürücü və şöhrətpərəstliklə kimi bərpası
cinsi çağırırıq. “Ehtirası” (nəzarətsiz arzu) onun stress o müəyyən
cinsi ilə günah müəyyən yolunda West; ki, onun niyyəti yox idi.
Augustine bu insan vəziyyətinin səfalət bir tərkib hissəsi hesab gəldi
cinsi impuls belə tez-tez mind ali itaət edir
niyyət və təlimat. Bu animality meyli bilər, çünki bütün çox asanlıqla
dostluq və özünə hörmət, həm də dağıdıcı olur. o oldu sonra
bishop, çətinliyə evli cütlərin danışma çox onun zaman işğal olunmuş
və qayğı, və o, insan ürək dəyişkənliyi yaxşı xəbərdar idi
meyl o, bir dəfə bir kişi kimi damğalı kiçik və mənasız işlər var
xəstəlik, və vəfasız olmaq üçün onların arvadları bilirdi ərlərinə mövcudluğu
Onlara lakin onların mənimsədi çox hissəsinə enthralling tapılmadı. bir
laguntasuna eta biltzeko ardura familia baten zentratua besterik batekin
harreman fisiko gosea asetzea gainean zentratua.
Augustine bereziki aipatzen zuela hitz egin zuten ezkontzeko bere arabera
Lagun intimo eta ikasle ohiek Alypius. A hasieran sexual isilpeko esperientzia
nerabezaroan utzi zuen Alypius revulsion zentzua iraunkorrak batekin. aurkitu zuen
Agustinen bere bazkide harrigarria eta ulertezina gozamenerako. Agian da
bat guardia izan unconverted gaztea dela suposatuz aurkako beharrezkoa
Augustine uninhibited erromantikoa izan zen. Nahiz Plotinus bezala erabili ahal izan dezan
beatific ikuspena irudiak erotikoa, beste garai bateko jende gehienak antza zuen
Ez sexual esperientzia sakona askapen psikologikoa iturri bat aurkitzeko. in
Antzinako munduko pertsona batzuk (ez erotismoaren idazle gutxienez bosgarren hasi
Greziako Antologia liburuan) modu mota horrelako ezer ere pentsatu.
Guztiek onartu estaltzea bultzada hori biziraupena bermatzen
giza arraza. Baina erreklamazioa larri batekin filosofo guztiei jakintsu gisa errespetatu
Kontuan baten moralistak-Platon, Aristoteles, estoikoek, the epikuriarrek-ziren
ari bere arriskuak eta arriskuak eta sexu-desira gaitasuna harrituta
eten eta are gehien planak eta asmoak arrazional suntsitu. Bat ere ez zen
arku-hedonista Epikurok baino negatibo gehiago; eta bere jarraitzaile, latinezko poeta
Lucretius, nabarmen formulatu distaste orokor hori Venus eta bere lanak
gehien sutsua bere poema luzea ‘gauzen izaera On’ atalean. bada
zoriontasuna da traba emozionala murrizteko den aldetik ulertu
gutxieneko, ondoren sexualitateari antzinako jarrera nahikoa naturala da.
Bere heldutasun ere Augustine bere eraldaketaren ondorio onartu. The
negatiboa Manichee sexualitateari jarrera baztertu da, eta ordezkatu askok
idazle batzuk baino adierazpenak positiboa gehiago eman Augustine kreditua.
Manichees aurka ezinbestekoa ugaltzeko du bondad defendatzen zuen
bultzada. Pelagian polemika, ordea, prozesua ikusteko eraman zuen
erreprodukzio irrazionaltasuna du igorlea eta berekoikeria hori kutsatzen gisa
sexual gogoa. bere estresa ‘concupiscence’ (kontrolik gabeko nahia) an ezarritako zuen
West sexu sin identifikatuz bidea on; hori ez zen bere asmoa.
Augustine etorri da giza izaeraren miseria osagai bat pentsatzea
Hori sexu-bulkada hain maiz gogoan horrek goi mailako desobedient da
asmo eta argibideak. animality da joera daitekeelako, dena errazegi
bihurtzen bai adiskidetasuna eta auto-errespetua suntsitzailea. Zuen bihurtu ondoren
apezpikuak, arazotxo bikote ezkondu aholkularitza okupatu askoz bere garaiko
eta zaintzeko, eta baita giza bihotzaren inconstancy jakitun izan zen, horren
joera txikiak eta trivial arazoez horrek zuen behin ‘gizonezko gisa estigmatizatuak dute
gaixotasunak ‘, eta nor bere emazteak bazekien unfaithful izateko senarrak existentziaren
Haiekin baina, hala ere aurkitu dute besarkada gehiegi parte den enthralling. batzuk
засяроджана на таварыскім і адказным ўзняцці сем’і з проста
фізічныя адносіны сканцэнтраваны на задавальненні апетыту.
Аўгусцін спецыяльна згадвае, што ён казаў з якія ўступаюць у шлюб па яго
блізкі сябра і былы вучань Алипий. Крадком сэксуальны вопыт у пачатку
падлеткавы пакінуў Алипий з трывалым пачуццём агіды. ён знайшоў
Аўгустына захапляюцца яго партнёр дзіўнага і незразумелы. Гэта, мабыць,
Трэба быць напагатове супраць здагадкі, што малады необращённым
Аўгусцін быў раскованно Romantic. Хоць, як і Плаціна ён можа выкарыстоўваць
эратычныя вобразы для шчаслівага сузірання, ён быў падобны на большасць іншых старажытных людзей
ня знаходзячы сэксуальнага вопыту крыніца глыбокага псіхалагічнага вызвалення. у
старажытны свет мала людзей (па меншай меры, не пісьменнікі эротыкі ў пятым
Кніга грэцкай анталогіі) думаў у чым-небудзь, як такі спосаб.
Усе прызналі, што спарванне імпульс забяспечвае выжыванне
чалавечы род. Але ўсё філосафы з сур’ёзным патрабаванні, якія павінны выконвацца, як мудры
маралісты-Платон, Арыстоцель, стоікі, эпікурэйцу-былі аднадумнымі ў
пад уражаннем ад яго рызык і небяспекі, а таксама здольнасці сэксуальнага жадання
парушыць і нават разбурыць найбольш рацыянальныя з планаў і намераў. Ніхто не быў
больш адмоўны, чым арка-геданічным Эпікур; і яго паслядоўнік, лацінская паэт
Лукрэцый, рэзка сфармуляваў, што агульная агіду да Венеры і яе працай у
самая гарачая частка яго паэме «Аб прыродзе рэчаў». калі
шчасце разумеецца ў тэрмінах памяншэння эмацыйных парушэнняў да
мінімум, то старажытнае стаўленне да сэксуальнасці натуральна дастаткова.
Аўгустын у сваёй сталасці прыняў следства яго звароту.
адмоўная Manichee стаўленне да сэксуальнасці атрымаў адмову і заменена шматлікім
больш пазітыўныя заявы, чым некаторыя аўтары далі Аўгустына крэдыт на.
Супраць маніхеяў ён пакінуў істотную даброць дзетараджэння
імпульс. Pelagian палеміка, аднак, прывялі яго, каб убачыць працэс
прайграванне ў якасці перадатчыка ірацыянальнасці і эгаізме, які заражае
палавая цяга. Паводле яго націскам на «пажадлівасці» (некантралюемае жаданне) ён усталяваць
Захад на шляху да выяўлення граху з падлогі; што не было яго намер.
Аўгусцін прыйшоў да думкі, гэта інгрэдыент у пакуце чалавечага стану
што палавая цяга так часта запрацівіўся розумам вышэй
намеры і інструкцыі. Таму што гэта можа мець тэндэнцыю да жывёльнасці, усё гэта занадта лёгка
становіцца разбуральнай як дружбы і самапавагі. Пасля таго, як ён стаў
біскуп, кансультаванне шлюбных пар у бядзе займала большую частку свайго часу
і сыход, і ён быў добра дасведчаны аб зменлівасці чалавечага сэрца, з
тэндэнцыя мець нязначныя і трывіяльныя справы, якія ён калісьці затаўравалі “мужчына
хвароба », і пра існаванне мужоў, якія ведалі, што іх жонак быць няслушныя
да іх, але ўсё ж знайшоў іх абдымкі занадта займальнымі расстацца з. некаторыя
একটি নিছক সঙ্গে সাহচর্য্য এবং প্রত্যেকটি পরিবার থেকে দায়ী উত্থাপন কেন্দ্রেও
শারীরিক সম্পর্ক ক্ষুধা সন্তুষ্টি উপর কেন্দ্রিক।
অগাস্টিন বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে তিনি তাঁর দ্বারা বিয়ে বাইরে কথা বলত ছিল
অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সাবেক পুতলি Alypius। গোড়ার দিকে একটি অলক্ষিত যৌন অভিজ্ঞতা
কৈশোর মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন একটি দীর্ঘস্থায়ী ইন্দ্রিয় সঙ্গে Alypius ছেড়ে চলে গেছে। সে পেল
অগাস্টিনের তাঁর সহযোগী বিস্ময়কর এবং অপাচ্য আনন্দ পাই। এটা তোলে সম্ভবত
ত যে তরুণ অপরিবর্তিত বিরুদ্ধে একজনের সতর্ক থাকতে হবে প্রয়োজনীয়
অগাস্টিন একটি কুণ্ঠাহীন রোমান্টিক ছিল। যদিও Plotinus মত তিনি ব্যবহার করতে পারেন
আনন্দময় দৃষ্টি জন্য প্রেমমূলক চিত্রাবলী, তিনি সবচেয়ে অন্যান্য প্রাচীন মানুষ সাদৃশ্য
যৌন অভিজ্ঞতা গভীর মানসিক স্বাধীনতা একটি উৎস খোঁজার না। ভিতরে
প্রাচীন বিশ্বের কয়েক জনের (না পঞ্চম এরোটিকা অন্তত লেখকদের
গ্রিক উপন্যাস সংকলনের বই) পথ যে ধরনের মত কিছু চিন্তা।
সবাই স্বীকার করেছেন যে প্রজনন প্রৈতি বেঁচে থাকা নিশ্চিত করে
মানব্ যুদ্ধ. কিন্তু একটি গুরুতর দাবী নিয়ে সব দার্শনিক জ্ঞানী হিসেবে সম্মান করা
এক মনের নৈতিকতার-প্লেটো, এরিস্টটল, Stoics, Epicureans-ছিল
তার ঝুঁকি ও বিপদ দ্বারা এবং যৌন ইচ্ছা ক্ষমতা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে
ব্যাহত এবং এমনকি পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য অধিকাংশ মূলদ ধ্বংস। কোনটি ছিল
খিলান-আনন্দবাদী দার্শনিক Epicurus চেয়ে বেশি নেতিবাচক; এবং তার অনুসারী, ল্যাটিন কবি
Lucretius, রুঢ়ভাবে শুক্র জন্য যে সাধারণ অরুচি প্রণয়ন এবং তার কাজ করে
তার দীর্ঘ কবিতা ‘জিনিষ প্রকৃতির উপর’ অধিকাংশ উম্মত্ত অধ্যায়। যদি
সুখ মানসিক ঝামেলা হ্রাস পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায়
সর্বনিম্ন, তারপর যৌনতা প্রাচীন মনোভাব প্রাকৃতিক যথেষ্ট।
তার পরিপক্কতার মধ্যে অগাস্টাইন তার রূপান্তর ফল স্বীকার করা হয়েছে। দ্য
যৌনতা নেতিবাচক Manichee মনোভাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, এবং অনেক দ্বারা প্রতিস্থাপিত
কিছু লেখক চেয়ে বেশি ইতিবাচক বিবৃতি অগাস্টিন জন্য ক্রেডিট দিয়েছেন।
Manichees বিরুদ্ধে তিনি জন্মদায়ক অপরিহার্য ধার্মিকতা upheld
প্রৈতি। সৈন্ধব বিতর্ক অবশ্য তাঁর প্রক্রিয়া দেখতে নেতৃত্বে
irrationality এর ট্রান্সমিটার এবং অহংকার যে সংক্রমিত যেমন প্রজনন
যৌন আবেগ। ‘আসঙ্গলিপ্সা’ (অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা) তার স্ট্রেস তিনি নির্ধারণ করে
লিঙ্গের সঙ্গে পাপ চিহ্নিতকরণের পথে ওয়েস্ট; যে তার উদ্দেশ্য ছিল না।
অগাস্টিন তা চিন্তা করা মানুষের অবস্থার দুর্বিপাক একটি উপাদান এসে
যে যৌন প্রৈতি তাই ঘন ঘন মনের উচ্চতর অবাধ্য হয়
উদ্দেশ্য এবং নির্দেশাবলী। কারণ এটা নিছক পশুপ্রবৃত্তি ঝোঁক করে নিতে পারে, সব খুব সহজে
উভয় বন্ধুত্ব এবং আত্ম-সম্মান ধ্বংসাত্মক হয়ে যায়। তিনি হয়ে উঠেছে একটি
বিশপ, বিপদে বিবাহিত দম্পতি এর কাউন্সেলিং তাঁর সময়ের অনেক দখল
এবং যত্ন, এবং তিনি মানুষের হৃদয়ের চাঞ্চল্য কাজের ব্যাপারে অবহিত ছিল, এর
প্রবণতা ছোটখাট এবং তুচ্ছ বিষয়ক যা তিনি একবার হিসাবে ‘একটি পুরুষ কলঙ্কিত আছে
রোগ ‘, এবং স্বামীদের অস্তিত্ব যারা তাদের স্ত্রীদের জানত অবিশ্বস্ত হতে এর
তাদের কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের আলিঙ্গন খুব সঙ্গে অংশ enthralling পাওয়া যায় নি। কিছু
အဖော်များနှင့်တစ်ဦးမျှသာအတူမိသားစု၏တာဝန်ရှိမွေးမြူရေးအပေါ်ဗဟိုပြု
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဟာအစာစားချင်စိတ်များစိတ်ကျေနပ်မှုအပျေါမှာဗဟိုပြု။
သြဂတ်အထူးသသူသည်မိမိအနေဖြင့်အိမ်ထောင်ပြုခြင်းထဲကစကားပြောခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားသ
ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေဟောင်းတဦးကျောင်းသား Alypius ။ အစောပိုင်းများတွင်တစ်ဦးက furtive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကို
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ခံစားချက်များကိုတစ်ဦးတည်တံ့အသိနှင့်အတူ Alypius ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သူရှာတွေ့
သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အံ့သြခြင်းနှင့်နားမလည်အတွက်သြဂတ်ရဲ့မွေ့လျော်။ ဒါဟာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါသည်
ထိုလုလင်သည်မပြောင်းလဲကြောင်းစိတ်ထင်ဆန့်ကျင်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ရံတော်အပေါ်ဖြစ်လိုအပ်သော
သြဂတ်စကာ uninhibited ရိုမန်းတစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Plotinus တူသောသူကိုသုံးနိုင်သည်ပေမယ့်
အဆိုပါဝါးထငျထငျရူပါရုံကိုအဘို့အခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်သူအများစုသည်အခြားရှေးဟောင်းလူတွေတူ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံလေးနက်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်မြောက်မှုကိုတစ်အရင်းအမြစ်ရှာဖွေတာမဟုတ်ဘူး။ တွင်
ရှေးဟောင်းကမ္ဘာ့အနညျးငယျကလူပဉ္စမအတွက် erotica ၏ (မနိမ့်ဆုံးမှာစာရေးဆရာများ
ဂရိပေါင်းချုပ်တွေလည်း၏စာအုပ်) လမ်း၏အမျိုးများကဲ့သို့ဘာမှမအတွက်စဉ်းစားမိတယ်။
လူတိုင်းမိတ်လိုက်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့၏ရှင်သန်မှုသေချာကြောင်းအသိအမှတ်ပြု
လူသားမျိုးနွယ်။ သို့သော်အလေးအနက်ပြောဆိုချက်ကိုနှင့်အတူအားလုံးဒဿနပညာရှင်ပညာရှိသောသူအဖြစ်လေးစားခံရဖို့
moralists-ပလေတို, အရစ္စတိုတယ်, အတောအိ, ထိုအတွက်တဦးတည်းစိတ်ဧပိကုရု-ခဲ့ကြသည်
ယင်း၏အန္တရာယ်များနှင့်အန္တရာယ်များအားဖြင့်၎င်း, ရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏စွမ်းရည်အားဖြင့်အထင်ကြီးခံရ
နှောင့်အယှက်များနှင့်ပင်အစီအစဉ်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုအများဆုံးဆင်ခြင်တုံတရားဖျက်ဆီးနှင့်။ အဘယ်သူမျှမခဲ့
စကြဝဠာထိပ်-hedonist Epicurus ထက်ပိုအနုတ်လက္ခဏာ; နှင့်သူ၏နောက်လိုက်, လက်တင်ကဗျာဆရာ
သိသိသာသာဗီးနပ်စ်နှင့်သူမ၏များအတွက်ယေဘုယျမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုအတွက်အလုပ်လုပ်ရေးဆွဲပြီး Lucretius,
” အမှုအရာ၏သဘောသဘာဝတွင် ” သည်သူ၏ရှည်လျားသောကဗျာတစ်ပုဒ်၏အရှိဆုံးလှုပျရှားအပိုင်း။ အကယ်.
ပျော်ရွှင်မှုကိုပုဖို့စိတ်ခံစားမှုနှောင့်အယှက်များလျှော့ချရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌နားလည်
နိမ့်ဆုံး, ထို့နောက်လိင်မှရှေးဟောင်းသဘောထားကိုသဘာဝကလုံလောက်ပါတယ်။
မိမိအရင့်ကျက်အတွက်သြဂတ်သည်သူ၏ပြောင်းလဲခြင်းများ၏အကျိုးဆက်လက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါ
လိင်မှအနုတ်လက္ခဏာ Manichee သဘောထားကိုပယ်ချခဲ့နှင့်များစွာသောဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်
အချို့သောစာရေးဆရာများထက်ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များအဘို့သြဂတ်စသည့်အကြွေးပေးပြီ။
အဆိုပါ Manichees ဆန့်ကျင်သူမှေးဖှားနိုငျ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကောင်းမြတ်ခြင်းထောကျခံခဲ့
အရင်းခံတွန်းအား။ အဆိုပါ Pelagian အငြင်းပွားဖွယ်ရာသို့သော်များ၏ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ဖို့သူ့ကိုဦးဆောင်
အဆိုပါကူးစက်ကြောင်းဆင်ခြင်မဲ့ခြင်းနှင့်အတ္တစိတ်များ၏ transmitter ကိုအဖြစ်မျိုးပွား
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတတ်ပြီး။ ” concupiscence ” အပေါ်သူ၏စိတ်ဖိစီးမှု (ထိန်းအကွပ်မဲ့အလိုဆန္ဒ) ကသူသည်သတ်မှတ်ထား
လိင်နှင့်အတူအပြစ်တရားဖော်ထုတ်နိုင်ရန်လမ်းကြောင်းအပေါ်အနောက်; သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုမဟုတ်ခဲ့ပေ။
သြဂတ်စကလူ့ခွအေနအေ၏ဒုက္ခတစ်ခုပါဝင်ပစ္စည်းထင်ဆီသို့ရောက် လာ. ,
လိင်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ဒါမကြာခဏနားမထောင်စိတ်ကိုဖွင့်ပိုမိုမြင့်မားသည်
ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို။ ဒါဟာ Animation ရန်, ကအားလုံးကိုအရမ်းအလွယ်တကူလေ့နိုငျသောကွောငျ့
ချစ်ကြည်ရေးနှင့် Self-လေးစားမှုနှစ်ဦးစလုံး၏အဖျက်ဖြစ်လာသည်။ သူတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းပြီးနောက်
ဘိရှော့, ဒုက္ခအိမ်ထောင်သည်၏အကြံပေးခြင်းသူ့ရဲ့အချိန်အများကြီးသိမ်းပိုက်
ယင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်သူသည်, လူ့နှလုံး၏ inconstancy ၏ကောင်းစွာသတိပြုမိခဲ့တယ်
သူကတခါအထီး ” အဖြစ် stigmatized ထားတဲ့အသေးစားနှင့်အသေးအဖွဲကိစ္စများကိုရှိသည်ဖို့စိတ်သဘောထား
ရောဂါ ‘နှင့်သစ္စာမဲ့ဖြစ်သူတို့မယားသိသောခင်ပွန်း၏ဖြစ်တည်မှု၏
သူတို့ကိုပေမယ်သို့ရာတွင်သူတို့၏ထွေးပွေ့လွန်းနှင့်အတူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှ enthralling တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အချို့သော
centriran na druženje i odgovoran podizanje porodice sa samo
fizički odnos fokusiran na zadovoljstvo apetita.
Augustine posebno spominje da je on odgovorio od udaju njegove
bliski prijatelj i bivši učenik Alypius. A tajni seksualno iskustvo u ranim
adolescencija je ostavio Alypius sa trajan osjećaj gađenja. Našao je
Augustine oduševljenje u njegov partner zapanjujuće i nerazumljiv. To je možda
potrebno biti na oprezu protiv pretpostavkom da su mladi nekonvertovanim
Avgustin je bio nesputane Romantic. Iako kao Plotin ne može koristiti
erotski slike za blaženi vizije, on ličio većina drugih drevni ljudi u
Ne pronalaženje seksualno iskustvo izvor duboke psihološke oslobođenja. u
drevnom svetu nekoliko ljudi (ne barem pisci erotike u petoj
knjiga grčkog Anthology) mislio na nešto takvo način.
Svi su priznali da je impuls za parenje osigurava opstanak
ljudske rase. Ali, svi filozofi sa ozbiljnim tvrdnju da se poštuje kao mudri
moralisti-Platon, Aristotel, stoici, epikurejaca-bili jedan um u
su impresionirani svoje rizike i opasnosti i kapaciteta seksualne želje u
poremetiti, pa čak i uništiti najracionalnije planova i namjera. niko nije bio
više negativnih nego luk-hedonista Epicurus; i njegov sljedbenik, latinski pjesnik
Lukrecija, oštro formuliran da je general nenaklonost za Veneru i svoje radove u
najviše strasno dio njegove poeme “O prirodi stvari”. ako
sreća je shvaćena u smislu smanjenja emocionalne poremećaj
minimum, zatim drevni stav prema seksualnosti je prirodno dovoljno.
Avgustin u svojoj zrelosti prihvatio posljedica njegovog konverzije. The
negativan Manichee stav prema seksualnosti je odbijen, a zamijenjen mnogi
više pozitivnih izjava nego neki autori su Augustine s obzirom na kredit za.
Protiv Manichees je potvrdio bitne dobrotu prokreativnom
impuls. U pelagijanista kontroverze, međutim, dovela da vidi proces
reprodukcija kao predajnik iracionalnosti i egoizma da inficira
seksualni nagon. Svojim stres na ‘pohota’ (nekontrolisani želji) postavio je
Zapad na putu ka identifikaciji grijeh sa seksom; to nije bila njegova namjera.
Avgustin je došao da mislim da ima jedan sastojak u bedu ljudskog stanja
da je seksualni impuls se tako često neposlušan uma viši
namjere i uputstva. Jer to može imaju tendenciju da animalnosti, sve to suviše lako
postaje destruktivna kako prijateljstvo i samopoštovanje. Nakon što je postao
biskup, savjetovanju bračnih parova u nevolji okupirali većinu svog vremena
i briga, a on je bio dobro upoznat sa nestalnost ljudskog srca, od
tendenciju da imaju manji i trivijalnim poslovima koje je nekada stigmatizirana kao “muško
bolest “, kao i postojanje muževa koji je znao svoje žene da bude nevjeran
na njih, ali ipak našlo zagrljaji previše očaravajući da dio s. neki
в центъра на общуване и отговорно отглеждане на семейство с просто
физическа връзка центриран върху удовлетвореността на апетита.
Августин изрично се споменава, че той е говорил от женитбата му с
близък приятел и бивш ученик Alypius. Крадешком сексуално преживяване в началото
юношеството е оставил Alypius с трайно чувство на отвращение. Той откри
Августин се наслаждават на партньора си изумителна и неразбираем. Това е може би
необходимо да се нащрек съм против да се предположи, че младата необърнатите
Августин е без задръжки Romantic. Въпреки, че като Плотин той може да използва
еротични образи за визията за блажен, той приличаше на повечето други древни хора в
не намери сексуален опит източник на дълбоко психологическо освобождение. в
древния свят малкото хора (не най-малко писателите от еротика в петата
книга на гръцката антология), че в нещо подобно вид начин.
Всеки признава, че импулсът за чифтосване гарантира оцеляването на
човешката раса. Но всички философи с сериозна претенция да бъдат уважавани като мъдър
моралисти-Платон, Аристотел, стоиците, епикурейците-бяха единодушни в
са впечатлени от неговите рискове и опасности и от капацитета на сексуално желание, за да
наруши и дори да унищожи най-рационалното на планове и намерения. Нито е
повече отрицателно от арка-хедонист Епикур на; и неговият последовател, латинския поет
Лукреций, рязко се формулира, че общата неприязън към Венера и й работи в
най-страстната част на дългата му стихотворение “На природата на нещата”. ако
щастие се разбира от гледна точка на намаляване на емоционалния нарушаване на
минимум, а след това на древния отношението към сексуалността е естествено достатъчно.
Августин в зрелостта си приета в резултат на преобразуването му. Най-
отрицателна Manichee отношение към сексуалността е била отхвърлена, и се заменя с много
повече положителни изявления от някои автори са дали Августин заслугата за.
Срещу манихейците той потвърждава съществената добротата на размножителният
импулс. В Pelagian противоречия, обаче, го подтиква да видите процеса на
възпроизвеждане, както предавателя на ирационалността и егоизъм, който инфектира
сексуалното желание. Чрез стрес си на “похот” (неконтролирано желание) той постави
Уест по пътя към идентифициране на греха с пола; че това не е било намерението му.
Августин дойде да го мисля съставка в нищетата на човешкото състояние
че сексуалната импулс е толкова често непокорните към разума по-висока
намерения и инструкции. Тъй като това може да са склонни да животинското, това никак не е трудно
става разрушителна за приятелство, така и самоуважение. След като той се е превърнал в
епископ, консултиране на семейни двойки в беда заема голяма част от времето си
и грижи, и той е добре запознат с непостоянството на човешкото сърце, на
тенденция да имат дребни и незначителни проблеми, които той някога заклеймявани като “мъжки
болест “, както и за съществуването на съпрузите, който знае съпругите си, за да бъде неверен
към тях, но въпреки това намери своите прегръдки твърде увлекателен да се раздели с. някои
centrada en la companyonia i la criança responsable d’una família amb un simple
relació física centrada en la satisfacció de la gana.
Agustí esmenta específicament que es va convèncer de casar-se amb la seva
íntim amic i antic alumne Alipio. Una experiència sexual furtiva a principis de
l’adolescència havia deixat Alipio amb un sentit durador de repulsió. Ell va trobar
d’Agustín estima a la seva parella i sorprenent inintel·ligible. és potser
necessari estar en guàrdia contra un de suposar que els joves no convertits
Agustí era una romàntica sense inhibicions. Encara que a l’igual que Plotí es pot utilitzar
les imatges eròtiques de la visió beatífica, s’assemblava a la majoria dels altres pobles antics en
no trobar l’experiència sexual d’una font de profunda alliberament psicològica. a
les poques persones de l’món antic (no a el menys els escriptors de la literatura eròtica en el cinquè
llibre de l’Antologia grega) va pensar en alguna cosa semblant a aquest tipus de forma.
Tothom reconeix que l’impuls d’aparellament garanteix la supervivència de la
gènere humà. Però tots els filòsofs amb una afirmació molt seriosa a ser respectats com sàvia
moralistes-Plató, Aristòtil, els estoics, els epicuris-eren de la mateixa opinió en
estar impressionat pels seus riscos i perills i per la capacitat de desig sexual a
pertorbar i fins i tot destruir la més racional dels plans i intencions. cap era
més negatiu que l’arc-hedonista Epicur; i el seu seguidor, el poeta llatí
Lucreci, agudament formulat que desgrat general de Venus i les seves obres en
la secció més apassionat del seu llarg poema ‘Sobre la naturalesa de les coses’. Si
la felicitat s’entén en termes de la reducció de la pertorbació emocional a la
mínim, llavors l’antiga actitud cap a la sexualitat és bastant natural.
Agustí en la seva maduresa va acceptar la conseqüència de la seva conversió. la
actitud maniquea negativa a la sexualitat va ser rebutjat, i es reemplaça per molts
declaracions més positiu que alguns autors han donat el crèdit per Agustín.
Contra els maniqueus es va confirmar la bondat essencial de la procreació
impuls. La controvèrsia pelagiana, però, el va portar a veure el procés de
reproducció com el transmissor de la irracionalitat i l’egoisme que infecta l’
impuls sexual. Per la seva èmfasi en ‘concupiscència’ (sense fre) va establir el
A l’oest en el camí cap a la identificació de pecat amb el sexe; que no era la seva intenció.
Agustí va arribar a pensar que un ingredient en la misèria de la condició humana
que l’impuls sexual és tan sovint desobedients als de la ment superior
intencions i instruccions. A causa de que pot tendir a l’animalitat, que amb massa facilitat
es faci destructora d’amistat i respecte de si mateix. Després que ell s’havia convertit en una
bisbe, l’assessorament de les parelles casades en problemes ocupar gran part del seu temps
i l’atenció, i ell era molt conscient de la inconstància de el cor humà, de la
tendència a tenir menors i assumptes trivials que en un altre temps estigmatitzat com ‘un mascle
malaltia ‘, i de l’existència dels marits que coneixia les seves dones a ser infidel
per a ells, però, però, van trobar les seves abraçades massa apassionant a desprendre de. alguns
nasentro sa pakig-uban ug responsable nga pagbanhaw sa usa ka pamilya uban sa usa ka lamang
pisikal nga relasyon nga nasentro sa ibabaw sa katagbawan sa kahinam.
Augustine espesipikong naghisgot nga siya nakigsulti sa pagminyo pinaagi sa iyang
suod nga higala ug kanhi estudyante Alypius. Usa ka furtive sekswal nga kasinatian sa sayo
pagkabatan-on mibiya sa Alypius uban sa usa ka malungtaron nga pagbati sa giayran. iyang nakita
Augustine ni nagakalipay sa iyang partner kahibulongan ug dili masabtan. Kini mao ang tingali
nga gikinahanglan sa sa usa ka magbalantay batok sa pagdahum nga ang batan-on nga makabig
Augustine usa ka sobrang Romantic. Bisan tuod sama sa Plotinus iyang magamit
erotikong hulagway alang sa mahimayaong panan-awon, siya sama sa kadaghanan sa ubang karaang mga tawo sa
dili sa pagpangita sa seksuwal nga kasinatian sa usa ka tinubdan sa lawom nga psychological nga kahilwayan. Sa
sa karaang kalibotan pipila ka mga tawo (dili sa labing menos sa mga magsusulat sa erotica sa ikalima
basahon sa Grego Anthology) naghunahuna sa bisan unsa nga butang nga sama nga matang sa dalan.
Ang tanan miila nga ang pagsanay kalagmitan nagsiguro sa kaluwasan sa mga
kaliwatan sa tawo. Apan ang tanang mga pilosopo sa usa ka seryoso nga pag-angkon nga gitahod ingon nga maalamon nga
moralista-Plato, Aristotle, ang mga Estoico, mga Epicureo-mga usa ka hunahuna diha sa
nga nakadayeg sa iyang mga risgo ug mga katalagman ug sa kapasidad sa sekswal nga tinguha sa
makadaot ug bisan sa paglaglag sa labing sa pangatarungan sa mga plano ug mga tuyo. Walay si
labaw pa sa negatibo nga kay sa arko-hedonist Epicurus; ug ang iyang sumusunod, sa Latin nga magbabalak
Lucretius, malantip formulated nga kinatibuk-ang kayugot alang sa Venus ug sa iyang mga buhat diha sa
ang labing puno sa emosyon nga seksyon sa iyang taas nga balak ‘Sa kinaiya sa mga butang’. kon
kalipay nakasabut sa mga termino sa mga pagkunhod sa emosyonal nga kagubot ngadto sa
minimum, nan ang karaang kinaiya sa seksuwalidad mao ang natural nga igo.
Augustine sa iyang pagkahamtong midawat sa resulta sa iyang pagkakabig. ang
negatibo nga Manichee kinaiya sa sekswalidad gisalikway, ug gipulihan sa daghan nga mga
mas positibo nga mga pamahayag kay sa pipila ka mga magsusulat gihatag Augustine sa credit alang sa.
Batok sa mga Manichees iyang gipaluyohan ang importante kaayo sa pagpasanay
kalagmitan. Ang Pelagian kontrobersiya, Apan, gidala siya sa pagtan-aw sa proseso sa
hulad, kopya ingon nga ang mga transmitter sa irrationality ug kaugalingon nga modaot sa mga
sekswal nga tinguha. Pinaagi sa iyang kapit-os sa ‘pagkaibug’ (walay pugong nga tinguha) siya gibutang ang
Kasadpan sa dalan sa pag-ila sa sala uban sa sex; nga dili iyang tuyo.
Augustine miadto sa paghunahuna niini nga usa ka sangkap sa mga kasakit sa kahimtang sa tawo
nga ang sekswal nga kalagmitan nga sa ingon kanunay sa masinupakong sa hunahuna ni mas taas
intensyon ug mga instruksiyon. Tungod kay kini atiman sa animality, ang tanan nga kini usab dali
mahimong makadaot nga sa mga panaghigalaay ug pagtahod sa kaugalingon. Human siya nahimong usa ka
bishop, ang pagtambag sa mga minyo nga mga magtiayon sa kasamok okupar daghan sa iyang panahon
ug pag-atiman, ug siya nahibalo sa Dayag nga mabalhinog sa kasingkasing sa tawo, sa mga
kalagmitan nga makabaton sa menor de edad ug walay hinungdan nga mga kalihokan nga kaniadto iyang ikaulaw nga ingon sa ‘usa ka lalaki
sakit, ug sa pagkaanaa sa mga bana nga nakaila sa ilang mga asawa nga mahimong dili-matinumanon
kanila apan bisan pa niana nakakaplag sa ilang mga gakos usab makabibihag nga sa bahin sa. Ang ubang mga
pamalonjezo kucheza ndi kuukitsidwa udindo wa banja ndi chabe
ubale weniweni wokhazikika pa akhutitse njala.
Augustine imatchula kuti kunanenedwa mwa kukwatira mwa
bwenzi lapamtima ndi mwana kale Alypius. Y. furtive kugonana kumayambiriro
unyamata anasiya Alypius ndi lingaliro osatha a kodziwa. Iye anapeza
ndi Augustine ndikondwera naye zodabwitsa wake ndi unintelligible. Mwina
M’pofunika kusamala munthu ndi poyesa kuti achinyamata wosatembenuka
Augustine anali sankabisa Achikondi. Ngakhale ngati Plotinus akhoza kugwiritsa ntchito
zithunzi kumbali kwa adalitso m’masomphenya, anafanana anthu ena ambiri akale
sunakhazikike kugonana ndi gwero la kwambiri maganizo kumasulidwa. mu
akale dziko anthu ochepa (osati osachepera olemba erotica mu wachisanu
buku la Greek Anthology) ankaganiza chirichonse monga mtundu wa njira.
Aliyense anavomereza kuti kugunda mating zipangitsa apulumuke wa
wa anthu. Koma akatswiri onse ndi kunena kwambiri kulemekezedwa monga anzeru
moralists-Plato, Aristotle, Asitoiki, Aepikureya-anali wa mtima umodzi mu
mokopeka ndi ngozi zake zoopsa ndi mphamvu chilakolako chogonana kuti
kusokoneza ngakhale kuwononga zomveka kwambiri zolingalira ndi zitsimikizo. palibe anali
zoipa kuposa Chipilala-hedonist Epicurus; ndi wotsatira wake, wolemba ndakatulo Latin
Lucretius, zikuchepa anakonza kuti distaste wamkulu Venus ndi ntchito yake mu
kwambiri impassioned chigawo cha ndakatulo yake yaitali ‘Pa chikhalidwe cha zinthu. ngati
chimwemwe kuzindikiridwa mawu a kuchepetsa chosokoneza maganizo kwa
osachepera, ndiye mtima wakale kugonana ndi chibadwa zokwanira.
Augustine mu msinkhu, Wodzindikira analandira chifukwa cha kulapa kwake. The
zoipa Manichee maganizo kugonana anakanidwa, ndipo m’malo ambiri
kwambiri mawu abwino kuposa ena olemba ndawapatsa Augustine ulemerero chifukwa.
Motsutsa Manichees Iye anateteza ubwino yofunika kwambiri ya zoberekera za
mtima. Mkanganowu Pelagian Komabe, zinamuthandiza kuona m’kati
kubalana monga chopatsilira wa irrationality ndi wodzikuza kuti infects ndi
Tisaiwale kugonana. Ndi maganizo ake pa ‘concupiscence’ (kusalankhula chilakolako) Iye anapereka
West pa njira akudzizindikiritsa uchimo ndi kugonana izo sizinali cholinga chake.
Augustine anabwera ndikuganiza pophika mu mavuto a moyo wa munthu
kuti kugula kugonana ndi kaŵirikaŵiri chosamvera ku maganizo a apamwamba
zolinga ndi malangizo. Chifukwa iwo amakonda animality, izo zonse mosavuta
amakhala owononga onse ubwenzi ndi kudzilemekeza. Atatha kukhala
bishopu, ndi uphungu wa mabanja vuto wotanganidwa nthawi yake yochuluka
ndi kusamalira, ndipo iye ankadziwa za inconstancy a mtima wa munthu, mwa
chizolowezi ndi zibwenzi zazing’ono ndi zazing’ono chimene adachipasula kale nkusalidwa monga ‘yamphongo
matenda, ndipo kuti kuli amuna amene anadziwa akazi awo kukhala osakhulupirika
kuti iwo komabe anapeza kukupatirana awo losangalatsa kwa gawo ndi. ena
集中在一个家庭的陪伴和负责筹措了仅仅
物理关系集中到食欲的满意度。
奥古斯丁特别提到,他被他谈到结婚的出来
亲密的朋友和以前的学生Alypius。在早期的一个鬼鬼祟祟的性经验
青春期离开Alypius反感的持久感。他找到
奥古斯丁的喜悦在他的搭档令人惊讶,难以理解。这也许是
必要的是对一个人的防范假设年轻未转换
奥古斯丁是一个浪漫不羁。尽管像普罗提诺,他可以使用
对于幸福的愿景色情图像,他很像大多数其他古代人
没有找到性经历深刻的心理解放的来源。在
古代世界上少数几个人(不至少在第五情色作家
希腊诗集的书),在那样一种方式什么思想。
每个人都承认,交配冲动保证的生存
人类。但一个严重的要求所有的哲学家被推崇为高明
道德,柏拉图,亚里士多德,斯多葛派,伊壁鸠鲁派,是一个心灵的
它的风险和危险和性欲的能力留下深刻的印象
扰乱甚至破坏了最合理的计划和意图。都不是
比拱享乐主义伊壁鸠鲁更负;和他的跟随者,拉丁诗人
卢克莱修,大幅制定了一般厌恶维纳斯和她的作品中
他的长诗“论事物的本质”的最慷慨激昂部分。如果
幸福是在情绪的困扰还原成的来理解
最小值,那么古老的态度,性行为是很自然就好了。
奥古斯丁在他的成熟接受了转换的结果。该
负Manichee态度,性行为被拒绝,并受到许多替代
更积极的发言,而不是一些作家已经给奥古斯丁的功劳。
反对Manichees他维护了生育的本质是善良
冲动。该伯拉纠争论,然而,导致他看的过程
再现作为非理性的一种感染发射机和自我中心
性冲动。通过他的“色欲”(不受控制的欲望)的压力,他设置
西方的路径识别与性罪上;这不是他的本意。
奥古斯丁来到认为它在人类生存条件的痛苦的成分
是性的冲动是如此频繁悖逆心灵的更高
意图和指示。因为它可以趋向于兽性,这一切都太容易
一旦破坏双方的友谊和自尊的。之后,他已经成为一个
主教的麻烦已婚夫妇辅导占据他的大部分时间
和照顾,他深知人的心脏的世态炎凉的,的
倾向,有他曾经诬蔑为“男性轻微和琐碎的事务
病”,和丈夫的存在,谁知道自己的妻子不忠的
他们但仍然发现自己的拥抱太扣人心弦用一部分。一些
basatu nantu companionship è ghjaddini incaricatu di una famiglia cù una duppia
raportu fisicu basatu nantu à u piacè di pitittu.
Augustine ricorda specificamente ch’ellu fù parlavanu fora di maritàvanu da u so
amicu intimi è anzianu eleva Alypius. A sperienza sessuale furija in principiu di
Bovisio lassavanu Alypius cù un sensu lingua di revulsion. si trova
l’Augustine incanta in u so étonnant partinarii è unintelligible. Hè forse
vole à esse nant’à unu di guardia contr’à era chì u ghjovanu unconverted
Augustine hè un rumanticu Uninhibited. Puru cum’è Plotinus ch’ellu pò aduprà
Levante eròticu di a visione beatific &, pariva più altri populi antichi in
nun truvannu spirienza sessuale una surgente di prufunna libbirazzioni custumi. in
li picca genti antica mondu (micca almenu i scrittori di u Italiana erotica in u quintu
libru di u Landscape Grecu) pinsau in qualcosa cum’è chi tipu di strada.
Ognunu ricunnisciute chì l ‘estru season cura la supravvivenza di l’
razza umana. Ma tutti li filòsufi cù una scusa, seria à esse ben vistu cum’è sàviu
moralists-Platoni, Aristòtili, u Stoics, u epicureans-eranu di una cuntata in
esse impressiunatu da u so risichi è rinunziò e da u putere di laziu sessuale di
disturbari è ancu lampà u più raziunale di i piani è scopi. None hè
più negativu di la voûte-hedonist Epicurus; è u so discèpulu, u pueta latinu
Lucreziu, antu poi chi distaste generale di Venus e so opare in
i sizzioni cchiù impassioned di u so longu puema ‘On a la natura di li cosi’. sè
felicità hè capitu in termini di a riduzzione di disturbu emutivu à l ‘
u minimu, allura l ‘antichi strana à Museu hè abbastanza naturale.
Augustine in a so maturità accettatu u numeru di a so cunversione. L’
attitudini Manichee negativa à Museu vinni rifiuta, è rimpiazzati da parechji
prucessi verbali di più pusitiva chè qualchi scrittori hannu datu Augustine lu crèditu, di.
Contru à i Manichees ch’ellu upheld la buntà di primura di u procreative
estru. U cuntruversia Pelagian, parò, cumparì à vede u prucessu di
ripruduce cum’è l ‘esisti di u irrationality è egotism chì infects u
running sessuale. Da u so ddoi at su ‘cuncupiscenza’ (brama uncontrolled) si misi a
Lingua nant’à u chjassu à identificà u piccatu cù sessu; chì ùn era a so voglie.
Augustine ghjunse à pari una materia in la miseria di a cundizione umana
chì u so estru sessuale hè tantu friquintimenti ribelli à supiriuri a l’année
scopi è abituali. Perchè ponu tendini à animality, hè tutte e troppu tardu
diventa destruzzione di tutti ‘amicizia è self-rispettu. Dopu ch’ellu avia addivintatu un
viscuvu, u Muratori di coppia moglie in priculu occupatu assai di u so tempu
è primura, è ch’ellu hè cuscenti di u inconstancy di u core umanu, di u
simpatia à avè spentu è banale affari di cui iddu na vota Stigmatisé comu ‘un masciu
k ‘, e di l’ asistenza di pècuri chì cunniscia i so mòglie à esse gattiva
à elli, ma campavanu trovu a so Ma troppu locu di parte cù. certi
usmjeren na druženja i odgovornog podizanja obitelji sa samo
fizički odnos usmjeren na zadovoljstvo apetita.
Augustin izričito spominje da je govorio iz udaje po njegovom
bliski prijatelj i bivši učenik Alypius. Krišom seksualno iskustvo u rano
mladost ostavila Alypius s trajnim osjećajem gađenja. Pronašao je
Augustinov uživati ​​u svojim partnerom začuđujući i nerazumljivo. To je možda
potrebno biti na oprezu protiv misleći da je mlada u zgradama
Augustin je bio nesputano romantična. Iako kao Plotina on može koristiti
erotske slike za posvećene vizije, on je nalikovao većinu drugih drevnih ljudi u
ne nalazeći seksualno iskustvo izvor dubokog psihološkog oslobođenja. U
drevnog svijeta nekoliko ljudi (ne barem pisci erotike u petoj
Knjiga grčke Zbornika) misli na nešto takvo koji način.
Svatko je priznao da je parenje impuls osigurava preživljavanje
ljudska rasa. Ali svi filozofi s ozbiljnim zahtjevom da se poštuje kao mudar
moralisti-Platona, Aristotela, stoika, epikurejska-bili jednodušni u
su impresionirani njegovim rizicima i opasnostima i kapacitetom seksualne želje u
poremetiti, pa čak i uništiti najracionalniji planova i namjera. Niti je
negativniji od luka-hedonističkom Epicurus; i njegov sljedbenik, latinski pjesnik
Lukrecije, oštro formulirano da je opća odbojnost za Veneru i djela u
najviše je raspalila dio svoje duge pjesme „Na prirodi stvari”. Ako
sreća je razumjeti u smislu smanjenja emocionalne poremećaje u
minimalno, onda je drevni odnos prema seksualnosti je prirodno dovoljno.
Augustin u svojoj zrelosti prihvatio je posljedica njegovog obraćenja.
negativan stav Manichee seksualnosti je odbijen, a zamjenjuju mnogi
više pozitivne izjave od nekih pisaca dali Augustin kredit za.
Protiv Manichees je potvrdio bitnu dobrotu prokreativnoga
impuls. Pelagijev kontroverze, međutim, dovela ga vidjeti proces
umnožavanje kao prijenosnik iracionalnosti i egoizma koji inficira
seksualni nagon. Svojom naglaskom na „požuda” (nekontrolirana želja) je postavljena
Zapad na putu do identifikacije grijeh sa seksom; to nije njegova namjera.
Augustin je došao da je to neki sastojak u bijedi ljudskog stanja
da je seksualni nagon pa se često neposlušni um je viši
namjere i upute. Jer to može imaju tendenciju da animalnosti, to je sve previše lako
postaje destruktivna oba prijateljstva i samopoštovanja. Nakon što je postao
Biskup je savjetovanje bračnih parova u nevolji okupirali veći dio svog vremena
i brigu, i on je bio svjestan nestalnosti ljudskog srca, od
tendencija da imaju manje i trivijalne poslove koje je nekad stigmatizirani kao „muško
bolest”, a za postojanje muževa koji je znao svoje žene da bude nevjeran
za njih, ali ipak našli njihovi zagrljaji previše očaravajući dio s. Neki
soustředil na společnost a zodpovědné výchově rodiny s pouhým
fyzický vztah se soustředil na uspokojení chuti k jídlu.
Augustine výslovně uvádí, že mu rozmluvil sňatku od jeho
důvěrný přítel a bývalý žák Alypius. Kradmý sexuální zkušenost v rané
dospívání opustil Alypius s trvalým pocitem odporu. Našel
Augustine potěšení ve svém partnerském udivující a nesrozumitelný. To je možná
třeba mít na něčí stráži proti předpokladu, že by mladý nepřevedených
Augustin byl bez zábran Romantic. Ačkoli jako Plotinus může využít
erotické snímky pro blažené vizi, připomínal většinu ostatních starověké lidi
nenalezení sexuální zážitek zdrojem hlubokého psychologického osvobození. v
pár lidí antice (ne nejméně spisovatelé erotiky v pátém
Kniha řecké antologie) myslel na něco takového druhu cesty.
Každý, kdo uznal, že páření impuls zajišťuje přežití
lidská rasa. Ale všichni filozofové s vážným nároku musí být respektovány jako moudří
moralisté-Plato, Aristoteles, Stoics, Epicureans-byli jedné mysli
byl ohromen jeho rizika a nebezpečí a kapacitou sexuální touze
narušit a dokonce zničit nejracionálnější plánů a záměrů. žádný z nich nebyl
negativnější než arch-hédonistická Epicurus; a jeho následovník, latinský básník
Lucretius, ostře formuloval tuto obecnou nechuť k Venuši a její práce v
nejvíce vášnivá část jeho dlouhé básně ‚Na povaze věcí‘. Li
štěstí se rozumí, pokud jde o snižování emočního narušují
minimum, pak starověký postoj k sexualitě je přirozené dost.
Augustine v jeho dospělosti přijal za následek jeho obrácení.
Negativní Manichee postoj k sexualitě byl odmítnut a nahrazen mnozí
Další pozitivní výroky než někteří autoři dali Augustin úvěr pro.
Proti manichejců on potvrdil zásadní dobrotu plození
impuls. Pelagian kontroverze, nicméně, vedl ho vidět proces
rozmnožování jako vysílač iracionality a sobectví, že infikuje
sexuální nutkání. Svým důrazem na ‚žádostivost‘ (nekontrolovaná touha) se nastaví
West na cestě k identifikaci hřích s pohlavím; že nebyl jeho záměr.
Augustine přišel k tomu myslet ingredienci v utrpení lidské existence
že sexuální impuls tak často neposlušný mysl je vyšší
záměry a instrukce. Vzhledem k tomu, že může mít sklon k animalitou, to všechno až příliš snadno
se stává destruktivní jak přátelství a sebeúcty. Poté, co se stal
Biskup se poradenství pro manželské páry v potížích obsadil velkou část svého času
a péče, a byl dobře vědom nestálosti lidského srdce, z
sklon mít menší a triviální záležitosti, které mu kdysi stigmatizovány jako ‚mužské
nemoc‘a na existenci manželů, který znal jejich manželky být nevěrný
k nim nicméně zjištěno, že jejich objetí příliš fascinující, aby část s. Nějaký
centreret om kammeratskab og ansvarlig hævning af en familie med en blot
fysisk forhold centreret ved opfyldelsen af ​​appetit.
Augustin nævner specifikt, at han blev talt ud af gifte af hans
intime ven og tidligere elev Alypius. En listigt seksuel oplevelse i begyndelsen
ungdomsårene havde forladt Alypius med en varig følelse af afsky. Han fandt
Augustins glæde i hans partner forbløffende og uforståelig. Det er måske
nødvendigt at være på ens vagt mod at antage, at den unge uomvendte
Augustin var en uhæmmet romantisk. Selvom ligesom Plotin kan han bruge
erotisk billedsprog for beatific vision, lignede han de fleste andre gamle mennesker i
ikke at finde seksuel erfaring en kilde til dyb psykologisk befrielse. I
den antikke verden få mennesker (ikke mindst forfattere af Erotica i den femte
bog af græske Antologi) mente i noget i den slags måde.
Alle erkendte, at parringen impuls sikrer overlevelse
menneskelige race. Men alle filosoffer med en alvorlig krav på at blive respekteret som klog
moralister-Platon, Aristoteles, stoikerne, epikuræerne-havde eet sind i
blive imponeret af sine risici og farer og af kapaciteten af ​​seksuel lyst til
afbryde og endda ødelægge den mest rationelle af planer og hensigter. Ingen var
mere negativ end arch-hedonist Epicurus; og hans følgesvend, den latinske digter
Lukrets, skarpt formuleret, at generel afsky for Venus og hendes værker i
den mest lidenskabelige del af sit lange digt ’På natur’. Hvis
lykke forstås med hensyn til reduktion af følelsesmæssige forstyrrelser af
minimum, så den gamle holdning til seksualitet er naturligt nok.
Augustin i sin modenhed accepteret konsekvensen af ​​sin omvendelse. Det
negativ Manichee holdning til seksualitet blev afvist, og erstattet af mange
flere positive udsagn end nogle forfattere har givet Augustine æren for.
Mod Manichees stadfæstede han den afgørende godhed procreative
impuls. Den Pelagiske kontroverser imidlertid førte ham til at se processen med
reproduktion som senderen af ​​irrationalitet og egoisme der inficerer
seksuel trang. Ved sin stress på ’begær’ (ukontrolleret begær) satte han
Vesten på vej til at identificere synd med sex; der var ikke hans hensigt.
Augustin kom til at tænke det en ingrediens i elendighed af den menneskelige tilstand
at den seksuelle impuls så ofte ulydige mod sindets højere
intentioner og instruktioner. Fordi det kan tendens til dyriske, det alt for let
bliver ødelæggende for både venskab og selvrespekt. Efter at han var blevet en
biskop, rådgivning af gifte par i problemer besatte meget af sin tid
og pleje, og han var godt klar over ustadighed af det menneskelige hjerte, af
tendens til at have mindre og trivielle anliggender, som han engang stigmatiseret som ’en mandlig
sygdom’, og at der findes mænd, som kendte deres koner til at være utro
til dem, men ikke desto mindre fundet deres omfavnelser også enthralling til del med. Nogle
gecentreerd op gezelschap en verantwoorde opvoeding van een gezin met een louter
fysieke relatie gericht nadat is voldaan aan eetlust.
Augustinus noemt specifiek dat hij uitgepraat trouwen door zijn
intieme vriend en oud-leerling Alypius. Een vluchtige seksuele ervaring in het begin van
adolescentie had Alypius vertrokken met een blijvende gevoel van afkeer. Hij vond
Augustine’s genieten van zijn partner verbazingwekkend en onbegrijpelijk. Het is misschien
nodig om op je hoede te nemen dat de jonge onbekeerde
Augustinus was een ongeremde Romantisch. Hoewel zoals Plotinus hij kan gebruiken
erotische beelden van de zalige aanschouwing, leek hij op de meeste andere oude mensen in
niet het vinden van seksuele ervaring een bron van diepe psychologische bevrijding. In
de oude wereld weinig mensen (niet op zijn minst de schrijvers van de erotica in de vijfde
boek van de Griekse Anthology) dacht in iets dergelijks soort manier.
Iedereen erkend dat de paring impuls zorgt voor het voortbestaan ​​van de
mensheid. Maar alle filosofen met een serieus argument worden gerespecteerd als wijs
moralisten-Plato, Aristoteles, de stoïcijnen, de epicuristen-waren eensgezind in
onder de indruk van de risico’s en gevaren en door de capaciteit van seksueel verlangen naar
verstoren en zelfs de meest rationele van plannen en voornemens te vernietigen. niets was
negatiever dan de boog-hedonist Epicurus; en zijn opvolger, de Latijnse dichter
Lucretius, scherp geformuleerd dat de algemene afkeer van Venus en haar werken in
de meest gepassioneerde deel van zijn lange gedicht ‘Over de aard der dingen’. Als
geluk wordt begrepen in termen van de vermindering van de emotionele verstoring van het
minimum, dan is de oude houding ten opzichte van seksualiteit is natuurlijk genoeg.
Augustinus in zijn volwassenheid aanvaard het gevolg van zijn bekering. De
negatieve Manichee houding ten opzichte van seksualiteit werd verworpen en vervangen door velen
meer positieve uitspraken dan sommige schrijvers hebben Augustine het krediet voor gegeven.
Tegen de Manicheeërs bevestigde hij de wezenlijke goedheid van de voortplanting
impuls. De pelagiaanse controverse, echter, leidde hem naar het proces van het zien
reproductie van de zender irrationality en egoïsme dat infecteert
seksuele drang. Door zijn nadruk op ‘begeerte’ (ongecontroleerde verlangen) zette hij de
West op de weg naar het identificeren van de zonde met seks; dat was niet zijn bedoeling.
Augustinus kwam om het te denken dat een ingrediënt in de ellende van de menselijke conditie
dat de seksuele impuls wordt zo vaak ongehoorzaam aan de geest hoger
intenties en instructies. Omdat het kan de neiging om dierlijkheid, maar al te gemakkelijk
wordt destructieve van zowel de vriendschap en zelfrespect. Nadat hij was geworden van een
bisschop, de begeleiding van echtparen in de problemen bezet een groot deel van zijn tijd
en zorg, en hij was goed op de hoogte van de wisselvalligheid van het menselijk hart, van de
neiging om kleine en triviale zaken die hij ooit gebrandmerkt als ‘een man hebben
ziekte’, en het bestaan ​​van mannen die hun vrouwen wisten ontrouw te zijn
aan hen, maar desondanks vonden hun omhelzingen te boeiend om deel met. Sommige
centris sur kuneco kaj respondeca bredado de familio kun nur
fizikan rilaton centriĝis al la kontento de la apetiton.
Aŭgusteno specife mencias ke li parolis el geedziĝi de liaj
intima amiko kaj iama lernanto Alypius. Al furtivos seksa sperto en frua
adolescencia lasis Alypius kun daŭra sento de naŭzo. Li trovis
Augustine avidas lia partnero miriga kaj nekomprenebla. Estas eble
necese esti sur ies gvardio kontraŭ supozante ke la junaj unconverted
Aŭgusteno estis desinhibida Romantika. Kvankam kiel Plotino li povas uzi
erotika figuraĵo por la beatific vizion, li similis al plej multaj aliaj antikvaj homoj en
Ne trovinte seksan sperton fonto de profunda psikologia liberiĝo. en
la antikva mondo kelkaj personoj (ne almenaŭ la verkistoj de la erotika en la kvina
libro de la greka Antologio) pensis en nenio al tia maniero.
Ĉiuj agnoskis ke la apareamiento impulso certigas la postvivadon de la
homaro. Sed ĉiuj filozofoj kun serioza pretendo esti respektita kiel saĝa
moralistoj-Platono, Aristotelo, la stoikoj, la Epikuranaj-estis sampensaj en
esti impresita de lia riskojn kaj danĝerojn kaj por la kapablo de seksa deziro
interrompi kaj eĉ detrui la plej racia de planoj kaj intencoj. Neniu estis
pli negativa ol la arko-hedonista Epicuro; kaj lia partiano, la latina poeto
Lucretius, akre formulita ke ĝenerala malŝaton por Venuso kaj ŝia laboras en
la plej pasiigis sekcio de lia longa poemo Kaj en la naturo de aferoj ‘. Se
feliĉo estas komprenita en terminoj de la redukto de emocia perturbo al la
minimuma, do la antikva sinteno al seksecon estas natura sufiĉa.
Augustine en lia matureco akceptis la sekvo de lia konvertiĝo. la
negativa Manichee sinteno al seksecon estis malakceptita, kaj anstataŭita de multaj
pli pozitivaj deklaroj de iuj verkistoj donis Aŭgusteno la krediton por.
Kontraŭ la Manichees li konfirmis la esenca boneco de la procreativa
impulso. La Pelagian disputo tamen gvidis lin por vidi la procezo de
reproduktado kiel la transmisor de la malracieco kaj egoismo kiu infektas la
seksa impulso. Per sia emfazo sur ‘volupto’ (malmodereco) li metis la
Okcidenta sur la vojo al identigi peko kun sekso; kiu ne estis lia intenco.
Aŭgusteno venis opinias ingredienco en la mizero de la homa kondiĉo
ke la seksa impulso estas tiel ofte malobeis la menso la pli altaj
intencoj kaj instrukcioj. Ĉar ĝi povas emas animality, ĝi tro facile
iĝas detrua de kaj amikeco kaj memrespekton. Post kiam li fariĝis
episkopo, la konsilado de similaj Geedzeco en embaraso okupis multe de sia tempo
kaj zorgo, kaj li estis bone konscia pri la inconstancy de la homa koro, de la
emas havi minora kaj bagatelaj aferoj, kiujn li iam estigmatizó kiel ‘viran
malsano ‘, kaj pri la ekzisto de edzoj kiuj konis edzinoj esti malfidela
al ili sed tamen trovis sian brakumoj tro fascina al parto kun. kelkaj
keskendunud kaaslaseks ja vastutab suurendamise perele vaid
füüsiline suhe põhivaldkonnad rahulolu söögiisu.
Augustine eraldi mainitud, et ta oli rääkinud välja abiellumisega tema
lähedane sõber ja endine õpilane Alypius. Salajane seksuaalne kogemus alguses
noorukieas lahkunud Alypius püsiva mõttes vastikust. ta leidis
Augustinuse rõõmu tema partner üllatav ja arusaamatu. See on võib-olla
vaja olla kellegi valvel eeldada, et noor muundamatuks
Augustine oli pidurdamatu Romantiline. Kuigi nagu Plotinos ta saab kasutada
erootilise pildimaterjali õndsalik nägemine, ta sarnanes kõige muu iidse inimesed
ei leia seksuaalne kogemus allikas sügava psühholoogilise vabanemist. sisse
antiikmaailmas vähe inimesi (mitte vähemalt kirjanikud erootika viienda
raamat Kreeka antoloogia) mõelnud midagi sellist liiki viisil.
Igaühel tunnistas, et paaritumise impulss tagab ellujäämise
Inimkond. Aga kõik filosoofid raske väita, tuleb kinni pidada tark
moralists-Platon, Aristoteles, stoikud, epikuurlaste-olid ühel meelel
avaldas muljet oma riske ja ohte ning võime seksuaalse soovi
häirida ja isegi hävitada kõige ratsionaalsem plaanide ja kavatsustest. Puudub oli
negatiivsem kui superpetturi hedonist Epikuros; ja tema järgija, Ladina luuletaja
Lucretius, järsult formuleeritud, et üldine vastumeelsus Venus ja tema töötab
kõige kirgliku osa oma pika luuletus “On paratamatu. kui
õnne mõistetakse vähendamise emotsionaalne häireid
vähemalt siis iidse suhtumine seksuaalsuse on loomulik piisa.
Augustine oma küpsuse nõustus tagajärg tema muutmist.
negatiivne Manichee suhtumine seksuaalsuse lükati, ja asendatakse palju
rohkem positiivseid avaldusi kui mõned kirjanikud on andnud Augustine krediiti.
Vastu Manichees ta rahuldas oluline headus soojätkamise
impulss. Pelagie poleemikat, aga aitas tal protsessi
reproduktiivset saatja irratsionaalsus ja egoism, mis nakatab
seksuaalse iha. Tema stressi “kiimas” (kontrollimatu soov) seadis ta
West teele kindlaks sin seksiga; mis ei olnud tema eesmärk.
Augustine tuli arvates koostisosana viletsus inimese seisund
et seksuaalne impulss on nii sageli sõnakuulmatud mõistuse suurem
kavatsused ja juhiseid. Kuna see võib kipuvad loomariik, see kõik liiga kergesti
muutub hävitava nii sõpruse ja eneseaustust. Pärast ta oli saanud
piiskopi, nõustamine abielupaaridele hädas hõivatud palju oma aega
ja hoolitseda, ja ta oli hästi teadlik mittekonstantsusele inimese südames, on
kalduvus olla kerge ja triviaalne asjade, mida ta kord põlu kui “mees
haigus, ja olemasolu abikaasad, kes teadis nende naised olla truudusetu
neile aga siiski leidnud oma kallistab liiga kaasahaarav, et osa koos. mõned
nakasentro sa pagsama at responsableng pagpapalaki ng isang pamilya na may isang lamang
pisikal na relasyon nakasentro sa kasiyahan ng ganang kumain.
Augustine partikular mentions na siya ay nakipag-usap sa labas ng marrying sa pamamagitan ng kanyang
matalik na kaibigan at dating mag-aaral Alypius. Ang isang nakaw na sekswal na karanasan sa unang bahagi
pagbibinata ay iniwan Alypius may isang pangmatagalang pakiramdam ng biglang pagbabago. Siya natagpuan
Augustine ni matuwa nang labis sa kanyang partner kahanga-hanga at hindi maintindihan. Ito ay marahil
kinakailangan upang maging nakahanda laban kung kaya na ang mga batang di napagbagong
Augustine ay isang uninhibited Romantic. Kahit na tulad ng Plotinus maaari niyang gamitin
erotika koleksyon ng imahe para sa napakaligaya vision, siya resembled karamihan ng iba pang mga sinaunang tao sa
Hindi paghahanap ng sekswal na karanasan ng isang source ng malalim na sikolohikal na pagpapalaya. Sa
ang mga sinaunang mundo ilang mga tao (hindi bababa sa ang mga manunulat ng erotika sa ika-limang
aklat ng Greek Anthology) naisip sa anumang bagay tulad na uri ng paraan.
Lahat ng tao kinikilala na ang mating salpok Tinitiyak ang kaligtasan ng buhay ng
sangkatauhan. Ngunit ang lahat ng mga pilosopo na may seryosong claim sa igalang gaya ng marurunong
moralists-Plato, Aristotle, ang mga Estoico, mga Epicureo-ay isa sa isipan
na impressed sa pamamagitan ng kanyang mga panganib at mga panganib at sa pamamagitan ng kakayahan ng sekswal na pagnanais na
guluhin at kahit sirain ang pinaka-may talino ng mga plano at intensyon. wala ay
higit pang mga negatibong kaysa sa arch-hedonist Epicurus; at ang kanyang mga tagasunod, ang Latin makata
Lucretius, nang masakit formulated na pangkalahatang sunok para sa Venus at ang kanyang gumagana sa
ang pinaka-makabagbag-puso seksyon ng kanyang mahabang tula ‘Sa likas na katangian ng mga bagay’. kung
kaligayahan ay naunawaan sa mga tuntunin ng pagbabawas ng emosyonal na kaguluhan sa
minimum, at pagkatapos ay ang mga sinaunang mga saloobin sa sekswalidad ay natural na sapat.
Augustine sa kanyang kapanahunan tinanggap ang kinahinatnan ng kanyang conversion. ang
negatibong Manichee saloobin sa sekswalidad ay tinanggihan, at pinalitan ng maraming
higit pang positibong mga pahayag kaysa sa ilang mga manunulat binigyan Augustine ang credit para sa.
Laban sa Manichees niya itinaguyod ang mahahalagang kabutihan ng procreative
salpok. Sa gitna ng dagat kontrobersya, gayunpaman, na humantong sa kanya upang makita ang proseso ng
paggawa ng maraming kopya bilang ang transmitter ng kalabagan sa katwiran at egotismo na infects ang
pagnanasang sekswal. Sa pamamagitan ng kanyang pagkapagod sa ‘kasakiman:’ (hindi nakokontrol na pagnanasa) niya i-set ang
West sa daan patungo sa pagkilala sa kasalanan na may sex; hindi iyon ang kanyang intensyon.
Augustine ay dumating sa tingin mo ay isang sahog sa paghihirap ng kalagayang pantao
na ang sekswal na salpok ay kaya madalas masuwaying na ang isip ni mas mataas
mga intensyon at tagubilin. Dahil ito ay maaaring may posibilidad na ang kahayupan, ang lahat ng ito masyadong madali
nagiging mapanira ng kapwa pagkakaibigan at paggalang sa sarili. Pagkatapos siya ay naging isang
bishop, ang pagpapayo ng mag-asawa sa pag-abala sa marami ng kanyang panahon
at pangangalaga, at siya ay mahusay kamalayan ng ang inconstancy ng puso ng tao, ng mga
ugali na magkaroon ng menor de edad at trivia affairs kung saan siya isang beses stigmatized bilang ‘isang lalaki
sakit ‘, at sa pagkakaroon ng mga asawang lalaki na nalalaman ang kanilang mga asawa na hindi tama
sa kanila ngunit gayon pa man natagpuan ang kanilang mga yakap masyadong nakabibighani sa bahagi na may. ilan
keskittynyt toveruutta ja vastuullinen kasvattamaan perhettään kanssa pelkästään
fyysinen suhde keskittyneenä tyydyttävällä ruokahalu.
Augustinus mainitaan erityisesti, että hän puhui ulos mennä naimisiin hänen
läheinen ystävä ja entinen oppilas Alypius. Salavihkainen seksuaalinen kokemus alussa
nuoruus oli lähtenyt Alypius joilla on pitkäaikaisia ​​tunne vastenmielisyyttä. Hän löysi
Augustinuksen iloitsevat hänen kumppaninsa hämmästyttävää ja käsittämätön. Se on ehkä
välttämätöntä olla valppaana vastaan ​​olettaen, että nuoret kääntymättömät
Augustinus oli estoton Romantic. Vaikka kuten Plotinos hän voi käyttää
eroottisia kuvia, jotka alati nähdä, hän muistutti useimmat muut muinaiset ihmiset
ei löytää seksuaalinen kokemus lähde syvällinen psykologinen vapautumiseen. Sisään
Antiikin harvat (ei vähintään kirjoittajat erotiikkaa viidennessä
Kirja Kreikan Anthology) ajattelivat mitään sellaista sellainen tapa.
Jokainen myönsi, että pariutumisen impulssi varmistaa selviytyminen
ihmiskunta. Mutta kaikki filosofit vakava väite noudatettava yhtä viisas
moralisteja-Platon, Aristoteles, stoalaisten, epikurolaiset-olivat yksi mieli
on vaikuttunut sen riskit ja vaarat sekä kapasiteetti seksuaalinen halu
häiritä ja jopa tuhota järkevin suunnitelmien ja aikomuksia. mikään ei ollut
enemmän negatiivinen kuin kaaren hedonisti Epikuroksen; ja hänen seuraaja, roomalainen runoilija
Lucretius terävästi muotoiltu että yleiset vastenmielisyyttä Venus ja hänen toimii
kiihkeimmistä osa hänen pitkän runon ’luonteesta asioita’. Jos
onnellisuus ymmärretään vähentymises- emotionaalisen häiriöitä
minimi, niin antiikin asenne seksuaalisuuteen on luonnollista tarpeeksi.
Augustine kypsyytensä hyväksynyt seuraus hänen muuntaminen.
kielteinen Manichee suhtautuminen seksuaalisuuteen hylättiin ja korvattiin monissa
enemmän positiivisia lausuntoja kuin jotkut kirjoittajat ovat antaneet Augustine kunniaa.
Vastaan ​​Manichees hän vahvisti olennaisia ​​hyvyys lisääntymisvimmassa
impulssi. Pelagian kiista kuitenkin johti hänet nähdä prosessin
lisääntymiselle koska lähetin irrationaalisuuden ja itsekkyys että tarttuu
seksuaalinen halu. Hänen stressiä ’himo’ (hallitsematon halu) asetti
West tiellä tunnistamiseen syntiä sukupuoli; joka ei ollut hänen aikomuksensa.
Augustinus tuli mielestäni se ainesosa kurjuutta ihmisen kunnossa
että seksuaalinen impulssi niin usein tottelematon mielen korkeamman
aikomuksia ja ohjeet. Koska se voi yleensä eläimellisyyttä, se aivan liian helposti
tulee tuhoisa sekä ystävyyden ja itsetunto. Kun hän oli tullut
piispa, neuvonta avioparien pulassa vienyt valtaosan ajastaan
ja hoito, ja hän oli hyvin tietoinen inconstancy ihmissydämen, että
taipumus olla vähäinen ja triviaalia asioista, jotka hän kerran leimata ’miehen
tauti’, ja että on olemassa aviomiehet, jotka tiesivät vaimojensa olla uskoton
heille mutta silti löytäneet syleilyjä liian kiehtoo osan kanssa. Jonkin verran
centrée sur la compagnie et l’élevage responsable d’une famille avec un simple
relation physique centrée sur la satisfaction de l’appétit.
Augustin mentionne spécifiquement qu’il parlait de son mariage
ami intime et ancien élève Alypius. Une expérience sexuelle furtive au début
adolescence avait laissé Alypius avec un sentiment durable de révulsion. Il a trouvé
d’Augustin plaisir dans son étonnante partenaire et inintelligible. Il est peut-être
nécessaire d’être sur un de la garde contre supposer que le jeune non converti
Augustin était un romantique sans entraves. Bien que Plotin il peut utiliser
imagerie érotique pour la vision béatifique, il ressemblait à la plupart des autres peuples anciens dans
ne pas trouver l’expérience sexuelle une source de libération psychologique profonde. Dans
l’ancien monde peu de gens (pas au moins les auteurs du Erotica dans la cinquième
livre de l’Anthologie grecque) a pensé à quelque chose comme ce genre de chemin.
Tout le monde a reconnu que l’impulsion d’accouplement assure la survie du
Race humaine. Mais tous les philosophes avec une demande sérieuse à respecter en tant que sage
moralistes Platon, Aristote, les stoïciens, les épicuriens-même point de vue dans
être impressionné par ses risques et périls et par la capacité du désir sexuel
perturber et même détruire la plus rationnelle des plans et intentions. Aucun était
plus négative que l’arc-hedonist Epicure; et son disciple, le poète latin
Lucrèce, formulé fortement que dégoût général pour Vénus et ses œuvres dans
la partie la plus passionnée de son long poème « Sur la nature des choses ». Si
le bonheur est compris en termes de réduction des perturbations émotionnelles à la
minimum, l’attitude ancienne à la sexualité est assez naturel.
Augustin dans sa maturité a accepté la conséquence de sa conversion. le
attitude négative Manichee à la sexualité a été rejetée et remplacée par beaucoup
déclarations plus positives que certains auteurs ont donné le crédit pour Augustin.
Contre les manichéens, il a confirmé la bonté essentielle de la procréatrice
impulsion. La controverse pélagienne, cependant, l’a conduit à voir le processus de
reproduction que l’émetteur de l’irrationnel et égotisme qui infecte le
pulsion sexuelle. Par son insistance sur « concupiscence » (désir incontrôlé) il a mis la
Ouest sur le chemin d’identifier le péché avec le sexe; ce n’était pas son intention.
Augustin est venu de penser un ingrédient dans la misère de la condition humaine
que l’impulsion sexuelle est si souvent désobéi à plus de l’esprit
intentions et instructions. Parce qu’il peut avoir tendance à l’animalité, tout aussi facilement
devient destructrice à la fois l’amitié et le respect de soi. Après il était devenu
évêque, le conseil des couples mariés en difficulté a occupé une grande partie de son temps
et de soins, et il était bien conscient de l’inconstance du cœur humain, du
tendance à avoir des affaires mineures et insignifiantes qu’il fois stigmatisé comme étant « un homme
maladie », et de l’existence de maris qui connaissaient leurs femmes d’être infidèles
pour eux, mais quand même trouvé leurs étreintes trop captivantes à une partie avec. Certains
midden op selskip en ferantwurde grutbringen fan in famylje mei in inkeld mar
fysike relaasje centered op de tefredenheid fan begearte.
Augustinus spesifyk fermeldt dat hy waard praat út Marrying troch syn
yntime freon en eardere learling Alypius. In furtive seksuele ûnderfining yn it begjin
adolesinsje hie ferliet Alypius mei in bliuwende gefoel fan revulsion. Hy fûn
Augustinus, wille yn syn partner útsûnderlike en ûnfersteanber. It is faaks
nedich te wêzen op ien syn wacht tsjin oannommen dat de jonge unconverted
Augustinus wie in frij Romantic. Hoewol’t lykas Plotinus hy kin brûke
eroatyske byldspraak foar de beatific fizioen, hy like de measte oare âlde minsken yn
net finen seksuële ûnderfining in boarne fan djippe psychologyske befrijing. Yn
de antike wrâld pear minsken (net op syn minst de skriuwers fan ‘e Erotica yn’ e fyfde
boek fan it Grykske Anthology) neitochten neat as dat soarte fan wize.
Eltsenien erkend dat de mating driuwfear soarget foar it fuortbestean fan de
minsklik ras. Mar alle filosofen mei in serieuze kleem dy’t earbiedige wurde moatte as wize
moralist-Plato, Aristoteles, de stoïsy, de Epikureeërs-wiene fan ien geast yn
dy’t ûnder de yndruk fan syn risiko ‘s en gefaren en troch de kapasiteit fan seksueel langstme nei
fersteure en sels ferneatigje de meast rasjoneel fan plannen en bedoelingen. gjin wie
mear negatyf as it arch-hedonist Epicurus; en syn folgeling, it Latynske dichter
Lukretius, skerp formulearre dat algemiene ôfkear fan Fenus en har wurket yn
de meast impassioned diel fan syn lange gedicht ‘Op de natuer fan’ e dingen ‘. As
lok is begrepen yn termen fan it ferminderjen fan emosjonele fersteuring oan ‘e
minimale, dan de âlde hâlding oan seksualiteit is natuerlike genôch.
Augustinus, yn syn folwoeksenheid akseptearre de konsekwinsje fan syn bekearing. De
negatyf Manichee hâlding oan seksualiteit waard ôfwiisd, en ferfongen troch in protte
mear positive útspraken as guon skriuwers hawwe jûn Augustinus it kredyt foar.
Tsjin de Manichees er grûndearre ferklearre de wêzentlike goedens fan de procreative
ympuls. De Pelagian kontroverse, lykwols, late him te sjen it proses fan
fuortplanting as de stjoerder fan it ûnferstân ferbean en egotism dy’t besmet de
seksuele driuw. Troch syn stress op ‘concupiscence’ (uncontrolled langstme) hy sette de
Westen op it paad op it fêststellen fan sûnde mei seks; Dat wie net syn bedoeling.
Augustinus kaam te tinken dat in yngrediïnt yn ‘e ellinde fan’ e minsklike steat
dat it seksuele driuwfear is sa faak oerhearrich west oan ‘e geast fan hegere
bedoelingen en ynstruksjes. Omdat it kin tend to dierlikens, it al te maklik
wurdt destruktive fan beide freonskip en achting foar jinsels. Neidat hy wilens in
biskop, de begelieding fan echtpearen yn de problemen beset in soad fan syn tiid
en soarch, en hy wie goed bewust fan de inconstancy fan ‘e minsklike hert, fan’ e
oanstriid om te hawwen lytse en triviale saken dêr’t er ienris beheind as ‘in mantsje
sykte ‘, en fan it bestean fan de manlju dy’t wisten hjar frouljue to be unfaithful
oan harren mar dochs fûn harren Embraces te enthralling oan diel mei. Guon
centrado no compañeirismo e creación responsable dunha familia cun só
relación físico centrado sobre a satisfacción do apetito.
Agustín menciona especificamente que foi falado fóra de casar á súa
amigo íntimo e ex-alumno Alípio. Unha experiencia sexual furtivo no inicio
adolescencia deixara Alípio cunha sensación duradeira de repulsa. atopou
de Agustín Deliciosos-se coa súa sorprendente compañeiro e inintelixible. É posible
Debes estar en garda contra a suposición de que o mozo non convertido
Agustín era un romántico desinibida. Aínda que, como Plotino pode usar
imaxes eróticas para a visión beatífica, el se parecía coa maioría dos outros pobos antigos en
Non atopando experiencia sexual fonte de profunda liberación psicolóxica. en
as poucas persoas antiga do mundo (non, polo menos, os escritores do erotismo na quinta
libro da antoloxía grega) pensou en algo como este tipo de camiño.
Todos recoñeceron que o impulso de acasalamento garante a supervivencia do
raza humana. Pero todos os filósofos cunha reivindicación serio para ser respectado como sabio
moralistas-Platón, Aristóteles, os estoicos, os epicuristas-foron unánimes en
sendo impresionado cos seus riscos e perigos e pola capacidade de desexo sexual para
perturbar e mesmo destruír a máis racional de plans e intencións. ningún foi
máis negativo que o arco da hedonista Epicuro; eo seu seguidor, o poeta latino
Lucrecio, nitidamente formulado que desagrado xeral para Venus e traballa
a sección máis namorada de seu longo poema ‘Sobre a natureza das cousas’. se
felicidade é entendido en termos de redución de perturbación emocional ao
mínimo, entón a actitude antiga á sexualidade é suficiente natural.
Agustín na súa madurez aceptou a consecuencia da súa conversión. o
actitude maniquea negativa á sexualidade foi rexeitado e substituído por moitos
máis declaracións positivas que algúns escritores deron Augustine o crédito para.
Contra os maniqueos confirmou a bondade esencial da procreación
impulso. A controversia pelagiana, con todo, levouno a ver o proceso de
reprodución como o transmisor do irrationality e egotismo que infecta o
desexo sexual. Pola súa énfase na ‘concupiscência’ (desexo imparable) puxo o
Occidente sobre o camiño para identificar o pecado co sexo; que non era a súa intención.
Agustín veu a pensar que un ingrediente na miseria da condición humana
que o impulso sexual é tan frecuentemente desobediente á mente superior
intencións e instrucións. Porque pode adoitan animalidade, todo con moita facilidade
se fai destructiva de ambos amizade e auto-respecto. Despois de que el tiña se tornado un
bispo, o asesoramento de parellas con problemas ocuparon gran parte do seu tempo
e coidado, e estaba ben consciente da inconstancia do corazón humano, do
tendencia a ter pequenas e triviais asuntos que xa estigmatizados como ‘un macho
enfermidade, e da existencia de maridos que coñecía as súas esposas para ser infiel
para eles, pero, con todo, atopou os seus abrazos moi apaixonante parte con. Algunhas
ორიენტირებული companionship და პასუხისმგებლობის ამაღლება ოჯახში მხოლოდ
ფიზიკური ურთიერთობა ორიენტირებული დაკმაყოფილების მადას.
Augustine ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ იგი ესაუბრა out ქორწინებას მისი
ახლო მეგობარი და ყოფილი მოსწავლე Alypius. Furtive სექსუალური გამოცდილება დასაწყისში
მოზარდობის დატოვა Alypius ხანგრძლივ გრძნობა revulsion. Მან იპოვა
ავგუსტინეს აღფრთოვანებული მისი პარტნიორი გასაოცარი და გაუგებარია. ეს, ალბათ,
საჭიროა იყოს ერთი გვარდიის წინააღმდეგ ეგონა, რომ ახალგაზრდა unconverted
Augustine იყო uninhibited რომანტიკული. მიუხედავად იმისა, რომ, როგორც პლოტინუსმა მას შეუძლია გამოიყენოს
erotic გამოსახულება beatific ხედვა, ჰგავდა სხვა უძველესი ადამიანი
არ მოძიებაში სექსუალური გამოცდილება წყარო ღრმა ფსიქოლოგიური განთავისუფლება. in
ძველი მსოფლიოს რამდენიმე ადამიანი (არა მინიმუმ მწერლებს erotica მეხუთე
წიგნი ბერძნული Anthology) ეგონა, არაფერი რომ სახის გზა.
ყველას აღიარა, რომ მომდგარი იმპულსი უზრუნველყოფს გადარჩენის
კაცობრიობის. მაგრამ ფილოსოფოსი სერიოზული პრეტენზია უნდა დავაფასოთ ბრძენი
მორალისტებს-პლატონის, არისტოტელეს, სტოიკოსებს, რომ ეპიკურელთა-იყო ერთი გონება
მიმდინარეობს შთაბეჭდილება მოახდინა თავისი რისკები და საფრთხეები და შესაძლებლობების სექსუალური სურვილი
ჩაშლას და კიდევ განადგურება ყველაზე რაციონალური გეგმებისა და ზრახვები. არც იყო
უფრო უარყოფითი, ვიდრე არქიეპისკოპოსმა hedonist Epicurus; და მისი მიმდევარი, ლათინურ პოეტი
Lucretius, მკვეთრად ჩამოყალიბებული, რომ ზოგადად ზიზღს Venus და მისი მუშაობს
ყველაზე მეტად ტელევიზიას მონაკვეთზე მისი ხანგრძლივი პოემა ‘On ბუნება რამ “. თუ
ბედნიერება მიხვდა თვალსაზრისით შემცირება ემოციური აშლილობა
მინიმალური, მაშინ უძველესი დამოკიდებულება სქესობრივი ბუნებრივი საკმარისი.
Augustine თავის სიმწიფის მიღებული შედეგი მისი გარდაქმნა.
უარყოფითი Manichee დამოკიდებულება სექსუალობა უარყოფილი იქნა, და შეცვალა ბევრი
უფრო პოზიტიური განცხადებები, ვიდრე ზოგიერთი მწერლები არ მიეცა Augustine საკრედიტო.
წინააღმდეგ Manichees მან დააკმაყოფილა არსებითი სიკეთე გამრავლების
იმპულსი. Pelagian დაპირისპირება, თუმცა, შედეგად, მან პროცესი
რეპროდუქცია როგორც გადამცემი არარაციონალურობითა და ეგოიზმია, რომ აინფიცირებს
სექსუალური სურვილი. მისი სტრესი “concupiscence (უკონტროლო სურვილი) მას მითითებული
West გზაზე საიდენტიფიკაციო ცოდვა sex; რომ არ იყო მისი განზრახვა.
Augustine მოვიდა ვფიქრობ, რომ ეს ნივთიერება სიღარიბეს ადამიანის მდგომარეობა
რომ სექსუალური იმპულსი ასე ხშირად ურჩი გონება უმაღლესი
ზრახვები და ინსტრუქციები. იმის გამო, რომ მას შეუძლია, როგორც წესი, ცოცხალი, ეს ყველაფერი ძალიან ადვილად
ხდება დესტრუქციული როგორც მეგობრობის და თავმოყვარეობა. მას შემდეგ, რაც იგი გახდა
ეპისკოპოსი, კონსულტაციის დაქორწინებულთა პრობლემები ოკუპირებული თავისი დროის
და მაინტერესებს, და მან კარგად იცის, რომ inconstancy ადამიანის გულის, საქართველოს
ტენდენცია აქვს უმნიშვნელო და ტრივიალური საქმეთა სამინისტრო, რომელიც მან კიდევ განიცდიდა, როგორც “მამრობითი
დაავადება “, და არსებობის ქმარს, რომელმაც იცოდა, მათი ცოლები იყოს მოღალატე
მათ, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ნაპოვნია მათი სახეც ძალიან enthralling ნაწილს. Ზოგიერთი
zentriert auf Gesellschaft und verantwortlich Anheben einer Familie mit nur
körperliche Beziehung zentriert auf die Befriedigung des Appetits.
Augustinus erwähnt ausdrücklich, dass er ans Heiraten gesprochen, indem seine
intimer Freund und ehemalige Schüler Alypius. Eine verstohlene sexuellen Erfahrungen in der frühen
Jugend hatte Alypius mit einem dauerhaften Gefühl des Abscheus verlassen. Er fand
Augustins Freude in seinem Partner erstaunlich und unverständlich. Es ist vielleicht
notwendig auf der Hut zu sein, gegen die der junge nicht umgewandelte angenommen
Augustinus war eine ungehemmt Romantik. Obwohl wie Plotin kann er nutzen
erotische Bilder für die seligen Schau, glich er die meisten anderen alten Menschen in
sexuelle Erfahrung eine Quelle der tiefen psychologischen Befreiung nicht zu finden. Im
die alten Welt nur wenige Menschen (nicht zumindest die Autoren der Erotik in der fünften
Buch der griechischen Anthologie) dachte an nichts, wie die Art und Weise.
Jeder anerkannt, dass die Paarungs Impuls das Überleben der gewährleistet,
menschliche Rasse. Aber alle Philosophen mit einem ernsten Anspruch als weise respektiert werden
Moralisten-Plato, Aristoteles, die Stoiker, die Epikureer-waren einmütig in
durch seine Risiken und Gefahren und durch die Kapazität des sexuellen Verlangens prägt wird zu
stören und sogar die vernünftigste von Plänen und Absichten zerstören. keiner war
negativer als die bogen hedonist Epikuros; und sein Nachfolger, der lateinische Dichter
Lukrez, scharf, dass die allgemeine Abneigung gegen die Venus formuliert und ihre Werke in
der leidenschaftlichsten Abschnitt seiner langen Gedicht ‚Über die Natur der Dinge‘. Wenn
Glück ist im Hinblick auf die Reduzierung der emotionalen Störung der verstanden
Minimum, dann die alte Einstellung zur Sexualität ist natürlich genug.
Augustinus in seiner Reife nahm die Folge seiner Bekehrung. Das
Negativ manichäische Haltung wurde zur Sexualität abgelehnt, und von vielen ersetzt
positivere Aussagen als einige Autoren haben Augustine den Kredit für gegeben.
Gegen die Manichäer bestätigte er die wesentliche Güte des Zeugungs
Impuls. Die Pelagian Kontroverse jedoch führte ihn den Prozess der sehen
Wiedergabe wie der Sender der Unvernünftigkeit und egotism dass die infiziert
Sexualtrieb. Durch seine Betonung auf ‚Begehrlichkeit‘ (unkontrolliertes Verlangen) stellt er die
Westen auf dem Weg der Sünde mit Sex zu identifizieren; Das war nicht seine Absicht.
Augustine kam es eine Zutat in das Elend der menschlichen Natur zu denken
dass der Geschlechtstrieb ist so häufig, um den Geist des höheren ungehorsam
Absichten und Anweisungen. Weil es zu Anima neigen kann, ist es nur allzu leicht
sowohl die Freundschaft und Selbstachtung wird destruktiv. Nachdem er sich zu einem
Bischof, besetzt die Beratung von Ehepaaren in Schwierigkeiten viel von seiner Zeit
und Pflege, und er war sehr wohl bewusst die Unbeständigkeit des menschlichen Herzens, von der
Tendenz kleinere und triviale Angelegenheiten zu haben, die er einmal als ‚männlich stigmatisiert
Krankheit‘, und der Existenz von Männern, die ihre Frauen wussten, untreu zu sein
sie aber dennoch mit ihren Umarmungen zu packend zu Teil gefunden. Etwas
με επίκεντρο τη συντροφικότητα και την υπεύθυνη αύξηση της μια οικογένεια με ένα μόνο
φυσική σχέση με επίκεντρο την ικανοποίηση της όρεξης.
Αυγουστίνος αναφέρει συγκεκριμένα ότι είχε μιλήσει από το πάντρεμα από του
στενό φίλο και πρώην μαθητή Αλυπίου. Μια φευγαλέα σεξουαλική εμπειρία στις αρχές του
εφηβεία είχε αφήσει Αλυπίου με μια διαρκή αίσθηση της αποστροφής. Αυτός βρήκε
Αυγουστίνου χαρούν για εκπληκτική σύντροφό του και ακατανόητη. Είναι ίσως
πρέπει να είναι σε επιφυλακή κάποιου κατά υποτεθεί ότι ο νεαρός δεν έχουν μεταστραφεί
Αυγουστίνος ήταν μια ανεμπόδιστη ρομαντικό. Αν και, όπως ο Πλωτίνος μπορεί να χρησιμοποιήσει
ερωτικές εικόνες για το όραμα μακάρια, που έμοιαζε με τους περισσότερους άλλους αρχαίους ανθρώπους στην
Δεν εύρεση σεξουαλική εμπειρία πηγή της βαθιάς ψυχολογικής απελευθέρωσης. Σε
οι αρχαίοι κόσμο λίγοι άνθρωποι (όχι τουλάχιστον οι συγγραφείς του erotica στο πέμπτο
το βιβλίο της Ελληνικής Ανθολογίας) πιστεύεται σε κάτι σαν αυτό το είδος της τρόπο.
Όλοι αναγνώρισαν ότι η παρόρμηση ζευγαρώματος εξασφαλίζει την επιβίωση του
ανθρώπινη φυλή. Αλλά όλοι οι φιλόσοφοι με ένα σοβαρό αίτημα που πρέπει να τηρούνται ως σοφός
ηθικολόγοι-Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, οι Στωικοί, οι Επικούρειοι, ήταν ένα μυαλό στο
που εντυπωσιάστηκε από τους κινδύνους και τους κινδύνους της και από την ικανότητα της σεξουαλικής επιθυμίας σε
διαταράξει ή ακόμη και το πιο ορθολογική τα σχέδια και τις προθέσεις. Κανένα ήταν
πιο αρνητικό από το αψίδα-ηδονιστής Επίκουρο? και οπαδός του, ο Λατίνος ποιητής
Λουκρήτιος, απότομα διατυπωθεί ότι η γενική αποστροφή για την Αφροδίτη και έργα της σε
η πιο παθιασμένη τμήμα της μεγάλης ποίημά του «Από τη φύση των πραγμάτων». Αν
ευτυχία είναι κατανοητό από την άποψη της μείωσης της συναισθηματικής διαταραχής στην
ελάχιστο, τότε η αρχαία στάση απέναντι στη σεξουαλικότητα είναι φυσικά αρκετά.
Αυγουστίνος στην ωριμότητα του αποδέχθηκε το αποτέλεσμα της μετατροπής του. ο
αρνητική Manichee στάση απέναντι στην σεξουαλικότητα απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε από πολλούς
πιο θετικές δηλώσεις από ορισμένους συγγραφείς έχουν δώσει Αυγουστίνος την πίστωση για.
Ενάντια στα Manichees που επικύρωσε την ουσιαστική καλοσύνη της παραγωγικός
ώθηση. Η Πελαγιανική διαμάχη, όμως, τον οδήγησε να δείτε τη διαδικασία της
αναπαραγωγή ως τον πομπό του παραλόγου και εγωισμό που μολύνει το
σεξουαλική επιθυμία. Με το άγχος του για την «λαγνεία» (ανεξέλεγκτη επιθυμία) έθεσε ο
West στο δρόμο προς την αναγνώριση της αμαρτίας με το σεξ? Αυτό δεν ήταν η πρόθεσή του.
Αυγουστίνος ήρθε να το σκεφτώ ένα συστατικό στην εξαθλίωση της ανθρώπινης κατάστασης
ότι η σεξουαλική παρόρμηση είναι τόσο συχνά ανυπακοή προς το νου υψηλότερη
προθέσεις και τις οδηγίες. Επειδή μπορεί να έχουν την τάση να ζωώδες, όλα πολύ εύκολα
γίνεται καταστροφική τόσο τη φιλία και τον αυτοσεβασμό. Αφού είχε γίνει
επίσκοπος, η παροχή συμβουλών των παντρεμένων ζευγαριών στο πρόβλημα που καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του χρόνου του
και φροντίδα, και ο ίδιος γνώριζε πολύ καλά την αστάθεια της ανθρώπινης καρδιάς, του
τάση να έχουν μικρές και ασήμαντες υποθέσεις που κάποτε στιγματίζονται ως «αρσενικό
νόσο», καθώς και την ύπαρξη των συζύγων που γνώριζαν τις συζύγους τους να είναι άπιστος
τους, αλλά παρ ‘όλα αυτά βρήκε αγκαλιές τους πάρα πολύ συναρπαστικός στο μέρος με. Μερικοί
એક માત્ર સાથે સોબત અને પરિવાર જવાબદાર ઉછેર પર કેન્દ્રિત
શારીરિક સંબંધ ભૂખ સંતોષ પર કેન્દ્રિત.
ઓગસ્ટીન ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે તેઓ તેમના દ્વારા લગ્ન બહાર વાત કરવામાં આવી હતી
ગાઢ મિત્ર અને ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી અલીપિયૂસ. શરૂઆતમાં એક છાનું જાતીય અનુભવ
કિશોરાવસ્થા ધૃણા એક સમયની અર્થમાં અલીપિયૂસ દીધી હતી. તેણે શોધ્યું
ઓગસ્ટીન તેના ભાગીદાર આશ્ચર્યકારક અને દુર્બોધ આનંદ માણીએ છીએ. તે કદાચ છે
ધારો કે યુવાન બિનરૂપાંતરીત સામે એક રક્ષક પર હોવું જરૂરી
ઓગસ્ટીન એક uninhibited ભાવનાપ્રધાન હતી. જોકે Plotinus જેમ તેમણે ઉપયોગ કરી શકો છો
ધન્ય વિઝન માટે શૃંગારિક કલ્પના, તેમણે મોટા ભાગના અન્ય પ્રાચીન લોકો સામ્યતા
જાતીય અનુભવ ગહન મનોવૈજ્ઞાનિક મુક્તિ સ્ત્રોત શોધવા નથી. માં
પ્રાચીન વિશ્વની થોડા લોકો (નથી પાંચમાં એરોટિકા ઓછામાં ઓછા લેખકો
ગ્રીક એન્થોલોજી ઓફ પુસ્તક) માર્ગ તે પ્રકારના જેવો કંઈ વિચાર્યું.
દરેક વ્યક્તિને કબુલ કરે છે કે સમાગમ આવેગ અસ્તિત્વ ખાતરી કરે છે
માનવ જાતી. પરંતુ એક ગંભીર દાવો સાથે તમામ તત્વજ્ઞાનીઓ મુજબની કારણ કે આદરણીય શકાય
એક મન moralists-પ્લેટો, એરિસ્ટોટલ, સંયમી માણસોએ Epicureans કરી હતી
તેના જોખમો અને જોખમો અને જાતીય ઇચ્છા ક્ષમતા દ્વારા પ્રભાવિત કરવામાં આવી
વિક્ષેપ અને તે પણ યોજનાઓ અને ઇરાદા સૌથી બુદ્ધિગમ્ય નાશ. કંઈ હતી
કટ્ટર જલસાવાદી Epicurus કરતાં વધુ નકારાત્મક; અને તેમના અનુયાયી, લેટિન કવિ
લુક્રેટીયસ, તીવ્ર શુક્ર કે સામાન્ય સૂગ ઘડવામાં અને તેના કામ કરે છે
તેમની લાંબી કવિતા ‘વસ્તુની પ્રકૃતિ પર’ સૌથી આસક્ત વિભાગ. જો
સુખ માટે ભાવનાત્મક વિક્ષેપ ઘટાડો દ્રષ્ટિએ સમજી શકાય છે
ન્યૂનતમ, તો પછી જાતિયતા પ્રાચીન વલણ કુદરતી પર્યાપ્ત છે.
તેમના પરિપક્વતા માં ઓગસ્ટિન તેના રૂપાંતર પરિણામે સ્વીકારવામાં આવ્યા હતા. આ
જાતિયતા નકારાત્મક Manichee વલણ નકારી કાઢવામાં આવી હતી, અને ઘણા લોકો દ્વારા લીધું
કેટલાક લેખકો કરતાં વધુ હકારાત્મક નિવેદનો ઓગસ્ટિન માટે ક્રેડિટ આપી છે.
Manichees સામે તેમણે procreative જરૂરી દેવતા સમર્થન
આવેગ. જો Pelagian વિવાદ છે, જોકે, તેને પ્રક્રિયા જોવા માટે આગેવાની
ગેરવ્યાજબીપણાનું ટ્રાન્સમિટર અને અહંકાર કે ચેપ લગાડે કારણ કે પ્રજનન
જાતીય પ્રેરવું. ‘Concupiscence’ (અનિયંત્રિત ઈચ્છા) પર તેના તણાવ સુધીમાં તેમણે સેટ
સેક્સ પાપ ઓળખવા માટે પથ પર વેસ્ટ; કે તેમના હેતુ ન હતો.
ઓગસ્ટીન તે વિચારો માનવ સ્થિતિ દુઃખનું એક ઘટક આવ્યા
કે જાતીય આવેગ જેથી વારંવાર મનની ઉચ્ચ અવગણના કરનારું છે
ઇરાદા અને સૂચનો. કારણ કે તે હેવાનિયત કરે છે કરી શકો છો, તે બધા ખૂબ સરળતાથી
બંને મિત્રતા અને સ્વ આદર વિનાશક બની જાય છે. પછી તેમણે બની હતી
ઊંટ, મુશ્કેલીમાં યુગલોની પરામર્શ તેના મોટા ભાગનો સમય કબજો મેળવ્યો
અને કાળજી, અને તે માનવ હૃદય ના પરિવર્તનશીલતા સારી વાકેફ હતા, ના
વલણ નાના અને તુચ્છ બાબતો જે તેઓએ એક વાર કે ‘એક પુરુષ કલંકિત કરાયા હોય
રોગ, અને પતિના અસ્તિત્વ જેઓ તેમના પત્ની જાણતા બેવફા હોઈ કરવા
તેમને પણ તેમ છતાં તેમના આલિંગનના પણ સાથે ભાગ enthralling મળ્યાં નથી. કેટલાક
santre sou konpayi e ki responsab ogmante nan yon fanmi ak yon senpleman
relasyon fizik santre sou satisfaksyon nan apeti.
Augustine espesyalman mansyone ke li te pale soti nan marye pa l ‘
zanmi entim ak ansyen elèv Alypius. Yon eksperyans sournwa seksyèl byen bonè nan mwa
adolesans te kite Alypius ki gen yon sans ki dire lontan nan repiyans. Li te jwenn
nan Augustine pran plezi nan etonan patnè l ‘, li enkonpreansibl. Li se petèt
nesesè yo rete an gad yon sèl la kont kwè ke jèn unconverted nan
Augustine te yon Amoure uninhibited. Malgre ke tankou Plotinus li ka sèvi ak
simagri erotik pou vizyon an beatifik, li ta di pi lòt moun ansyen nan
pa jwenn eksperyans seksyèl yon sous pwofon liberasyon sikolojik. nan
mond ansyen kèk moun yo (pa ekriven yo nan pi piti nan Erotica a nan senkyèm lan
liv nan Anthology nan grèk) te panse nan yon bagay tankou sa kalite fason.
Tout moun rekonèt ke enpilsyon nan kwazman asire siviv nan la
ras imen. Men, tout filozòf ak yon reklamasyon grav nan dwe respekte kòm ki gen bon konprann
moralist-Platon, Aristòt, stoisyen yo, Epikiryen yo-te fè yon sèl lide nan
ke yo te enpresyone pa risk li yo ak danje ak pa kapasite a nan dezi seksyèl
deranje e menm detwi pi rasyonèl an nan plan ak entansyon. Okenn te
plis negatif pase vout-edonist Epicurus a; ak disip li yo, powèt nan Latin
Lucretius, sevè formul ki repiyans jeneral pou Venis ak li ap travay nan
seksyon ki pi amater nan powèm long l ” Sou nati a nan bagay sa yo ‘. Si
se kontantman konprann an tèm de rediksyon an nan twoub emosyonèl nan la
minimòm, Lè sa a, atitid la ansyen seksyalite se ase natirèl.
Augustine nan matirite l ‘aksepte konsekans lan nan konvèsyon l’ yo. nan
negatif atitid Manichee ak seksyalite te voye jete a, ak ranplase pa anpil
plis deklarasyon pozitif pase kèk ekriven te bay Augustine kredi a pou.
Kont Manichees yo li konfime bonte a esansyèl nan fè pitit la
enpilsyon. konfli nan pelajyèn, sepandan, mennen l ‘yo wè pwosesis la nan
repwodiksyon kòm transmetè nan derezon a ak égoïsme ki enfekte a
ankouraje seksyèl. Pa estrès l ‘sou’ konkupisans ‘(san kontwòl dezi) Li mete nan
West sou chemen ki mennen nan idantifye peche ak sèks; ki pa t ‘entansyon l’ yo.
Augustine rive panse ke li yon engredyan nan mizè a nan kondisyon imen an
ki enpilsyon a seksyèl se konsa souvan dezobeyi papa ak lide la pi wo
entansyon ak enstriksyon. Paske li ka gen tandans animalite, li tout twò fasil
vin destriktif nan tou de amitye ak pwòp tèt-respè. Apre li te vin yon
evèk, konsèy la nan koup marye nan pwoblèm okipe anpil nan tan li
ak swen, epi li te byen okouran de instabilité ki nan kè imen an, de la
tandans gen minè ak trivial zafè ki li yon fwa stigmatize kòm ‘yon gason
maladi ‘yo, li nan egzistans la nan mari ki te konnen madanm yo yo dwe vire do
yo men kanmenm jwenn anbwase yo tou kaptivan nan pati avèk yo. Gen kèk
tsakiya a kan abuta da alhakin tashin wani iyali tare da wani kawai
dangantaka ta jiki a tsakiya kan gamsuwa da ci.
Augustine musamman ambaci cewa ya aka yi magana daga aure ta ya
masõyi, kuma tsohon almajiri Alypius. A furtive jima’i kwarewa a farkon
samartaka ya bar Alypius da zaunanniya gabar revulsion. ya samu
Augustine ta murna da abokin tarayya, mãmãkin kam da unintelligible. Yana da watakila
dole su zama a kan daya ta tsare da zaton cewa matasa din basu iya tuba
Augustine an uninhibited Romantic. Ko da yake kamar Plotinus ya iya amfani da
batsa hasashe ga beatific hangen nesa, ya yi kama da mafi sauran tsoho mutane a
ba gano jima’i kwarewa tushen babban m ‘yanci. a
da tsoho duniya ‘yan mutane (ba a kalla marubuta da na erotica a cikin na biyar
littafin na Greek Anthology) tunani a cikin wani abu kamar cewa irin hanya.
Kowane mutum na furuci da cewa ma’abota turu tabbatar da rayuwa da
yan adam. Amma duk da masana falsafa da tsanani da’awar da za a mutunta matsayin mai hikima
moralists-Plato, Aristotle, da Stoics, Har wa yau-suka yi niyyar in
ana burge ta kasada da hatsarori da kuma ta damar jima’i so zuwa
rushe kuma ya halaka mafi m da tsare-tsaren da kuma nufi. Babu kasance
mafi korau fiye da baka-hedonist Epicurus. da bin, da Latin mawãƙi
Lucretius, sharply tsara cewa janar distaste domin Venus da kuma ta aiki a
mafi sanar sashe na dogon waka ‘A cikin yanayin abubuwa’. idan
farin ciki ne fahimci cikin sharuddan da akan rage wani tunanin tashin hankali ga
m, sa’an nan da tsoho hali zuwa jima’i ne na halitta da isa.
Augustine, a mafi ƙarfinsa amince da sakamakon ya yi hira. A
korau Manichee hali zuwa jima’i da aka ƙi, kuma maye gurbinsu da yawa
mafi kyau kalamai fiye da wasu marubuta sun ba Augustine da bashi ga.
A kan Manichees ya tsayar da muhimmanci alheri da procreative
turu. A Pelagian shawara, duk da haka, ya kai shi ga aiwatar da
haifuwa a matsayin watsawa na irrationality da egotism cewa infects
jima’i tura. By ya danniya a kan ‘concupiscence’ (uncontrolled so) ya kafa da
West a kan hanyar zuwa gano zunubi da jima’i. cewa ya ba da bane.
Augustine ya zo zaton shi wani sashi a cikin baƙin ciki da mutum yanayin
cewa jima’i turu aka haka akai-akai marar biyayya ga hankali ta sama
nufi da umarnin. Saboda shi zai iya ayan animality, shi duka ma sauƙi
zama hallakaswa na biyu sada zumunci da kuma kai-da girmamawa. Bayan da ya zama
bishop, da shawara na aure ma’aurata a cikin matsala shagaltar da yawa daga cikin lokaci
da kuma kula, kuma ya kasance Masani game da inconstancy daga cikin zuciyar mutum, da
hali ya yi qananan da kuma maras muhimmanci harkokin wanda ya sau daya a zarge kamar yadda ‘da namiji
cutar ‘, da kuma kasancewar mazansu suka san matansu ya zama m
to su amma duk da haka same su yalwaci ma enthralling zuwa kashi da. wasu
e pili ana ma ka companionship a kuleana ala ana o ka ‘ohana me ka wale no
physical pilina e pili ana ma luna o ka manao o kona’ōpū.
Augustine ua hōʻike hewa Shoes ia ia i kamaʻilio mai o ka mare ma kona
aikane oe a mua haumāna Alypius. A furtive moe ka hoao ana i kakahiaka
adolescence ua haʻalele Alypius me ka loihi o ka neʻeʻana o ka revulsion. He loaʻa
Augustine ka apaa • i loko o kona mau hoapili ia e kahaha ai, a i maliu. It mea paha
pono ia ia ma luna o kekahi o ka poe kiai e ku e manao ana ke keiki unconverted
Augustine i ka uninhibited Romantic. ʻOiai e like Plotinus ia hiki ke hana
erotica e nānā ai no ka beatific hihio, ua like me ka hapanui poʻe kahiko, ‘ē aʻe i loko o
aole nae i loaa ka moe hana i kekahi kumu o ka walaau ole manaʻoʻike liberation. i
ke kahiko honua mau kanaka (ole ma ka liʻiliʻi loa i ka mea kākau o ka erotica i loko o ka lima
puke no ka Helene Anthology) manaʻo i loko o kekahi mea e like ia ano o ke ala.
Ua noa ua ae ia ka penei kekahi impulse e hōʻoiaʻiʻo i ke ola o ka
kanaka heihei. Akā poe akeakamai a pau me ke kuleana nui e e ua mahaloia like poe naauao
moralists-Plato, Aristotle, ka poe Setoiko, o ka poe Epikoureio-ua o ka lokahi o ka manao ma
i holoʻokoʻa i hele mai ma kona ka pilikia a me ka pilikia, a ma ka ‘auhau o ka’ īnea i makemake i
loko, a hiki loa aku i ka loa ka naauao o kou akamai a me ka manao. None ua
oi hopena maikaʻi ma mua o ka pio mai-hedonist Epicurus; a me kona follower, i ka Roma haku mele
Lucretius, ikaika ua kālaiʻia ia mau distaste no Venusa, a me kona mau hana i loko o
ka loa impassioned Pauku o kona poem lōʻihi ‘Ma keʻano o nā mea’. inā
pomaikai ua maopopo ma ka olelo o ka ka ho’ēmiʻana o ka ‘ehaʻeha o ka pioloke a hiki i ka
ka palena iki, a laila ka mea kahiko e pili ana i ka sexuality mea kūlohelohe nui iho la ia.
Augustine i loko o kona waiwai nui oluolu i kaʻilihune o kona huli ana. ka
Ua hooleia io Manichee e pili ana i ka sexuality, a UAIAaIN ma na mea he nui
oi maikaʻi māmala’ōlelo e hōʻike ana ma mua o kekahi mau moʻolelo i haawi Augustine i ka aie no.
Ku e ka Manichees oia kokuaia oia i ka nui lokomaikai o ka procreative
impulse. Ke Pelagian hoʻopaʻapaʻa, nae, alakai aku la ia ia e ike i ke kaʻina hana o ka
nā’ōlelo e like me ka lēkio leo o ka irrationality a me ka egotism e iho mailoko o ka
moe koi aku ia. Ma kona stress ma ‘keia kuko wale’ (kipi makemake) hoʻonoho iholaʻo ia i ka
West ma ke ala a hiki i nä hewa me ka wahine; i ua ole i kona manao.
Augustine hele mai i manaʻo ia i ‘Oponopono i loko o ka poino o ke kanakaʻano
i ko lākou ‘īnea impulse, iʻole pinepine hoole aku i ka manao o ka mea kiekie oia ka
mau manao a me nā ao. No ka mea, ka mea hiki ke mālama i ka animality, ka mea a pau hoi hiki wawe ka
i luku mai o nā aloha a me ka hoʻoponopono-mahalo. Ma hope o ka mea, ua lilo iho la i
Bishop, ke aʻoaʻo ‘ia o ka mare Leomakana ma ka pilikia, ku nui o kona manawa
a malama, a me ka mea, ua maopopo nö iä ia no ka inconstancy o na kanaka naau, no ka
ka welelau o ia i nīnūnē a me AICIeOEOI na mea ana i hookahi stigmatized me ‘he kane
mai ‘, a no ke ola o ke kane i ike i ko lakou mau wahine, e e lawehala
ia lakou, akā, aka loaʻa lākou mau apo, ua enthralling i kekahi me. kekahi
התרכזו ידידות גיוס אחראי של משפחה עם רק
קשר פיסי מרוכז עם התקיימותם של תיאבון.
אוגוסטין בפרט מציין שהוא דיבר מתוך המתחתנים ידי שלו
ידידו הקרוב תלמיד לשעבר Alypius. חוויה מינית חשאית בראשית
התבגרות עזבה Alypius עם תחושת סלידת קיימא. הוא מצא
של אוגוסטינוס להתענג מדהים שותפו ובלתי מובן. זה אולי
צורך לעמוד על המשמר של אחד נגד בהנחה כי unconverted הצעיר
אוגוסטין היה רומנטי מעצורים. אמנם כמו פלוטינוס הוא יכול להשתמש
דימויים ארוטיים עבור החזון הקדוש, הוא הדמה רוב אנשים קדום אחרים
לא מציאת חוויה מינית מקור השחרור פסיכולוגי עמוק. בשנת
אנשים בעולם כמה עתיקה (לא לפחות הסופרים של הארוטיקה ב החמישי
ספר של אנתולוגיה היוונית) חשב משהו כזה סוג של דרך.
כולם הודו כי דחף ההזדווגות מבטיח את הישרדותם של
מין אנושי. אבל כל הפילוסופים עם תביעה רצינית שצריך לכבד כמו חכם
אנשי מוסר-אפלטון, אריסטו, הסטואיקנים, האפיקורסים-היו תמים דעים
שהתרשם הסיכונים והסכנות שלה ועל ידי היכולת של תשוקה מינית כדי
לשבש ואף להרוס את הרציונלי ביותר של תוכניות וכוונות. אף היה
יותר שלילי מאשר אפיקורוס-נהנתן קשת; וממשיכו, המשורר הלטיני
לוקרציוס, גיבש בחדות הסלידה הכללית עבור ונוס עבודותיה
בסעיף הנלהב ביותר של הפואמה הארוכה שלו “על טבע דברים”. אם
אושר מובן במונחים של הפחתת ההפרעה רגשית
מינימום, אזי היחס העתיק למיניות הוא מספיק טבעי.
אוגוסטין בימי בגרותו קיבל תוצאה של המרה שלו. ה
יחס Manichee שלילי למיניות נדחה, והוחלף על ידי רב
הצהרות חיוביות יותר סופרים כמה נתנו אוגוסטינוס את הקרדיט על.
נגד Manichees הוא אישר את הטוב חיוני של הרבייה
דַחַף. מחלוקת Pelagian, לעומת זאת, גרמה לו לראות את התהליך של
רבייה כמו משדר חוסר הרציונליות ואת האנוכיות כי מדביק את
דחף מיני. על ידי הלחץ שלו על “תאוותנות” (רצון בלתי נשלט) הוא להגדיר את
המערב בדרך לזיהוי חטא יחסי מין; וזאת לא הייתה הכוונה שלו.
אוגוסטין בא חושב שזה מרכיב האומללות של המצב האנושי
כי הדחף המיני ולכן לא צייתן קרובות אל המוח של גבוה
הכוונות והוראות. כי זה יכול נוטה חייתי, הכל בקלות מדי
הופך הרסני הוא ידידות וכבוד עצמי. אחרי שהוא הפך להיות
הבישוף, הייעוץ של זוגות נשואים בצרות כבשו את מרבית זמנו
ו אכפת, והוא היה מודע היטב inconstancy של הלב האנושי, של
נטייה לנהל רומני קטין טריוויאלי שהוא סטיגמות פעם כך: גבר
“המחלה, וכן עובדת קיומו של בעלים שהכירו את נשותיהם כדי להיות נאמן
אל אבל בכל זאת מצאה החיבוקים שלהם מרתקים מדי להיפרד. כמה
एक मात्र साथ साहचर्य और एक परिवार के जिम्मेदार को ऊपर उठाने पर केंद्रित
शारीरिक संबंध भूख की संतुष्टि पर केन्द्रित।
ऑगस्टाइन विशेष रूप से कहा गया है कि वह अपने द्वारा शादी से बाहर बात की गई थी
अंतरंग मित्र और पूर्व छात्र Alypius। जल्दी में एक गुप्त यौन अनुभव
किशोरावस्था परिवर्तन की एक स्थायी भावना के साथ Alypius छोड़ दिया था। उसे मिला
अगस्टीन के अपने साथी आश्चर्यजनक और अस्पष्ट में प्रसन्न। यह शायद है
मान है कि युवा अपरिवर्तित के खिलाफ एक के सतर्क रहने के लिए आवश्यक
ऑगस्टाइन एक बेहिचक रोमांटिक था। हालांकि Plotinus जैसे वह उपयोग कर सकते हैं
सुखी दर्शन के लिए कामुक कल्पना, वह में सबसे अन्य प्राचीन लोगों मची
यौन अनुभव गहरा मनोवैज्ञानिक मुक्ति का एक स्रोत नहीं मिल रहा। में
प्राचीन दुनिया कुछ लोगों को (न पांचवें में प्रेमकाव्य के कम से कम लेखकों
ग्रीक संकलन की पुस्तक) जिस तरह से उस तरह की तरह कुछ में सोचा।
हर कोई स्वीकार किया है कि संभोग के आवेग के अस्तित्व सुनिश्चित करता है
मानव जाति। लेकिन एक गंभीर दावे के साथ सभी दार्शनिकों बुद्धिमान के रूप में सम्मान किया जाना
में एक मन की नैतिकतावादियों-प्लेटो, अरस्तू, Stoics, Epicureans-थे
इसके जोखिम और खतरों से और करने के लिए यौन इच्छा की क्षमता से प्रभावित किया जा रहा
बाधित और भी योजनाओं और इरादों का सबसे तर्कसंगत नष्ट कर। कोई नहीं था
कट्टर सुखवादी Epicurus की तुलना में अधिक नकारात्मक; और उसके अनुयायी, लैटिन कवि
Lucretius, तेजी से वीनस के लिए कि सामान्य अरुचि तैयार की और उसे में काम करता है
अपने लंबे कविता ‘चीजों की प्रकृति पर’ का सबसे जोशीला अनुभाग। अगर
खुशी के लिए भावनात्मक अशांति की कमी के संदर्भ में समझा जाता है
कम से कम, तो कामुकता से प्राचीन रवैया प्राकृतिक पर्याप्त है।
उसकी परिपक्वता में ऑगस्टाइन अपने रूपांतरण के परिणाम को स्वीकार कर लिया।
कामुकता से नकारात्मक Manichee रवैया अस्वीकार कर दिया था, और कई द्वारा बदल दिया
कुछ लेखकों की तुलना में अधिक सकारात्मक बयान अगस्टीन के लिए ऋण दिया है।
Manichees के खिलाफ वह प्रसूता की आवश्यक अच्छाई को सही ठहराया
आवेग। गहरे समुद्र का विवाद है, तथापि, उसे करने की प्रक्रिया को देखने के लिए नेतृत्व
तर्कहीनता का ट्रांसमीटर और अहंकार है कि संक्रमित करता है के रूप में प्रजनन
यौन आग्रह करता हूं। ‘अभिलाषा’ (अनियंत्रित इच्छा) पर अपने तनाव से वह सेट
सेक्स के साथ पाप की पहचान करने के रास्ते पर पश्चिम; कि उसकी इरादा नहीं था।
ऑगस्टाइन यह सोचने के लिए मानव की स्थिति के दुख-दर्द में एक घटक के लिए आया था
कि यौन आवेग इतनी बार मन की उच्च करने के लिए अवज्ञाकारी है
इरादों और निर्देश। क्योंकि यह पशुता के लिए करते हैं कर सकते हैं, यह सब भी आसानी से
दोनों दोस्ती और आत्म सम्मान की विनाशकारी हो जाता है। के बाद वह बन गया था एक
बिशप, मुसीबत में विवाहित जोड़ों के परामर्श में अपना काफी समय पर कब्जा कर लिया
और देखभाल, और वह मानव हृदय की चंचलता से अच्छी तरह परिचित था, की
प्रवृत्ति नाबालिग और तुच्छ मामलों जिसमें उन्होंने एक बार ‘के रूप में एक पुरुष लांछित करने के लिए
रोग ‘, और पति के अस्तित्व, जो अपनी पत्नियों को पता था कि विश्वासघाती होने के लिए की
उन्हें लेकिन फिर भी उनके आलिंगन भी साथ भाग को चित्ताकर्षक पाया। कुछ
koom rau kev ua khub thiab lub luag hauj lwm raising ntawm ib tsev neeg nrog ib tug pawg
lub cev kev sib raug zoo koom raws li qhov kev txaus siab ntawm qab los noj mov.
Augustine hais hais tias nws twb tham tawm ntawm marrying los ntawm nws
intimate phooj ywg thiab yav tas los tus menyuam kawm ntawv Alypius. Ib tug furtive kev sib deev kev nyob rau hauv thaum ntxov
tiav hluas tau tso Alypius nrog ib tug ntev kev txiav txim zoo ntawm revulsion. nws pom
Augustine lub siab zoo siab nyob rau hauv nws tus khub astonishing thiab unintelligible. Nws yog tej zaum
tsim nyog yuav tsum tau nyob rau hauv ib lub khwb tiv thaiv xav tias tus hluas hloov dua siab tshiab
Augustine yog ib tug uninhibited Romantic. Txawm tias zoo li Plotinus nws yuav siv
erotic imagery rau lub beatific tsis pom kev, nws zoo li feem ntau lwm yam ancient cov neeg nyob rau hauv
tsis nrhiav kev sib deev kev ib qhov chaw ntawm no: puas siab puas ntsws liberation. Nyob rau hauv
lub ancient ntiaj teb no ob peb cov neeg (tsis tsawg kawg yog tus sau ntawv ntawm cov erotica nyob rau hauv lub thib tsib
phau ntawv ntawm lub Greek Anthology) xav nyob rau hauv tej yam zoo li hais tias hom ntawm txoj kev.
Txhua leej txhua tus paub hais tias lub mating impulse kom cov ciaj sia taus ntawm cov
haiv neeg. Tiam sis tag nrho philosophers nrog ib tug loj heev kev thov yuav tsum tau hwm raws li paub qab hau
moralists-Plato, Aristotle, lub Stoics, lub Epicureans-tau ib lub siab nyob rau hauv
raug qhuas los ntawm nws cov kev pheej hmoo thiab kev piam sij thiab los ntawm lub peev xwm ntawm kev sib deev muaj siab rau
txhob cuam tshuam thiab txawm ua kom puas lub feem ntau muaj kuab kev npaj thiab kev xa. Tsis yog
ntau yam tsis zoo tshaj qhov koov-hedonist Epicurus; thiab nws follower, lub Latin kws sau paj lug
Lucretius, sharply formulated uas general distaste rau Venus thiab nws ua hauj lwm nyob rau hauv
lub feem ntau impassioned seem ntawm nws ntev paj huam ‘Nyob rau qhov xwm ntawm yam’. Yog hais tias
kev zoo siab yog to taub nyob rau hauv cov nqe lus ntawm cov yuav txo tau ntawm lub siab lub ntsws ntxaug mus rau lub
yam tsawg kawg nkaus, ces cov ancient yam ntxwv rau kev sib deev yog tej yam ntuj tso txaus.
Augustine nyob rau hauv nws kom loj hlob txais lub txim ntawm kev nws hloov dua siab tshiab. Cov
tsis zoo Manichee yam ntxwv rau kev sib deev tau tsis kam lees, thiab hloov los ntawm ntau
zoo dua cov nqe lus tshaj ib co sau ntawv tau muab Augustine lub credit rau.
Tawm tsam Manichees nws upheld qhov tseem ceeb zoo rau tsim tub ki
lam ua. Lub Pelagian controversy, txawm li cas los, coj nws mus rau saib tus txheej txheem ntawm
tu tub tu kiv raws li lub transmitter ntawm lub irrationality thiab egotism uas kis tus
kev sib deev along. Los ntawm nws kev nyuaj siab nyob rau hauv ‘concupiscence’ (uncontrolled siab) nws teem lub
West rau txoj kev mus rau paub txoj kev txhaum nrog txiv neej pw; hais tias tsis yog nws lub tswv yim.
Augustine tuaj rau xav hais tias nws ib tug muaj nyob rau hauv lub kev nyuaj siab ploj ntawm tus tib neeg mob
hais tias cov kev sib deev impulse yog li ntawd nquag tsis mloog lus rau lub siab lub siab dua
intentions thiab cov lus qhia. Vim hais tias nws muaj peev xwm yuav animality, nws tag nrho thiab yooj yim
ua puas ntawm ob phooj ywg thiab kev hwm tus kheej. Tom qab nws tau ua ib tug
tus npis sov, lub tswv yim ntawm cov khub niam txiv nyob rau hauv cov teeb meem nyob ntau ntawm nws lub sij hawm
thiab kev kho mob, thiab nws yog zoo paub txog qhov inconstancy ntawm tib neeg lub siab, ntawm lub
nyiam muaj me thiab tsis tseem ceeb affairs uas nws ib zaug stigmatized raws li ‘ib tug txiv neej
kab mob, thiab ntawm lub hav zoov ntawm cov txiv uas paub lawv cov poj niam yuav tsum tau muab siab npuab Yehauvas
rau lawv tab sis pom lawv embraces heev enthralling feem nrog. Ib txhia
középre társaságot és felelős emelése egy család egy pusztán
fizikai kapcsolat centrálva megelégedésére étvágyat.
Augustine kifejezetten megemlíti, hogy ő beszélt ki házasságkötés az ő
bizalmas barátja és egykori tanítványa Alypius. A titkos szexuális élmény a korai
kamaszkor hagyta Alypius egy tartós érzése ellenérzés. Megtalálta
Ágoston gyönyörködni társa megdöbbentő és érthetetlen. Ez talán
szükséges résen áll feltételezzük is, hogy a fiatal nem reagált
Augustine volt gátolt romantikus. Bár, mint Plótinosz tudja használni
erotikus képekkel a boldogító látás, hasonlított a legtöbb ókori emberek
nem találja szexuális élmény forrása mély lelki felszabadulást. Ban ben
Az ókori világ néhány ember (legalábbis nem az írók az erotika, az ötödik
könyv a görög antológia) gondolta ilyesmi módján.
Mindenki elismeri, hogy a párzás impulzus fennmaradását biztosítja a
emberi faj. De minden filozófusok komoly igényt be kell tartani bölcs
moralisták-Platón, Arisztotelész, a sztoikusok, az epikureus-sokaságának egy volt a lélek
hogy lenyűgözte a kockázatokat és veszélyeket, valamint a kapacitás a szexuális vágy
megzavarják, és akár meg is semmisítheti a legésszerűbb a tervek és szándékok. Semelyik volt
negatívabb, mint az arch-hedonista Epikurosz; és követője, a latin költő
Lucretius, élesen fogalmazott, hogy az általános ellenszenv Venus és az ő dolgozik
A legtöbb szenvedélyes részén a hosszú vers „A dolgok természete.” Ha
boldogság érteni csökkentésére érzelmi zavar, hogy a
minimum, akkor a régi hozzáállása a szexualitás természetes elég.
Ágoston az érettség elfogadta a következménye a konverzió. A
negatív Manichee hozzáállás szexualitás elutasították, és helyébe a sok
több pozitív állításokat, mint azt többen adott Augustine a hitelt.
Szemben a manicheizmus fenntartotta az alapvető jóság a nemző
impulzus. Pelagiánusok vita azonban oda vezetett, hogy a folyamat
reprodukció mivel az adó az irracionalitás és önzés, hogy megfertőzi a
szexuális vágyat. Az ő stressz „kívánságot” (szabályozatlan vágy) ő meg az
West azon az úton, hogy meghatározzák a bűn a szex; nem ez volt a szándéka.
Augustine jött szerintem összetevőként a nyomor az emberi állapot
hogy a szexuális impulzus oly gyakran engedetlen a tudat magasabb
szándékok és utasításokat. Mert hajlamosak animális, hogy túl könnyen
alkalmatlanná válik mind a barátság és az önbecsülés. Miután lett
püspök, a tanácsadás házaspárok bajban elfoglalt sok idejét
és gondozás, és ő is tisztában volt az állhatatlanság az emberi szív, a
tendencia, hogy a kisebb és triviális ügyek, amit egyszer bélyegezték „egy férfi
betegség”, és a létezését férjek, akik tudták, hogy feleségeik, hogy hűtlen
őket, de mégis megtalálták az ölelések is lenyűgöző, hogy részben. Néhány
miðju á félagsskap og ábyrgð uppeldi fjölskyldu með aðeins
Líkamleg tengsl miðju á ánægju matarlyst.
Augustine nefnir sérstaklega að hann var talað út úr giftast eftir hans
náinn vinur og fyrrum nemanda Alypius. A furtive kynferðislega reynslu í byrjun
unglingsárum hafði skilið Alypius með varanlegan skilningi revulsion. Hann fann
Augustine er gleði í félagi ævintýralegum hans og óskiljanlegur. Það er kannski
nauðsynlegt að vera á varðbergi manns gagnvart ætla að unga unconverted
Augustine var uninhibited Romantic. Þó eins Plotinus hann getur notað
erótískur myndefni fyrir beatific sýn, líktist hann mest önnur forn fólk í
ekki að finna kynferðislega reynslu uppspretta djúpstæð sálfræðileg frelsun. í
fornaldar fáir (ekki minnst höfundar af erótíkin í fimmta
bók grísku Anthology) hélt í neitt svoleiðis konar hátt.
Allir viðurkenndi að pörun högg tryggir að lifa af
mannkyn. En allir heimspekingar með alvarleg kröfu til að vera virt sem vitur
moralists-Plato, Aristóteles, sem Stoics, Epicureans-voru samhuga í
að hrifinn af áhættu og hættum og með getu kynferðislega löngun til
truflað og jafnvel eyðileggja mest skynsemi áætlanir og fyrirætlanir. ekkert var
neikvæðari en sem nemur Arch-lífsnautnamaður Epikúros; og fylgismaður hans, latneska skáldið
Lucretius, verulega mótuð að almennt distaste fyrir Venus og verk sín í
Mest tilfinningaþrungna hluta langa ljóði sínu “á eðli hlutanna”. ef
hamingja er skilið í skilmálar af minnkun tilfinninga truflunar á
lágmarki, þá er forn viðhorf til kynlífs eðlilegt nóg.
Augustine í þroska hans tekið afleiðingum viðskipti hans. The
neikvæð Manichee viðhorf til kynlífs var hafnað, og komi mörgum
fleiri jákvæð yfirlýsingar en sumir rithöfundar hafa gefið Augustine kredit fyrir.
Gegn Manichees hann staðfestur nauðsynleg gæsku sköpunarkraftsins
högg. The Pelagian deilur, þó leiddi hann, til að sjá ferli
æxlun sem sendandi af óræðum og sjálfsdýrkun sem sýkir
Kynhvötin. Streitu sinni á ‘girndarinnar’ (ómeðhöndlaður vilt) setti hann
Vestur á leið til að bera kennsl á synd með kynlíf; það var ekki ætlun hans.
Augustine kom að hugsa það innihaldsefni í eymd mannsins ástand
sem kynferðisleg högg er svo oft óhlýðinn hugurinn er hærra
fyrirætlanir og leiðbeiningar. Vegna þess að það er hægt að hafa tilhneigingu til að animality, það allt of auðveldlega
verður eyðileggjandi bæði vináttu og sjálfsvirðingu. Eftir að hann hafði orðið
biskup, sem ráðgjöf hjóna í vandræðum uppteknum miklu af tíma sínum
og umönnun, og hann var vel kunnugt um skuldbindi mannlegs hjarta, af
tilhneiging til að hafa minniháttar og léttvæg málefni, sem hann brennimerkt einu sinni sem “karlmanni
sjúkdómur “, og um tilvist eiginmenn sem vissi konur þeirra til að vera ótrúmennsku
til þeirra en engu að síður fannst Embraces þeirra of enthralling að skilja við. sumir
hiwere na mkpakọrịta na-ahụ inwe ezinụlọ na a naanị
mmekọrịta anụ ahụ hiwere n’elu afọ ojuju nke agụụ.
Augustine kwuru kpọmkwem banyere na ọ nọ na-ekwu nke na-alụ di site ya
enyi na mbụ nwa akwụkwọ Alypius. A furtive mmekọahụ ahụmahụ na n’oge
na-eto eto hapụrụ Alypius na a na-adịgide adịgide echiche nke revulsion. ọ hụrụ
Augustine obi ụtọ ibe ya dị ịtụnanya ma unintelligible. Ọ bụ ma eleghị
mkpa ịbụ na onye nche megide ha chere na ndị na-eto eto unconverted
Augustine bụ sọrọ Ihunanya. Ọ bụ ezie na dị ka Plotinus o nwere ike iji
erotic imagery maka beatific ọhụụ, ọ yiri ka ọtụtụ ndị ọzọ oge ochie ndị mmadụ na
ghara ịchọta mmekọahụ ahụmahụ a bụ isi iyi nke ukwuu psychological ntọhapụ. na
ụwa oge ochie mmadụ ole na ole (bụghị dịkarịa ala ndị dere erotica nke ise
akwụkwọ Grik Anthology) chere na ihe ọ bụla dị na ụdị ụzọ.
Onye ọ bụla kwetara na mating na-akwadoghị akwado ana achi achi lanarị
agbụrụ mmadụ. Ma ọkà ihe ọmụma na a oké njọ na-ekwu ka na-akwanyere ùgwù dị ka ndị maara
moralists-Plato, Aristotle, ndị Stoik, ndị Epikurean-nwere otu uche na
a na-mmasị site na ya ize ndụ na ihe ize ndụ na ndị na ike nke agụụ mmekọahụ na
akpaghasị na ọbụna ime ihe ndị kasị ò nke atụmatụ na ebumnobi. Ọ dịghị onye bụ
ihe na-adịghị mma karịa njiko-hedonist Epicurus; na-eso ụzọ ya, ndị Latin na-ede uri
Lucretius, sharply chepụtara na general distaste maka Venus na ya na-arụ ọrụ
kasị impassioned ngalaba nke ya ogologo uri ‘On ọdịdị nke ihe’. Ọ bụrụ na
obi ụtọ na-aghọta na okwu nke Mbelata obi nsogbu na
kacha nta, mgbe ahụ, oge ochie àgwà mmekọahụ bụ eke ezuru.
Augustine na ya okè nabatara n’ihi ya akakabarede. The
na-adịghị mma Manichee àgwà mmekọahụ jụrụ, na-anọchi site na ọtụtụ
mma okwu karịa ụfọdụ ndị so dee nyere Augustine otuto maka.
Against ndị Manichees ọ kwadoro oké mkpa ịdị mma nke ịmụ ọmụmụ
akwadoghị akwado. The Pelagian eneni, Otú ọ dị, ada ya ịhụ na usoro nke
amụba ka transmitter nke irrationality na ito onwe na infects
mmekọahụ agụụ. Site ya nchegbu na ‘concupiscence’ (na-achịkwaghị achịkwa ọchịchọ) o setịpụrụ
West na n’ụzọ na-akọwapụta mmehie mmekọahụ; nke na-abụghị ihe o bu n’obi.
Augustine wee na-eche na ọ na-mgwa nhụsianya nke ọnọdụ mmadụ
na mmekọahụ na-akwadoghị akwado na otú ugboro ugboro na-enupụrụ ndị na uche elu
n’obi na ntụziaka. N’ihi na ọ pụrụ agbasaghị animality, ya niile nnọọ ngwa ngwa
-ebibi nke ma enyi na ùgwù onwe onye. Mgbe ọ na-a
bishop, ndị ndụmọdụ nke di na nwunye na nsogbu nwere ukwuu nke ya oge
ma na-elekọta, na ọ bụ maara nke ọma ihe inconstancy nke mmadụ obi, nke
ọchịchọ nwere obere na-adịchaghị mkpa omume nke ọ ozugbo stigmatized dị ka ‘a nwoke
ọrịa ‘, na nke ịdị adị nke ndị di bụ ndị maara ha nwunye na-ekwesịghị ntụkwasị obi
ha ma o hụrụ ha na-eruru kwa enthralling ka akụkụ na. ụfọdụ
berpusat pada persahabatan dan penggalangan bertanggung jawab dari sebuah keluarga dengan hanya
hubungan fisik berpusat pada kepuasan nafsu makan.
Agustinus secara khusus menyebutkan bahwa ia berbicara dari menikah dengan nya
teman akrab dan mantan murid Alypius. Pengalaman seksual sembunyi-sembunyi pada awal
remaja telah meninggalkan Alypius dengan rasa abadi jijik. Dia menemukan
Agustinus senang dalam menakjubkan pasangannya dan dimengerti. Hal ini mungkin
perlu waspada seseorang terhadap mengandaikan bahwa orang yang belum bertobat muda
Agustinus adalah Romantic tanpa hambatan. Meskipun seperti Plotinus ia dapat menggunakan
citra erotis untuk visi ceria, ia menyerupai kebanyakan orang kuno lainnya di
tidak menemukan pengalaman seksual sumber pembebasan psikologis yang mendalam. Di
dunia kuno beberapa orang (tidak setidaknya penulis erotika di kelima
buku dari Anthology Yunani) berpikir dalam hal seperti itu macam cara.
Semua orang mengakui bahwa kawin impuls menjamin kelangsungan hidup
umat manusia. Tapi semua filsuf dengan klaim yang serius harus dihormati sebagai bijaksana
moralis-Plato, Aristoteles, Stoa, Epikuros-adalah satu pikiran di
yang terkesan dengan risiko dan bahaya dan dengan kapasitas hasrat seksual untuk
mengganggu dan bahkan menghancurkan yang paling rasional rencana dan niat. tidak ada yang
lebih negatif daripada lengkungan-hedonis Epicurus; dan pengikutnya, penyair Latin
Lucretius, tajam dirumuskan bahwa ketidaksukaan umum untuk Venus dan dia bekerja di
bagian yang paling berapi-api dari puisi panjang ‘Pada sifat hal’. Jika
kebahagiaan dipahami dalam hal pengurangan gangguan emosional dengan
minimum, maka sikap kuno untuk seksualitas cukup alami.
Agustinus di kedewasaannya menerima konsekuensi dari pertobatannya. Itu
Manichee negatif sikap untuk seksualitas ditolak, dan digantikan oleh banyak
pernyataan positif lebih dari beberapa penulis telah memberikan Agustinus kredit untuk.
Terhadap Manichees ia menjunjung tinggi kebaikan penting dari prokreasi yang
impuls. Kontroversi Pelagius, bagaimanapun, membawanya untuk melihat proses
reproduksi sebagai pemancar irasionalitas dan egoisme yang menginfeksi
dorongan seksual. Oleh stres di ‘nafsu’ (keinginan yang tidak terkontrol) ia mengatur
Barat di jalan untuk mengidentifikasi dosa dengan seks; itu bukan niatnya.
Agustinus datang untuk berpikir itu bahan dalam penderitaan dari kondisi manusia
bahwa dorongan seksual begitu sering durhaka kepada pikiran yang lebih tinggi
niat dan instruksi. Karena dapat cenderung kebinatangan, itu semua terlalu mudah
menjadi destruktif dari kedua persahabatan dan menghormati diri sendiri. Setelah ia menjadi
Uskup, konseling pasangan menikah dalam kesulitan diduduki banyak waktunya
dan perawatan, dan ia menyadari sifat tdk hati manusia, dari
kecenderungan untuk memiliki kecil dan sepele urusan yang pernah ia dicap sebagai ‘laki-laki
penyakit’, dan keberadaan suami yang tahu istri mereka tidak setia
kepada mereka namun demikian ditemukan pelukan mereka juga memikat untuk bagian dengan. Beberapa
dírithe ar companionship agus ardú atá freagrach de theaghlach le ach
caidreamh fisiciúil dírithe ar sástacht appetite.
Agaistín luaitear go sonrach go raibh sé labhair as marrying ag a
chara pearsanta agus iar-daltaí Alypius. A taithíocht chollaí furtive go luath
D’fhág adolescence Alypius le tuiscint marthanach ar revulsion. Chinn sé
s Augustine gliondar ina astonishing comhpháirtíochta agus dothuigthe. Is dócha gurb é
is gá a bheith ar cheann amháin ar garda in aghaidh cheapadh go an unconverted óga
Bhí Augustine ina rómánsúil uninhibited. Cé gur cosúil Plotinus féidir leis a úsáid
íomháineachas erotic don fhís beatific, resembled sé an chuid is mó daoine ársa eile i
Ní aimsiú taithíocht chollaí fhoinse saoirse síceolaíoch as cuimse. in
an domhan ársa beag duine (nach bhfuil ar a laghad scríbhinn na erotica sa chúigiú
Leabhar na Anthology Gréige) Shíl i aon rud mar sin de chineál ar bhealach.
Tá ag gach duine admhaigh go gcinntíonn an impulse cúplála go mairfidh an
chine daonna. Ach go léir Fhealsúnaí le héileamh dáiríre atá le hurramú mar ciallmhar
moralists-Plato, Arastatail, an Stoics, an Epicureans-bhí ar aon intinn in
á tógtha ag a rioscaí agus na contúirtí agus ag an cumas dúil gnéasach a
cur isteach agus fiú scrios an chuid is mó réasúnach a bhaint as pleananna agus intinn. none bhí
diúltach níos mó ná an áirse-hedonist Epicurus; & a leanúna, an file Laidine
Lucretius, géar le chéile go distaste ginearálta do Véineas agus a fear ag obair i
an t-alt is mó impassioned de a dhán fada ‘Ar an nádúr na rudaí’. Dá
Tá sonas thuiscint i dtéarmaí an laghdú ina mbeidh suaitheadh ​​mothúchánach don
is lú, is é sin an dearcadh ársa le gnéasacht leor nádúrtha.
Augustine ina aibíocht ghlac an iarmhairt a chomhshó. An
Diúltaíodh dearcadh Manichee diúltach le gnéasacht, agus in ionad go leor
ráitis níos dearfaí ná mar a roinnt scríbhneoirí a thug Augustine an creidmheas do.
In aghaidh na Manichees sheas sé an feabhas riachtanach den procreative
impulse. An chonspóid Pelagie, áfach, i gceannas air a fheiceáil ar an bpróiseas
atáirgeadh mar an tarchuradóra ar an irrationality agus egotism a infects an
áiteamh gnéasach. De réir a strus ar ‘concupiscence’ (dúil neamhrialaithe) bhunaigh sé an
Iarthar ar a mbealach chun a aithint pheaca le gnéas; Ní raibh sé de rún aige.
Augustine tháinig chun smaoineamh air mar chomhábhar i an ainnise de staid an duine
go bhfuil an impulse gnéasach chomh minic disobedient chun an aigne níos airde
intinn agus treoracha. Toisc gur féidir é a claonadh a bhíonn le animality, go léir ró-éasca
thiocfaidh chun bheith millteach cairdis agus féin-meas araon. I ndiaidh a tháinig chun bheith aige ina
epscop, an comhairleoireachta na lánúineacha pósta i dtrioblóid áitiú cuid mhór dá chuid ama
agus cúram, agus bhí sé go maith ar an inconstancy an chroí dhaonna, ar an
claonadh a bheith acu mion agus fánach cúrsaí a stigmatized sé aon uair amháin mar ‘fear
galar ‘, agus ar go bhfuil fhir chéile a bhí a fhios a wives a bheith laige iontu
dóibh ach mar sin féin fuair a gcuid Cuimsíonn enthralling ró a chuid le. roinnt
単にと家族の仲間と責任ある調達を中心に
物理的な関係は、食欲の満足度を中心。
アウグスティヌスは、具体的には、彼は彼で結婚から出て話をしていることに言及します
親密な友人であり、かつての瞳Alypius。早期でのひそかな性的経験
思春期には嫌悪感の持続感を持ってAlypiusを残しました。彼は見つけた
アウグスティヌスは、彼のパートナーの驚異と理解不能で楽しませてくれ。それはおそらくです
若い変換されていないと仮定に対する1のガードになるために必要な
アウグスティヌスは、奔放ロマンチックでした。プロティノスのように彼が使用することができますが、
至福のビジョンのためのエロ画像は、彼が他のほとんどの古代の人々に似ていました
性的経験に深い心理的解放のソースを見つけることではありません。に
古代世界少数の人々(第五中エロチカのではない少なくともライター
ギリシャのアンソロジーの本は)道のようなもののようなもので思いました。
誰もが交配インパルスはの生存を確実にすることを認めました
人類。しかし、深刻な主張を持つ全ての哲学者は賢明として尊重されます
モラリスト・プラトン、アリストテレス、ストア派では、1人の心のEpicureans-ました
そのリスクと危険でと性欲の能力に感銘を受けされています
乱し、でも計画や意図の最も合理的に破壊します。どれもなかったです
アーチ快楽主義エピクロスよりもマイナス。そして彼のフォロワー、ラテン詩人
急激金星と彼女のための一般的な嫌悪感がで動作することを策定ルクレティウス、
「物事の本質には」彼の長い詩の最も熱烈なセクション。もし
幸福はに感情障害の軽減の観点から理解されています
最小は、その後、セクシュアリティへの古代の姿勢が自然で十分です。
彼の成熟度でアウグスティヌスは、彼の変換の結果を受け入れました。ザ・
セクシュアリティへの負Manicheeの態度は拒否され、多くの人に置き換えられました
いくつかの作家よりも正の文は、アウグスティヌスにのために信用を与えています。
Manicheesに対して彼は生殖の基本的な良さを支持しました
インパルス。ペラギウス論争は、しかし、の過程を見るために彼を導きました
感染非合理とエゴイズムの送信機としての再生
性的衝動。 「情欲」(制御不能な欲望)の彼のストレスによって、彼はセット
セックスと罪を特定のパス上の西。それは彼の意図はなかったです。
アウグスティヌスは、それを人間の状態の悲惨さで成分を考えるようになりました
性的衝動はそう頻繁に不従順な心の高いにあること
意図と指示。それは動物性の傾向があることがあるので、それはすべてあまりにも簡単に
友情と自尊心の両方の破壊的になります。彼がなった後
司教、トラブルに夫婦のカウンセリングは彼の時間の多くを占めていました
のとケア、と彼は、人間の心の心変わりをよく知っていました
彼はかつて男性」として烙印を押さマイナーと些細な出来事を持っている傾向
病気」と浮気する妻を知っていた夫の存在
彼らにそれにもかかわらず、彼らの抱擁があまりにもで一部に夢中ました。いくつか
pusaté ing memitran lan mundhakaken tanggung jawab saka kulawarga karo namung
sesambetan fisik pusaté marang kepuasan napsu.
Augustine khusus nyebataken bilih piyambakipun ngedika metu saka marrying dening kang
kanca raket lan mantan murid Alypius. A pengalaman seksual furtive ing awal
rin kang kiwa Alypius karo pangertèn tahan saka revulsion. Panjenenganipun ketemu
Augustine kang seneng ngeramaken partner lan unintelligible. Sampeyan mbok menawa
perlu kanggo bakal ing njaga siji marang dikira yen unconverted enom
Augustine ana sing Romantic uninhibited. Senajan kaya Plotinus bisa nggunakake
perumpamaan erotis kanggo sesanti beatific, kang mirip paling wong kuna ing
ora nemokake pengalaman seksual sumber mardika psikologis penting. ing
donya kuna sawetara wong (ora ing paling penulis erotica ing kalima
buku saka antologi Yunani) panginten ing apa-apa kaya sing jenis cara.
Everyone ngakeni yen kawin rangsang njamin kaslametané
lomba manungsa. Nanging kabeh filsuf kanthi pratelan serius kanggo dihormati minangka wicaksana
moralis-Plato, Aristoteles, ing Stoics, ing Epicureans-padha saka siji atine ing
kang kesengsem dening risiko lan beboyo lan kapasitas saka kepinginan seksual kanggo
ngganggu lan malah ngrusak paling rasional plans lan maksud. ora ana
liyane negatif saka arch-hedonist Epicurus; lan melu, panyair Latin
Lucretius, banget dirumuske sing distaste umum kanggo Venus lan dheweke dianggo ing
bagean paling impassioned saka geguritan kang dawa ‘Ing alam iku’. yen
rasa seneng mangertos ing syarat-syarat abang saka gangguan emosi kanggo
minimal, banjur sikap kuna kanggo seksualitas cukup alam.
Augustine ing kadewasan Ditampa akibat saka konversi. ing
Manichee negatif sikap kanggo seksualitas ditolak, lan diganti dening akeh
statements positif luwih saka sawetara panulis wis diwenehi Augustine kredit.
Marang Manichees kang ayating kaluhuran penting saka procreative ing
rangsang. Kontrovèrsi Pelagia, Nanging, mimpin wong kanggo ndeleng proses
Reproduksi minangka pemancar saka irrationality lan egotism sing nginfèksi ing
nggusah seksual. Kaku ing ‘derenging’ (kepinginan uncontrolled) kang nyetel
West ing path kanggo Ngenali dosa karo jinis; sing ora niat kang.
Augustine teka mikir iku sing bakal ing kasangsaran saka kondisi manungsa
sing rangsang seksual punika seneng mbangun-turut marang atine kang luwih
maksud lan instruksi. Amarga bisa kathah animality, iku kabeh banget gampang
dadi cilaka saka loro Persahabatan lan poto-bab. Sawise iku wis dadi
uskup, ing penyuluhan saka pasangan nikah ing alangan dikuwasani akeh kang wektu
lan Care, lan ana uga weruh saka inconstancy saka jantung manungsa, saka
cenderung kanggo duwe suntingan lan ora pati penting urusane kang biyèn stigmatized minangka ‘lanang
penyakit ‘, lan ana orane lanang sing sumurup garwa dadi setya
kanggo wong-wong mau nanging Nanging ketemu EMBRACES sing banget enthralling kanggo part karo. sawetara
ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಡನಾಟದ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಿತ
ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹಸಿವು ತೃಪ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
ಅಗಸ್ಟೀನ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಔಟ್ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ
ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಿಷ್ಯ ಅಲ್ಯ್ಪಿಯಸ್. ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ಲೈಂಗಿಕ ಅನುಭವ
ಹದಿಹರೆಯದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅಲ್ಯ್ಪಿಯಸ್ ಬಿಟ್ಟರು. ಆತನು
ಅಗಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ಅವರ ಪಾಲುದಾರ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದ ಆನಂದ. ಇದು ಬಹುಶಃ
ಯುವ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗದ ಆ ಬಂದರೆ ವಿರುದ್ಧದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ
ಅಗಸ್ಟೀನ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. Plotinus ರೀತಿಯೇ ಬಳಸಬಹುದು ಆದರೂ
ಆನಂದಕರ ದೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕ ಚಿತ್ರಣ, ಅವರು ಇತರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಚೀನ ಜನರು ಹೋಲುತ್ತಿತ್ತು
ಲೈಂಗಿಕ ಅನುಭವ ಆಳವಾದ ಮಾನಸಿಕ ವಿಮೋಚನೆಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಹುಡುಕುವ ಆದರೆ. ರಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಚೀನ ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಜನರು (ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಇರೋಟಿಕಾ ಐದನೇ
ಗ್ರೀಕ್ ಆಂಥಾಲಜಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ) ದಾರಿ ಆ ರೀತಿಯ ಹಾಗೆ ಏನು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಿಲನದ ಉದ್ವೇಗ ಉಳಿವು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಮಾನವ ಜನಾಂಗ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ
ನೀತಿಬೋಧಕರು-ಪ್ಲೇಟೋ, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಸ್ಟೋಯಿಕರು, ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ Epicureans ಸಂದಿದ್ದವು
ಅದರ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಭಂಗ ಸಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತರ್ಕಬದ್ಧ ನಾಶ. ಯಾವುದೂ ಆಗಿತ್ತು
ಪರಮ ಭೋಗವಾದಿ Epicurus ಹೆಚ್ಚು ಋಣಾತ್ಮಕ; ಅವರ ಅನುಯಾಯಿ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಕವಿ
ಪೋಯೆಟ್ರಿ, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಶುಕ್ರ ಫಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರುಚಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ತನ್ನ ಕೆಲಸ
ತನ್ನ ದೀರ್ಘ ಪದ್ಯ ‘ವಸ್ತುಗಳ ನೇಚರ್’ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಭಾಗ. ವೇಳೆ
ಸಂತೋಷ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಡಚಣೆ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು
ಕನಿಷ್ಟ, ನಂತರ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ವರ್ತನೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾಕು.
ತಮ್ಮ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಅಗಸ್ಟೀನ್ ತನ್ನ ಮತಾಂತರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿ
ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ದಾಂತವೊಂದರ ಅನುಯಾಯಿ ವರ್ತನೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬದಲಿಗೆ
ಕೆಲವು ಬರಹಗಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಗಸ್ಟೀನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು Manichees ವಿರುದ್ಧ ಹುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು
ಉದ್ವೇಗ. ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಗರ ವಿವಾದ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಮಾಡಿತು
ಸೋಂಕುಂಟು ವಿವೇಚನಾರಹಿತತೆ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಮತ್ತು ಅಹಂಭಾವಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ
ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆಯ. ‘Concupiscence’ (ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಸೆಯನ್ನು) ತನ್ನ ಒತ್ತಡ ತಾವು
ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪ ಗುರುತಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ವೆಸ್ಟ್; ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲ.
ಅಗಸ್ಟೀನ್ ಇದು ಮಾನವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ದುಃಖ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ
ಲೈಂಗಿಕ ಉದ್ವೇಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಿಧೇಯರೂ ಎಂದು
ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು. ಇದು animality ಒಲವು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ
ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗೌರವದ ಎರಡೂ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಗಳಿಸಿದ್ದರು ನಂತರ
ಬಿಷಪ್ ತೊಂದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿಗಳ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಹೆಚ್ಚು ತನ್ನ ಕಾಲದ ಆಕ್ರಮಿತ
ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ, ಮತ್ತು ಅವರು, ಮಾನವ ಹೃದಯದ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು
ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ‘ಒಂದು ಗಂಡು ಕಳಂಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲು
ರೋಗ ‘, ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಗಂಡಂದಿರು ಅಸ್ತಿತ್ವದ
ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ತುಂಬಾ ಜೊತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ enthralling ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು
қоғамда және жай бар отбасы жауапты арттыру ортасында
физикалық қарым-қатынас тәбеттің орындалғаннан кейін ортасында.
Августин арнайы ол оның көмегімен некеге жүзеге әңгімелесті деп ескертеді
жақын досы және бұрынғы оқушысы Alypius. басында жасырын жыныстық тәжірибесі
жастық отвращение ұзақ сезімімен Alypius кетіп. ол табылған
Оның әріптесі және таңғажайып түсініксіз жылы Августиннің шаттыққа. Бұл, бәлкім, болып табылады
жас өзгертілмей деп ойлады қарсы адамның сақ болу керек
Августин Егер еркін Романтикалық болды. Бөгеті сияқты ол пайдалануға болады, дегенмен
бақытты аян үшін эротикалық суреттер, ол басқа да көптеген ежелгі адамдарды ұқсады
жыныстық тәжірибесі терең психологиялық босату көзі табу емес. жылы
ежелгі әлемдік бірнеше адам бесінші эротика (емес кем дегенде жазушылар
Грек антологиясы кітабы) жолында осындай нибудь ойладым.
Әр адам спаривания серпін тіршілік қамтамасыз мойындады
адамзат. Бірақ ауыр талап барлық философтар Wise ретінде құрметтелуі тиіс
моралисты-Платон, Аристотель, стоиков, бір ақыл Epicureans-болды
оның тәуекелдер мен қауіп-арқылы және жыныстық қуаты қайран жатқан
бұзуы, тіпті жоспарлары мен ниеттер ең ұтымды бұзады. None болды
Arch-hedonist Эпикур артық теріс; және оның ізбасары, латын ақын
күрт Венера және оған жалпы отвращение жұмыс істейді деп тұжырымдалған Lucretius,
«Табиғат заттарын туралы» өзінің ұзақ поэманың ең распаленная бөлім. егер
бақыт үшін эмоционалдық бұзылулардың азайту тұрғысынан түсініледі
ең төменгі, содан кейін жыныстық ежелгі қатынасы табиғи жеткілікті.
оның кемелдену Августин өзінің айырбастау салдары қабылдады. The
жыныстық теріс Manichee көзқарасы қабылдамады, және көптеген ауыстырылды
Кейбір жазушылар артық оң есептілігі үшін Августин несие берді.
Manichees қарсы ол балалы болу қабілетіне елеулі жақсылық қолдады
серпін. Pelagian келіспеушіліктер, алайда, процесін көруге әкелді
инфекцияның иррационалдық және эгоизм таратқыш ретінде молайту
жыныстық алмау. «Concupiscence» туралы, оның стресс (бақылаусыз тілегі) ол орнату
жыныспен күнә анықтау жолында Батыс; бұл оның ниеті болған жоқ.
Августин оны адам жай-жоқшылық бір ингредиент ойлаймын келді
жыныстық серпін сондықтан жиі тілазар ақыл жоғары екенін
ниеті мен нұсқаулар. ол жабайы, ол тым оңай бейім болады, өйткені
достық және өзін-өзі құрметтеу екі жойқын айналады. ол болды соң
епископ, қиыншылықта ерлі кеңес өз уақытының көп иеленді
және сақтау, сондай-ақ ол, адам жүрек Непостоянность жақсы хабардар болды
ол бір рет ер «деп танылмай кәмелетке толмаған және тривиальным істерін болуы үрдісі
ауру «, және опасыз болуы олардың әйелдерін білген күйеулеріне болмыстың
оларға бірақ, дегенмен, олардың құшағы тым бар бөлігіне тартымды тапты. кейбір
ផ្តោតលើការបង្កើនការទទួលខុសត្រូវមិនិងក្រុមគ្រួសារមួយជាមួយនឹងការគ្រាន់តែមួយ
ទំនាក់ទំនងរាងកាយផ្តោលើការពេញចិត្តនៃចំណង់អាហារបាន។
Augustine បានលើកឡើងជាក់លាក់ថាគាត់ត្រូវបានគេនិយាយចេញពីរៀបការដោយរបស់គាត់
មិត្ដជិតស្និទ្ធនិងអតីតសិស្ស Alypius ។ បទពិសោធផ្លូវភេទ furtive នៅដើមឆ្នាំ
វ័យជំទង់បានចាកចេញពី Alypius ជាមួយអារម្មណ៍យូរអង្វែងនៃ revulsion ។ គាត់​បាន​រក​ឃើញ
លោក Augustine បានរីករាយក្នុងសំណាក់ដៃគូនិងការយល់របស់គាត់។ វាប្រហែលជា
ជាការចាំបាច់ដើម្បីឱ្យមាននៅលើយាមរបស់មនុស្សម្នាក់ប្រឆាំងនឹងនឹកស្មានថាយុវជនមិនប្រែចិត្ដ
Augustine បានជាស្នេហា uninhibited ។ ទោះបីជាគាត់អាចដូច Plotinus ប្រើ
រូបភាព erotic សម្រាប់ចក្ខុវិស័យ beatification នេះគាត់មានលក្ខណៈស្រដៀងភាគច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងសម័យបុរាណមានមនុស្ស
មិនមានការស្វែងរកបទពិសោធផ្លូវភេទប្រភពនៃការរំដោះផ្លូវចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមួយ។ ក្នុង
ប្រជាជនប៉ុន្មានពិភពលោកនៅសម័យបុរាណ (មិនមែនជាអ្នកនិពន្ធយ៉ាងហោចណាស់នៃការ erotica នេះនៅក្នុងទីប្រាំ
សៀវភៅរបស់ក្រិក Anthology) គិតថានៅក្នុងអ្វីដូចប្រភេទនៃវិធីនោះ។
មនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ថាលើកទឹកចិត្តមិត្តរួមនៃការរស់រានមានជីវិតធានាការ
ពូជមនុស្ស។ ប៉ុន្តែទស្សនវិទូទាំងអស់ជាមួយនឹងពាក្យបណ្តឹងធ្ងន់ធ្ងរដល់ត្រូវបានគោរពជាអ្នកមានប្រាជ្ញា
moralists-ផ្លាតូអារីស្តូត, Stoic នេះ, Epicureans-ត្រូវបានគេនៃចិត្តមួយនៅក្នុង
ត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ដោយហានិភ័យនិងគ្រោះថ្នាក់របស់ខ្លួននិងដោយសមត្ថភាពនៃចំណង់ផ្លូវភេទទៅ
រំខាននិងសូម្បីតែបំផ្លាញរបបបំផុតមួយនៃផែនការនិងបំណង។ គ្មានអ្នកណាម្នាក់
អវិជ្ជមានច្រើនជាងគូ hedonist Epicurus; និងអ្នកដើរតាមគាត់, កំណាព្យឡាទីន
Lucretius, បានបង្កើតយ៉ាងខ្លាំង distasteful ទូទៅថាសម្រាប់ Venus មានចេញនិងការរបស់នាងធ្វើការនៅក្នុង
ផ្នែកច្រើនបំផុតនៃកំណាព្យ impassioned របស់វែង ‘នៅលើធម្មជាតិនៃរឿង។ ប្រសិនបើមាន
សុភមង្គលគឺត្រូវបានយល់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការកាត់បន្ថយការរំខានអារម្មណ៍ទៅ
អប្បបរមាបន្ទាប់មកអាកប្បកិរិយាបុរាណដើម្បីភេទគឺគ្រប់គ្រាន់ធម្មជាតិ។
Augustine របស់គាត់បានទទួលយកក្នុងកាលកំណត់នៃការប្រែចិត្តជឿរបស់គាត់ផលវិបាកនេះ។ នេះ
ឥរិយាបទ Manichee ចំពោះផ្លូវភេទអវិជ្ជមានត្រូវបានច្រានចោលហើយបានជំនួសដោយមនុស្សជាច្រើន
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាវិជ្ជមានច្រើនជាងអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនបានផ្តល់ឥណទានសម្រាប់ Augustine ។
ប្រឆាំងនឹង Manichees ដែលគាត់សម្រេចសេចក្ដីល្អនៃការបង្កើតកូនដែលមានសារៈសំខាន់
លើកទឹកចិត្ត។ ចម្រូងចម្រាស Pelagian, ទោះជាយ៉ាងណា, នាំឱ្យគាត់មើលឃើញដំណើរការនៃការ
ការបន្តពូជជាការបញ្ជូននៃការមិនគិតនិងអំនួតដែលឆ្លងនេះ
ការជម្រុញផ្លូវភេទ។ ដោយភាពតានតឹងរបស់គាត់នៅលើ ‘concupiscence’ (ជាបំណងប្រាថ្នាមិនអាចគ្រប់គ្រង) គាត់បានកំណត់
ខាងលិចនៅលើផ្លូវចំពោះការកំណត់បាបជាមួយនឹងការរួមភេទនេះ; នោះមិនមែនជាបំណងរបស់គាត់។
Augustine បានយាងមកដើម្បីគិតថាវាធាតុផ្សំក្នុងទុក្ខវេទនារបស់ស្ថានភាពរបស់មនុស្សដែលមួយ
ដែលរុញច្រានផ្លូវភេទត្រូវបានដូច្នេះជាញឹកញាប់មិនបានស្ដាប់បង្គាប់ខ្ពស់ជាងគំនិតរបស់ទៅបាន
គោលបំណងនិងសេចក្តីណែនាំ។ ដោយសារតែវាអាចមានទំនោរទៅរកសត្វបានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរវាទាំងអស់
ក្លាយជាការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងការមិត្តភាពនិងគោរពខ្លួនឯង។ បន្ទាប់ពីលោកបានក្លាយជា
ប៊ីស្សព, ការប្រឹក្សាយោបល់នៃគូស្វាមីភរិយានៅក្នុងបញ្ហាដែលបានកាន់កាប់ជាច្រើននៃពេលវេលារបស់គាត់
និងថែទាំហើយគាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីការមិនជាប់នៃចិត្តរបស់មនុស្ស, នៃ
និន្នាការឱ្យមានកិច្ចការស្រាលនិងរឿងតូចតាចដែលគាត់នៅពេលដែលរើសអើងជា ‘ឈ្មោល
ជំងឺនិងការនៃអត្ថិភាពរបស់ប្ដីដែលបានដឹងថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនជាស្ត្រីផិតក្បត់
ដើម្បីឱ្យពួកគេប៉ុន្តែយ៉ាងណារកឃើញរបស់ពួកគេផងដែរ enthralling ឱបជាផ្នែកមួយជាមួយទៅ។ មួយចំនួន
byibanze ku ubugenzi na kurera ishinzwe umuryango ufite gusa
umubano mubiri byibanze ku kunyurwa akayabagu.
Augustine avuga yukw’igihe ko baganira mu kwabira by ye
umukunzi somambike na Umunyeshuri wahoze Alypius. A uburambe ikijisho mpuzabitsina mu ntangiriro
cy’amabyiruka yari yasize Alypius na buryo burambye mu mpamvu yabimuteye. yasanze
wa Augustin nishimira mugenzi gitangaje be unintelligible. Ni wenda
ngombwa kuba maso y’umuntu yakorewe bibwira ko umusore y’abatarakizwa
Augustine yari nkifuza Romantic. Nubwo nka Plotinus ashobora gukoresha
ukebuka kuko beatific iyerekwa, we yasaga bantu benshi kera mu
amubuze uburambe mpuzabitsina isoko rikomeye mu mutwe kwibohora. mu
kera isi abantu bake (ntabwo nibura banditse erotica mu gatanu
gitabo ry’Ikigiriki Anthology) batekerezaga mu kintu kimwe ko ameze buryo.
Wese yemeye ko ivyo vyipfuzo bibi yimije ibishoboka kurokoka wa
muntu isiganwa. Ariko filozofiya bose bavuga gikomeye ngo kubahirizwa nk’uko umunyabwenge
moralists-Platon, Aristote, mu n’Abasitoyiko, Abepikureyo-bari mu muzirikanyi umwe mu
kuba n’ukuntu ingaruka zayo akaga kandi ubushobozi irari ry’ibitsina ngo
guhungabanya ndetse kurimbura bifatika cyane imigambi n’imigabo. Nta wari
mbi kurusha n’ikiremwa-hedonist Épicure; na umuyoboke wiwe, umusizi kilatini
Lucretius, ubacyaha yafatiye ko kwamirira rusange Venus kandi agakora mu
cyane bunebwe gice umuvugo we kirekire ‘Ku kamere ibintu’. iyo
ibyishimo ni kumvikana mu mvugo ya kugabanya uruhagarara vy’akanyengetera ku
nibura, hanyuma inyifato kera ngo ibitsina ni kamere bihagije.
Augustine mu gukura we yemeye ingaruka ahinduka. mu
mbi Manichee imyifatire ngo ibitsina ntibyemerwe, no gusimburwa benshi
more amagambo nziza kurusha bamwe abanditsi wampaye Augustine kwitirirwa.
Yakorewe Manichees yarashigikiye neza cy’ingenzi kororoka ku
vyipfuzo. Intambara Pelagian Ariko, bamujyana kubona uburyo bwo
kurondoka nk’uko transmitter ya irrationality kandi k’amahane ko wandurira mu
wirinda mpuzabitsina. By imihangayiko ye ku ‘concupiscence’ (rutangira icyifuzo) ashyira
West mu nzira ngo kumenya icyaha mpuzabitsina; ko atari agamije we.
Augustine yaje gutekereza ko umuntu asabwa mu magorwa ya mibereho ya kimuntu
ko ivyo vyipfuzo bibi mpuzabitsina ni kenshi batumvira bwenge bwa makuru
imigambi n’amabwiriza. Kuko bishobora usanga animality, byose mu buryo bworoshye cyane
abaye irimbura bombi ubucuti no kwirinda kubaha. Amaze kuba
musenyeri, mu inama ya abashakanye mu kaga gituwe cyane mu gihe cye
no kwita, kandi yari azi neza ko mahindagu mu mutima w’umuntu, mu
agatima ko ushinzwe ubugororangingo no bidafashije yari rimwe akato nk’uko ‘w’umuhungu
indwara, kandi hariho abagabo bari bazi abagore babo kuba abahemu
bo ariko ariko basanga guhoberana yabo cyane enthralling igice na. Bamwe
단지와 가족의 교제와 책임 모금을 중심으로
육체적 인 관계는 식욕의 만족에 중심.
어거스틴은 특히 그는 자신에 의해 결혼 밖으로 이야기 한 것을 언급
친밀한 친구와 전 학생 Alypius. 초기에있는 은밀한 성적 경험
청소년기는 격변의 지속적인 감각 Alypius을 떠났다. 그는 찾았다
어거스틴의 그의 파트너 놀라운과 이해할 수없는 기뻐. 그것은 아마도
젊은 변환되지 않은 것을 상정에 대해 하나의 경비에있을 필요
어거스틴은 자유로운 낭만이었다. 플로티노스처럼 그는 사용할 수 있지만
기쁨이 넘치는 비전을위한 에로틱 이미지, 그는 대부분의 다른 고대의 사람들이 닮았다
성적 경험에게 깊은 심리적 해방의 원천을 발견하지. 에
고대 세계 몇 사람 (다섯 번째의 성애를 다룬 문학이 아닌 적어도 작가
그리스 선집의 책) 방식의 종류와 같은 아무것도 생각했다.
모든 사람은 상대 충동이의 생존을 보장 인정
인종. 그러나 심각한 청구 모든 철학자는 지혜로 존경합니다
도덕 – 플라톤, 아리스토텔레스, 스토아 학파는 하나의 마음의 에피쿠로스-했다
그 위험과 위험에 의해 성적 욕망의 능력에 감동하고
혼란, 심지어 계획과 의도의 가장 합리적인를 파괴한다. 아무도 없었다
아치 – 쾌락 주의자 에피쿠로스보다 더 부정적인; 와 그의 추종자, 라틴 시인
루크레티우스는 급격히 금성 동안 그 일반적인 혐오감을 공식화하고 그녀의 작품
‘사물의 본성에’그의 긴시의 가장 열렬한 섹션을 참조하십시오. 만약
행복은 감정적 장애의 감소의 측면에서 이해된다
최소 후 성적에 고대의 태도는 자연 충분하다.
자신의 성숙에 어거스틴은 그의 변환의 결과를 받아 들였다. 그만큼
성적에 부정적인 Manichee 태도는 거부하고, 많은 대체
어떤 작가보다 더 많은 양의 문은 어거스틴에게의 신용을 부여했다.
Manichees에 대해 그는 출산의 필수 선하심을지지
충동. 펠라기우스 논쟁은, 그러나 과정을보고 그를 주도
감염하여 불합리의 송신기와 같은 자기 중심 재생
성적 충동. ‘색욕'(제어되지 않는 욕망)에 자신의 스트레스에 의해 자신이 설정 한
섹스와 죄를 식별하는 경로에 서; 그 자신의 의도가 아니었다.
어거스틴은 그것을 인간의 조건의 불행의 재료를 생각했다
성적 충동이 너무 자주 마음의 이상으로 불순종된다
의도와 지침을 제공합니다. 이 동물성하는 경향 수 있기 때문에 너무 쉽게
친구와 자존심 모두 파괴된다. 그는이되었다 후
주교는 곤경에 결혼 한 부부의 상담이 많은 자신의 시간을 점유
및 관리, 그는의, 인간의 마음의 변덕을 잘 알고 있었다
경향은 그가 한 번 ‘남자로 낙인 작은 사소한 문제를 가지고하는
질병 ‘과 성실로 자신의 아내를 알고 남편의 존재
그들에 그럼에도 불구하고 그들의 포옹이 너무과 부분을 사로 잡는 발견했다. 약간
navenda wê li hevalbendiyek û terşên berpirsiyar malbateke bi tenê
têkiliyên fîzîkî li ser r’azîbűn dilçûn, navendî.
Augustine taybetî cîh ku ew ji dizewicîn bi wî re peyivî bû
dosteke û şagird berê Alypius. A tecrubeya cinsî bêbaweriyeke di destpêka
baliqbûnê Alypius bi wateya mayînde ji kerx hişt. ew dîtin
ya Augustine li ecêb hevjînê xwe û dipelçiqîne û zewqê. Ev e, belkî
pêwîst ji bo li ser cerdevaniyê yek be li dijî guman kir ku unconverted ciwan
Augustine an Romantic şûştî bû. Her çiqas wek Plotinus ew dikarin bi kar bînin
kilîpa erotic ji bo vîzyona beatific de, ew li dişibiya herî din jî gelê herî qedîm
peydakirina ne tecrubeya cinsî a çavkaniya rizgariya psîkolojîk kûr. Li
çend kesên cîhanê kevnar (qet nebe ne nivîskarên erotica di pêncemîn
Kitêba Anthology Greek) qey li tiştekî wekî ku bi heman awayî.
Her kes qebûl dike ku jinekę mating de misoger dike li ser piyan li
race mirovan. Lê belê hemû fîlozofên bi îdîaya cidî ji bo wek ên şehreza rêz lê bê girtin
Chirac-Platon, Arîstoteles, xweriskî, ku ji yek dil in Êpîkûrî-bûn
ku ji aliyê rîsk û xetereyên wê û bi kapasîteya daxwaza cinsî bi bandor
divîya û tevî xera rasteqîne piraniya plan û niyeta. Tune bû
neyînî bêtir ji kemereke-hedonist Epicurus; û şagirtê wî, helbestvan Latînî
Lucretius, bi hişkî ku distaste giştî ji bo Venus nîşankirin, û wê di xebatên
beşa herî bi azwerî ji helbesta dirêj wî ‘li ser xwezayê ji tiştên’. Ger
bextewariyê ye di warê kêmkirina aciz dike hest bi fêmkirin
kêm, hingê helwesta kevnar heta cinsî bes xwezayî ye.
Augustine li sedra xwe, encamên zivirîna wî qebûl dike. Ew
helwesta Manichee neyînî ji cinsî, hat red kirin û li şûna gelek
daxuyaniyên erênî zêdetir ji hinek nivîskaran daye Augustine krediyê ji bo.
Li dijî Manichees ew pesendkirin, qencî ya bingehîn ya procreative
pal. Lihevnekirina Pelagian, lê belê, bi pêşengiya wî ji bo dîtina vê pêvajoyê ji
di zarokçêkirinê de wek stefartî ji şêtiya û şopên pelqazê di
bitêkoşin cinsî. By stress wî li ser ‘, xwesteka’ (daxwaza kontrol) ew di
West li ser rêya ji bo tespîtkirina guneh bi sex; ku niyeta wî ne.
Augustine hat, da ku ew difikirin ku, cardî di kambaxiya rewşa mirovan
ku jinekę cinsî ye, lewma gelek caran ji hişê xwe ya mezintir neguhdaran
niyeta û talîmatên. Ji ber ku ew dikarin ji bo animality mêldarê ne, ev hemû jî bi hêsanî
tunekirinê yên hem dostaniya û self-rêz dibe. Piştî ku wî ew bûye ku
Çavdêrê, şêwirdariya jin û mêr di tengahiyê de gelek ji wextê xwe de dagir
û xema, û ew baş ji inconstancy ji dilê mirovan de agahdar bû, ji
meyla sivik û hêsan be, karên ku wî berê ji ‘a male pîne
nexweşiya ‘, û ji hebûna mêrên ku jinên wan dizanibû ku ew bêbaweran
ji bo wan, lê belê dîtin pelandinê xwe jî enthralling ji part bi. Hin
бир үй-бүлө менен жакын жана жоопкерчиликтүү көтөрүү боюнча борбору бир гана менен
жыныстык мамиледе табиттин канааттандыруу боюнча борбор.
Огастиндин атайын, ал анын менен баш кошууга чыгып сүйлөшкөн деп айтылат
жакын досу жана мурдагы окуучусу Alypius. башында бир кыйыгы сексуалдык тажрыйбасы
жаштык абал түбөлүккө сезими менен Alypius калтырып кеткен. Ал тапты
Огастиндин анын өнөктөшү калыштуу жана бөлөк ырахат. Бул балким
жаш Сакталбаган деп ойлоп каршы бир сак болушубуз керек
Огастиндин бир тушалып Romantic болчу. Ал Плотин сыяктуу да пайдалана алат
beatific көрүнүш эротикалык сүрөттөр, ал башка байыркы элин окшош болгон
сексуалдык тажрыйбасын психологиялык эмдөө бошотуунун бир булагын таба албай. -жылы
Байыркы дүйнө аз эле киши (бешинчи Erotica кем эмес, жазуучулар
китеби грек антологиясынын) жолу ушундай сыяктуу эле нерсе деп ойлошкон.
Ар бир адам жупталуу түрткү аман калары экенин моюнга алды
Адам баласы. Бирок олуттуу доо менен ойчулдар акылман сыйлоо керек
ахлактуу инсанды-Платон, Аристотелдин, стоиктер, бир ойдо Эпикурчулар-бар эле
анын тобокелдиктери жана коркунучтары жана жыныстык каалоо сыйымдуулугуна таасир жатат
залалын тийгизип, ал тургай, пландардын жана ниетин абдан акылдуу жок. Бироо да жок болду
арка-Hedonist Эпикур караганда терс; жана анын жолдоочусу, латын акын
Lucretius, чукул Чолпон үчүн жалпы чыгышы түзүлгөн жана аны менен иштейт
көпчүлүгү “дүйнө жаратылыш жөнүндө”, анын узун ыр бөлүмдө өтө. эгер
бакыт үчүн жан кайгы кыскартуу боюнча түшүнүлөт
минималдуу, анда жыныстык байыркы мамиле табигый жетиштүү болот.
Анын мёёнётънън Огастиндин өз динин кесепетин кабыл алган. The
жыныстык терс Manichee мамилеси четке кагып, көп ордуна
Кээ бир жазуучулардын караганда оң отчеттуулук Огастиндин үчүн насыя берген.
Manichees каршы тукум улоочу негизги жакшылык күчүндө калтырды
түрткү. Э-талаш, бирок, ишин көрүп, аны алып
түртүүдө акылсыздык жана менменсинүү менен таратуучу катары чыгаруу
жыныстык каалоо. “Ичимде” (көзөмөлсүз каалоосун) өз стресс менен ал койду
жыныстагы адам менен күнөөсүн аныктоо үчүн жолдо батыш; Анын ниети жок болчу.
Огастиндин аны адамдын абалы азап менен уланткан деп келип,
жыныстык каалоом абдан көп акыл жогорку үчүн тил албастыгынын айынан жатат
ниет жана көрсөтмөлөрдү. ал гана жаныбардык кетириши ыктымал, анткени ал абдан жонокой,
достук жана өзүн-өзү сыйлоо да кыйратуучу болот. ал кийин бир
епископ, Кыйынчылык учурунда жубайлардын тарбиячылар өз убагында көп ээлеген
жана, жана ал адамдын жүрөгүнө айкын экенин жакшы билет эле кам
адатта, ал бир жолу: “Кайсы бир эркек катары атап жашы жете элек жана анча маанилүү эмес иштерди бар
оору “деп, алардын аялдарын билген ишенимсиз болуп күйөөлөрү бар
аларга, бирок ошентсе да, алардын кучакташып да менен бөлүгүнө enthralling табылган. кээ бир
ເປັນຈຸດສູນກາງກ່ຽວກັບບໍລິແລະການລ້ຽງຮັບຜິດຊອບຂອງຄອບຄົວທີ່ມີແຕ່
ຄວາມສໍາພັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍເປັນຈຸດສູນກາງຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງຄວາມຢາກອາຫານໄດ້.
Augustine ໂດຍສະເພາະກ່າວເຖິງວ່າພຣະອົງໄດ້ເວົ້າລົມອອກຈາກ marrying ໂດຍລາວ
ຫມູ່ສະຫນິດແລະອະດີດນັກຮຽນ Alypius. A ປະສົບການທາງເພດແອບແຝງໃນຕົ້ນເດືອນ
ໄວລຸ້ນໄດ້ປະໄວ້ Alypius ມີຄວາມຮູ້ສຶກອັນເປັນນິດຂອງ revulsion. ພຣະອົງໄດ້ພົບ
ຂອງ Augustine delight ໃນອັດສະຈັນພັນທະມິດລາວແລະ unintelligible. ມັນອາດ
ຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຈະແມ່ນການກອງຫນຶ່ງຂອງຕ້ານຄິດວ່າໄວຫນຸ່ມກັບໃຈໃຫມ່
Augustine ແມ່ນເປັນ uninhibited Romantic. ເຖິງແມ່ນວ່າຄື Plotinus ເຂົາສາມາດນໍາໃຊ້
imagery erotic ສໍາລັບວິໄສທັດເປັນສຸກໄດ້, ເຂົາຄືກັບປະຊາຊົນວັດຖຸບູຮານອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນ
ຢ່າຊອກຫາປະສົບການທາງເພດແຫລ່ງທີ່ມາຂອງການປົດປ່ອຍຈິດໃຈເລິກ. ໃນ
ປະຊາຊົນຈໍານວນຫນ້ອຍໃນໂລກວັດຖຸບູຮານ (ບໍ່ writers ຂອງ erotica ໃນຫ້າຢ່າງຫນ້ອຍໄດ້
ຫນັງສືຂອງກເຣັກກະວີນິພົນ) ຄິດໃນສິ່ງໃດແດ່ເຊັ່ນ: ປະເພດຂອງວິທີການທີ່.
ທຸກຄົນຮັບຮູ້ວ່າແຮງກະຕຸ້ນການຜະສົມພັນໄດ້ຮັບປະກັນການຢູ່ລອດຂອງການ
ເຊື້ອຊາດຂອງມະນຸດ. ແຕ່ philosophers ທັງຫມົດມີການຮ້ອງຂໍເງິນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການເຄົາລົບນັບຖືເປັນຄົນສະຫລາດ
moralists, Plato, Aristotle, ການອົດທົນ, ການ Epicureans, ໄດ້ຫນຶ່ງໃຈໃນ
ຖືກປະທັບໃຈໂດຍຄວາມສ່ຽງແລະຄວາມອັນຕະລາຍຂອງຕົນແລະໂດຍຄວາມສາມາດຂອງຄວາມຕ້ອງການທາງເພດກັບ
ລົບກວນແລະທໍາລາຍເຖິງແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນທີ່ສຸດຂອງແຜນການແລະຈຸດປະສົງ. ບໍ່ແມ່ນ
ລົບຫຼາຍກ່ວາຄອບ hedonist Epicurus; ແລະຕິດຕາມພຣະອົງ, poet ລາແຕັງ
Lucretius, ສ້າງຢ່າງທີ່ distaste ທົ່ວໄປສະຖານທີ່ແລະຂອງນາງເຮັດວຽກຢູ່ໃນ
ພາກ impassioned ທີ່ສຸດຂອງ poem ຍາວຂອງເຂົາໃນລັກສະນະຂອງສິ່ງທີ່. ຖ້າຫາກວ່າ
ຄວາມສຸກແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຂໍ້ກໍານົດຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນຈິດໃຈໄດ້
ຕໍາ່ສຸດທີ່, ຫຼັງຈາກນັ້ນທັດສະນະຄະວັດຖຸບູຮານກັບເພດວິຖີໃນແມ່ນພຽງພໍທໍາມະຊາດ.
Augustine ໃນການໃຫຍ່ເຕັມຕົວຂອງເຂົາຍອມຮັບຜົນຂອງການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໄດ້. ການ
ທັດສະນະຄະ Manichee ລົບກັບເພດວິຖີໃນຖືກປະຕິເສດ, ແລະແທນທີ່ດ້ວຍຈໍານວນຫຼາຍ
ຂໍ້ກໍານົດໃນທາງບວກຫຼາຍກ່ວານັກຂຽນບາງຄົນໃຫ້ Augustine ການປ່ອຍສິນເຊື່ອສໍາລັບການ.
ຕໍ່ Manichees ເຂົາຍຶດຖືຄວາມດີງາມທີ່ສໍາຄັນຂອງໃຫ້ກໍາເນີດຂອງ
impulse. ການໂຕ້ແຍ້ງ Pelagian, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄດ້ນໍາພາເຂົາເຂົ້າໄປເບິ່ງຂະບວນການຂອງ
ການຂະຫຍາຍພັນເປັນ transmitter ຂອງ irrationality ແລະ egotism ວ່າຕິດໄດ້
ຢາກທາງເພດ. ໂດຍຄວາມກົດດັນຂອງຕົນກ່ຽວກັບ ‘concupiscence (ຄວາມປາຖະຫນາການຄວບຄຸມ) ເຂົາກໍານົດ
ທິດຕາເວັນຕົກໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຈະກໍານົດບາບກັບເພດ; ທີ່ບໍ່ແມ່ນເຈຕະນາຂອງເຂົາ.
Augustine ມາຄິດວ່າມັນສ່ວນປະກອບໃນຄວາມທຸກຍາກຂອງສະພາບຂອງມະນຸດໄດ້
ວ່າແຮງກະຕຸ້ນທາງເພດແມ່ນເພື່ອ disobedient ເລື້ອຍໆກັບຂອງຈິດໃຈທີ່ສູງຂຶ້ນ
ຈຸດປະສົງແລະຄໍາແນະນໍາ. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນສາມາດມີແນວໂນ້ມໃນການເຄື່ອນໄຫວ, ມັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍທັງຫມົດເກີນໄປ
ຈະກາຍເປັນການທໍາລາຍຂອງທັງສອງມິດຕະພາບແລະຄວາມເຄົາລົບຕົນເອງ. ຫລັງຈາກທີ່ເຂົາໄດ້ກາຍເປັນ
ອະທິການ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຂອງຄູ່ຜົວເມຍແຕ່ງງານໃນບັນຫາໃນການໄດ້ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍຂອງທີ່ໃຊ້ເວລາລາວ
ແລະການດູແລ, ແລະພຣະອົງໄດ້ດີຮູ້ຂອງ inconstant ຂອງຫົວໃຈຂອງມະນຸດໄດ້, ຂອງ
ແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີຫນ້ອຍແລະ trivial ການທີ່ເພິ່ນໄດ້ຖືກປະນາມເປັນ ‘ຜູ້ຊາຍ
ພະຍາດ, ແລະທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງສາມີຜູ້ທີ່ຮູ້ເມຍຂອງພວກເຂົາຈະ unfaithful ໄດ້
ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມພົບໂອບກອດກັນຂອງພວກເຂົາເກີນໄປ enthralling ກັບສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ມີ. ບາງ
auctoribusque in suscitatione domus consortium circa mere
habitudine corporis centrum satisfacere appetitus.
Scilicet Augustini, quae tangit eum loquebatur de nubendo eius
discipulus ille familiarem Alypio. A primo furtivis per experientiam concubitus
adulescentiam reliquisset diu sensus meus Alypius collocuti cum noua uocato senatu. Invenit
Augustini de suis deliciis afflues et inintelligibile secun particeps spargens. Est fortasse
necessarium esse ratus unius iuvenis praecavere Belgam
Gloria Augustini absque impedimento erat. Cum ille potest sicut Plotinus
venereae simulacri ad visionem, et alii antiqui potissimum similis esset hominibus
non invenire sexualem experientia ad fontem altum animi postremae liberationis dies. In
terrarum antiqua paucis hominibus (non quidem scriptores erotica in quinto
De Anthologiae Graecae liber) cogitatur ut aliquid in genere illo modo.
Attamen peculiare coeundi ad motum efficit, recognovit omnes salvos
humani generis. Sed omnium philosophorum ex gravi ius habet ad observantiam sibi sapiens
moralis disciplinae cultores, Platonis, Aristotelis, Stoicorum et Epicureorum, uno corde erant,
per tanta pericula casus per quod captus libidinem
Rationale etiam maxime consilia agitari consilia dissipare. nemo erat,
hedonist archipresbyter magis negativus quam Epicurus; et eum sequerentur testimonis sit poetae Latini
Lucretius, dure, ut fastidio formam Venus, et in ea operatur
pars multo maxima vehemens carmen de rerum natura. Si
beatitudinis intelligitur secundum reductionem ad animi perturbationem
minimum, tum antiquis habitus naturalis sufficit ad sexualitatis.
Augustini aetate accepit conversionem consecutio ejus. Quod
negans esse sexuality repulsus est habitus et solerti viro, et ea a multis
pluribus verbis positivum, quam alii ad fidem per Augustini dedi.
Contra Manichaeos et sustinuisse simpliciter bonus est de germine
auctor. Pro Pelagiana controversia autem illum duxit ad processus est
quod est inconveniens et egotism reproduction inficit ut transfusor
pruritu. Accentus a die, concupiscentiae ‘(concupiscentiae) pone super eum
Cum iter in Occidentem in identifying peccatum sexus; quod erat propositum.
Factum est illud Augustini sentiunt et comprehensos in tali miseriae humani conditione,
qui naturalem sexus instinctum esse et animo altius saepe inobedientes fueritis
consilia praeceptis. Solent enim esse animal, totum facile
Fit reverentia sese destruentia amicitiam. Et facti sunt post se
Episcopus coniugum consilium compulsi tempore suo tenebant
et curae, et conscientiam notissimis instabilitate cordis humani, qui cum
in minimis rebus minoribus indoles nota quondam masculus
morbum ‘esse maritis et uxoribus cui infidelem
invenitur tamen etiam enthralling amplexibus in illis partibus. quidam
centravimo draugavimas ir atsakingo didinimu šeimos su vien
fizinis santykiai centre nuo apetito pasitenkinimą.
Augustinas specialiai minima, kad jis buvo kalbėta iš santuokos jo
intymus draugas ir buvęs mokinys Alypius. Pasalus seksualinė patirtis anksti
paauglystė išvyko Alypius su ilgalaikiu prasme pasibjaurėjimas. Jis rado
Augustino nudžiugins savo partnerio stebinantis ir nesuprantamas. Tai gal
reikia būti One apsisaugoti nuo darant prielaidą, kad jauni Romėnų
Augustinas buvo nevaržomas Romantiškas. Nors kaip Plotino jis gali naudoti
Erotiniai vaizdai už palaimingąjį viziją, jis priminė daugelį kitų senovės žmonių
Neradusi seksualinė patirtis gilių psichologinių išlaisvinimo šaltinį. į
senovės pasaulyje mažai žmonių (ne mažiau kaip tas erotikos rašytojai penktoje
knyga Graikijos antologija) maniau nieko kaip ir, kaip rūšies.
Kiekvienas pripažino, kad poravimosi impulsas užtikrina išlikimą
Žmonija. Bet visi filosofai, turintys rimtų reikalavimo turi būti laikomasi kaip išmintingi
moralistai-Platono, Aristotelio, stoikų, epikūrininkų-buvo vienos proto
yra įspūdį savo riziką ir pavojus, ir iki lytinio potraukio talpos iki
sutrikdyti ir net sunaikinti pats racionaliausias planus ir ketinimus. nė vienas buvo
labiau neigiamas, nei Arch-hedonistinio Epikūro; ir jo pasekėjų, Lotynų poetas
Titas Lukrecijus Karas, smarkiai suformuluoti, kad bendras nemėgti už Veneros ir jos darbai
labiausiai aistringas skyriuje savo ilgą poemos “Dėl daiktų prigimtį”. jei
laimė suprantama kalbant apie emocinę trikdžių mažinimo prie
Minimalus, tada senovės požiūris į seksualumą yra natūralus pakankamai.
Augustinas savo brandos pripažino savo atsivertimo pasekmė.
neigiamas manichėjų požiūris į seksualumą buvo atmestas, ir pakeisti daug
daugiau teigiamų pareiškimų, nei kai kurie rašytojai suteikė Augustinas už kreditą.
Prieš Manichees jis patvirtino esminį gėrį iš procreative
impulsas. Pelagų prieštaringai, tačiau leido jam pamatyti procesą
reprodukcija kaip iracionalumas siųstuvo ir egoizmo, kad užkrečia
seksualinės potraukis. Jo streso dėl “Geidulys” (nekontroliuojamas troškimas) jis nustatykite
Vakarų kelyje į identifikavimo nuodėmę su seksu; kad nebuvo jo tikslas.
Augustinas atėjo manau, kad tai yra atsižvelgiant į žmogaus būklę kančia ingredientą
kad seksualinis impulsas yra taip dažnai neklauso proto didesnis
ketinimus ir instrukcijos. Nes ji gali linkę gyvulizmo, viskas pernelyg lengvai
tampa destruktyvus tiek draugystės ir savigarbos. Po to jis tapo
Vyskupas, susituokusių porų problemų konsultavimo užėmė didžiąją dalį savo laiko
ir priežiūros, ir jis buvo gerai susipažinęs su žmogaus širdimi nenuoseklumo, iš
tendencija turėti smulkius ir nereikšmingus reikalus, kurie kadaise niekinami kaip “vyrų
liga “, o iš vyrų egzistavimo kuris žinojo savo žmonas būti neištikimas
jiems, bet vis dėlto rado savo apkabinimai per žavinga dalis su. keletas
centrēta uz pavadošie un atbildīgu paaugstināšana ģimenes ar tikai
fiziskās attiecības centrēts pēc apmierinātību apetītes.
Augustīns ir īpaši norādīts, ka viņš runāja no precībām ar viņa
tuvākais draugs un bijušais skolnieks Alypius. Zaglīgs seksuālā pieredze sākumā
pusaudža atstāja Alypius ar ilgstošu sajūtu riebumu. Viņš atrada
Augustine ir prieks viņa partneris pārsteidzošs un nesaprotams. Tas ir iespējams,
nepieciešams būt savu sargu pret pieņemot, ka jaunais neatgriezti
Augustīns bija uninhibited Romantic. Lai gan, piemēram, Plotinus viņš var izmantot
erotiska attēlu uz svētlaimīgs vīziju, viņš atgādināja vairums citu seno cilvēku
neatrodot seksuālā pieredze avots dziļu psiholoģisko atbrīvošanu. uz
Senajā pasaulē daži cilvēki (nevis vismaz rakstnieki erotikas piektajā
grāmata Grieķijas antoloģija) domāja kaut ko, piemēram, šāda veida veidā.
Ikviens atzina, ka pārošanās impulsu nodrošina izdzīvošanu
cilvēce. Bet visi filozofi ar nopietnu prasību, kas jāievēro, kā gudrs
morālisti-Platons, Aristotelis, tad Stoics, epikūriešu-bija viens prātā
ir iespaidu ar saviem riskiem un briesmām, un ar jaudu seksuālo vēlmi
sagraut un pat iznīcināt visracionālākā no plāniem un nodomiem. Neviens nebija
vairāk negatīvs nekā arch-hedonist Epicurus; un viņa sekotājs, latīņu dzejnieks
Lukrēciju, strauji formulēja šo vispārējo riebumu uz Venēras un viņas strādā
visvairāk kaislības daļa viņa ilgi dzejolī “Par dabas lietām”. ja
laime ir jāsaprot attiecībā samazināšanu emocionālo traucējumus
minimums, tad seno attieksme pret seksualitāti ir dabiski pietiekami.
Augustine viņa brieduma pieņēma sekas viņa konversiju.
negatīvā Manichee attieksme pret seksualitāti tika noraidīts, un aizstāt ar daudz
vairāk pozitīvi apgalvojumi par dažiem rakstniekiem ir devuši Augustīna kredītu.
Pret Manichees viņš apmierināja būtisko labestību procreative
impulsu. Pelagie pretrunas, tomēr lika viņam redzēt procesu
reprodukcija kā raidītāju par bezjēdzību un egoisms, kas inficē
dzimumtieksme. Ar savu stresu par “miesas kārības” (nekontrolētas tieksme), viņš iestatītu
West ceļā uz identificētu grēku ar seksu; tas nebija viņa nolūks.
Augustine nāca domāt tai sastāvdaļu postu cilvēka stāvokli
ka seksuālā impulss ir tik bieži, nepaklausīgi prāts ir augstāks
nodomus un instrukcijas. Jo tas var mēdz animality, tas viss ir pārāk viegli
kļūst graujoša gan draudzības un pašcieņu. Pēc tam, kad viņš bija kļuvis par
bīskaps konsultēšanā precētiem pāriem nepatikšanas aizņem daudz sava laika
un aprūpe, un viņš bija labi informēts par nepastāvību no cilvēka sirds, no
Tendence ir nelielas un triviālas lietas, ko viņš reiz nozākāti kā “vīriešu
slimības “, un pastāv vīri, kuri zināja viņu sievas būt neuzticīga
viņiem tomēr atrada to aptver pārāk aizraujoša šķirties. daži
Sëtz op companionship a responsabel Erhéijung vun enger Famill mat engem just
kierperlech Relatioun Sëtz op der Zefriddenheet vun Hausaufgabe.
Augustinerkierch schreift speziell dass hie vun dreeme geschwat aus duerch seng
intim Frënd a fréiere Schüler Alypius. A furtive sexuell Erfahrung fréi
Enregistrement seng eege Stëmm haten Alypius mat enger dauerhafter Sënn vun versiegelt goufen lénks. hien fonnt
Augustinerkierch d’Freed an sengem Partner Erstaunleches an Dësch ze leeën. Et ass vläicht
néideg op een d’Gard gin géint déi jonk unconverted nogaang
Augustinerkierch war eng uninhibited romantescher. Obwuel wëll Plotinus kann hien benotzen
erotesche Bildmaterial fir de beatific Visioun, Beruff hien meescht aner ale Leit an
sexuell Erfahrung eng Quell vun déiwer psychesch Befreiung net fannen. an
der Antikitéit puer Leit (net op d’mannst de Schrëftsteller vun der erotica am fënneften
Buch vun der griichescher Anthology) geduecht an eppes wéi dat Art a Weis.
Jidderengem gefält, datt d’mating Impulsreferater d ‘Iwwerliewe vun der garantéiert
mënschlech Rass. Mä all Philosophen mat engem grave Behaaptung als schlau respektéiert ginn
moralists-Platon, Aristoteles, de Stoics, de Epicureans-goufen vun engem Geescht vun
duerch hir Risiken a Geforen a vun der Muecht vun der sexueller Wonsch beandrockt Wiesen ze
desorganiséieren an och déi konsequent vun Pläng an Intentiounen zerstéieren. Keen huet
méi negativ wéi déi héich-hedonist Epicurus; a seng Ausso, déi laténgesch Dichter
Lucretius, staark dat allgemengt distaste fir Venus formuléiert an hir Wierker am
déi impassioned Sektioun vu senge laange Gedicht ‘Op der Natur vun Saachen “. wann
glécklech ass, wat vun der Reduktioun vun emotionalen Stéierung dem verstane
Minimum, da antike Astellung zu Sexualitéit ass natierlech genuch.
Augustinerkierch a sengem Defilé akzeptéiert der Konsequenz vu senger Konversioun. d’
negativ Manichee Astellung war bis Sexualitéit verworf, an duerch vill ersat
méi positiven Aussoen wéi e puer Schrëftsteller hunn Augustinerkierch de Kredit fir entscheet.
Géint de Manichees geklot hien de essentiel Gemengeconsellje vun der procreative
Impulsreferater. D’Pelagian kontroverse Ee, Nerve him de Prozess vun ze gesinn
Reproduktioun wéi de Sender vun der gin an egotism datt d’infects
sexuell recommendéieren. Duerch säi Stress op “concupiscence” (ongebremste Wonsch) hien Formatioun der
West op de Wee Sënn mat Sex ze Identifikatioun; dat war net seng Absicht.
Augustinerkierch koum et en Zutate an de Misère vun der mënschlech Konditioun ze denken
dass déi sexuell Impulsreferater ass esou dacks op de Kapp an d’héich disobedient
Virsätz an Uweisungen. Well et zu animality éischter kann, se all ze liicht
souwuel vu Frëndschaft a Self-Respekt gëtt zerstéierende. Nodeems hien sech eng
Bëschof, besat der Berodung vun bestuete Koppelen an Ierger vill vu senger Zäit
an egal, an hien war och bewosst vun de inconstancy vun der mënschlecher Häerz, vun der
Tendenz Mannerjäreger a kleng Affären ze hunn, wat hien eemol als “eng männlech stigmatized
Krankheet ‘, a vun der Existenz vun bestuet deen hir Abbroch riwwer Paus aleeën gin
hinnen awer trotzdem mat hire embraces ze faszinéiert ze Deel fonnt. puer
центриран на дружење и одговорен подигнување на семејство со само
физичка врска центриран врз задоволството на апетитот.
Августин конкретно се споменува дека тој зборуваше надвор од брак од страна на неговиот
интимен пријател и поранешен ученик Алимпиј. Подмолен сексуално искуство во почетокот на
адолесценцијата заминал Алимпиј со траен чувство на одвратност. Тој најде
Августин уживаат во својот партнер зачудувачки и неразбирливо. Тоа е можеби
потребно да се биде на нечија стража против мислејќи дека младите терминира
Августин беше непотиснат романтични. Иако како Плотин тој може да се користи
еротски слики за визијата на блажен, тој личи повеќето други антички луѓе во
не најде сексуално искуство извор на длабока психолошка ослободување. во
на античкиот свет, неколку луѓе (барем не на писателите на еротика во петтата
книга на грчката Антологија) смета дека во такво нешто вид на патот.
Секој призна дека импулс на парење обезбедува опстанокот на
човечката раса. Но, сите филозофи со сериозна барањето да се почитуваат како мудри
моралисти-Платон, Аристотел, стоиците, Епикурејците-се на еден ум во
да биде импресиониран од ризици и опасности и од капацитетот на сексуалната желба да
наруши, па дури и да ги уништи повеќето рационално на планови и намери. ниту една не беше
повеќе негативни отколку лак-хедонист Епикур на; и неговиот следбеник, латинскиот поет
Лукрециј, остро формулирани дека општите отпор кон Венера и нејзините дела во
повеќето страстен дел од долги неговата песна “На природата на нештата”. Ако
среќа се сфаќа во смисла на намалување на емоционална нарушување на
минимум, тогаш античките став кон сексуалноста е природен доволно.
Августин во неговата зрелост прифати последица на неговата реализација. на
Manichee негативен став кон сексуалноста беше одбиена, и се заменува со многу
повеќе позитивни извештаи од некои автори дале Августин кредит за.
Против Manichees тој ја основните добрината на детероден
импулс. На Pelagian контроверзии, меѓутоа, го наведе да се види процесот на
репродукција како пренесувач на ирационалност и егоизам што инфицира
сексуален нагон. Од стрес неговата “похотливост (неконтролирана желба) го постави
Вест на патот кон идентификување на грев со пол; тоа не беше неговата намера.
Августин дојде да мислам дека состојка во мизеријата на човечката состојба
дека сексуалната импулс е толку често непокорни на ум е повисока
намери и инструкции. Бидејќи тоа може да имаат тенденција да се animality, сето тоа премногу лесно
станува деструктивна на пријателство и самопочит. По тој стана
епископ, советување на брачните двојки во неволја окупираа голем дел од своето време
и да се грижи, и тој бил свесен за променливост на човечкото срце, на
тенденција да имаат помали и тривијални работи кои тој еднаш стигматизираат како “маж
болест “, и за постоењето на мажите кои знаеле своите сопруги да бидат неверни
за нив, но, сепак, го наоѓаат својот прегратки премногу увлекателен да се дел со. некои
mifantoka amin’ny namana sy ny tompon’andraikitra mitaiza ny fianakaviana iray fotsiny
fifandraisana ara-batana mifantoka eo amin’ny fahafaham-po ny fahazotoan-komana.
Augustin mazava tsara no milaza fa niresaka izy manambady avy tamin’ny
namana akaiky sy teo aloha Alypius mpianatra. Ny firaisana ara-nofo furtive traikefa amin’ny tany am-boalohany
zatovo efa niala Alypius tamin’ny fahatsapana tsy tiako maizina àry maharitra. nahita
Augustine ny mahafinaritra ahy ny mpiara-miasa mahavariana sy unintelligible. Izany angamba
ilaina mba ho iray ny mitandrina satria nataony fa tsy niova fo ny tanora
Augustin i hanakana ny Romantic. Na dia toy ny Plotinus dia afaka mampiasa
sary manaitaitra ny beatific fahitana, dia nitovy hafa ny ankamaroan’ny olona fahiny
traikefa ara-nofo tsy nahita loharanom-fanafahana ara-tsaina lalina. In
izao tontolo izao ny fahiny vitsy ny olona (tsy, fara fahakeliny, ny mpanoratra ny Erotica ao amin’ny fahadimy
bokin’ny Grika fitambaram-boky mirakitra) nihevitra na inona na inona toy izany karazana fomba.
Ny olona rehetra niaiky fa ny manao firaisana fotsiny, miantoka ny fahaveloman’ny ny
olombelona. Fa filozofa rehetra tamin’ny lehibe milaza fa hajaina tahaka ny hendry
moralists-Platon, Aristote, ny Stôika, ny Epikoreanina-dia niray saina ao
rehefa Nampiaiky volana ny loza sy ny loza ary ny fahafahana ara-nofo faniriana
hanakorontana ary no hamongorako ny tena misaina ny drafitra sy ny fikasany. tsy nisy tsy
ratsy kokoa noho ny andohalambo-hedonist Epicurus; sy ny mpanaraka, ny poeta Latina
Lucretius, voarafitra amin’ny rijan mafy fa distaste ankapobeny ho an’ny Venus sy ny miasa amin’ny
indrindra impassioned fizarana ny ela tononkalo ‘Ny maha-javatra “. RAHA
fahasambarana no takatra eo amin’ny lafiny amin’ny fampihenana ny korontana pihetseham-po ho an’ny
kely indrindra, dia ny toe-tsaina fahiny ny firaisana ara-nofo dia ampy voajanahary.
Augustine ao amin’ny fahamatorana nanaiky ny vokatry ny ny fiovam-pony. ny
Manichee ratsy toe-tsaina ny fananahana nolavina, ary hisolo ny maro
fanambarana tsara kokoa noho ny sasany efa Augustin mpanoratra ny voninahitra.
Manohitra ny Manichees dia nanohana ny zava-tsoa manan-danja ny fananahana
maimay. Ny Pelagian resabe, na izany aza, nitondra azy ny mahita ny dingana
fandikana ho toy ny fitaovana fandefasam-peo ny irrationality sy tia tena izay infects ny
faniriana ara-nofo. Noho ny adin-tsaina eo amin’ny “fanirian-dratsy” (faniriana tsy voafehy) dia nametraka ny
Andrefana ny lalana mankany amin ‘ny ota famantarana amin’ny firaisana ara-nofo; fa tsy ny fikasany.
Augustin tonga mihevitra fa ny ingredient ao amin’ny fahoriana ny olombelona toe-javatra
fa ny firaisana ara-nofo fotsiny, ka matetika no nandà ny saina ny ambony
fikasana sy ny toromarika. Satria afaka mora animality, mora foana izany rehetra izany loatra
na lasa manimba ny tena finamanana sy ny fanajana. Ary rehefa lasa
eveka, ny torohevitra ny mpivady, raha ory nibahana be tamin’ny androny
sy mikarakara, ary izy dia mahafantatra tsara ny inconstancy ny fon’ny olombelona, ​​ny
fironana hanao raharaha tsy ampy taona sy tsy misy dikany izay indray mandeha fanilikilihana ho ‘lehilahy
ny aretina ‘, sy ny fisian’ny lehilahy izay nahalala ny vadiny ho nivadika
ho azy ireo, fa na izany aza hita ny mamihina enthralling koa ny sasany kosa nomba. SASANY
tertumpu kepada persahabatan dan penjanaan bertanggungjawab dalam keluarga yang mempunyai semata-mata
hubungan fizikal berpusat pada kepuasan selera makan.
Augustine khusus menyebut bahawa dia bercakap daripada berkahwin oleh beliau
teman setia dan bekas murid Alypius. Satu pengalaman seksual mengungkap pada awal
remaja telah meninggalkan Alypius dengan rasa yang berkekalan rasa jijik. Dia terjumpa
ini Augustine menggembirakan di dalam bukunya menakjubkan rakan kongsi dan difahami. Ia mungkin
perlu untuk berjaga-jaga seseorang terhadap menjangkakan bahawa muda mualaf
Augustine merupakan ceplosan Romantik. Walaupun seperti Plotinus dia boleh menggunakan
imej erotik untuk penglihatan penuh kebahagiaan, dia menyerupai kebanyakan orang kuno yang lain dalam
tidak mencari pengalaman seksual sumber pembebasan psikologi yang mendalam. dalam
beberapa orang dunia purba (tidak sekurang-kurangnya penulis Erotika dalam kelima
kitab Greek Anthology) berpendapat dalam apa-apa seperti yang jenis cara.
Semua orang mengakui bahawa dorongan mengawan memastikan kelangsungan hidup
umat manusia. Tetapi semua ahli-ahli falsafah dengan tuntutan serius untuk dihormati sebagai bijak
moralis-Plato, Aristotle, golongan Stoika, Epicurean-adalah satu fikiran dalam
kagum dengan risiko dan bahaya dan oleh kapasiti keinginan seksual kepada
mengganggu dan juga memusnahkan yang paling rasional rancangan dan niat. tidak ada yang
lebih negatif daripada musuh hedonis Epicurus; dan pengikutnya, penyair Latin
Lucretius, mendadak dirumuskan bahawa kebencian umum untuk Venus dan beliau bekerja di
bahagian yang paling berapi-api puisi panjang ‘On sifat benda. jika
kebahagiaan difahami dari segi pengurangan gangguan emosi kepada
minimum, maka sikap kuno dengan seksualiti cukup semula jadi.
Augustine dalam kematangan beliau menerima akibat daripada penukaran. yang
Manichee sikap negatif kepada seksualiti ditolak, dan digantikan oleh banyak
lebih kenyataan positif daripada beberapa penulis telah diberikan Augustine kredit untuk.
Terhadap Manichees dia mengekalkan kebaikan yang penting dalam membiakkan yang
gerak hati. Kontroversi Pelagian, bagaimanapun, membawa beliau untuk melihat proses
pembiakan sebagai pemancar tidak rasional dan keegoan yang menjangkiti
keinginan seksual. Oleh tekanan di atas ‘nafsu berahi’ (tidak terkawal keinginan) dia menetapkan
West di atas jalan untuk mengenal pasti dosa dengan seks; yang bukan niat dia.
Augustine datang untuk memikirkan ia bahan dalam kesengsaraan keadaan manusia
bahawa dorongan seksual begitu kerap tidak taat kepada minda yang lebih tinggi
niat dan arahan. Kerana ia boleh cenderung untuk kebinatangan, ia terlalu mudah
menjadi ancaman kedua-dua persahabatan dan hormat diri. Selepas dia telah menjadi
biskop, kaunseling pasangan suami isteri dalam masalah diduduki banyak masa
dan penjagaan, dan dia menyedari tdk hati manusia, daripada
kecenderungan untuk mempunyai kecil dan remeh urusan yang dia pernah dicap sebagai ‘lelaki yang
penyakit ‘, dan kewujudan suami yang tahu isteri-isteri mereka untuk menjadi tidak setia
kepada mereka namun mendapati pelukan mereka juga memikat untuk sebahagian dengan. Beberapa
സ്വഹാബി ഒരു കേവലം ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഉയരുന്ന മധ്യഭാഗത്ത്
ശാരീരിക ബന്ധം വിശപ്പ് സംതൃപ്തി മേൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള.
അഗസ്റ്റിൻ പ്രത്യേകമായി തന്റെ വഴി വിവാഹം വെല് എന്നു പരാമർശങ്ങൾ
ഉറ്റ സുഹൃത്തിനെ മുൻ ശിഷ്യനായ അല്യ്പിഉസ്. തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഫുര്തിവെ ലൈംഗിക അനുഭവം
കൗമാരത്തിൽ അതീവമായ ഒരു നിലനിൽക്കുന്ന ഫലിതങ്ങള് അല്യ്പിഉസ് വിട്ടിരുന്നു. അവന് കണ്ടെത്തി
തന്റെ പങ്കാളി വിസ്മയകരം ആൻഡ് അസ്പഷ്ടമ ൽ അഗസ്റ്റിന്റെ പ്രസാദം. ഇത് ഒരു പക്ഷേ
യുവ മാനസാന്താരപ്പെടാത്ത എന്നു തോന്നി നേരെ ഒരാളുടെ ഗാർഡ് ഇരിക്കും ആവശ്യമായ
അഗസ്റ്റിൻ ഒരു സ്വൈരവിഹാരം റൊമാന്റിക് ആയിരുന്നു. സരണികളിൽ പോലെ അവൻ ഉപയോഗിക്കാം എങ്കിലും
മഞ്ഞപ്പൂവ് ദർശനം ഈറോട്ടിക്ക് ഇമേജറി, അവൻ ഏറ്റവും മറ്റ് പുരാതന ആളുകൾ ഇത്രേം
ലൈംഗിക അനുഭവം അഗാധമായ മാനസിക വിമോചനത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്താൻ. ൽ
പുരാതന കുറച്ച് ആളുകൾ (കുറഞ്ഞത് അഞ്ചാം ലൈംഗികസാഹിത്യം എഴുത്തുകാർ
ഗ്രീക്ക് മുഖക്കുരു എന്ന പുസ്തകം) വഴി ആ തരത്തിലുള്ള പോലെ ഒന്നും വിചാരിച്ചു.
എല്ലാവരും ഇണചേരൽ ത്വര അതിജീവനം ഉറപ്പാക്കുന്നു അംഗീകരിച്ചു
മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ. എന്നാൽ ഗുരുതരമായ ക്ലെയിം എല്ലാ തത്ത്വചിന്തകർ ജ്ഞാനികൾ ആയി ആദരിച്ചിരുന്നു ചെയ്യാൻ
രചനയുടെ-പ്ലേറ്റോ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, എപ്പിക്റ്റീറ്റസ്, ഒരു മനസ്സിന്റെ എപ്പിക്കൂർയ്യരും-ആയിരുന്നു
അതിന്റെ അപകട ആൻഡ് അപകടങ്ങളുടെ എന്നിവ നൽകി ലൈംഗിക ആഗ്രഹം ശേഷി ആകൃഷ്ടരാകുന്നു ചെയ്യുകയാണ്
അലങ്കോലപ്പെടുത്തരുത് പോലും പദ്ധതികളും ഉദ്ദേശങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അധികം യുക്തിസഹവും നശിപ്പിക്കും. ഒന്നുമില്ല ആയിരുന്നു
കമാനം-ഹെദൊനിസ്ത് എപിചുരുസ് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ്; അവന്റെ അനുയായി, ലാറ്റിൻ കവി
ലുച്രെതിഉസ്, കുത്തനെ ശുക്രൻ അവളുടെ പൊതു ദിസ്തസ്തെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് രൂപം
‘കാര്യങ്ങൾ സ്വഭാവമനുസരിച്ച്’ തന്റെ കവിത ഏറ്റവും ആവേശപൂർവം വിഭാഗം. എങ്കില്
സന്തോഷത്തിന് വൈകാരിക ലഹള കുറവ് കണക്കിലെടുത്ത് അറിയുകയുള്ളു
കുറഞ്ഞ, പിന്നെ ലൈംഗികത പുരാതന മനോഭാവം സ്വാഭാവിക മതി.
തന്റെ കാലാവധി ൽ അഗസ്റ്റിന്റെ പരിവർത്തനത്തിന്റെ അനന്തരഫലമാണ് സ്വീകരിച്ചു. ദി
ലൈംഗികത നെഗറ്റീവ് മനിഛെഎ മനോഭാവം തള്ളി പലരും ഇതിന് പകരം
ചില എഴുത്തുകാർ കൂടുതൽ നല്ല പ്രസ്താവനകൾ വേണ്ടി അഗസ്റ്റിൻ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
മനിഛെഎസ് നേരെ അവൻ പ്രൊച്രെഅതിവെ അത്യാവശ്യമായി നന്മ ശരിവച്ചു
ത്വര. പെലഗിഅന് വിവാദം, എന്നാൽ, പ്രക്രിയ കാണാൻ അവനെ നയിച്ചു
ബാധിക്കുന്ന ആ അഭിന്നകസംഖ്യയാണ് ആൻഡ് ദുരഭിമാനത്താലോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആയി പുനഃസൃഷ്ടി
ലൈംഗിക പ്രേരണ. ‘മോഹത്തെയും’ തന്റെ ഊന്നൽ (അനിയന്ത്രിതമായ ആഗ്രഹം) വഴി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു
ലൈംഗിക പാപം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പാതയിലേക്ക് വെസ്റ്റ്; തന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
അഗസ്റ്റിൻ അത് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ അരിഷ്ടത ഒരു ഘടകമാണ് ചിന്തിക്കാൻ വന്നു
ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തിന് മനസ്സിൽ ഉന്നത അങ്ങനെ കൂടെക്കൂടെ അനുസരണക്കേടു എന്ന്
ഉള്ളത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ. അത് അനിമലിത്യ് വരെ, അത് വളരെ എളുപ്പം കഴിയുന്നില്ല കാരണം
സൗഹൃദവും ആത്മാഭിമാനവും രണ്ട് വിനാശകരമായ മാറുന്നു. അവൻ ശേഷം
മെത്രാൻ കഷ്ടതയിൽ വിവാഹം ദമ്പതികൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് തന്റെ സമയം വളരെ അധിനിവേശ
കരുതലും, അവൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മാനുഷിക ഹൃദയത്തിന്റെ ഇന്ചൊംസ്തന്ച്യ് എന്ന അറിയാമായിരുന്നു
അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ‘ഒരു ആൺ ആയി കളങ്കപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിന് ഏത് ചെറിയ ബാലിശമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പ്രവണത
രോഗം ‘, അവരുടെ ഭാര്യമാരും അവിശ്വസ്തജനമായിത്തീർന്നത് എന്നു അറിയാത്ത ഭർത്താക്കന്മാർ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച്
അവർക്ക് എങ്കിലും അവരുടെ സ്വീകരിക്കുൽ വളരെ ഓഹരിയും വരെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തി. കുറെ
fakatefito i runga i te auhoaraa, me te kohi haepapa o te whānau ki te noa
fakatefito hononga tinana ki runga ki te utu o te hiahia.
āta faahiti Augustin i korero ia i roto o marena i tona
hoa tupu me te tauira o mua Alypius. He wheako fakasekisualé furtive i roto i te tīmatanga o
mahue te taiohitanga i Alypius ki te tikanga tonu o te revulsion. kitea e ia
oranga ngakau o Augustine i roto i tona maere hoa, me te tapepe. Ko reira pea
e tika ana ki te hei i runga i tetahi o kaitiaki ki hua noa e te taitamariki e faafariuhia e
ko Augustine he Romantic uninhibited. Ahakoa rite Plotinus taea ia te whakamahi i
whakaahua erotic mo te whakakitenga beatific, rite ia te nuinga atu iwi onamata i roto i
kore i kitea wheako fakasekisualé te puna o te whakaoranga hinengaro hohonu. I roto i
te iwi torutoru ao tawhito (kore i te iti rawa nga kaituhi o te tora i roto i te rima o
pukapuka o te Kariki Anthology) whakaaro i roto i te tetahi rite taua ahua o te ara.
Te tangata whakaae e whakarite te hihiko kahui te ora o te
tangata. Ko philosopho katoa ki te kerēme nui ki te kia faaturahia rite whakaaro nui
moralists-Plato, Aristotle, nga Toika, nga Epikureana-i o tetahi whakaaro i roto i
te maongo e ona tūponotanga me fakatu’utāmaki, me i te kaha o te hiahia fakasekisualé ki
whakapōrearea i a tae noa whakangaro te kouma tino o mahere me koronga. tetahi ko
atu kino atu i te kikorangi-hedonist Epicurus; ko tona akonga, te punake Latin
Lucretius, koi whakatakoto e kaih whānui mō te Venus me mahi ia i roto i
te wāhanga tino te aroha a tona pehepehe roa ‘i te āhua o mea’. Ki te
i matau te oaoa i roto i ngā o te whakaiti o te ngangau aronganui ki te
iti, na te huru tahito ki te hōkakatanga he nui tūturu.
Augustine i roto i tona paari whakaae te hopearaa o tona faafariuraa. Ko te
i paopao kino huru Manichee ki hōkakatanga, me whakakapi e te tokomaha
kua hoatu atu tauākī pai atu i te tahi mau kaituhi Augustine te nama mo.
Ki nga Manichees tautokona e ia te pai faufaa o te fanauraa
hihiko. Te totohe Pelagian, Heoi, arahina ia kia kite i te tukanga o
whakaputa uri kia rite ki te tuku o te horihori me te aau teitei e pāngia e te
hiahia fakasekisualé. E tona ahotea i runga i ‘hiahia’ (hiahia whakakeke) whakaturia e ia te
Te Hau-ā-uru i runga i te ara ki te tāutu hara ki sex; kihai i e tona whakaaro.
haere mai Augustine ki te whakaaro i te reira i te whakauru i roto i te mate o te huru tangata
e te na pinepine tutu te hihiko fakasekisualé ki teitei o te hinengaro
whakaaro me ngā tohutohu. No te mea e taea e ahu i te reira ki te animality, ngāwari rawa te reira katoa
riro kino o rua auhoaraa me faatura-whaiaro. I muri i ia hei te
episekopo, te tohutohu o hoa malí i roto i te raruraru nohoia nui o tona wa
ka tiaki, ka ko ia pai mōhio o te inconstancy o te ngakau tangata, o te
hinaaro ki te whai take iti, me te faufaa ore e kotahi stigmatized ia rite ‘he tane
mate ‘, me o te oraraa o te tane e mohio ratou wahine ki kia tinihanga
ki a ratou, engari ahakoa kitea ratou awhi enthralling rawa ki te wahi ki. Some
एक कुटुंब मैत्री आणि जबाबदार उभारणे केंद्रीत एक फक्त सह
शारीरिक संबंध भूक समाधान यावर केंद्रीत.
ऑगस्टीन विशेषतः तो त्याच्या करून लग्न बाहेर बोललो होते असा उल्लेख आहे
जिव्हाळ्याचा मित्र आणि माजी विद्यार्थी Alypius. लवकर एक रहस्यमय लैंगिक अनुभव
पौगंडावस्थेतील अचानक घडून आलेला बदल एक चिरस्थायी अर्थाने Alypius निघून गेले होते. त्याला सापडले
ऑगस्टीन त्याच्या भागीदार विस्मयकारक आणि unintelligible आनंद. हे कदाचित आहे
तरुण असे आपले असे समजून विरुद्ध एक गार्ड वर असू आवश्यक
ऑगस्टीन एक uninhibited प्रणयरम्य होते. Plotinus सारखी त्याने वापरू शकता जरी
सुखकारक दृष्टी कामुक प्रतिमा, तो सर्वात इतर प्राचीन लोक साम्य
लैंगिक अनुभव सखोल मानसिक मुक्ती एक स्रोत शोधत नाही. मध्ये
प्राचीन जगातील काही लोक (पाचव्या वैषयिक साहित्य नाही किमान लेखक
ग्रीक साहित्यसंग्रह पुस्तकात) मार्ग त्या प्रकारची सारखे काहीही विचार.
प्रत्येकजण वीण प्रेरणा जगण्याची खात्री मान्य
मानवी वंश. पण एक गंभीर हक्क सर्व तत्वज्ञानी नुसार आदर करणे
एक मन moralists-प्लेटो, अॅरिस्टॉटल, Stoics, एपिकूरपंथी-होते
त्याच्या जोखीम आणि धोके आणि लैंगिक इच्छा क्षमता प्रभावित जात
व्यत्यय आणत नाही आणि अगदी योजना आणि हेतू सर्वात योग्य कारणाचा नाश. काहीही होता
पारंपरिक सुख हेच अंतिम उद्दिष्ट मानणारी व्यक्ती Epicurus जास्त नकारात्मक; आणि त्याच्या अनुयायी, लॅटिन कवी
Lucretius, एवढी साठी व्हीनस की सामान्य distaste तयार आणि तिच्या कार्य करते
त्याच्या दीर्घ कविता ‘गोष्टी निसर्ग रोजी’ सर्वात impassioned विभाग. तर
आनंद भावनिक दंगल घट दृष्टीने समजले जाते
किमान, नंतर लैंगिकता प्राचीन वृत्ती नैसर्गिक पुरेसे आहे.
त्याच्या पिकण्यास ऑगस्टीन त्याच्या रूपांतरण परिणाम स्वीकारले. द
लैंगिकता नकारात्मक Manichee वृत्ती नाकारले, आणि अनेक बदलले होते
काही लेखक पेक्षा अधिक सकारात्मक स्टेटमेन्ट ऑगस्टीन क्रेडिट दिले आहेत.
Manichees विरुद्ध तो procreative आवश्यक चांगुलपणा समर्थन
प्रेरणा. Pelagian वादंग, तथापि, त्याला प्रक्रिया पाहण्यासाठी नेतृत्व
असमंजसपणा च्या पाठवणारा आणि स्वार्थ बाधित की पुनरुत्पादन
लैंगिक इच्छाशक्ती. ‘इच्छा’ (अनियंत्रित इच्छा) त्याच्या ताण स्थापना
लिंग पाप ओळख मार्गावर पश्चिम; त्याच्या उद्देश नाही.
ऑगस्टीन हे मानवी अट दु: खे मध्ये एक घटक विचार आले
लैंगिक प्रेरणा त्यामुळे वारंवार मनात उच्च आज्ञा आहे की
हेतू आणि सूचना. तो प्राणीस्वभाव कल करू शकतात, हे सर्व सहज
मैत्री आणि स्वत: ची आदर दोन्ही धोकादायक होते. तो झाला होता एक
बिशप, संकटात विवाहित जोडप्यांना समुपदेशन जास्त वेळ व्याप्त
आणि काळजी, आणि तो मानवी अंत: अस्थिरता यांचे पुरेपूर भान होते
प्रवृत्ती तो एकदा ‘एक पुरुष वर्ज्य जे लहान आणि क्षुल्लक घडामोडी आहे
रोग ‘, आणि बेइमान असल्याचे त्यांच्या बायका माहीत पती अस्तित्व
त्यांना पण असे असले तरी त्यांच्या आलिंगन खूप सह भाग enthralling आढळले. काही
нь зөвхөн нь гэр бүлийн нөхөрлөл, хариуцлагатай нэмэгдүүлэх талаар төвтэй
бие махбодын харилцаа хоолны дуршил сэтгэл ханамж дээр төвлөрсөн.
Августин тусгайлан Тэр Өөрийн хамт гэрлэж гарч ярьж байна гэж дурджээ
дотно найз, хуучин сурагч Alypius. эхээр нь furtive бэлгийн туршлага
өсвөр нас revulsion нь урт удаан хугацаанд утгаар нь Alypius орхисон. Тэр олсон
Августин-ын түүний түнш гайхалтай бөгөөд ойлгогдох нь баярладаг. Энэ нь магадгүй байна
Залуу unconverted гэж бодоод эсрэг хэн нэгний сэрэмжтэй байх шаардлагатай
Августин нь uninhibited Romantic байсан юм. Plotinus шиг тэр ашиглаж болох боловч
beatific үзэгдэл нь эротик зураг, тэр хамгийн эртний бусад хүмүүс адилхан
Бэлгийн туршлага гүн гүнзгий сэтгэл зүйн ангижралд эх үүсвэр олж чадахгүй. онд
Эртний дэлхийн цөөхөн хүн (тавны erotica биш, наад зах нь бичигчид
Грекийн зэрэгт ном) замаар тухайн төрлийн шиг юунд ч гэж бодсон.
Хүн бүр маллах зэрэг импульс нь эсэн мэнд амьдрах баталгаажуулдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн
хүн төрөлхтөн. Гэхдээ ноцтой нэхэмжлэлийн бүх гүн ухаантнууд мэргэн гэж хүндэтгэн болно
moralists-Платон, Аристотель, Stoics, нэг оюун ухааны Epicureans-байлаа
түүний эрсдэл, аюул болон бэлгийн хүсэл хүчин чадалтай онцгой сэтгэгдэл төрүүлж байна
тасалдуулж, тэр ч байтугай төлөвлөгөө, зорилт нь хамгийн оновчтой устгах болно. Байхгүй байсан
нуман-hedonist Epicurus илүү сөрөг; болон түүний дагалдагч, Латин яруу найрагч
Lucretius, огцом Сугар тэр ерөнхий distaste боловсруулж, түүнийг ажил
“Юмсын мөн чанарын тухай” түүний урт шүлэг хамгийн impassioned хэсэг. Хэрвээ
аз жаргал нь сэтгэл санааны тайван бус байдлыг бууруулах хувьд ойлгож болно
хамгийн бага, дараа нь бэлгийн эртний хандлага байгалийн хангалттай юм.
Түүний Дуусгавар хугацаа хүртэл нь Августин өөрийн хөрвүүлгийн тухай үр дагавар хүлээн зөвшөөрсөн юм. The
бэлгийн сөрөг Manichee хандлага татгалзаж, олон солигдсон байна
Зарим зохиолчдын илүү эерэг тайлан Августин зээл өгсөн билээ.
Manichees эсрэг тэрээр үр удмаа үлдээх нь чухал ач холбогдолтой сайн сайхныг зарчим биеллээ
импульс. Pelagian маргаантай Гэхдээ үйл явцыг харах түүнд хүргэсэн
халдварладаг irrationality нь дамжуулагч, egotism зэрэг нөхөн сэргээх, үржүүлэх
бэлгийн дур хүсэл. “Concupiscence ‘(хяналтгүй хүсэл) дээр түүний стресс гэхэд тэр тогтоосон
Сексийн нь нүгэл тодорхойлох замд Баруун; энэ нь түүний зорилго биш байсан.
Августин Энэ нь хүний ​​байдал зовлонд нь орц найрлагыг гэж бодож ирсэн
Бэлгийн импульс маш олон удаа оюун ухаан хамгийн өндөр дуулгаваргүй байгаа
санаа, зааврыг. Энэ animality хандлагатай байдаг учраас энэ нь хэтэрхий амархан
найрамдал, өөрийгөө хүндэтгэх аль аль нь хор хөнөөлтэй болдог. Тэр болсон дараа нь
Бишоп, асуудалд гэрлэсэн хосуудын зөвлөгөө өгөх олон нь түүний цаг эзэлж
, халамж, тэр нь хүний ​​зүрхний inconstancy сайн мэдэж байсан
хандлага тэр нэг удаа “эр шиг шившиг бага болон ердийн хэргийг байх
өвчин “болон итгэлгүй байх нь тэдний эхнэр мэдэж байсан нөхөр нь оршин тогтнохын
Тэдэнд ч гэсэн өөрсдийн тэврэн ч хамт хэсэг enthralling олдлоо. Зарим нь
အဖော်များနှင့်တစ်ဦးမျှသာအတူမိသားစု၏တာဝန်ရှိမွေးမြူရေးအပေါ်ဗဟိုပြု
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဟာအစာစားချင်စိတ်များစိတ်ကျေနပ်မှုအပျေါမှာဗဟိုပြု။
သြဂတ်အထူးသသူသည်မိမိအနေဖြင့်အိမ်ထောင်ပြုခြင်းထဲကစကားပြောခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားသ
ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေဟောင်းတဦးကျောင်းသား Alypius ။ အစောပိုင်းများတွင်တစ်ဦးက furtive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကို
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ခံစားချက်များကိုတစ်ဦးတည်တံ့အသိနှင့်အတူ Alypius ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သူရှာတွေ့
သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အံ့သြခြင်းနှင့်နားမလည်အတွက်သြဂတ်ရဲ့မွေ့လျော်။ ဒါဟာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါသည်
ထိုလုလင်သည်မပြောင်းလဲကြောင်းစိတ်ထင်ဆန့်ကျင်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ရံတော်အပေါ်ဖြစ်လိုအပ်သော
သြဂတ်စကာ uninhibited ရိုမန်းတစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Plotinus တူသောသူကိုသုံးနိုင်သည်ပေမယ့်
အဆိုပါဝါးထငျထငျရူပါရုံကိုအဘို့အခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်သူအများစုသည်အခြားရှေးဟောင်းလူတွေတူ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံလေးနက်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်မြောက်မှုကိုတစ်အရင်းအမြစ်ရှာဖွေတာမဟုတ်ဘူး။ တွင်
ရှေးဟောင်းကမ္ဘာ့အနညျးငယျကလူပဉ္စမအတွက် erotica ၏ (မနိမ့်ဆုံးမှာစာရေးဆရာများ
ဂရိပေါင်းချုပ်တွေလည်း၏စာအုပ်) လမ်း၏အမျိုးများကဲ့သို့ဘာမှမအတွက်စဉ်းစားမိတယ်။
လူတိုင်းမိတ်လိုက်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့၏ရှင်သန်မှုသေချာကြောင်းအသိအမှတ်ပြု
လူသားမျိုးနွယ်။ သို့သော်အလေးအနက်ပြောဆိုချက်ကိုနှင့်အတူအားလုံးဒဿနပညာရှင်ပညာရှိသောသူအဖြစ်လေးစားခံရဖို့
moralists-ပလေတို, အရစ္စတိုတယ်, အတောအိ, ထိုအတွက်တဦးတည်းစိတ်ဧပိကုရု-ခဲ့ကြသည်
ယင်း၏အန္တရာယ်များနှင့်အန္တရာယ်များအားဖြင့်၎င်း, ရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏စွမ်းရည်အားဖြင့်အထင်ကြီးခံရ
နှောင့်အယှက်များနှင့်ပင်အစီအစဉ်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုအများဆုံးဆင်ခြင်တုံတရားဖျက်ဆီးနှင့်။ အဘယ်သူမျှမခဲ့
စကြဝဠာထိပ်-hedonist Epicurus ထက်ပိုအနုတ်လက္ခဏာ; နှင့်သူ၏နောက်လိုက်, လက်တင်ကဗျာဆရာ
သိသိသာသာဗီးနပ်စ်နှင့်သူမ၏များအတွက်ယေဘုယျမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုအတွက်အလုပ်လုပ်ရေးဆွဲပြီး Lucretius,
” အမှုအရာ၏သဘောသဘာဝတွင် ” သည်သူ၏ရှည်လျားသောကဗျာတစ်ပုဒ်၏အရှိဆုံးလှုပျရှားအပိုင်း။ အကယ်.
ပျော်ရွှင်မှုကိုပုဖို့စိတ်ခံစားမှုနှောင့်အယှက်များလျှော့ချရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌နားလည်
နိမ့်ဆုံး, ထို့နောက်လိင်မှရှေးဟောင်းသဘောထားကိုသဘာဝကလုံလောက်ပါတယ်။
မိမိအရင့်ကျက်အတွက်သြဂတ်သည်သူ၏ပြောင်းလဲခြင်းများ၏အကျိုးဆက်လက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါ
လိင်မှအနုတ်လက္ခဏာ Manichee သဘောထားကိုပယ်ချခဲ့နှင့်များစွာသောဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်
အချို့သောစာရေးဆရာများထက်ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များအဘို့သြဂတ်စသည့်အကြွေးပေးပြီ။
အဆိုပါ Manichees ဆန့်ကျင်သူမှေးဖှားနိုငျ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကောင်းမြတ်ခြင်းထောကျခံခဲ့
အရင်းခံတွန်းအား။ အဆိုပါ Pelagian အငြင်းပွားဖွယ်ရာသို့သော်များ၏ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ဖို့သူ့ကိုဦးဆောင်
အဆိုပါကူးစက်ကြောင်းဆင်ခြင်မဲ့ခြင်းနှင့်အတ္တစိတ်များ၏ transmitter ကိုအဖြစ်မျိုးပွား
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတတ်ပြီး။ ” concupiscence ” အပေါ်သူ၏စိတ်ဖိစီးမှု (ထိန်းအကွပ်မဲ့အလိုဆန္ဒ) ကသူသည်သတ်မှတ်ထား
လိင်နှင့်အတူအပြစ်တရားဖော်ထုတ်နိုင်ရန်လမ်းကြောင်းအပေါ်အနောက်; သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုမဟုတ်ခဲ့ပေ။
သြဂတ်စကလူ့ခွအေနအေ၏ဒုက္ခတစ်ခုပါဝင်ပစ္စည်းထင်ဆီသို့ရောက် လာ. ,
လိင်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ဒါမကြာခဏနားမထောင်စိတ်ကိုဖွင့်ပိုမိုမြင့်မားသည်
ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို။ ဒါဟာ Animation ရန်, ကအားလုံးကိုအရမ်းအလွယ်တကူလေ့နိုငျသောကွောငျ့
ချစ်ကြည်ရေးနှင့် Self-လေးစားမှုနှစ်ဦးစလုံး၏အဖျက်ဖြစ်လာသည်။ သူတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းပြီးနောက်
ဘိရှော့, ဒုက္ခအိမ်ထောင်သည်၏အကြံပေးခြင်းသူ့ရဲ့အချိန်အများကြီးသိမ်းပိုက်
ယင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်သူသည်, လူ့နှလုံး၏ inconstancy ၏ကောင်းစွာသတိပြုမိခဲ့တယ်
သူကတခါအထီး ” အဖြစ် stigmatized ထားတဲ့အသေးစားနှင့်အသေးအဖွဲကိစ္စများကိုရှိသည်ဖို့စိတ်သဘောထား
ရောဂါ ‘နှင့်သစ္စာမဲ့ဖြစ်သူတို့မယားသိသောခင်ပွန်း၏ဖြစ်တည်မှု၏
သူတို့ကိုပေမယ်သို့ရာတွင်သူတို့၏ထွေးပွေ့လွန်းနှင့်အတူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှ enthralling တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အချို့သော
एक केवल एक परिवार को संगत र जिम्मेवार लगान मा केन्द्रित
शारीरिक सम्बन्ध भोक को सन्तुष्टि मा केन्द्रित।
अगस्टिनको विशेष उहाँले आफ्नो द्वारा विवाह बाहिर कुरा थियो उल्लेख
घनिष्ठ मित्र र पूर्व छात्र Alypius। प्रारम्भिक एक furtive यौन अनुभव
किशोरावस्था revulsion एक स्थायी अर्थमा संग Alypius बाँकी थियो। उसले पायो
अगस्टिनको आफ्नो साझेदार आश्चर्यजनक र अस्पष्ट प्रसन्न हुन्छु। यो सायद छ
जवान unconverted कि supposing विरुद्ध कसैको होसियार हुन आवश्यक
अगस्टिनको एक uninhibited रोमान्टिक थियो। Plotinus जस्तै उहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हुनत
को beatific दृष्टि लागि कामुक चित्र, उहाँले सबैभन्दा अन्य प्राचीन मानिसहरू जस्तै
अचाक्ली मनोवैज्ञानिक मुक्ति स्रोत फेला यौन अनुभव छैन। मा
पुरातन संसारको केही मान्छे (छैन कम से कम पाँचौं मा Erotica को लेखकहरूले
ग्रीक एंथोलजी को पुस्तक) बाटो कि तरिका जस्तै केहि मा लाग्यो।
सबैले संभोग आवेग को को अस्तित्व सुनिश्चित गर्दछ कि स्वीकार
मानव जाति। तर एक गम्भीर दावी सबै दार्शनिकहरू बुद्धिमानी रूपमा सम्मान गर्न
moralists-प्लेटो, अरस्तू, को Stoics, को एक मन को Epicureans-थिए
यसको जोखिम र खतराहरू द्वारा र यौन इच्छा को क्षमता प्रभावित भइरहेको
अबरोध र पनि योजना र मनसाय सबैभन्दा तर्कसंगत नष्ट। कुनै पनि थियो
को कट्टर-hedonist Epicurus भन्दा बढी नकारात्मक; र आफ्नो अनुयायी, ल्याटिन कवि
Lucretius, जोडले भेनस लागि सामान्य distaste formulated र उनको काम
‘कुरा को प्रकृति मा’ आफ्नो लामो कविता सबैभन्दा impassioned खण्ड। यदि
आनन्द को लागि भावनात्मक खलबल को कमी को मामला मा बुझ्ने गरिन्छ
न्यूनतम, त्यसपछि कामुकता गर्न पुरातन मनोवृत्ति प्राकृतिक पर्याप्त छ।
आफ्नो परिपक्वता मा अगस्टिनको आफ्नो रूपान्तरण को परिणाम स्वीकार गरे। को
कामुकता नकारात्मक Manichee मनोवृत्ति अस्वीकार गरिएको थियो, र धेरै बदलिएको
केही लेखकहरूले भन्दा बढी सकारात्मक बयान अगस्टिनको लागि क्रेडिट दिइएको छ।
को Manichees विरुद्ध उहाँले प्रजनन को आवश्यक भलाइ खडा हुनुभयो
आवेग। को Pelagian विवाद तथापि, उहाँलाई प्रक्रिया हेर्न नेतृत्व
को infects कि irrationality को ट्रान्समिटर र egotism रूपमा प्रजनन
यौन चाहनाको। को ‘concupiscence’ (अनियन्त्रित इच्छा) मा आफ्नो तनाव द्वारा उहाँले सेट
सेक्स संग पाप पहिचान बाटोमा पश्चिम; कि आफ्नो इरादा थियो।
अगस्टिनको यो मानव अवस्थाको दुःख मा एक संघटक सोच्न आए
यौन आवेग त प्राय मन गरेको उच्च आज्ञा पालन नगर्ने छ
मनसाय र निर्देशन। किनभने यो animality गर्छन सक्नुहुन्छ, यो सबै पनि सजिलै
मित्रता र आत्म-सम्मान दुवै को विनाशकारी हुन्छ। उहाँले भएका थिए पछि
बिशप, समस्यामा विवाहित जोडीहरू को परामर्श धेरै आफ्नो समय को कब्जा
र हेरचाह र त्यो को, मानव हृदयको inconstancy राम्ररी थाह थियो
उहाँले एक पटक ‘एक पुरुष रूपमा stigmatized जो सानो र तुच्छ मामिलामा छ झुकाव
रोग ‘, र अविश्वासी हुन आफ्नो पत्नीलाई गर्ने थाह पति को अस्तित्व को
तिनीहरूलाई तैपनि तर आफ्नो गले पनि साथ भागमा चित्ताकर्षक फेला परेन। केही
sentrert på kameratskap og ansvarlig hevingen av en familie med en bare
fysiske forholdet sentrert på tilfredsstillelse av appetitt.
Augustine nevner spesifikt at han snakket ut av gifte ved hans
intime venn og tidligere elev Alypius. En hemmelighetsfull seksuell erfaring i tidlig
oppvekst hadde forlatt Alypius med en varig følelse av avsky. Han fant
Augustine glede i hans partner forbløffende og uforståelig. Det er kanskje
nødvendig å være på ens vakt mot å anta at den unge uomvendte
Augustine var en uhemmet Romantic. Selv som Plotin kan han bruke
erotiske bilder for salige syn, lignet han de fleste andre gamle folk i
ikke å finne seksuell erfaring en kilde til dyp psykologisk frigjøring. I
den gamle verden få mennesker (ikke minst forfatterne av erotikk i den femte
bok av den greske Anthology) tenkte på noe sånt slags måte.
Alle erkjente at parings impuls sikrer overlevelsen av
menneskelige rase. Men alle filosofer med en alvorlig krav på å bli respektert som klok
moralister-Platon, Aristoteles, stoikerne, epikureerne-var ett sinn i
å bli imponert av sine risikoer og farer og ved kapasiteten på seksuell lyst til
forstyrre og med ødelegge den mest rasjonelle av planer og intensjoner. Ingen var
mer negativ enn den bue-hedning Epikur; og hans etterfølger, den latinske poeten
Lucretius, skarpt formulert at generell avsmak for Venus og hennes arbeider i
den mest lidenskapelig delen av hans lange diktet ‘På sakens natur’. Hvis
lykke er forstått i form av reduksjon av emosjonelle forstyrrelser i
minimum, da den gamle holdning til seksualitet er naturlig nok.
Augustine i sin modenhet akseptert konsekvensen av sin omvendelse. De
negative Manichee holdning til seksualitet ble avvist, og erstattet av mange
flere positive uttalelser enn noen forfattere har gitt Augustine æren for.
Mot Manichees han opprettholdt grunnleggende godhet av procreative
impuls. Den Pelagian kontroverser, men førte ham til å se prosessen med
gjengivelse som senderen av den irrationality og egotism som infiserer
seksuell lyst. Ved sin vekt på ‘begjær’ (ukontrollert begjær) satte han
West på banen for å identifisere synd med sex; det var ikke hans intensjon.
Augustine kom til å tenke det en ingrediens i elendigheten av den menneskelige tilstand
at den seksuelle impulsen er så ofte ulydige mot sinnets høyere
intensjoner og instruksjoner. Fordi det kan tendens til dyriske, det er alt for lett
blir destruktivt av både venn og selv respekt. Etter at han var blitt en
biskop, rådgivning av gifte par i trøbbel okkupert mye av sin tid
og omsorg, og han var godt klar over inconstancy av det menneskelige hjerte, av
tendens til å ha mindre og trivielle saker som han en gang stigmatisert som ‘en mannlig
sykdom’, og eksistensen av ektemenn som kjente sin kone for å være utro
til dem, men likevel fant sine omfavner også engasjerende å del med. Noen
ଏକ କେବଳ ସହିତ ଏକ ପରିବାରର ସାହଚର୍ଯ୍ଯ ଏବଂ ଦାୟୀ ମନୋନୟନ, ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱୀକୃତି ଉପରେ centered
ଭୌତିକ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷୁଧା ର ତୃପ୍ତି ଉପରେ centered।
Augustine ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ବାହାରକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି
ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଶିଷ୍ଯା Alypius। ଏକ furtive ଯୌନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଦ୍ୟ ରେ
େକୖେଶାର Alypius revulsion ଏକ ସ୍ଥାୟି ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ୟାଇଥିଲା। ସେ ମିଳିଲା
Augustine ରେ ର ତାହାର ସହଭାଗୀ ବିସ୍ମୟକର ଏବଂ unintelligible ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ଏହା ବୋଧ ହେଉଛି
ଯୁବ unconverted ଯେ ଭାବିେଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ର ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ
Augustine ରେ ଏକ uninhibited ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଥିଲା। ଯଦିଓ Plotinus ପରି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ
beatific ଦର୍ଶନ ପାଇଁ erotic ପ୍ରତିଛବି ସେ ଅଧିକାଂଶ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ resembled
ଯୌନ ଅନୁଭୂତି profound ମାନସିକ ମୁକ୍ତି ଦାନ ଏକ ଉତ୍ସ ପାଇେଲ ନାହିଁ। େର
ପ୍ରାଚୀନ ଜଗତର କିଛି ଲୋକ (ପଞ୍ଚମ ରେ ଏରୋଟିକା ର ନାହିଁ ଅତିକମରେ ଲେଖକମାନେ
ଗ୍ରୀକ୍ Anthology ପୁସ୍ତକ) ପଥ ର ସେହି ପ୍ରକାରର ପରି କିଛି ରେ ଚିନ୍ତା।
ସମସ୍ତେ acknowledged ଯେ mating ଆେବଗ ବଞ୍ଚିବାର ନିଶ୍ଚିତ
ମାନବ ଜାତି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୃଢ ଦାବି ସହିତ ସମସ୍ତ philosophers ଜ୍ଞାନୀ ଭଳି ସବୁକୁ ସମ୍ମାନ ହେବାକୁ
moralists-Plato, Aristotle, Stoics, ରେ ଏକ ମନ ର Epicureans-ଥିଲା
ଏହାର ସବୁ କ୍ଷତିରୁ ଏବଂ dangers ଦ୍ୱାରା ଓ କୁ ର ଯୌନ ଇଚ୍ଛା ଦକ୍ଷତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା
ବାଧା ଏବଂ ଏପରିକି ଯୋଜନା ଏବଂ intentions ଅଧିକାଂଶ ବିଚାରକ୍ଷମ ବିନାଶ। କିଛି ନୁହେଁ ଥିଲା
ଆର୍କ-hedonist Epicurus ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ; ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଲାଟିନ୍ କବି
Venus ରେ Lucretius, ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ତେବେ ସାଧାରଣ distaste formulated ଏବଂ ତାକୁ ରେ କାର୍ଯ୍ୟ
‘ପ୍ରକୃତି ପଦାର୍ଥ ଉପେର’ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା କବିତା ଅଧିକାଂଶ impassioned ବିଭାଗ। ଯଦି
ସୁଖ କୁ ମାନସିକ ଆେବଗତା େଗାଳମାଳ ହ୍ରାସ ହିସାବରେ ବୁଝି ହୋଇଛି
ସର୍ବନିମ୍ନ, ତେବେ sexuality କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭଙ୍ଗୀ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଯଥେଷ୍ଟ।
ତାହାର ପରିପକ୍ଵତା ରେ Augustine ରେ ନିଜ ଅଦଳବଦଳ ର ପରିଣାମ ଗ୍ରହଣ। େଯମାେନ
sexuality କୁ ନକାରାତ୍ମକ Manichee ଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଲା, ଏବଂ ଅନେକ ଦ୍ଵାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ
କିଛି ଲେଖକମାନେ ଅପେକ୍ଷା ସକାରାତ୍ମକ ଅଧିକ ବକ୍ତବ୍ୟରେ Augustine ରେ କ୍ରେଡିଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
Manichees ବିରୁଦ୍ଧ ସେ procreative ର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମଙ୍ଗଳ ସହାୟତା କଲା
ଆେବଗ। Pelagian ବିବାଦ, ଯଦିଓ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ନେଇଗଲେ
irrationality ର transmitter ଏବଂ egotism ଯାହା infects ଭାବରେ ପୁନରୁତ୍ପାଦନ
ଯୌନ ଦାବୀ କରିବା। ‘Concupiscence’ (ବିଦ୍େରାହୀ ଇଚ୍ଛା) ରେ ତାହାର ଚାପ କରି ସେ ସେଟ୍
ସେକ୍ସ ସହିତ ପାପ ଚିହ୍ନଟ କୁ ପଥ ଉପରେ ପଶ୍ଚିମ; ତାହାର ଅଭିପ୍ରାୟ ନୁହେଁ।
Augustine ରେ ଏହା ମାନବ ଅବସ୍ଥା ର ଦାରିଦ୍ର୍ଯ ରେ ଏକ ଉପାଦାନ ଚିନ୍ତା ଆସିଲେ
ଯେ ଯୌନ ଆେବଗ ତେଣୁ ମନ ର ଉଚ୍ଚତର କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନାଜ୍ଞାବହ ହୋଇଥାଏ
intentions ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଏହା animality ରହେ କରିପାରିବେ କାରଣ, ଏହା ସବୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ
ଉଭୟ ବନ୍ଧୁତା ସେଲ୍ଫ ସମ୍ମାନ ର ତିକେଗାଟିଏ ହୁଏ। ଏକ ସେ େହାଇ ପରେ
Bishop, ଅସୁବିଧା ରେ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ର କାଉନସେଲିଂ ତାହାର ସମୟ ର ବହୁତ ଅଧିକୃତ
ଏବଂ ଯତ୍ନ ଓ ସେ ମାନବିକ ହୃଦୟ ର inconstancy ର ଭଲ ଭାବିଥିଲେ,
ଗୌଣ ଏବଂ trivial ବ୍ୟାପାରରେ ଯାହା ସେ ଥରେ ଭାବରେ ‘ଏକ ପୁରୁଷ stigmatized ଅଛି ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି
େରାଗ ‘, ଏବଂ ଅବିଶ୍ବସନୀୟ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିେଲ କିଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତିତ୍ବ ର
ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ embraces ବହୁତ ସହିତ ଅଂଶ କୁ enthralling ମିଳିଲା। କିଛି
سره يوازې د يوې کورنۍ صدیقینو او مسوول د لوړولو مرکز
فزيکي اړيکې د اشتها د رضايت باندې مرکز.
Augustine په ځانګړې توګه ویل شوي دي چې د هغه له خوا د هغه د واده څخه خبرې وکړې
محرم دوست او پخواني زده کوونکي Alypius. په لومړيو کې يو غلچکي جنسي تجربه
ځوانۍ يې Alypius سره د نفرتونه تلپاتې احساس روان شو. هغه وموندل
Augustine د په خپل شریک حیرانوونکې او unintelligible خوښۍ. دا ښایي
ضروري ته وړاندې supposing چې له دې ځوان unconverted په يوه د ساتونکو وي
Augustine یو شمیرکي عشقي وه. که څه هم Plotinus لکه هغه کولای شي
د beatific لید لپاره د یوڅای عکسونو، هغه تر ټولو نورو لرغونو خلکو په څیر
نه په موندلو کې د جنسي تجربې د ژوره رواني آزادۍ يوه سرچينه ده. په
د لرغونې نړۍ څو خلکو (نه لږ تر لږه په پنځم د erotica لیکوالو
چې د لار ډول لکه څه د یونان غوړچاڼ کتاب) فکر کاوه.
هرڅوک ومنله چې د مونث Impulse د د د بقا تضمینوي
د بشري نژاد. خو سره د یوه جدي ادعا د ټولو د فلسفې په توګه د هوښيار احترام وشي
moralists-افلاطون، ارسطو، د Stoics، په یو ذهن Epicureans-وو
له خوا د خپلو خطرونه او زيانونه او د جنسي لیوالتیا د ظرفيت له خوا متاثره
ګډوډ کړي او آن د پلانونو او ارادې تر ټولو منطقي منځه يوسي. هيڅ وه
د آرک hedonist Epicurus څخه زيات منفي؛ او د هغه پیروان، د لاتینې شاعر
Lucretius، ټيټوالي لپاره Venus چې عمومي ږېرو د طرح او د هغې په کار کوي
د خپل اوږد شعر ‘د شيانو د ماهيت په’ تر ټولو impassioned کړی. که
خوشحالي کې د چې د عاطفي مزاحمت د کمښت له پلوه پوه
لږ تر لږه، بيا د جنسي لرغوني چال چلند دی طبيعي پوره.
په خپل بلوغ Augustine د هغه د بدلولو په سبب منل. د
د جنسي منفي Manichee چلند رد شو، او پر ځای به څو
ځينو ليکوالو څخه زيات مثبت بيانيې Augustine ورکړل لپاره د کریدت.
د Manichees په وړاندې د هغه د procreative د ضروري نیکمرغي مالتړ
Impulse. د Pelagian اختلاف، که څه هم، په مشرۍ د هغه د پروسې وګورئ
د عقلاني د مخابره او egotism چې اخته په توګه د مثل توليد
جنسي ټینګار کوم. له خوا پر ‘concupiscence’ (شدیده ارمان) د هغه د فشار هغه جوړ د
لویدیځ په لاره کې سره جنسي ګناه په ګوته کړي؛ چې د هغه اراده نه وه.
Augustine راغلل فکر کوم چې دا د بشري حالت د بدمرغۍ یو عنصر
چې د جنسي Impulse ده نو په وار وار د ذهن د لوړو فاسقان
نيت او الرښوونې. ځکه چې دا کار د animality ميلان لري، چې دا ټول ډیر په اسانۍ سره
شي د دواړو د دوستۍ او د ځان د احترام د ترهګریزو. هغه وروسته د یو
بیشپ، د په ستونزه کې واده شوې جوړې د مشوری څومره د خپل وخت اشغال
او پاملرنه او د هغه د د انسان د زړه د inconstancy ښه خبر و، د
تمايل کوچنۍ او کوچني چارو چې هغه یو ځل د “د يو نارينه رټلې لري
ناروغۍ، او د خاوندانو د شتون چې د خپلو مېرمنو پوهیده چې ویټيليانو وي
هغوی خو سره لدې هم موندل خپل آرامې او هم سره برخه enthralling. ځینې
محور بر همدم و بالا بردن مسئول یک خانواده با یک صرفا
رابطه فیزیکی بر رضایت اشتها متمرکز شده است.
آگوستین به طور خاص اشاره که او از ازدواج با او صحبت شد
دوست صمیمی و دانش آموز سابق Alypius. تجربه جنسی دزدکی در اوایل
نوجوانی Alypius با یک حس ماندگار از نفرت ترک کرده بودند. او پیدا کرد
در آگوستین در شگفت آور شریک زندگی خود را و ناخوانا لذت. این است که شاید
لازم است در مراقب باشد در برابر فرض که ناتوبهکار جوان
آگوستین رمانتیک مهار نشده بود. اگر چه مانند فلوطین او می تواند با استفاده از
تصاویر وابسته به عشق شهوانی برای دید سعید، او در شبیه ترین مردم باستان دیگر
پیدا کردن نیست تجربه جنسی یک منبع از آزادی روانی عمیق. که در
تعداد کمی از مردم جهان باستان (حداقل نه نویسندگان و اصطلاحات عاشقانه در پنجم
کتاب گلچین یونانی) فکر در هر چیزی شبیه به نوع راه.
همه اذعان کرد که ضربه جفت گیری تضمین بقای
نژاد بشر است. اما همه فیلسوفان با ادعای جدی برای عنوان عاقلانه محترم شمرده شود
اخلاق-افلاطون، ارسطو، رواقیون، از یک روح در اپیکوریان-شد
توسط خطرات و خطرات آن و با ظرفیت میل جنسی را تحت تاثیر قرار به
مختل شده و حتی از بین بردن منطقی ترین طرح ها و مقاصد است. هیچ بود
منفی بیش از قوس لذتگرا اپیکور؛ و پیرو او، شاعر لاتین
لوکرتیوس، به شدت که تنفر عمومی برای زهره فرموله شده و او را در کار می کند
بخش ترین پرشوری از شعر بلند خود ‘در طبیعت اشیاء. اگر
شادی از نظر کاهش اختلال عاطفی به درک
حداقل، سپس نگرش باستانی به تمایلات جنسی طبیعی به اندازه کافی است.
آگوستین در بلوغ خود را در نتیجه از تبدیل خود پذیرفته شده است.
نگرش منفی به Manichee تمایلات جنسی، رد شد و به جای بسیاری از
اظهارات مثبت بیش از برخی از نویسندگان داده اند آگوستین اعتبار برای.
در برابر Manichees او را تایید کرد خوبی ضروری از تولید مثل
ضربه. جنجال جانور دریایی، با این حال، به رهبری او را به دیدن روند
تولید مثل به عنوان فرستنده از بی خردی و خودپرستی که آلوده
غریزه جنسی. از استرس او دربارهی «شهوت» (تمایل غیر قابل کنترل) او مجموعه ای از
غرب در مسیر شناسایی گناه با جنس؛ که بود قصد او نیست.
آگوستین آمد به آن فکر می کنم یک عنصر در بدبختی از شرایط انسانی
که تحرک جنسی است بنابراین اغلب به ذهن بالاتر نافرمان
اهداف و دستورالعمل. زیرا می تواند به حیوانیت تمایل دارند، آن را بیش از حد به راحتی
مخرب از هر دو دوستی و احترام به خود است. پس از او تبدیل شده بود
اسقف، مشاوره زوج های متاهل در مشکل بسیاری از وقت خود را اشغال
و مراقبت، و او به خوبی از بی ثباتی از قلب انسان آگاه بود، از
تمایل به جزئی و بی اهمیت امور که او یک بار به عنوان «یک مرد انگ
بیماری، و از وجود شوهران که همسران خود را می دانستند به بی وفا
به آنها، اما با این حال متوجه همآغوشی خود بیش از حد enthralling به بخشی با. مقداری
skoncentrowane na towarzystwa i odpowiedzialnej hodowli rodziny z tylko
Powiązania fizyczne wyśrodkowany na zaspokojenie apetytu.
Augustyn specjalnie wspomina, że ​​mówiono z małżeństwa przez jego
bliski przyjaciel i były uczeń Alypius. Ukradkiem na początku doświadczenia seksualne
adolescencja opuścił Alypius z trwałego poczucia odrazy. Znalazł
Augustyna rozkoszować się jego zadziwiającą partnera i niezrozumiały. To jest chyba
trzeba być na czyjejś straży przeciwko założeniu, że młody nienawrócony
Augustyn był nieskrępowany Romantic. Chociaż jak Plotyna może użyć
erotyczne wyobrażenia dla wizji uszczęśliwiającej, przypominał większość innych starożytnych ludzi
nie znajdując doświadczenia seksualne źródło głębokiego wyzwolenia psychologicznego. W
starożytnego świata niewiele osób (przynajmniej nie pisarze erotyki w piątym
książka greckiego Antologii) myślał coś w tym rodzaju sposób.
Wszyscy przyznali, że impuls krycia gwarantuje przetrwanie
rasa ludzka. Ale wszyscy filozofowie z poważnych zastrzeżeń być przestrzegane jako mądry
moraliści-Platon, Arystoteles, stoicy, Epikurejczycy-byli jednomyślni w
jest pod wrażeniem jego zagrożeń i niebezpieczeństw oraz zdolności pożądania seksualnego do
zakłócić, a nawet zniszczyć najbardziej racjonalny planów i zamierzeń. Brak było
bardziej ujemny niż łuku Daleko Epicurus; i jego zwolennik, poeta łaciński
Lukrecjusz, ostro sformułowany, że generał niechęć do Wenus i jej prace w
najbardziej namiętny część swego długiego poematu „O naturze rzeczy”. Gdyby
szczęście jest rozumiana w kategoriach redukcji zaburzeń emocjonalnych do
minimum, to starożytny stosunek do seksualności jest naturalne wystarczy.
Augustyna w jego dojrzałości przyjął konsekwencje jego nawrócenia.
negatywne nastawienie do seksualności Manichee został odrzucony i zastąpiony przez wiele
bardziej pozytywne niż niektóre wypowiedzi pisarzy dały Augustyn kredyt dla.
Przeciwko Manichees on uwzględnił zasadniczą dobroć prokreacyjnego
impuls. Pelagian kontrowersje, jednak doprowadziło go zobaczyć proces
Powielanie jako nadajnikiem nieracjonalnością egoizmu który infekuje
pociąg seksualny. Jego nacisk na „pożądliwości” (niekontrolowane pragnienie) Postawił
Zachód na drodze do identyfikacji grzech z seksem; że nie było jego zamiarem.
Augustyn doszedł do sądzę, że składnik w nędzy ludzkiej kondycji
że impuls seksualny jest tak często nieposłuszni wyższy umysłu
intencje i instrukcje. Ponieważ może on tendencję do zwierzęcości, to wszystko zbyt łatwo
staje się destrukcyjny zarówno przyjaźni i szacunku dla samego siebie. Po stał się
biskup, doradztwo małżeństw w kłopoty zajmował dużo czasu
i opieki, a on doskonale zdawał sobie sprawę z nietrwałości ludzkiego serca, z
Tendencja mieć drobne i błahe sprawy, które kiedyś piętnowane jako „męski
choroba”i istnienia mężów, którzy znali swoje żony, aby być niewierny
do nich, niemniej jednak znaleziono ich objęcia zbyt fascynujące, aby część z. Trochę
centrado no companheirismo e criação responsável de uma família com um só
relacionamento físico centrado sobre a satisfação do apetite.
Agostinho menciona especificamente que ele foi falado fora de se casar por sua
amigo íntimo e ex-aluno Alípio. Uma experiência sexual furtivo no início
adolescência tinha deixado Alípio com uma sensação duradoura de repulsa. Ele encontrou
de Agostinho deliciar-se com a sua surpreendente parceiro e ininteligível. É talvez
necessário estar em guarda contra a suposição de que o jovem não convertido
Agostinho era um romântico desinibida. Embora, como Plotino ele pode usar
imagens eróticas para a visão beatífica, ele se parecia com a maioria dos outros povos antigos em
não encontrando experiência sexual uma fonte de profunda libertação psicológica. Dentro
as poucas pessoas antiga do mundo (não, pelo menos, os escritores do erotismo na quinta
livro da antologia grega) pensou em qualquer coisa como esse tipo de caminho.
Todos reconheceram que o impulso de acasalamento garante a sobrevivência do
raça humana. Mas todos os filósofos com uma reivindicação sério para ser respeitado como sábio
moralistas-Platão, Aristóteles, os estóicos, os epicuristas-foram unânimes em
sendo impressionado com seus riscos e perigos e pela capacidade de desejo sexual para
perturbar e até mesmo destruir a mais racional de planos e intenções. Nenhum foi
mais negativo do que o arco-hedonista Epicuro; e seu seguidor, o poeta latino
Lucrécio, nitidamente formulado que desagrado geral para Vênus e ela trabalha em
a seção mais apaixonada de seu longo poema ‘Sobre a natureza das coisas’. E se
felicidade é entendido em termos de redução de perturbação emocional ao
mínimo, então a atitude antiga à sexualidade é suficiente natural.
Agostinho em sua maturidade aceitou a consequência de sua conversão. o
atitude maniqueísta negativa à sexualidade foi rejeitado e substituído por muitos
mais declarações positivas do que alguns escritores têm dado Augustine o crédito para.
Contra os maniqueístas ele confirmou a bondade essencial da procriação
impulso. A controvérsia pelagiana, no entanto, levou-o a ver o processo de
reprodução como o transmissor do irrationality e egotismo que infecta o
desejo sexual. Por sua ênfase na ‘concupiscência’ (desejo incontrolável) pôs o
Ocidente sobre o caminho para identificar o pecado com o sexo; que não era sua intenção.
Agostinho veio a pensar que um ingrediente na miséria da condição humana
que o impulso sexual é tão freqüentemente desobediente à da mente superior
intenções e instruções. Porque ele pode tendem a animalidade, tudo com muita facilidade
se torne destrutiva de ambos amizade e auto-respeito. Depois que ele tinha se tornado um
bispo, o aconselhamento de casais com problemas ocuparam grande parte do seu tempo
e cuidado, e ele estava bem consciente da inconstância do coração humano, do
tendência a ter pequenas e triviais assuntos que ele já estigmatizados como ‘um macho
doença, e da existência de maridos que conhecia suas esposas para ser infiel
para eles, mas, no entanto, encontrou seus abraços muito apaixonante parte com. Alguns
ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉੱਠਣ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ
ਸਰੀਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਕਦਰਤ.
ਆਗਸਤੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ Alypius. ਛੇਤੀ ਵਿਚ ਇਕ furtive ਜਿਨਸੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ
ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਰੋਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ Alypius ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈ
ਆਗਸਤੀਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ. ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ
ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਣਬਦਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦੇ ਗਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ
ਆਗਸਤੀਨ ਇੱਕ uninhibited ਕਮਰ ਸੀ. ਪਰ ਪਲੋਟਾਈਨਸ ਵਰਗੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
beatific ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ erotic ਰੂਪਕ, ਉਹ ਵਿਚ ਸਭ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲੋਕ ਵਰਗੇ
ਜਿਨਸੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਮਾਨਸਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਨਾ. ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ (ਨਾ ਪੰਜਵ ਵਿਚ erotica ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੇਖਕ
ਯੂਨਾਨੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਕਿਤਾਬ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ.
ਹਰ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ. ਪਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਸਿਆਣੇ ਤੌਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ moralists-ਪਲੈਟੋ, ਅਰਸਤੂ, ਸਤੋਇਕੀ, ਅਪਿਕੂਰੀ-ਸਨ
ਇਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਭੰਗ ਅਤੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸਭ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ. ਕੋਈ ਸੀ
ਰਵਾਇਤੀ hedonist ਭਾਵ ਵੱਧ ਹੋਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ; ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਲਾਤੀਨੀ ਕਵੀ
Lucretius, ਇੱਕਦਮ ਵੀਨਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਚੱਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਕਵਿਤਾ ‘ਕੁਝ ਦੇ ਸੁਭਾਅ’ ਤੇ ‘ਦੇ ਸਭ impassioned ਭਾਗ. ਜੇ
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਫਿਰ ਝੁਕਾਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਵੱਈਆ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ.
ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਚ ਆਗਸਤੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ. The
ਝੁਕਾਓ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ Manichee ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ
ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਆਗਸਤੀਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.
Manichees ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਲਿਆਈ ਬਰਕਰਾਰ
ਭਾਵਨਾ. Pelagian ਵਿਵਾਦ, ਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ
ਨੀਤੀ ਦੇ transmitter ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ
ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ. ‘ਅੰਦਰ’ (ਬੇਕਾਬੂ ਇੱਛਾ) ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਣਾਅ ਕੇ ਬੈਠਾ
ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ; ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਹੀ ਸੀ.
ਆਗਸਤੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਆਇਆ
ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮਨ ਦੀ ਉੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਹੈ
ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼. ਇਸ ਨੂੰ animality ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਦੋਨੋ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਆਦਰ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਬਿਸ਼ਪ, ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸਲਾਹ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ inconstancy ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਦੇ
ਰੁਝਾਨ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਇੱਕ ਨਰ ਕਾਇਦੇ ਹੈ ਨੂੰ
ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ‘ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ
ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਲਫਰੇਬ ਪਾਇਆ. ਕੁੱਝ
centrată pe companie și creșterea responsabilă a unei familii cu doar
relație fizică centrată pe satisfacerea apetitului.
Augustin menționează în mod expres că el a fost convins să se căsătorească cu său
prieten intim și fost elev Alypius. O experiență sexuală hoțește la începutul anului
adolescenta a plecat Alypius cu un sentiment de repulsie de durată. El a găsit
lui Augustin desfăt în uimitoare lui partener și de neînțeles. Este, probabil,
este necesar să fie în gardă împotriva unei persoane presupunând că tânărul neconvertiți
Augustin a fost un romantic neinhibat. Cu toate ca el poate folosi Plotin
imagini erotice pentru viziunea beatifică, el semăna cu majoritatea altor oameni vechi în
nu a găsi o experiență sexuală o sursă de eliberare psihologică profundă. În
puținii oameni din lumea antică (nu în ultimul rând, la scriitorii erotica în a cincea
carte antologiei greacă) a crezut în așa ceva acest tip de drum.
Toată lumea a recunoscut că impulsul de împerechere asigură supraviețuirea
rasă umană. Dar toți filozofii cu o cerere serioasă pentru a fi respectat ca înțelept
moraliști-Platon, Aristotel, stoicii, epicurieni-au fost de o singură minte în
fiind impresionat de riscurile și pericolele sale și de capacitatea de a dorinței sexuale
perturba și distruge chiar mai rațională a planurilor și intenții. Nici unul a fost
mai mult negativ decât arc-hedonist Epicur; lui și urmașul, poetul latin
Lucretiu, formulat brusc că dezgustul general pentru Venus și ea lucrează în
secțiunea cea mai febrilizat poem lung „Despre natura lucrurilor“. Dacă
fericirea este înțeleasă în ceea ce privește reducerea perturbare emoțională la
minimă, atunci atitudinea vechi sexualitatea este destul de natural.
Augustin în maturitatea sa acceptat consecința convertirii sale.
atitudine maniheu negativă față de sexualitatea a fost respinsă, și înlocuită cu multe
mai multe declarații pozitive decât unii scriitori au dat Augustin meritul.
Împotriva maniheilor a confirmat bunătatea esențială a procreației
impuls. Controversa Pelagianismului, cu toate acestea, l-au dus pentru a vedea procesul de
Reproducerea ca transmițătorul a iraționalității și egoismul care infectează
dorința sexuală. Prin stresul său pe „concupiscență“ (dorință necontrolată) a stabilit
Vest pe calea identificării păcatului cu sexul; care nu a fost intenția lui.
Augustin a venit să-l cred că un ingredient în mizeria condiției umane
că impulsul sexual este atât de frecvent, neascultători de mare minții
intenții și instrucțiuni. Deoarece poate tinde să animalitate, totul prea ușor
devine distructivă atât de prietenie și respectul de sine. După ce a devenit un
episcop, consilierea cuplurilor căsătorite în probleme au ocupat o mare parte din timpul său
și de îngrijire, și el a fost conștient de inconstanța inimii umane, a
tendinta de a avea minore și triviale afacerile pe care el o dată stigmatizate ca fiind „un mascul
boală“, și a existenței soților care știa soțiile lor să fie necredincios
pentru ei, dar cu toate acestea, a găsit îmbrățișări lor prea ademenitoare la o parte cu. niste
сосредоточено на товарищеском и ответственном поднятии семьи с просто
физические отношения сосредоточены на удовлетворении аппетита.
Августин специально упоминает, что он говорил из вступающих в брак по его
близкий друг и бывший ученик Алипий. Украдкой сексуальный опыт в начале
подростковый оставил Алипий с прочным чувством отвращения. Он нашел
Августина восхищаются его партнер удивительного и непонятный. Это, пожалуй,
Нужно быть настороже против предположения, что молодой необращённым
Августин был раскованно Romantic. Хотя, как и Плотина он может использовать
эротические образы для блаженного видения, он был похож на большинство других древних людей
не находя сексуального опыта источник глубокого психологического освобождения. В
древний мир мало людей (по крайней мере, не писатели эротики в пятом
Книга греческой антологии) думал в чем-нибудь, как такой способ.
Все признали, что спаривание импульс обеспечивает выживание
человеческая раса. Но все философы с серьезным требования, которые должны соблюдаться, как мудрый
моралисты-Платон, Аристотель, стоики, эпикурейцы-были единомысленны в
под впечатлением от его рисков и опасностей, а также способности сексуального желания
нарушить и даже разрушить наиболее рациональные из планов и намерений. Никто не был
более отрицательный, чем арка-гедонистический Эпикур; и его последователь, латинский поэт
Лукреций, резко сформулировал, что общее отвращение к Венере и ее работой в
самая страстная часть его поэме «О природе вещей». Если
счастье понимается в терминах уменьшения эмоциональных нарушений к
минимум, то древнее отношение к сексуальности естественно достаточно.
Августин в своей зрелости принял следствие его обращения.
отрицательная Manichee отношение к сексуальности было отвергнуто и заменено многим
более позитивные заявления, чем некоторые авторы дали Августине кредит на.
Против манихеев он оставил существенную благость ДЕТОРОЖДЕНИЯ
импульс. Pelagian полемика, однако, привели его, чтобы увидеть процесс
воспроизведение в качестве передатчика иррациональности и эгоизме, который заражает
половое влечение. По его ударением на «вожделения» (неконтролируемое желание) он установить
Запад на пути к выявлению греха с пола; что не было его намерение.
Августин пришел к мысли, это ингредиент в страдании человеческого состояния
что половое влечение так часто воспротивился умом выше
намерения и инструкции. Потому что это может иметь тенденцию к животности, все это слишком легко
становится разрушительной как дружбы и самоуважения. После того, как он стал
епископ, консультирование супружеских пар в беде занимало большую часть своего времени
и уход, и он был хорошо осведомлен о непостоянстве человеческого сердца, из
тенденция иметь незначительные и тривиальные дела, которые он когда-то заклеймили «мужчина
болезнь», и о существовании мужей, которые знали, что их жен быть неверны
к ним, но все же нашел их объятия слишком увлекательными расстаться с. Несколько
taulai atu i le mafutaga ma siitia nafa o se aiga ma se na
sootaga faaletino faaautu i luga o le faamalieina o manao.
o loo taʻua faapitoa Augustine o loo ia talanoa mai i le faaipoipo i lona
uo vavalalata ma tamaʻimata muamua Alypius. O se aafiaga furtive feusuaiga i le amataga o
na tuua talavou Alypius ma a tumau lagona o revulsion. Sa ia maua
fiafia a Augustine i lona ofoofogia paaga ma unintelligible. O atonu
tatau ai ina ia i leoleo o le tasi i le manatu o le alii talavou e lei liua
Augustine o se uninhibited faaleuo. E ui lava e pei o Plotinus ia mafai ona e faaaogaina
ata tifaga mo le faaaliga beatific, ia faapei sili isi tagata anamua i
le sailia o aafiaga i feusuaiga o se puna o le faasaolotoina le mafaufau loloto. i
le lalolagi anamua nai tagata (e le itiiti ifo i le tusitala o le erotica i le lima
tusi o le Anthology Greek) manatu i se mea e pei o lena ituaiga o auala.
Tagata uma faailoa atu o le lagona feusuaiga faaulu- galii e faamautinoa e le ola o le
tagata. Ae popoto uma i se talosaga matuia e faaaloalogia pei poto
moralists-Palato, Aristotle, o le Stoics, o le Epicureans-sa tasi o latou mafaufau i
ua faagaeetia ai i ona tulaga lamatia ma tulaga matautia ma i le tulaga o le manao o feusuaiga e
faalavelave ma e oo lava faaumatia le sili ona fetaui tonu ai o le fuafuaga ma faamoemoega. E leai se tasi sa
sili atu le lelei nai lo le faitotoa faaofuofu-hedonist Epicurus; ma ona soo, o le tusisolo Latina
Lucretius, malosi tuufaatasia e distaste aoao mo faia uigaese ma lona galue i
le vaega e sili ona le faamaoni a lona solo umi ‘I le natura o mea. ana
malamalama i le fiafia i le tulaga o le faaitiitia o faalavelave faalelagona i le
maualalo, lea o le uiga anamua i feusuaiga ua lava natura.
Augustine i lona matua taliaina le taunuuga o lona liua. le
Sa teena le uiga Manichee le lelei o le tulaga feusuai, ma suia i le tele o
sili atu faamatalaga lelei nai lo nisi tusitala ua tuuina Augustine le aitalafu mo.
E faasaga i le Manichees ia lagolagoina le agalelei taua o le foafoa
lagona. Le finauga Pelagian, peitai, na taitaia o ia e vaai i le faagasologa o le
toe faia o le transmitter o le irrationality ma le manatu faapito e infects le
uunaiga feusuaiga. E ala i lona mafatiaga i luga o ‘concupiscence’ (manao pulea) ia faia le
West i le ala i le faailoaina o le agasala i feusuaʻiga; sa le lona faamoemoe.
mai Augustine e mafaufau i ai se vaega i le faanoanoa o le tulaga o le tagata
ai e faapea o le usiusitai soo i le lagona o feusuaiga a le maualuga i le mafaufau
faamoemoega ma faatonuga. Talu ai e mafai ona taumafai e animality, e faigofie tele
avea faataumaoi uma faauo ma le faaaloalo. Ina ua uma ona avea ma se
epikopo, o le fautuaina o le ulugalii faaipoipo i faafitauli o lo o nofoia le tele o lona taimi
ma tausia, ma sa iloa lelei lava o le inconstancy o le loto o le tagata, o le
faanaunauga o le i ai o mataupu laiti ma faatauvaa ua ia stigmatized faʻatasi o le ‘a le tane
faamaʻi ‘, ma o le i ai o tane na iloaina o latou ava e faamaoni
ia i latou ae e ui i lea o loo maua foi enthralling latou fusi atu i vaega ma. se
stèidhichte air a ‘chompanas agus uallach togail teaghlaich le mhàin
dàimh fiosaigeach stèidhichte air an riarachaidh càil.
Augustine sònraichte a ‘toirt iomradh gun robh e a’ bruidhinn a-mach às a ‘phòsadh le bhith a’
dlùth charaid agus seann sgoilear Alypius. A furtive feise san tràth
òigeachd dh’fhàg Alypius le maireannach mothachadh revulsion. Fhuair e a-
Agaistin tlachd aige ann an Com-pàirtichean iongantach agus unintelligible. ‘S e’ s dòcha
riatanach gu bhith air fear-faire an aghaidh ged a òg neo-iompaichte
Augustine bha uninhibited Romantic. Ged mar Plotinus urrainn e a ‘cleachdadh
Ciallachadh Miann-ìomhaighean airson an beatific lèirsinn, tha e coltach ri a ‘mhòr chuid eile seann daoine ann an
Cha ‘lorg feise eòlas thobar domhainn saidhgeòlais shaoradh. Ann
an t-saoghal àrsaidh beagan dhaoine (nach eil co-dhiù na sgrìobhadairean an erotica ann an còigeamh
leabhar Ghreugais Anthology) den bheachd ann an rud sam bith mar sin an seòrsa slighe.
H-uile duine ag aideachadh gu bheil a ‘mairist Impulse’ dèanamh cinnteach gu mair an
an cinne daonna. Ach a h-uile feallsanaich le droch tagradh a bhith air spèis cho glic
moralists-Plato, Aristotle, an Stoics, an-Epicureans bha aon inntinn ann
deach a tharraing leis a cunnartan agus na cunnartan agus le comas feise miann a
bhriseadh agus eadhon sgrios as reusanta de phlanaichean agus rùintean. Chan eil gin a bh ‘
barrachd na àicheil a ‘bhogha-hedonist Epicurus; agus a ‘leantainn, Laideann bàrd
Lucretius, cas chèile coitcheann a ‘tighinn ri chàil agus Venus agus i ag obair ann an
as impassioned earrann fhada aige dàn ‘air nàdar rudan’. Ma tha
sonas a ‘tuigsinn a thaobh an lùghdachadh de faireachail dragh air a’
char as lugha, an uair sin an t-seann beachd gnèitheachas e nàdarra gu leòr.
Augustine anns a ‘gabhail ris an ìre thoradh air a atharrachadh. Tha a ‘
àicheil Manichee beachd gnèitheachas a dhiùltadh, agus a chur na àite le mòran
tuilleadh aithrisean matha cuid de na sgrìobhadairean a thug Augustine an creideis.
Manichees e an aghaidh a ‘cumail suas an riatanach maitheas an procreative
Impulse. Tha Pelagian chonnspaid, ge-tà, thàinig e a ‘faicinn a’ phròiseas
bhreacan, cuir mar an crann-sgaoilidh an irrationality agus a thoil a infects an
feise iarraidh. Le bhith a chudthrom air ‘concupiscence’ (gun rian miann) chuir e na
On Iar ‘air an t-slighe gus a comharrachadh le peacadh feise; nach robh e an dùil.
Augustine thàinig a ‘smaoineachadh gur e tàthchuid ann an truaighe an suidheachadh daonna
gu bheil an feise Impulse cho tric eas-umhail do na h-inntinn aig àrd-ìre
rùintean agus stiùireadh. Seach faodaidh e buailteach animality, tha e cuideachd furasta a h-uile
millteach a ‘fàs an dà chuid càirdeas agus fèin-spèis. An dèidh a bha e air a bhith na
Easbaig, a ‘comhairleachadh de chàraidean pòsta a’ fuireach ann an trioblaid mòran den ùine aige
agus cùram, agus bha e gu math mothachail air inconstancy cridhe an duine, a ‘
buailteach a bhith beag agus cùisean glè bheag a tha a ‘stigmatized e aon uair mar’ fireann
tinneas ‘, agus air an robh na fir a bha eòlach air na mnathan aca a bhith dìleas
dhaibh, ach a dh’aindeoin sin gu robh an gabhail a-steach ro enthralling gus pàirt le. Nithean
усмерена на дружење и одговорно подизање породице са само
физички однос у центру на задовољство апетита.
Августин посебно помиње да је говорио из брака од његовог
блиски пријатељ и бивши ученик Алимпије. Тајно сексуално искуство у рано
адолесценција је оставио Алимпије са трајном смислу одвратности. Затекао
Аугустине је уживају у својим партнером невероватних и неразумљив. То је можда
потребно да будемо на опрезу против претпоставком да је млади непреобраћени
Августин је био неинхибиран Романтични. Иако као Плотина може користити
еротски слике за Беатифиц визије, он је личио на већину других древних људи у
не налазе сексуално искуство извор дубоке психолошке ослобођења. у
античком свету неколико људи (не бар писци еротике у петој
књига грчког Антологије) мислио на нешто слично таквом путу.
Свако је признао да је парење импулс осигурава опстанак
Људска раса. Али сви филозофи са озбиљним захтева да се поштује као мудар
моралисти-Платон, Аристотел, Стоике Епицуреанс-били једне мисли ин
што је био импресиониран њеним ризицима и опасностима и капацитета сексуалне жеље у
пореметити, па чак и уништити најрационалније планова и намера. нико није био
негативнији него арцх-хедонист Епикур; и његов следбеник, латински песник
Луцретиус, оштро формулисано да се општи презир за Венеру и она ради у
највише острашћености део његовог дугог песми “На природи ствари”. Ако
срећа је схваћена у смислу смањења емоционалних сметњи до
минимално, онда је древни став да сексуалност није природно довољно.
Августин у својој зрелости прихватио последица његове конверзије.
негативан Маницхее однос према сексуалности је одбијен, а замењен многи
више позитивне изјаве од неких писаца дали Августин заслуге за.
Против Маницхеес је потврдио суштинску доброту рађања
импулс. Пелагијев контроверза, међутим, довело га да види процес
репродукција као предајник на ирационалности и егоизма да инфицира
сексуални нагон. Својом нагласком на “Цонцуписценце ‘(неконтролисана жеља) је постављена
Запад на путу ка идентификацији грех са сексом; то није био његова намера.
Августин је да му да неки састојак у беди људског стања
да је сексуални нагон је толико често непокорни ум је виши
намере и упутства. Јер има тежњу да анимализма, све сувише лако
постаје деструктивна од обоје пријатељства и самопоштовања. Након што је постао
бискуп, саветовање брачних парова у невољи заузели велики део свог времена
и брига, а он је био добро упознат са пролазности људског срца, од
тенденција да се лакше и тривијалне послове које је некада срамоти као “мушкарца
болест “, као и постојање мужева који је знао своје жене да буде неверан
за њих али ипак пронађена загрљаји превише очаравајући да део са. Неки
bua haholo ka setsoalle le phagamiso nang le boikarabelo ba lelapa e nang le feela
kamano ea bohlokoa ‘meleng tsepamisitse holim’ a khotsofatsoa ke ho takatso ea lijo.
Augustine ka ho toba e bua ka hore o ile a bua ho tsoa ho kena lenyalong ke ba hae
motsoalle e haufi-ufi le lithaka e kileng Alypius. A boiphihlelo furtive thobalano mathoasong
lilemo tsa bocha ba ne ba siile Alypius le kutloisiso e hlolang ka nako e sa nyekeloe. o ile a fumana
o Augustine thabela molekane makatsang hae le unintelligible. Ho Mohlomong
ho hlokahala hore ho ho ba hlokolosi ‘ngoe e khahlanong le nahana hore bacha unconverted
Augustine e ne e le thijoe Baratani. Leha joaloka Plotinus o ka sebedisa
litšoantšo tse tsosang takatso ho beatific pono, a tšoana le batho ba bang ka ho fetisisa ea boholo-holo ka ho
sa ho fumana boiphihlelo ba ho kopanela liphate e le mohloli oa tebileng kelello tokoloho. ka
ea boholo-holo lefatše batho ba seng bakae (sa bonyane bangoli ba erotica ka bohlano la
buka ea Segerike Anthology) nahana ka eng kapa eng e tšoanang le ea mofuta ofe tsela.
Mong le e mong o ile a lumela hore ho tšusumetso e tsoang ho ho tlolelana ha liphoofolo etsa bonnete ba ho pholoha ha ho
moloko oa batho. Empa bo-rafilosofi bohle ba nang le ho bua ka ho teba ka ho hlomphuoa ke joaloka ba bohlale
moralists-Plato, Aristotle, le Bastoike, e Baepikure-e ne e le kelello e ‘ngoe ka
ntse a khahloa ke likotsi tsa lona le likotsi ‘me ka bokgoni ba le takatso e matla ea ho kopanela liphate ho
senya esita le timetsa kwalwang fetisisa tsa merero le boikemisetso. ha e ne e le
mpe ho feta ho feta khoro-hedonist Epicurus; le molateli oa hae, seroki Latin
Lucretius, sharply rerileng hore distaste akaretsang tsa Venus le ea sebetsang le eena
ka ho fetisisa impassioned karolong ea thothokiso ea hae nako e telele ‘Ka mofuta wa lintho tse’. haeba
thabo e e utloisisa ka ho ya ka phokotso le khathatsoe maikutlo ho
bonyane, ka nako eo le maikutlo a boholo-holo ho ho kopanela liphate ke ntho ea tlhaho ho lekana.
Augustine ka matla khōlong e feletseng ea hae o ile a amohela ka lebaka la ho sokoloha ha hae. The
mpe Manichee boikutlo bo ho kopanela liphate e ile ba hana, ‘me nkeloa sebaka ke tse ngata
ho feta lipolelo tse positive, ho feta ba bang ba bangoli ba ba file Augustine ea mokitlane ya.
Khahlanong le Manichees a tšehetsa molemo ea bohlokoa ea botona kapa tsa botšehali le
tšusumetso e tsoang ho. Tseko Pelagian Leha ho le joalo, se ile sa etsa hore a bone mokhoa oa ho
ho ikatisa e le e fetisang ea irrationality le ho ipolelisa hore infects ho
ipiletsa ho kopanela liphate. Ke khatello ea kelello ea hae ka ‘concupiscence’ (sa laoleheng takatso ea) o seta
West tseleng ea ho hlwaya sebe ka ho kopanela liphate; hore e ne e se morero oa hae.
Augustine o ile a nahana hore ho etsa motsoako ka masisa-pelo a sa boemo ba batho
hore tšusumetso e tsoang ho ba ho kopanela liphate e le joalo hangata ba sa mameleng le kelello e phahame
boikemisetso le litaelo. Hobane ka tšekamelo ea ho animality, ho tsohle habonolo haholo
fetoha ea timetso ea bobeli botsoalle ‘me oa itlhompha. Ka mor’a hore a ba
mobishopo, le tlhabollo ea banyalani mathateng a hapa boholo ba nako ea hae
le ho ba hlokomela, ‘me o ne a hlokomela inconstancy ea pelo ea motho, ea
tšekamelo ea ho ba le litaba tse sa reng letho le ho sa reng letho leo o hang stigmatized e le ‘motona
lefu, ‘me ba ba teng ha banna ba neng ba tseba basali ba bona ho ba ea sa tšepahaleng
ho bona empa leha ho le joalo a fumanoa gokarela bona haholo hapang tlhokomelo karolong ka. ba bang
hwokutsvaka ushamwari uye basa Kumutsa imwe mhuri ine inongova
mumuviri ukama kukoshesa pamusoro waguta kudya.
Augustine rinotaura zvakananga kuti akanga ataura kubva varoorwa wake
yepedyo shamwari uye aimbova mudzidzi Alypius. A furtive pabonde ruzivo mune mangwanani
kuyaruka asiya Alypius aine inogara pfungwa kusemesa. akawana
Augustine kufarira mumwe wake kunoshamisa uye usinganzwisisiki. It zvichida ndiyo
zvakakodzera kuva munhu kungwarira vakafunga kuti vechiduku vasina kutendeuka
Augustine aiva kwakajeka zvinoonekwa Romantic. Kunyange zvazvo vakafanana Plotinus anogona kushandisa
eroottinen yemifananidzo nokuti beatific chiratidzo, iye akafanana zvikuru nevamwe vanhu vekare
vashayiwa pabonde chiitiko ndimo kukuru mupfungwa kusunungurwa. mu
nyika yekare vashoma vanhu (kwete kupfuura vakanyora erotica rechishanu
bhuku Greek Anthology rinoti) vaifunga chinhu chakadaro mhando nzira.
Vose vakabvuma kuti kuberekesana chido chendangariro kupona
rudzi rwevanhu. Asi vazivi zvose ane chakakomba vanoti kuremekedzwa sezvo vakachenjera
vazivi vezvose-Plato, naAristotle, ivo nevaStoiki, ivo VaEpikuro-vaiva pfungwa imwe
kuitwa chaizvo ngozi ayo uye nengozi uye inogona chido chokurara kuti
bvoronga uye kunyange kuparadza kupfuura kodzera nezvezvirongwa nevavariro. hapana aiva
zvakawanda akaipa kupfuura kwedenga-hedonist Epicurus; uye muteveri wake, mudetembi Latin
Lucretius, rinooneka akagadzira kuti vakawanda distaste pamusoro Venus uye wake mabasa
chikamu chinonyanya impassioned yake nhetembo refu ‘Pazuva hunhu zvinhu’. kana
mufaro kunzwisiswa Pakuurayiwa rutapudzo mupfungwa nenyonganyonga kuna
Minimum, ipapo mafungiro vekare zvepabonde zvechisikigo zvakakwana.
Augustine yake kukura akagamuchira mugumisiro atendeuka. The
kunaka Manichee nemafungiro zvepabonde chakarambwa, uye ne vazhinji
zvakanaka mashoko pane vamwe vanyori ndapa Augustine mbiri.
Pamusoro Manichees akatsigira zvinokosha kunaka rokubereka
zvavanoshuva. Zvisinei, The Pelagian gakava, akaribudisira kuona chirongwa
kubereka sezvo wokutepfenyurisa ari irrationality uye kuzvikudza kuti hwacho kuti
dzepabonde vanokumbira. By kushushikana rake ‘kwechishuwo’ (kusingadzoreki chido) akaisa
Kumavirazuva nzira yokuziva chivi zvepabonde; kuti akanga asina chinangwa chake.
Augustine akasvika kufunga paro pazvokudya pokutambudzika evanhu
kuti zvounzenza chido iri kakawanda kuteerera pfungwa wacho yepamusorosoro
vavariro nemirayiridzo. Nokuti unogona vanowanzotevedzera animality, zvose zviri nyore
anova inoparadza zvose ushamwari uye kuzviremekedza. Pashure pokunge yava
bhishopi, asi mazano yevakaroorana mudambudziko yaigarwa zvakawanda nguva yake
uye basa, uye akanga anonyatsoziva inconstancy kwomwoyo womunhu, ari
Itsika kuti zvidiki uye zvenhando zvakanangana zvaakanga kamwe chiseko chenyika sezvo ‘murume
chirwere ‘, uye kuvapo varume vaiziva vakadzi vavo kuti vave vasina kutendeka
kwavari asi zvisinei kuwanikwa kumbundirana dzavo enthralling nechikamu chete. vamwe
صحبتي ۽ هڪ مٿيون سان هڪ خاندان جي ذميوار وري جيارڻ تي مرڪوز
جسماني تعلق مزي جي اطمينان تي مرڪوز.
Augustine خاص جو بيان آهي ته هن چيو ته سندس جي پرڻجڻ کان ٻاهر ڳالهائيندو هو
سنگتي دوست ۽ اڳوڻي تعريف Alypius. شروعات ۾ هڪ furtive جنسي تجربو
adolescence revulsion جو ھميشه جو احساس سان Alypius ڇڏي هئي. هن چيو ته مليو
سندس ساٿي حيران ۽ unintelligible ۾ Augustine جي نعمت. اهو ٻڌاء ته آهي
سا ته هن نوجوان سمجهيو جي خلاف هڪ جي نگهبان تي هجڻ ضروري آهي
Augustine هڪ شاندار رومانوي هو. جيتوڻيڪ Plotinus وانگر هن کي استعمال ڪري سگهو ٿا
جي beatific خواب لاء وارو erotic جي تصوير، هن ۾ سڀ کان ٻي قديم قوم جھڙيون
جنسي تجربو جوڙيو نفسياتي آزادي جو هڪ ذريعو سمجهي نه. ع ۾
قديم دنيا جي چند ماڻهن کي (نه گهٽ ۾ گهٽ سنڌ جي پنجين ۾ erotica جي ليکڪ
يوناني Anthology جو ڪتاب) واٽ جي ته قسم وانگر ڪا شيء ۾ سوچيو.
هر ايمان آندو ته ملن ونڊوز جي جي بقا ensures
انسان ذات کي. پر هڪ سنگين دعوي سان سڀ فيلسوف حڪمت وارو جيئن جو احترام ڪيو ويندو
moralists-افلاطون، ارسطو، جي Stoics، ۾ هڪ ذهن جي Epicureans-هئا
ان جو مول ۽ خطرن جي ۽ کي جنسي خواهش جو گنجائش کان متاثر پئي
ناڪام ۽ اڃا منصوبا ۽ ارادن جي سڀ کان نالي ماتر ناس. ڪو هو
هن محراب-hedonist Epicurus کان وڌيڪ منفي؛ ۽ سندس پوئلڳ آهن، لاطيني شاعر
Lucretius، sharply formulated ته زهره ۽ سندس لاء عام distaste ۾ ڪم
‘شين جي فطرت تي’ سندس ڊگهي نظم جي سڀ کان پيھي حصي ۾. ته
خوشيء جي لاء جذباتي آزار جي گهٽتائي جي اصطلاحن ۾ سمجهڻ آهي
نالي ماتر، پوء پرستي جي قديم غصو قدرتي ڪافي آهي.
سندس جوانيء ۾ Augustine سندس تبديل ڪرڻ جي پڇاڙي قبول ڪئي. جي
پرستي کي منفي Manichee نقطه نظر کي رد ڪيو ويو آهي، ۽ ڪيترن سان متبادل
ڪجهه اديبن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ مثبت بيان لاء Augustine جو ڪريڊٽ ڏنو آهي.
جي Manichees جي خلاف هن کي procreative جي اهميت خير بول بالا
ونڊوز ايڪس. هن Pelagian تڪرار، تنهن هوندي به، کيس جي عمل کي ڏسڻ لاء روانا
جي irrationality ۽ egotism ته infects جي transmitter طور reproduction
جنسي کي رغبت ڏياريندا. ‘concupiscence’ تي سندس دٻاء (ضابطي ۾ نه آيو خواهش) جو قسم آھي اھو مقرر
اولهه جنسي سان گناہ شناخت ڪرڻ جي واٽ تي، ته سندس نيت نه هو.
Augustine ان خيال کي انساني حالت جي بدحالي ۾ هڪ ڪاٿو لڳايو آيو
جي صحبت ونڊوز ايڪس پوء ايف جي ذهن جي اعلي کي بي آهي ته
ارادن ۽ هدايتون. ڇو ته ان کي حيوانيت ڪرڻ، اهو سڀ ڪجهه تمام آساني سان توکان موڪلائين تڏھن ڪري سگهو ٿا
ٻنهي ۾ دوستي ۽ خود عزت ۽ احترام جي destructive ٿيندو. پوء هن کي هڪ بڻجي پيو
پادريء، مصيبت ۾ شادي ڪئي couples جي صلاح سندس گهڻو وقت تي قبضو
۽ خيال، ۽ هن کي، انساني دل جي inconstancy جي چڱي طرح خبر هئي ته جي
معمولي ۽ trivial ڪمن جنهن هن کي هڪ ڀيرو ‘جي حيثيت هڪ مرد stigmatized ڪري لاڙو
بيماري ‘، ۽ مڙس جيڪي پنھنجي زالن ڄاڻن ڪندڙن ٿيڻ جي وجود جي
انھن کي پر باوجود مليو سندن سمائي به سان حصو کي enthralling. ڪجهه
සහක්රියාකාරිත්වය හා හුදෙක් සමග පවුලේ වගකීම ඉහල දැමීම කේන්ද්ර
ශාරීරික සම්බන්ධතාවයක් රුචිය තෘප්තිමත් මත කේන්ද්ර.
ඔගස්ටින් විශේෂයෙන් ඔහු විසින් විවාහ පිටතට කතා බව සඳහන්
කිට්ටු මිතුරෙකු හා හිටපු සිසුවකු Alypius. මුල් දී furtive ලිංගික අත්දැකීම්
නව යොවුන් වියේ අකම්ලෑමෙන් කල් පවත්නා හැඟීමක් සමඟ Alypius පිටත්ව ගොස් ඇත. ඔහු සොයාගත්තා
ඔහුගේ සහකරු, විශ්මයජනක සහ unintelligible දී ඔගස්ටින් සතුට. එය සමහර විට එය විය හැකියි
තරුණ unconverted කියා සිතා එරෙහිව කෙනෙකුගේ පරෙස්සම් විය කිරීමට අවශ්ය
ඔගස්ටින් ක අඩුවුවහොත් ප්රේමාන්විත විය. Plotinus මෙන් ඔහු භාවිතා කළ හැකි වුවද
මෙම beatific දැක්ම ශෘංගාරාත්මක රූප, ඔහු බොහෝ පැරණි ජනතාව සමාන
ලිංගික අත්දැකීම් ගැඹුරු මානසික විමුක්ති ප්රභවයක් සොයා ගැනීම නොවේ. තුළ
පුරාතන ලෝකයේ කිහිපයක් ජනතාව සමඟ (පස්වන දී erotica ලේඛකයන් අවම වශයෙන්
ග්රීක සංග්රහයක් පොත) මාර්ගය ඒ වගේ මේ වගේ දෙයක් ගැන කල්පනා කළා.
මෙම විසීමෙන් තල්ලූව පැවැත්ම සහතික කරන හැමෝම පිලිගත්
මනුෂ්යවර්ගයා. නමුත් බරපතල ප්රකාශය සියලු දාර්ශනිකයන් නැණවත් ලෙස ගරු කළ
කැලැවට-ප්ලේටෝ ඇරිස්ටෝටල්, එම Stoics, එක් මනසේ නාස්තික-වූහ
එහි අවදානම් සහ අනතුරු හා ලිංගික ආශාව ඇති හැකියාව ගැන පැහැදීමට කරමින්
කඩාකප්පල් පවා සැලසුම් සහ අරමුණු වඩාත් තාර්කික විනාශ කර දමන්න. කෙනෙකු නැත
ද පරම සුචම්ෂකවූ Epicurus වඩා සෘණ; සහ ඔහුගේ අනුගාමිකයෙක්, ලතින් කවියෙකු
Lucretius, සිකුරු ග්රහයාත් සහ ඇය වෙනුවෙන් මහ distaste ක්රියා කරන තියුනු ලෙස සකස්
‘දේවල් වල ස්වභාවය මත’ තම මහා කාව්යය වඩාත් impassioned කොටස. නම්
සතුට වෙත මානසික බාධාවක් අඩු අනුව අවබෝධ කර ගත හැකි ය
අවම, එසේ නම්, ලිංගිකත්වය පැරණි ආකල්ප ස්වාභාවික තරම් වේ.
ඔහුගේ පරිණත දී ඔගස්ටින් බවට පත් වූ එහි අනිටු පලවිපාක පිළිගත්තා. එම
ලිංගිකත්වය සෘණ Manichee ආකල්පය ප්රතික්ෂේප කළ අතර, බොහෝ වෙනුවට
සමහර ලේඛකයන් වඩා ධනාත්මක ප්රකාශ සඳහා ඔගස්ටින් ණය ලබා දී ඇත.
මෙම Manichees එරෙහිව ඔහු procreative අත්යවශ්ය යහපත්කම පිළි ගත්තාය
ආවේගය. මෙම Pelagian ආන්දෝලනයක්, කෙසේ වෙතත්, ක්රියාවලිය දකින්න ඔහුට නායකත්වය
ආාදනය බව අතාර්කිකත්වය සහ තමන් ගැන හිතන වන සම්ප්රේෂකයක් ලෙස ප්රති නිෂ්පාදනයක්
ලිංගික ආශාව තුලිනි. ‘Concupiscence “, ඔහුගේ මානසික ආතතිය (පාලනය කරගත නොහැකි ආශාව) විසින් ඔහු සකස්
ලිංගික පාපය හඳුනා ගැනීමේ මාර්ගය මත බටහිර; බව ඔහුගේ අභිප්රාය වූයේ නැත.
ඔගස්ටින්, එය මිනිස් තත්ත්වය කාලකන්නි දී අමුද්රව්යය හිතන්න පැමිණි
ලිංගික ආවේගය නිතර නිතර අකීකරු වූ මනස උසස් කිරීම බව
අභිලාෂයන් හා උපදෙස්. එය animality කිරීමට, ඒ සියල්ල ඉතා පහසුවෙන් නැඹුරු කර ගත හැකි නිසා
මිත්රත්වය සහ ආත්ම ගෞරවය දෙකම විනාශකාරී බවට පත් වෙයි. ඔහු බවට පත් වූ පසු
රදගුරු, කරදර විවාහක උපදේශන ඔහු වැඩි කාලයක් අත්පත්
හා පහසුකම්, ඔහු පිළිබඳ, මානව සිතේ inconstancy හොඳින් දැන සිටියේය
ඔහු වරක් ‘පිරිමි ලෙස කිසිසේත් සමාජයෙන් කොන් වන සුළු හා නොවැදගත් කටයුතු කිරීමට ප්රවණතාවක්
රෝගය ‘, සහ විශ්වාසවන්තකම නිෂ්ප්රභ වන්නේ ඔවුන්ගේ භාර්යාවන් දැන සිටි පුරුෂයන්ට පැවැත්ම
ඔවුන්ට නමුත් ඒ කෙසේ වුවත් ඔවුන්ගේ පිණස ද සමග කොටසක් ප්රානසම සොයාගෙන ඇත. සමහර
sústredil na spoločnosť a zodpovedné výchove rodiny s jednoduchým
fyzický vzťah sa sústredil na uspokojenie chuti do jedla.
Augustine výslovne uvádza, že mu vyhovoril sobáša od jeho
dôverný priateľ a bývalý žiak Alypius. Kradmý sexuálna skúsenosť v ranej
dospievania opustil Alypius s trvalým pocitom odporu. Našiel
Augustine potešenie vo svojom partnerskom udivujúce a nezrozumiteľný. To je možno
Treba mať na niečí stráži proti predpokladu, že by mladý ponechaných
Augustín bol bez zábran Romantic. Hoci ako Plotinus môže využiť
erotické snímky pre blaženej víziu, pripomínal väčšinu ostatných starovekej ľudí
nenájdenia sexuálny zážitok zdrojom hlbokého psychologického oslobodenie. v
pár ľudí antike (nie najmenej spisovatelia erotiky v piatom
Kniha gréckej antológie) myslel na niečo takého druhu cesty.
Každý, kto uznal, že párenie impulz zabezpečuje prežitie
ľudský rod. Ale všetci filozofi s vážnym nároku musí byť rešpektované ako múdri
moralisti-Plato, Aristoteles, Stoics, Epicureans-boli jednej mysle
bol ohromený jeho riziká a nebezpečenstvá a kapacitou sexuálnej túžbe
narušiť a dokonca zničiť najracionálnejšia plánov a zámerov. žiadny z nich nebol
negatívnejšie než arch-hedonistickej Epicurus; a jeho nasledovník, latinský básnik
Lucretius, ostro formuloval túto všeobecnú nechuť k Venuši a jej práca v
najviac vášnivá časť jeho dlhé básne, Na povahe vecí ‘. ak
šťastie sa rozumie, pokiaľ ide o znižovanie emočného narušujú
minimum, potom staroveký postoj k sexualite je prirodzené dosť.
Augustine v jeho dospelosti prijal za následok jeho obrátenie.
Negatívny Manichee postoj k sexualite bol odmietnutý a nahradený mnohí
Ďalšie pozitívne výroky ako niektorí autori dali Augustin úver pre.
Proti manichejcov on potvrdil zásadné dobrotu plodenie
impulz. Pelagian kontroverzie, však, viedol ho vidieť proces
rozmnožovanie ako vysielač iracionality a sebectvo, že infikuje
sexuálne nutkanie. Svojim dôrazom na, žiadostivosť ‘(nekontrolovaná túžba) sa nastaví
West na ceste k identifikácii hriech s pohlavím; že nebol jeho zámer.
Augustine prišiel k tomu myslieť ingredienciu v utrpení ľudskej existencie
že sexuálne impulz tak často neposlušný myseľ je vyššia
zámery a inštrukcie. Vzhľadom k tomu, že môže mať sklon k animalita, to všetko až príliš ľahko
sa stáva deštruktívne ako priateľstvo a sebaúcty. Potom, čo sa stal
Biskup sa poradenstvo pre manželské páry v ťažkostiach obsadil veľkú časť svojho času
a starostlivosť, a bol dobre vedomý nestálosti ľudského srdca, z
sklon mať menšie a triviálne záležitosti, ktoré mu kedysi stigmatizované ako, mužské
nemoc’a na existenciu manželov, ktorý poznal ich manželky byť neverný
k nim však zistilo, že ich objatia príliš fascinujúce, aby časť s. niektorí
osredotočena na druženje in odgovorno zbiranje družine z le
fizični odnos osredotoči na zadovoljstvo apetita.
Avguštin izrecno omenja, da je govoril iz poroki s svojo
intimni prijatelj in nekdanji učenec Alypius. Potuhnjeno spolno izkušnjo v začetku leta
adolescence je zapustil Alypius s trajno občutek gnusa. Našel je
Augustine je radost v svojem partnerskem presenetljivo in nerazumljivo. To je morda
potrebno, da se na enem straže zoper domnevo, da mladi nepresnovljena
Avguštin je bil neoviran Romantični. Čeprav, kot Plotinusa je mogoče uporabiti
erotično posnetkov za Blažen vizijo, je podoben večino drugih starodavnih ljudi
ne najde spolno izkušnjo vir globoko psihološko osvoboditev. leta
antičnem svetu nekaj ljudi (ne vsaj pisci erotike v peti
Knjiga grške antologije) pomislil na kaj takega koli način.
Vsakdo je potrdil, da parjenje impulz zagotavlja preživetje
človeška rasa. Toda vsi filozofi z resno trdijo, da je treba upoštevati kot moder
moralisti-Platon, Aristotel, Stoiki so Epicureans-bili enega mislih
pa navdušen nad njim povezanih tveganj in nevarnosti, s kapaciteto spolne želje, da bi
motijo ​​in celo uničiti najbolj racionalen načrtov in namenov. Nihče je
bolj negativna kot stranske hedonistične Epikur je; in njegov spremljevalec je latinski pesnik
Lukrecij, močno oblikoval to splošen odpor za Venere in ji dela v
najbolj strastno del njegovega dolgega pesem “o naravi stvari”. Če
sreča se razume v smislu zmanjšanja čustvene motnje na
minimum, potem staro odnos do spolnosti je naravno dovolj.
Avguštin v svoji zrelosti sprejel posledice svoji spreobrnitvi.
negativen Manichee odnos do spolnosti je bil zavrnjen, in jo nadomestiti z veliko
več pozitivne izjave, kot nekateri pisci so dali Avguštin kredit za.
Proti Manichees je potrdilo bistvene dobroto procreative
impulz. Pelagijska polemike, pa ga je vodila videti proces
razmnoževanje kot oddajnik za iracionalnosti in sebičnost da okuži
spolni nagon. S svojim poudarkom na “Pohoda” (nekontrolirana želja) je nastavljena
West na poti k prepoznavanju greh s seksom; da ni bil njegov namen.
Avguštin prišel na to mislim sestavino v bedo človeškega stanja
da je spolno impulz tako pogosto neposlušni um je višja
namere in navodila. Ker lahko ponavadi živalskosti, je vse preveč enostavno
postane destruktivno tako prijateljstvo in samospoštovanja. Potem, ko je postal
Škof je svetovanje poročenih parov v težavah zasedajo veliko svojega časa
in skrbi, in je bil dobro zaveda inconstancy človeškega srca, od
težnja, da imajo manjše in trivialnih zadev, ki jih je nekoč stigmatizirani kot “moški
bolezen “, in o obstoju mož, ki je vedel svoje žene, da je nezvest
za njih, ampak vseeno našel svoje objemi preveč navdušuje z delom s. nekaj
xuddun u saaxiibnimo iyo ururinta masuul ka ah qoyska leh oo keliya a
xiriirka jirka xuddun u dul qanacsan xumo.
Augustine si gaar ah carrabaabay, in uu ka hadlay ka mid ah guurka uu
sokeeye iyo arday hore Alypius. A-aragnimo galmada khayaanada ee hore
qaan-ka tagay Alypius dareen joogta ah ee revulsion. Waxa uu helay
ee Augustine in uu yaab wehelkayga iyo yihinn farxaa. Waxaa laga yaabaa inay tahay
lagama maarmaan ah in ay ka mid ah ilaalada ka dhanka ah iyagoo u malaynaya in unconverted dhallinyarada
Augustine ahaa Romantic ah dhagrin gagadoonkooda adduunka. Inkasta oo sida Plotinus uu isticmaali kartaa
sawirka kula beera ubaxa waayo, riyada beatific ah, wuxuu u ekaa ugu dadka kale qadiimiga ah ee
ma helo waayo-aragnimo galmada il xoreynta nafsi qoto dheer. In
dunida qadiimiga ah dad tira yar (aan ugu yaraan qorayaasha of erotica ee shanaad
Kitaabkan aqooneed ee Giriigga) u maleeyey in wax la mid ah nooca in jidka.
Qof walba waxa uu qiray in Suu weheshiga hubisaa badbaadada oo ka mid ah
tartanka aadanaha. Laakiin oo dhan faylosuufiinta la sheegashada halis ah in la ixtiraamo sida kuwo caqli leh
moralists-Plato, Aristotle, Stoics ah, ee Ebikuriyiin-ahaayeen oo isku maan ah in
la dhacay qaab ciyaareedka halista iyo khataraha iyo by awooda rabitaanka galmada si ay u
carqaladeeyo iyo xataa baabbi’in ugu qumman ee qorshaha iyo ujeedooyinka. None ahaa
negative ka badan xafiiltamaan-hedonist EBikuras, oo iyo raacsane, Abwaan Laatiin
Lucretius, maratay diyaariyey in distaste guud ee Venus iyo iyada ka shaqeeya
qaybta ugu Gambia oo uu gabay dheer ‘On nooca wax’. Haddii
farxad la fahamsan yahay in la eego hoos u qas shucuur u
ugu yaraan, ka dibna dabeecad qadiimiga jinsiga waa ku filan dabiiciga ah.
Augustine in Xoogiisa aqbalay natiijo ah ee uu diinta ka. The
Fikirka Manichee negative in galmada la soo diiday, oo bedelay badan
statements wanaagsan ka badan qorayaasha qaar ka mid ah ayaa la siiyey Augustine credit ee.
Against Manichees uu fuliyo wanaagga muhiim ah procreative ah
Suu. muranku ka Pelagain, si kastaba ha ahaatee, waxay isagii hor geeyeen si ay u arkaan habka of
dhalmo sidii gudbiye ee irrationality iyo egotism in cudurka ka
rabitaanka galmada. By uu stress on ‘damac’ (doonayay caasiyoobay) wuxuu joojiyey
West on jidka aqoonsashada dembi la galmada; in aan ahaa inuu doonayo.
Augustine yimid si ay u qabaa qayb ah hooggii haystay reer binu xaaladda aadanaha
in Suu galmada waxaa si joogto ah caasi ku ah maanka ee sare
ujeedooyinka iyo tilmaamo. Sababta oo ah waxa u muuqdaan kartaa in animality, waxaa sidoo kale si fudud
uu noqdo burbur labada saaxiibtinimo iyo is-ixtiraam. Ka dib markii uu ka soo noqday a
kiniisaddu, la-talinta ee is qaba in dhibaato ay degan badan oo uu waqti
iyo daryeelka, oo wuxuu ahaa ogyahay inconstancy ee wadnaha aadanaha, oo ka mid ah
u janjeera in ay yar iyo Ciyaalle arrimaha uu mar canbaareeyo sidii ‘lab a
cudurka ‘, iyo jiritaanka nimankooda haweenkooda kala garanayay inaad tahay xadgudbeen
iyaga hase ahaatee helay duuban tahay ay aad u cakistay in ay ka qayb leh. Qaar ka mid ah
centrada en el compañerismo y la crianza responsable de una familia con un mero
relación física centrada en la satisfacción del apetito.
Agustín menciona específicamente que se le convenció de casarse con su
íntimo amigo y antiguo alumno Alipio. Una experiencia sexual furtiva a principios de
la adolescencia había dejado Alipio con un sentido duradero de repulsión. Encontró
de Agustín ama a su pareja y sorprendente ininteligible. Es quizás
necesario estar en guardia contra uno de suponer que los jóvenes no convertidos
Agustín era una romántica sin inhibiciones. Aunque al igual que Plotino se puede utilizar
las imágenes eróticas de la visión beatífica, se parecía a la mayoría de los otros pueblos antiguos en
no encontrar la experiencia sexual de una fuente de profunda liberación psicológica. En
las pocas personas del mundo antiguo (no al menos los escritores de la literatura erótica en el quinto
libro de la Antología griega) pensó en algo parecido a ese tipo de forma.
Todo el mundo reconoce que el impulso de apareamiento garantiza la supervivencia de la
raza humana. Pero todos los filósofos con una afirmación muy seria a ser respetados como sabia
moralistas-Platón, Aristóteles, los estoicos, los epicúreos-eran de la misma opinión en
estar impresionado por sus riesgos y peligros y por la capacidad de deseo sexual a
perturbar e incluso destruir la más racional de los planes e intenciones. Ninguno era
más negativo que el arco-hedonista Epicuro; y su seguidor, el poeta latino
Lucrecio, agudamente formulado que desagrado general de Venus y sus obras en
la sección más apasionado de su largo poema ‘Sobre la naturaleza de las cosas’. Si
la felicidad se entiende en términos de la reducción de la perturbación emocional a la
mínimo, entonces la antigua actitud hacia la sexualidad es bastante natural.
Agustín en su madurez aceptó la consecuencia de su conversión. los
actitud maniquea negativa a la sexualidad fue rechazado, y se reemplaza por muchos
declaraciones más positivo que algunos autores han dado el crédito por Agustín.
Contra los maniqueos se confirmó la bondad esencial de la procreación
impulso. La controversia pelagiana, sin embargo, le llevó a ver el proceso de
reproducción como el transmisor de la irracionalidad y el egoísmo que infecta el
impulso sexual. Por su énfasis en ‘concupiscencia’ (sin freno) estableció el
Al oeste en el camino hacia la identificación de pecado con el sexo; que no era su intención.
Agustín llegó a pensar que un ingrediente en la miseria de la condición humana
que el impulso sexual es tan a menudo desobedientes a los de la mente superior
intenciones e instrucciones. Debido a que puede tender a la animalidad, que con demasiada facilidad
se haga destructora de amistad y respeto de sí mismo. Después de que él se había convertido en una
obispo, el asesoramiento de las parejas casadas en problemas ocupó gran parte de su tiempo
y la atención, y él era muy consciente de la inconstancia del corazón humano, de la
tendencia a tener menores y asuntos triviales que en otro tiempo estigmatizado como ‘un macho
enfermedad’, y de la existencia de los maridos que conocía sus esposas a ser infiel
para ellos, pero, sin embargo, encontraron sus abrazos demasiado apasionante a desprenderse de. Algunos
dipuseurkeun kana sosobatan jeung raising jawab tina hiji kulawarga sareng saukur
Hubungan fisik dipuseurkeun kana kapuasan napsu.
Augustine husus nyebutkeun yén anjeunna dikaitkeun kaluar tina nikah ku na
sobat intim jeung urut murid Alypius. Hiji pangalaman seksual furtive dina awal
rumaja nu ditinggalkeun Alypius kalawan rasa langgeng ti revulsion. anjeunna kapanggih
Augustine urang delight di pikaheraneun pasangan sarta unintelligible. Éta sugan
perlu jadi on hansip salah urang ngalawan supposing yén unconverted ngora
Augustine éta hiji Romantic uninhibited. Sanajan kawas Plotinus anjeunna tiasa make
imagery erotis pikeun visi beatific, anjeunna resembled paling jalma kuno sejenna di
teu manggihan pangalaman seksual sumber pembebasan psikologi profound. Di
dunya kuna sababaraha urang (teu sahenteuna para sasterawan of erotica dina kalima
buku tina antologi Yunani) panginten di nanaon jiga nu jenis jalan.
Sarerea dicaritakeun yén jalangan dorongan ensures survival tina
balapan manusa. Tapi sakabeh filosof ku ngaku serius bisa dimangfaatkeun sakumaha wijaksana
moralis-Plato, Aristoteles, nu Stoics, anu Epicureans-éta hiji pikiran dina
keur impressed ku resiko sarta bahaya sarta ku kapasitas kahayang seksual ka
ngaruksak komo ngancurkeun paling rasional ngeunaan rencana na karsa. Euweuh éta
langkung négatip batan Arch-hedonist Epicurus; sarta follower na, anu pujangga Latin
Lucretius, sharply ngarumuskeun yen distaste umum pikeun Vénus na nya jalan di
éta bagian paling impassioned sajak panjang na ‘Di alam hirup’. upami
kabagjaan anu dipikaharti dina watesan ngurangan gangguan emosi ka
minimum, teras dangong kuna kana seksualitas cukup alam.
Augustine di kematangan na katampa dina konsekuensi konvérsi Na. The
Manichee négatip dangong pikeun seksualitas ieu ditampik, sarta digantikeun ku loba
pernyataan positif leuwih ti sababaraha sastrawan geus dibikeun Augustine nu kiridit keur.
Ngalawan Manichees anjeunna upheld nu aduh penting procreative nu
dorongan. The kontrovérsi Pelagian, kumaha oge, ngarah manehna ningali proses
baranahan sakumaha pemancar of irrationality jeung egotism yén infects nu
pangjurung seksual. Ku stress na on ‘concupiscence’ (kahayang uncontrolled) anjeunna ngeset
West dina jalur keur identifying dosa kalawan kelamin; anu teu niat-Na.
Augustine sumping ka pikir deui bahan dina kasangsaraan anu kaayaan manusa
yén dorongan seksual anu jadi remen henteu patuh kana pikiran urang luhur
karsa jeung paréntah. Sabab bisa condong animality, eta sadayana teuing jiga
janten destructive duanana silaturahim sarta timer hormat. Saatos anjeunna ngalaman jadi
uskup, anu sangakan tina pasangan nikah dina kasulitan nempatan loba waktos na
jeung miara, sarta anjeunna oge sadar tina inconstancy tina haté manusa, ti
kacenderungan ka gaduh minor sarta trivial urusan nu sakali anjeunna stigmatized salaku ‘a jalu
kasakit ‘, sarta ayana salaki anu terang istri maranéhna pikeun jadi teu satia
mun aranjeunna tapi Tapi kapanggih embraces maranéhna teuing enthralling ka bagian kalawan. sababaraha
katikati ya urafiki na ufugaji kuwajibika katika familia na tu
Uhusiano wa kimwili unaozingatia juu ya kuridhika hamu ya kula.
Augustine hasa inataja kwamba alikuwa kuongea nje ya kuoa na wake
rafiki wa karibu sana na mwanafunzi wa zamani wa Alypius. uzoefu kutoonwa ngono mapema
ujana kuondoka Alypius kwa maana ya kudumu ya maudhi. Alipata
ya Augustine furaha katika mpenzi kushangaza yake na unintelligible. Pengine ni
muhimu kuwa macho ya mtu dhidi ya alidhani kwamba vijana wasiokata
Augustine alikuwa hauzuiliki kimapenzi. Ingawa kama Plotinus anaweza kutumia
picha za erotic kwa beatific maono, yeye alifanana watu wengine wengi wa kale katika
si kutafuta uzoefu wa kijinsia chanzo cha kushangaza kisaikolojia ukombozi. katika
kale dunia watu wachache (si angalau waandishi wa ngono katika nafasi ya tano
kitabu cha Kigiriki Anthology) walidhani katika jambo kama kwamba aina ya njia.
Kila mtu alikubali kwamba msukumo kujamiana kuhakikisha maisha ya
binadamu mbio. Lakini wanafalsafa wote na madai makubwa ya kuheshimiwa kama busara
waadilifu-Plato, Aristotle, Wastoa Waepikurea-walikuwa na nia moja katika
kuwa hisia na hatari yake na hatari na kwa uwezo wa hamu ya ngono kwa
kuvuruga na hata kuharibu mantiki zaidi ya mipango na nia. hakuna alikuwa
hasi zaidi ya upinde-hedonist Epicurus, na wafuasi wake, mshairi Kilatini
Lucretius, kasi yaliyoandaliwa kwamba chuki ya jumla kwa Venus na inafanya kazi yake katika
zaidi impassioned sehemu ya shairi lake kwa muda mrefu ‘On hali ya mambo. Kama
furaha Inaeleweka katika suala la kupunguza usumbufu wa kihisia na
kiwango cha chini, basi mtazamo kale kujamiiana ni ya asili ya kutosha.
Augustine katika ukomavu wake alikubali matokeo ya uongofu wake. The
hasi Manichee mtazamo wa kujamiiana ilikataliwa, na nafasi yake kuchukuliwa na wengi
zaidi taarifa nzuri ya baadhi ya waandishi na kupewa Augustine mikopo kwa.
Kutokana Manichees yeye kuzingatiwa wema muhimu ya uzazi
msukumo. utata Pelagian, hata hivyo, ilisababisha yeye kuona mchakato wa
uzazi kama transmitter ya irrationality na ubinafsi kwamba HIV
hamu ya ngono. Na dhiki yake ya ‘tamaa’ (ulafi hamu) aliweka
West katika njia ya kutambua dhambi na ngono; hilo halikuwa na nia yake.
Augustine alikuja unadhani kiungo katika taabu ya hali ya binadamu
kwamba msukumo wa kijinsia, mara nyingi, na hawawatii akili ya juu zaidi
nia na maelekezo. Sababu inaweza huwa na animality, ni urahisi sana
inakuwa ya uharibifu wa wote urafiki na heshima. Baada ya kuwa amekuwa
Askofu, ushauri ya ndoa wanandoa katika matatizo inamilikiwa muda wake mwingi
na huduma, naye alikuwa anajua fujo ya moyo wa binadamu, wa
tabia ya kuwa na mambo madogo na yasiyo na maana ambayo mara moja unyanyapaa kama ‘kiume
ugonjwa ‘, na ya kuwepo kwa waume ambao alijua wake zao kutokuwa waaminifu
kwao lakini hata hivyo kupatikana unadhihirisha yao pia enthralling sehemu na. baadhi
centrerad på kamratskap och ansvarig höjning av en familj med en rent
fysiska förhållandet centrerad på ett tillfredsställande sätt för aptit.
Augustine specifikt nämner att han talade ur gifta av hans
intim vän och tidigare elev Alypius. En förstulen sexuella erfarenheter i början av
tonåren hade lämnat Alypius med en varaktig känsla av avsky. Han fann
Augustinus glädje i hans partner förvånande och obegriplig. Det är kanske
nödvändigt att vara på sin vakt mot att anta att den unge oomvända
Augustine var en ohämmad Romantic. Även som Plotinos han kan använda
erotiska bilder för himmelsk vision, han liknade de flesta andra gamla människor
inte finna sexuell upplevelse en källa till djup psykologisk frigörelse. I
den antika världen få människor (inte minst författare av erotik i den femte
bok grekiska antologin) trodde på något sådant slags sätt.
Alla erkände att parningen impulsen säkerställer överlevnad
mänskliga rasen. Men alla filosofer med en allvarlig anspråk på respekteras som klok
moralister-Platon, Aristoteles, stoikerna de epikuréerna-var av en själ i
är imponerad av dess risker och faror och kapaciteten av sexuell lust till
störa och med förstöra den mest rationella av planer och avsikter. ingen var
mer negativ än ärke hedonist Epikuros; och hans efterföljare, den romerske skalden
Lucretius, skarpt formulerade den allmänna avsmak för Venus och hennes verk i
den mest lidelsefulla delen av sin långa dikt ’På sakens natur’. Om
lycka förstås i termer av en minskning av känslomässig störning till
minimum, då den gamla inställningen till sexualitet är naturligt nog.
Augustine i sin mognad accepterade konsekvens av sin omvändelse. De
negativ Manichee inställning till sexualitet förkastades och ersattes av många
Fler positiva uttalanden än vissa författare har gett Augustine äran för.
Mot Manichees han fastställde väsentliga godhet av fortplantnings
impuls. Den Pelagian kontroverser, dock fick honom att se processen med
reproduktion som sändaren av det irrationella och egoism som infekterar
sexuell lust. Genom sin betoning på ’LYSTNAD’ (okontrollerad lust) som han
West på vägen till att identifiera synd med sex; som inte var hans avsikt.
Augustine kom att tänka det en ingrediens i elände människans villkor
att den sexuella impulsen så ofta olydiga mot sinnets högre
avsikter och instruktioner. Eftersom det kan tendera att animality det alltför lätt
blir förödande för både vänskap och självrespekt. Efter att han hade blivit en
biskop, rådgivning för gifta par i trubbel ockuperade en stor del av sin tid
och omsorg, och han var väl medveten om förgänglighet av det mänskliga hjärtat, av
tendens att ha mindre och triviala frågor som han en gång stigmatiseras som ’en manlig
sjukdom’, och att det finns män som kände sina fruar att vara otrogen
till dem, men ändå funnit sina omfamningar också enthralling till en del med. Några
марказаш дар бораи ҳамсафари ва баланд бардоштани масъули як оила бо танҳо
муносибати ҷисмонӣ бар қонеъгардонии иштиҳо маркази.
Августин махсус ишора мекунад, ки вай берун аз издивоҷ бо ӯ гуфтугӯ карда шуд
Дӯсти наздик ва хонандаи собиқ Alypius. Дар таҷрибаи ҷинсӣ дуздида дар аввали
наврасӣ Alypius бо як ҳисси пойдор намудани revulsion буд, баромаданд. ёфт
Русия Августин дар тааҷҷубовар шарики худ ва unintelligible лаззат. Ин аст, шояд
зарур эҳтиёт яке бошад бар зидди ба гумони он ки ба unconverted ҷавон
Августин як Майрик рафташон буд. Ҳарчанд ки мисли Plotinus ӯ метавонад истифода
аксҳои эротикї барои рӯъё beatific, аз ӯ монанд аксари дигар одамони қадим
пайдо нест, таҷрибаи ҷинсӣ манбаи озодшавњ равонӣ амиқ. дар
чанд нафар ҷаҳон қадим (ҳадди ақал, на нависандагони erotica дар панҷум
китоби Anthology юнонӣ) фикр дар чизе монанди ҳамин гуна роҳ.
Ҳар иқрор кард, ки майли mating ба таъмин зинда ба
насли инсон. Аммо ҳамаи файласуфони бо даъвои ҷиддӣ чун хирадмандон риоя карда шавад
moralists-Афлотун, Арасту, ки Stoics, ки як фикри дар эпикурӣ-буданд,
аз тарафи хавфҳо ва хатарҳо он бо иқтидори хоҳиши алоқаи ҷинсӣ ба таассуроти
вайрон кунад ва ҳатто нобуд оќилонаи аз ҳама нақшаву ниятҳои. Ҳеҷ шуд
манфии бештар аз нимдоираи-hedonist Epicurus; ва пайрави ӯ, шоир лотинӣ
Lucretius, якбора, ки distaste умумӣ барои Venus таҳия ва вай дар кор
қисмати бештари impassioned аз шеъри дароз худро «Дар бораи хусусияти коре тавоност. агар
хушбахтӣ аст, ки дар робита ба паст кардани эҳсосоти ба фаҳмиданд
њадди аќал, он гоҳ муносибати қадим ба шањвоният кофӣ табиӣ мебошад.
Августин дар камолоти Ӯ, ки оқибати аз табдили худ мақбул нест. Дар
Муносибати Manichee манфӣ ба шањвоният, рад карда шуд ва иваз аз тарафи бисёр
Ҳисоботҳои мусбат бештар аз баъзе нависандагони додаем, Августин қарзҳои.
Зидди Manichees ӯ дастгирӣ намуд, меҳрубонӣ муҳими procreative
дидӣ. Дар ихтилофҳо Pelagian, вале боиси ӯ ба дидани раванди
таҷдиди ҳамчун мефиристад аз фишангњои ва шӯҳратпарастӣ, ки infects ба
хоҳиши шаҳвонӣ. Бо фишори худ ‘concupiscence »(хоҳиши беназорати) ӯ танзим
Ғарб дар роҳи ба муайян гуноҳ, бо алоқаи ҷинсӣ; ки буд, нияти худ нест.
Августин омад, то он фикр як компонент дар ранҷу ҳолати инсон
ки такони ҷинсӣ аст, то зуд-зуд ба назар кард олии беитоатӣ
нияти ва дастурҳо риоя кунед. Зеро он метавонад ба animality майл, он ҳама хеле ба осонӣ
харобиовари ҳам дӯстӣ ва худидоракунии эҳтиром мегардад. Баъди шудан буд, ки
усқуф, ки машварати аз ҳамсарон дар изтироб қадар вақти худро ишғол
ва ғамхорӣ, ва инчунин аз inconstancy дил инсон бохабар буд, аз
Тамоили дошта хурд ва андаке ба масъалаҳои фаъолияти, ки як бор ҳамчун “як мард бадном
Бемории ‘, ва аз мавҷудияти шавҳарон занони худро медонист, ба хоинон баробар
ба онҳо, балки вуҷуди ёфт дарбар онҳо низ enthralling ба қисми бо. баъзе
ஒரு வெறுமனே ஒரு குடும்பத்தை தோழமையை மற்றும் பொறுப்பு திரட்டும் மையமாகக்
உடல் உறவு பசியின்மை திருப்தி சார்ந்து மையப்படுத்தப்படுகிறது.
அகஸ்டின் குறிப்பாக அவர் தனது மூலம் மணந்து வெளியே பேசினார் என்று குறிப்பிடுகிறார்
நெருக்கமான நண்பரும் முன்னாள் மாணவர் Alypius. ஆரம்பத்தில் ஒரு கள்ளத்தனமான பாலியல் அனுபவம்
இளமை வெறுப்பு நீடித்த உணர்வு Alypius விலகியிருந்தனர். அவர் கண்டுபிடித்தார்
அகஸ்டீன் அவரது கூட்டாளி ஆச்சரியப்படுத்தும் மற்றும் புரிந்து இன்பம் காண்கிறோம். அது ஒருவேளை உள்ளது
இளம் பாவியாகிய எண்ணி எதிராக ஒருவரின் பாதுகாப்பு இருக்க வேண்டும்
அகஸ்டின் ஒரு தடுக்க இயலாத காதல் இருந்தது. பிலாண்டினஸ் போன்ற அவர் பயன்படுத்த முடியும் என்றாலும்
பேரின்பம் தரும் காட்சியிலிருந்து க்கான சிற்றின்ப படங்கள், அவர் பெரும்பாலான மற்ற பண்டைய மக்கள் ஒத்திருந்தது
பாலியல் அனுபவம் ஆழ்ந்த உளவியல் விடுதலை மூலங்களைக் கண்டுபிடிக்காமலும் இல்லை. இல்
பண்டைய உலகில் சில மக்கள் (இல்லை குறைந்தது ஐந்தாவது காமம் எழுத்தாளர்கள்
புத்தகம் கிரேக்கம் பாடல் திரட்டு இன்) வழி அந்த வகையான போன்ற எதையும் நினைத்தேன்.
அனைவரும் இனச்சேர்க்கை உந்துவிசையின் உயிர் உறுதி என்று ஒப்புக்
மனித இனம். ஆனால், தீவிரமான கூற்றை அனைத்து தத்துவவாதிகள் வாரியாக போன்ற மரியாதைக்குரிய வேண்டும்
ஒழுக்கவியல்வாதிகள்-பிளாட்டோ, அரிஸ்டாட்டில், ஸ்டோயிக்குகள், ஒரு மன எப்பிக்கூரருடன்-இருந்தன
அதன் அபாயங்கள் மற்றும் ஆபத்துக்களை மற்றும் பாலியல் ஆசை திறன் கவரப்பட்டு வருகின்றன
இடையூறு செய்து கூட திட்டங்கள் மற்றும் நோக்கங்கள் மிக அறிவார்ந்த அழிக்க. யாரும் இருந்தது
பரம-hedonist எப்பிகியுரஸைப் விட எதிர்மறை; அவருடைய பின்பற்றுபவர், லத்தீன் கவிஞர்
லுக்ரிடியஸ், குறுகலாக வீனஸ் என்று பொது வெறுப்பு முறைப்படுத்தலாம் மற்றும் அவரது வேலை
‘பொருட்களின் இயல்பு பற்றி’ தனது நீண்ட கவிதையின் மிகவும் மயக்கி பிரிவு. என்றால்
மகிழ்ச்சிக்கு உணர்ச்சி கொந்தளிப்பை குறைவு ஆகியவற்றின் புரிந்துகொள்வதாகும்
குறைந்தபட்ச, பின்னர் பாலியல் பண்டைய அணுகுமுறை இயற்கை போதும்.
அவரது முதிர்ச்சி இருந்த அகஸ்டின் தனது மாற்றத்தின் விளைவாக ஏற்றுக்கொண்டார். தி
பாலியல் எதிர்மறை Manichee அணுகுமுறை ஏற்க மறுத்தது, மேலும் பல பதிலாக
சில எழுத்தாளர்கள் காட்டிலும் அதிக நேர்மறையான அறிக்கைகள் அகஸ்டின் கடன் கொடுத்துள்ளனர்.
Manichees எதிராக அவர் பிறப்பிக்கும் அத்தியாவசிய நற்குணம் உறுதி
உந்துவிசை. Pelagian சர்ச்சை, எனினும், செயல்முறை அறிய அவரைச் தலைமையிலான
தொற்றும் பகுத்தறிவின்மையின் டிரான்ஸ்மிட்டர் மற்றும் தன்முனைப்பு போன்ற இனப்பெருக்கம்
பாலியல் வெறி. ‘அளவுக்கதிகமான சிற்றின்ப ஆசை’ (கட்டுப்பாடற்ற ஆசை) அவரது மன அழுத்தம் மூலம் அவர் அமைக்க
செக்ஸ் கொண்டு பாவம் அடையாளம் பாதையில் மேற்கு; என்ற தன் விருப்பத்தை இல்லை.
அகஸ்டின் அது மனித நிலையில் துயரத்தையும் ஒரு மூலப்பொருள் யோசிக்க வந்து
பாலியல் உந்துவிசை அடிக்கடி மனதில் உயர் கீழ்ப்படியாதவர்கள் என்று
நோக்கங்கள் மற்றும் வழிமுறைகளை. அது animality முனைகின்றன என்பதால், அனைவரும் மிக எளிதாக
நட்பு மற்றும் சுய மரியாதை இருவரும் அழிக்கும் ஆகிறது. அவர் மாறிவிட்டது பிறகு ஒரு
பிஷப், நெருக்கத்தில் திருமணமான தம்பதிகளும் ஆலோசனை மிகவும் தனது பெரும்பாலான நேரத்தை ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட
மற்றும் கவலை, மேலும் அவர், மனித இதயம் நிலையாமையை நன்கு உணர்ந்திருந்தார்
போக்கு ஒருமுறை அவர் ‘ஒரு ஆண் புறக்கணிக்கப்படுகின்றனர் சிறு மற்றும் அற்பமான விவகாரங்களில் வேண்டும்
நோய் ‘, அவர்களுடைய மனைவிகள் துரோகம் இருக்க தெரியும் யார் கணவர்கள் இருப்பதை
அவர்களுக்கு ஆனாலும் தங்கள் தழுவல்கள் கூட கொண்டு பகுதியாக enthralling கண்டறியப்பட்டது. சில
бер генә белән гаилә аралашу һәм җаваплы күтәрү үзәге
физик мөнәсәбәтләр нәфес канәгатьлек өстенә үзәге.
Августин махсус ул үзенең никахланырга чыгып барды, дип искә
якын дусты һәм элекке укучысы Alypius. башында бер күздер җенси тәҗрибә
үсмер хисен бер мәңгелек хисе белән Alypius калдырып киткән иде. ул күрде
Августин аның партнеры искиткеч һәм unintelligible шатланам. Бу, бәлки, ул
яшь маликийля дип уйлады каршы бер сак булырга кирәк
Августин кызыктырмасын Romantic иде. Неоплатонизм кебек ул куллана ала да
Бу beatific күренеш эротик борырга, ул иң борынгы халык охшаш
җенси тәҗрибә тирән психологик азат чыганагы табу түгел. елда
Борынгы дөнья берничә кеше (бишенче елда erotica түгел, ким дигәндә, язучылар
грек антологиясен китап) юлы андый кебек дә уйлаган.
Һәркем уьрамыш Яруллин йашамасы тәэмин итә, дип таный
кеше. Әмма җитди дәгъва белән фәлсәфәчеләр акыллы булып хөрмәт итәргә
moralists-Платон, Аристотель, стоиклар, бу бер җан эпикурейлар булган
аның рискляри вя куркыныч һәм җенси теләк куәте белән таң бара
җимерергә һәм хәтта планнары һәм ниятләр иң рациональ һәлак итеп бетерәбез. Берсе булды
явызлыгы hedonist Эпикур артык тискәре; һәм аның шәкерте, латин шагыйрь
Lucretius кагучыларның Venus өчен гомуми язарга этильген һәм аның эшләре
“Әйберләр табигать турында” аның озын поэма иң үтенеп бүлегендә. Әгәр
бәхетле эмоциональ наращатчылыг азалдылмасы бахымындан дцшцлмясини
минимум, соңра sexuality борынгы караш табигый җитәдер.
аның үсеп Августин, күпләр аның нәтиҗәсе кабул итте. бу
sexuality тискәре Manichee караш ялганга тоттылар, һәм күп алмаштырылган булган
кайбер язучылар күбрәк уңай гаризалар Августин өчен кредит биргән.
Бу Manichees каршы ул җенси аерылгысыз яхшылык яклаган
этәргеч. Бу Pelagian судлаша Әмма процессы күрергә җитәкчелегендәге
Бу агулый торган бу мүлаһизәләринә турында тапшыручы һәм масаеп кебек яңадан
җенси теләгенә. “Мәђүсиләр (Уйламыйча теләк) үз стресс ул куелган
секс белән гөнаһ аерып юлында Көнбатыш; Аның нияте түгел иде.
Августин бу кеше хәлен газаплар бер өлеше дип килде
җенси этәргеч еш уй югары тыңламый дип
ниятләр һәм күрсәтмәләр. Бу animality мөмкин, шуңа күрә ул да җиңел
дуслык һәм үз-үзеңне хөрмәт да җимергеч була. ул иде соң
епископ, бәлагә әр итү мяслящят күп вакытын ишьал
һәм кайгырту, һәм ул Татарстан Республикасы, кеше күңелендәге 世态炎凉, яхшы аңлаган
тенденция ул тапкыр “a male кебек stigmatized торган кечкенә һәм төяк эшләр бар
авыру “, һәм хыянәтче булып хатыннарын белгән ирләр барлыгын
аларга ләкин шуңа да карамастан, аларның кочаклашкан дә өлешенә enthralling таптык. бер
ఒక కేవలం ఒక కుటుంబం యొక్క సాహచర్యం మరియు బాధ్యత పెంపకం మీద కేంద్రీకృతమై
భౌతిక సంబంధం ఆకలి సంతృప్తి మీద కేంద్రీకృతమై.
అగస్టీన్ ప్రత్యేకంగా ఆయన తన ద్వారా వివాహం బయటకు మాట్లాడారు చెప్తాడు
సన్నిహిత స్నేహితుడు మరియు మాజీ విద్యార్థి అలిపిస్. ప్రారంభంలో ఒక రహస్యమైన లైంగిక అనుభవం
కౌమారదశలో ఉన్నట్టుండి ఏర్పడు నష్టము యొక్క శాశ్వత చైతన్యాన్ని అలిపిస్ వదులుకుంది. అతడు గుర్తించాడు
అగస్టిన్ యొక్క తన భాగస్వామి ఆశ్చర్య మరియు అపారదర్శక ఆనందించుచున్నాను. ఇది బహుశా ఉంది
యువ పొందని అని అనుకొని వ్యతిరేకంగా ఒకరి గార్డు న ఉండాలి అవసరం
అగస్టీన్ ఒక నిస్సంకోచంగా కాల్పనిక. Plotinus వంటి అతను ఉపయోగించవచ్చు అయినప్పటికీ
పరమానందమైన దృష్టి శృంగార చిత్రాలు, అతను అత్యంత ఇతర పురాతన ప్రజలు పోలిన
లైంగిక అనుభవం లోతైన మానసిక విముక్తి మూలంగా కనుగొనడంలో కాదు. లో
పురాతన ప్రపంచంలోని కొన్ని ప్రజలు (కాదు ఐదవ శృంగార కనీసం రచయితలు
గ్రీకు ఆంథాలజీ పుస్తకం) మార్గం ఆ రకమైన వంటి ఏదైనా ఆలోచన.
అందరూ ఎద ప్రేరణ యొక్క మనుగడ నిర్ధారిస్తుంది తెలియజేసారు
మనవ జాతి. కానీ తీవ్రమైన వాదన తో అన్ని తత్వవేత్తలు వారీగా వంటి గౌరవం
నైతికవాదులు-ప్లాటో, అరిస్టాటిల్, విరాగులు, ఒక మనస్సు యొక్క epicureans-ఉన్నారు
దాని నష్టాలను మరియు ప్రమాదాల ద్వారా మరియు లైంగిక కోరిక యొక్క సామర్థ్యం ముగ్ధులయ్యారు చేస్తున్నారు
భంగ కూడా ప్రణాళికలు మరియు ఉద్దేశాలను ఎక్కువ తెలివైన నాశనం. none ఉంది
వంపు-హెడోనిస్ట్ ఎపిక్యూరస్ కన్నా ఎక్కువ ప్రతికూల; మరియు అతని అనుచరుడు లాటిన్ కవి
లుక్రేటియస్, పదునుగా వీనస్ కోసం సాధారణ అయిష్టత రూపొందించారు మరియు ఆమె పనిచేస్తుంది
‘విషయాలను స్వభావం న’ తన సుదీర్ఘ పద్యం యొక్క అత్యంత ఉద్వేగభరితంగా విభాగం. ఉంటే
ఆనందానికి భావోద్వేగ భంగం తగ్గింపు పరంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు
కనీస, అప్పుడు లైంగికత పురాతన వైఖరిని సహజ సరిపోతుంది.
తన పరిపక్వత లో అగస్టీన్ తన మార్పిడి పరిణామాల్లో అంగీకరించారు. ది
లైంగికత ప్రతికూల Manichee వైఖరిని తిరస్కరించింది, మరియు అనేక భర్తీ
కొంతమంది రచయితలు కంటే ఎక్కువ అనుకూల ప్రకటనలు అగస్టిన్ కోసం క్రెడిట్ ఇచ్చారు.
Manichees వ్యతిరేకంగా అతను పునరుత్పత్తి యొక్క ముఖ్యమైన మంచితనం ఆదరించింది
ప్రేరణ. Pelagian వివాదం, అయితే, ప్రక్రియ చూడటానికి ఆయనకు
సోకుతుంది అహేతుకమని యొక్క ట్రాన్స్మిటర్ మరియు అహంకారాలను వంటి పునరుత్పత్తి
లైంగిక కోరిక. ‘సంభోగ వాంఛ’ (నియంత్రణలేని కోరిక) పై తన ఒత్తిడి ద్వారా తాను నెలకొల్పిన
సెక్స్ పాపంలో గుర్తించడం మార్గంలో వెస్ట్; తన ఉద్దేశం కాదని.
అగస్టీన్ అది మానవ పరిస్థితి కష్టాలను ఒక దినుసు ఆలోచించడం వచ్చింది
లైంగిక ప్రేరణ తరచూ మనసు ఉన్నత అవిధేయులు అని
ఉద్దేశాలు మరియు సూచనలు. ఇది జంతు ఉంటాయి ఎందుకంటే, అది అన్ని చాలా సులభంగా
స్నేహం మరియు స్వీయ గౌరవం రెండు యొక్క విధ్వంసక అవుతుంది. అతను మారిన తరువాత ఒక
బిషప్, ఇబ్బందుల్లో వివాహం జంటలు కౌన్సిలింగ్ చాలా అతని సమయంలో ఆక్రమించుకున్నారు
మరియు సంరక్షణ, మరియు అతను, మానవ గుండె యొక్క inconstancy బాగా తెలుసు
ధోరణి అతను ఒకసారి ‘ఒక మగవాడిగా దూరం చేసేవిగా ఇది చిన్న మరియు చిన్నవిషయం వ్యవహారాల కలిగి
వ్యాధి ‘, మరియు ద్రోహం వారి భార్యలు తెలిసిన భర్తలను ఉనికి
వారికి అయితే వారి కౌగిలించుకున్న చాలా తో భాగానికి enthralling దొరకలేదు. కొన్ని
มีศูนย์กลางอยู่ที่มิตรภาพและการระดมความรับผิดชอบของครอบครัวที่มีเพียง
ความสัมพันธ์ทางกายแน่นิ่งอยู่กับความพึงพอใจของความอยากอาหาร
ออกัสตินกล่าวถึงเฉพาะว่าเขาได้พูดออกมาโดยการแต่งงานของเขา
เพื่อนที่ใกล้ชิดและนักเรียนเก่า Alypius ประสบการณ์ทางเพศแอบแฝงในช่วงต้น
วัยรุ่นได้ทิ้ง Alypius ด้วยความรู้สึกที่ยั่งยืนของความสนใจ เขาพบว่า
ความสุขของออกัสตินในน่าอัศจรรย์และหุ้นส่วนของเขาไม่สามารถเข้าใจได้ บางทีมันก็เป็น
จำเป็นที่จะต้องระวังอย่างใดอย่างหนึ่งกับสมมติว่าหนุ่มเผล่
ออกัสตินเป็นไม่มีความยับยั้งชั่งใจอย่างโรแมนติก แม้ว่าเหมือนนุสเขาสามารถใช้
ภาพกามสำหรับวิสัยทัศน์เป็นสุขเขาคล้ายคนโบราณอื่น ๆ ส่วนใหญ่ใน
ไม่ได้หาประสบการณ์ทางเพศที่มาของการปลดปล่อยทางจิตวิทยาที่ลึกซึ้ง ใน
ไม่กี่คนในโลกยุคโบราณ (ไม่ได้เขียนเรื่องโป๊เปลือยในห้าอย่างน้อย
หนังสือของกรีกกวีนิพนธ์) คิดในสิ่งที่เช่นชนิดของวิธีการที่
ทุกคนยอมรับว่าแรงกระตุ้นการผสมพันธุ์เพื่อให้แน่ใจว่าการอยู่รอดของ
เผ่าพันธุ์มนุษย์. แต่นักปรัชญาทั้งหมดที่มีการเรียกร้องอย่างจริงจังที่จะได้รับการเคารพเป็นอย่างชาญฉลาด
ศีลธรรม-เพลโตอริสโตเติลที่ Stoics ที่ Epicureans-เป็นหนึ่งใจใน
ประทับใจจากความเสี่ยงและอันตรายของมันและความจุของความต้องการทางเพศกับ
รบกวนและแม้กระทั่งทำลายเหตุผลมากที่สุดของแผนและความตั้งใจ ไม่มีใคร
เชิงลบมากขึ้นกว่าซุ้มประตูเจ้าสำราญ Epicurus; และลูกศิษย์ของเขากวีละติน
ลูคราติสสูตรอย่างรวดเร็วว่าไม่พอใจทั่วไปของดาวศุกร์และผลงานของเธอใน
ส่วนเร่าร้อนที่สุดของบทกวียาวของเขาในธรรมชาติของสิ่ง ‘ ถ้า
ความสุขเป็นที่เข้าใจกันในแง่ของการลดลงของความวุ่นวายทางอารมณ์ที่
ขั้นต่ำแล้วทัศนคติโบราณเพื่อความสัมพันธ์ทางเพศเป็นพอธรรมชาติ
ออกัสตินในการกำหนดของเขาได้รับการยอมรับผลของการแปลงของเขา
ทัศนคติ Manichee เชิงลบต่อความสัมพันธ์ทางเพศถูกปฏิเสธและถูกแทนที่ด้วยจำนวนมาก
งบบวกมากกว่านักเขียนบางคนได้ให้ออกัสตินเครดิตสำหรับ
กับ Manichees เขายึดถือความดีที่สำคัญของ procreative
แรงกระตุ้น การโต้เถียงเพลา แต่พาเขาไปดูขั้นตอนการ
การทำสำเนาเป็นเครื่องส่งสัญญาณของความไม่ลงตัวและความเห็นแก่ตัวที่ติดเชื้อนั้น
การกระตุ้นทางเพศ จากความเครียดของเขาใน ‘ราคะ (ความปรารถนาที่ไม่สามารถควบคุมได้) เขาตั้ง
เวสต์บนเส้นทางสู่การระบุบาปกับเพศ; ที่ไม่ได้เป็นความตั้งใจของเขา
ออกัสตินมาจะคิดว่ามันส่วนผสมในความทุกข์ยากของมวลมนุษย์ด้วย
ว่าแรงกระตุ้นทางเพศจึงไม่เชื่อฟังบ่อยครั้งเพื่อใจที่สูงกว่า
ความตั้งใจและคำแนะนำ เพราะอาจจะมีแนวโน้มที่จะเป็นสัตว์มันทั้งหมดได้อย่างง่ายดายเกินไป
กลายเป็นทำลายล้างของทั้งมิตรภาพและความเคารพตนเอง หลังจากที่เขาได้กลายเป็น
บิชอป, การให้คำปรึกษาของคู่แต่งงานในปัญหาที่ถูกครอบครองมากเวลาเขา
และการดูแลรักษาและเขาก็ตระหนักดีถึงความผันแปรของหัวใจมนุษย์ของ
แนวโน้มที่จะมีเล็ก ๆ น้อย ๆ และน่ารำคาญกิจการซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยถูกตีตราเป็น ‘ชาย
โรค’และการดำรงอยู่ของสามีที่รู้ว่าภรรยาของพวกเขาจะนอกใจ
ให้กับพวกเขา แต่อย่างไรก็ตามพบว่าอ้อมกอดของพวกเขาด้วยที่ทำให้เป็นทาสเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับ บาง
Bir sadece bir ailenin arkadaşlık ve sorumlu yükselterek merkezli
Fiziksel ilişki iştah memnuniyeti üzerine merkezli.
Augustine özellikle o onun tarafından evlenme konuştuk edildi bahseder
samimi arkadaşı ve eski gözbebeği Alypius. Erken bir sinsi cinsel deneyim
ergenlik tiksinti kalıcı bir duygusu ile Alypius bırakmıştı. Buldu
Augustine ortağı şaşırtıcı ve anlaşılmaz zevk. Bu belki de
Genç dönüştürülmemiş olduğunu varsayarak -e karşı olmak gerekli
Augustine bir sınır tanımayan Romantik oldu. Plotinus’dan gibi kullanabileceği rağmen
kutsayan vizyon için erotik görüntüleri, o diğer birçok antik insanları benziyordu
cinsel deneyim derin psikolojik kurtuluş kaynağı görmediklerine. İçinde
antik dünya birkaç kişi (beşinci erotik değil en azından yazarlar
Yunan Antolojisi kitabı) yolu gibi bu tür bir şey düşündüm.
Herkes çiftleşme dürtü hayatta kalmasını sağlayan kabul
insan ırkı. Ama ciddi bir iddia ile tüm filozoflar bilge olarak saygı
ahlakçıları-Plato, Aristo, Stoacılar, bir zihin Epikurosçular-edildi
riskleri ve tehlikeleri ile ve cinsel arzunun kapasitesine etkilendim varlık
bozabilir ve hatta plan ve niyetleri en akılcı yok. Yok oldu
kemer Hedonist Epicurus daha fazla negatif; ve onun takipçisi, Latin şair
Lucretius’un, keskin Venus genel tiksinme formüle ve onu çalışır
‘Eşyanın tabiatına Üzerine’ Uzun şiir en ateşli bölümü. Eğer
mutluluk duygusal rahatsızlık azaltılması açısından anlaşılır
Asgari ardından cinselliğe antik tutum doğal yeterlidir.
Onun olgunluk içinde Augustine onun dönüşüm sonucu kabul etti.
cinselliğe olumsuz Manichee tutum reddetti, ve birçok kişi tarafından değiştirildi
Bazı yazarlar daha olumlu ifadeler Augustine için kredi verdik.
Manichees Karşı o birleşme üreme temel iyiliğini onadı
impuls. Enginlere tartışma Ancak sürecini görmek için götürdü
enfekte irrasyonelliğin verici ve egotism olarak üreme
cinsel dürtü. ‘Günahtan’ (kontrolsüz arzu) onun stres ile o set
cinsle günah belirleme yoluna Batı; niyetinin bu değildi.
Augustine bunu insanlık durumunun sefalet içinde bir madde düşünmeye geldi
cinsel dürtü sık sık aklım daha yüksek itaatsizlik olduğunu
niyet ve talimatlar. o animality eğilimi Çünkü, hepsi çok kolayca
dostluk ve özsaygı hem yıkıcı olur. o olmuştu sonra bir
fil, dertte evli çiftlerin danışmanlık kadar zamanının işgal
ve bakım ve o bir insan kalbinin inconstancy de farkında
eğilimi o zamanlar ‘bir erkek olarak damgalanmış minör ve önemsiz işlerini yapmak
Hastalık’ve sadakatsiz olmak karılarını bilen kocaları varlığının
Onlara ama yine de onların kucaklar çok ile kısmına büyüleyici buldum. Biraz
bir diňe bir maşgalanyň işdeşlik we jogapkär ýokarlandyrmak merkez
fiziki gatnaşyk iştah kanagatlanma üstüne alyşyldy.
Awgustin, hususan Öz tarapyndan pislik daşary belledi bolandygyny ýatlaýar
ýakyn dosty we öňki okuwçysy Alypius. ir bir ynamsyzlyk jynsy tejribe
ýetginjeklik revulsion bir hemişelik manyda Alypius goýan. ol berdi
Awgustin boýunça onuň hyzmatdaş geň we butparazlyk zevk. Bu, belki
ýaş girmedik bu varsayarak garşy biriniň boýunça garawulynyň bolmak üçin zerur
Awgustin bir uninhibited Romantik boldy. Plotinus ýaly ol ulanyp bilersiňiz, emma
beatific görmek üçin erotik görmek, ol iň beýleki gadymy adam ýaly seretdi
jynsy synap görmegiňizi ägirt uly psihologik azat çeşmesi tapmak däl. içinde
Köne dünýä az sanly adamlar (Biziň bäşinji erotik däl, iň bolmanda ýazyjylar
Grek antoloji Kitabynda) ýoly bu şeýle ýaly bir zat etdim.
Her çiftleşme itergi hayatta üpjün edendigini boýun aldy
adam irki. Emma çynlakaý Ine ähli filosoflar paýhasly hökmünde hormat üçin
moralists-Plato, Aristotle, Stoa, bir akyl Epicurean-edildi
onuň töwekgelçiliklerine we howplardan tarapyndan jynsy arzuw göwrümli haýran bolmak
işleýişini bozup biler we hat-da meýilnamalary we niýet iň tygşytly ýok. Ýok boldy
baglama-hedonik Epicurean has ýaramaz; we follower, latyn şahyryň
Lucretius, ýiti Venus üçin bu umumy tiksinti döredilen we onuň işleýär
“Zatlar tebigaty hakyndaky” özüniň uzak goşgynyň iň impassioned bölüm. eger
bagt duygusal bozulma kemeltmek boýunça düşünilýär
az, soň jynsy antik garaýyş tebigy ýeterlikdir.
onuň möhletine çenli Augustine onuň gaýtadan netije kabul etdi. mälimlik görkeziji artikl
cinsellikle ýaramaz Manichee garaýyş ret etdi we köp sanly ýerini
Käbir ýazyjylar has pozitiw tablolar Awgustin sanlaryny berdiler.
Manichees garşy ol Durmuş berýän esasy şükür eýeläp
itergi. Pelagian gapma Emma, ​​şol prossesini seret ynanypdyr
bozar irrasyonel we verici we egotism ýaly köpeliş
jynsy impuls. “Höwesi (almana isleg) onuň stres ony biderek
jynsy günäni kesgitlemek ýolunda Günbatar onuň maksady däldi.
Awgustin adam ýagdaýyny sefalet bir madda pikir geldi
libido ýygy-ýygydan aňy boýunça has ýokary boýnyýogyn bolandygyny
niýet we görkezmeleriň elýeterli bolmagy. ol animality eğilimindedir, sebäbi ähli örän aňsat
dostluga we öz-özüni hormat hem weýran bolar. Ol öwrüldi soň
ruhany bela evli jübüt danışmanlığı köp öz döwrüniň basyp
we alada, we ol bilen, adam ýürek Süreksizlik oňat düşünıär boldy
meýil ol birwagt bir erkek hökmünde stigmatized kiçi we ujypsyz işlerini üçin
keseliniň “we biwepa bolmagy aýallaryndan bilýärdi ärleri barlygy
olara ýöne ýene-de öz öper köp bilen bölegi büyüleyici berdi. käbir
зосереджено на товариському і відповідальному піднятті сім’ї з просто
фізичні стосунки зосереджені на задоволенні апетиту.
Августин спеціально згадує, що він говорив з молодят по його
близький друг і колишній учень Аліпій. Крадькома сексуальний досвід на початку
підлітковий залишив Аліпій з міцним почуттям огиди. Він знайшов
Августина захоплюються його партнер дивного і незрозумілий. Це, мабуть,
Потрібно бути насторожі проти припущення, що молодий необращённим
Августин був розкуто Romantic. Хоча, як і Гребля він може використовувати
еротичні образи для блаженного бачення, він був схожий на більшість інших древніх людей
не знаходячи сексуального досвіду джерело глибокого психологічного звільнення. в
стародавній світ мало людей (по крайней мере, не письменники еротики в п’ятому
Книга грецької антології) думав у чомусь, як такий спосіб.
Всі визнали, що спаровування імпульс забезпечує виживання
людський рід. Але все філософи з серйозним вимоги, яких слід дотримуватися, як мудрий
моралісти-Платон, Арістотель, стоїки, епікурейці-були однодумцями в
під враженням від його ризиків і небезпек, а також здатності сексуального бажання
порушити і навіть зруйнувати найбільш раціональні з планів і намірів. Ніхто не був
більш негативний, ніж арка-гедоністичний Епікур; і його послідовник, латинський поет
Лукрецій, різко сформулював, що загальне відраза до Венери і її роботою в
сама пристрасна частина його поемі «Про природу речей». якщо
щастя розуміється в термінах зменшення емоційних порушень до
мінімум, то древнє ставлення до сексуальності природно досить.
Августин у своїй зрілості прийняв наслідок його звернення.
негативна Manichee ставлення до сексуальності було відкинуто і замінено багатьом
більш позитивні заяви, ніж деякі автори дали Августина кредит на.
Проти маніхеїв він залишив істотну благість дітонародження
імпульс. Pelagian полеміка, однак, привели його, щоб побачити процес
відтворення в якості передавача ірраціональності і егоїзмі, який заражає
статевий потяг. За його наголосом на «жадання» (неконтрольоване бажання) він встановити
Захід на шляху до виявлення гріха з підлоги; що не було його намір.
Августин прийшов до думки, це інгредієнт в стражданні людського стану
що статевий потяг так часто чинив опір розумом вище
наміри та інструкції. Тому що це може мати тенденцію до животности, все це занадто легко
стає руйнівною як дружби і самоповаги. Після того, як він став
єпископ, консультування подружніх пар в біді займало більшу частину свого часу
і догляд, і він був добре обізнаний про непостійність людського серця, з
тенденція мати незначні і тривіальні справи, які він колись затаврували «чоловік
хвороба », і про існування чоловіків, які знали, що їх дружин бути невірні
до них, але все ж знайшов їх обійми занадто цікавими розлучитися с. Дещо
ایک محض کے ساتھ ایک خاندان کی صحبت اور ذمہ دار ترتیب پر مرکوز
جسمانی تعلقات بھوک کے اطمینان پر مرکوز.
آگسٹین نے خاص طور پر اس نے اپنے طرف سے شادی کرنے سے باہر بات کی گئی تھی کہ تذکرے
مباشرت کے دوست اور سابق طالب علم Alypius. شروع میں ایک furtive جنسی تجربہ
نوجوانی نفرت کی ایک دیرپا احساس کے ساتھ Alypius چھوڑ دیا تھا. وہ مل گیا
Augustine کے اپنے ساتھی کو حیران کن اور فہم میں مسرور ہوں. یہ شاید ہے
نوجوان غیر تبدیل شدہ ہے کہ فرض کے خلاف کسی کے گارڈ پر ہونا ضروری
آگسٹین ایک ہیں uninhibited رومانٹک تھا. Plotinus طرح وہ استعمال کر سکتے ہیں اگرچہ
beatific نقطہ نظر کے لئے شہوانی، شہوت انگیز منظر کشی، انہوں نے سب سے زیادہ دیگر قدیم لوگوں جیسا ہے
جنسی تجربہ گہرا نفسیاتی آزادی کا ایک ذریعہ کی تلاش نہیں. میں
قدیم دنیا کے چند لوگوں کو (نہیں کم از کم پانچویں میں erotica کے لکھاریوں
یونانی انتخاب کی کتاب) کے راستے سے اس قسم کی طرح کچھ بھی میں نے سوچا.
ہر کوئی اعتراف ملن تسلسل کی بقا کو یقینی بناتا ہے کہ
انسانی نسل. لیکن ایک سنگین دعوی کے ساتھ تمام فلسفیوں وار کے طور پر احترام کیا جائے
ماہرین اخلاقیات-افلاطون، ارسطو، Stoics، میں ایک کے دماغ کی اپکوری تھے
اس کے خطرات اور خطرات کی طرف اور کو جنسی خواہش کی صلاحیت کی طرف سے متاثر کیا جا رہا ہے
خلل ڈالنے اور یہاں تک کے منصوبوں اور ارادوں کے سب سے زیادہ معقول تباہ. کوئی بھی نہیں تھا
چر hedonist Epicurus سے زیادہ منفی؛ اور اس کے پیروکار، لاطینی شاعر
Lucretius، تیزی وینس کے لئے کہ جنرل بےزاری تیار کی اور اس میں کام کرتا ہے
‘چیزوں کی نوعیت پر’ ان کی طویل نظم کا سب سے زیادہ پر جوش سیکشن. تو
خوشی کو جذباتی پریشانی میں کمی کے تناظر میں سمجھا جاتا ہے
کم از کم، پھر جنسیت سے قدیم رویہ قدرتی کافی ہے.
اپنی جوانی میں آگسٹین ان تبادلوں کا نتیجہ قبول کر لیا.
جنسیت سے منفی Manichee رویہ مسترد کر دیا تھا، اور بہت سے تبدیل کر دیا
کچھ لکھنے والوں کے مقابلے میں زیادہ مثبت بیانات Augustine کے لئے کریڈٹ دیا ہے.
Manichees خلاف وہ تولیدی کے ضروری نیکی کو برقرار رکھا
تسلسل. Pelagian تنازعہ، تاہم، کے عمل کو دیکھنے کے لئے کی قیادت کی
ترکہیتا کی ٹرانسمیٹر اور اہنکار سنکردوست ہے کہ کے طور پر پنروتپادن
جنسی اپیل کرتا ہوں. ‘concupiscence’ (انینترت خواہش) پر ان کے کشیدگی سے اس نے مقرر
جنس کے ساتھ گناہ کی نشاندہی کرنے کی راہ پر ویسٹ؛ کہ اس کی نیت نہیں تھی.
آگسٹین جو انسانی حالت کے مصائب میں ایک جزو سوچنے کے پاس آیا
جنسی تسلسل اتنی کثرت ذہن کے اعلی کا نافرمان ہے کہ
ارادوں اور ہدایات. جو حیوانیت کے لئے ہوتے ہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں سب بھی آسانی
دوستی اور عزت نفس دونوں کے تباہ کن ہو جاتا ہے. وہ بن گیا تھا کے بعد ایک
بشپ، مصیبت میں شادی شدہ جوڑوں کی مشاورت زیادہ اپنے وقت کے مقبوضہ
اور دیکھ بھال، اور وہ کے انسانی دل کی استرتا سے اچھی طرح واقف تھا
رجحان انہوں نے ایک بار ‘ایک مرد کے طور پر کلنکت جس معمولی اور چھوٹی سی معاملات ہے کرنا
بیماری ‘، اور بیوفا ہو ان کی بیویوں کو جانتے تھے جو شوہروں کے وجود کی
ان کے لئے لیکن اس کے باوجود ان کی گود بھی ساتھ حصہ دلچسپ پایا. کچھ
بىر پەقەت بىر ئائىلە йолдашлиқ ۋە مەسئۇل توپلاش مەركەزلىشىدۇ
جىسمانىي مۇناسىۋەت ئىشتىھاسى قاندۇرۇش بولسۇن مەركەز.
Augustine مەخسۇس ئۇ تەرىپىدىن ياتلىق چىقىپ پاراڭلىشىپ دەپ بايان
йеқин دوست ۋە سابىق оқуғучи Alypius. بېشىدا بىر furtive جىنسىي تەجرىبىسى
яшлиқ revulsion بىر مەڭگۈلۈك تۇيغۇسىغا بىلەن Alypius ئايرىلىپ. ئۇ بايقىغان
Augustine نىڭ ئۇنىڭ شېرىكى چۆچۈتىدىغان ۋە unintelligible يىلى نازۇنېمەتلىك. بۇ بەلكىم بولۇپ
ياش unconverted دەپ supposing قارشى بىر قاتتىق قىلىنىدۇ زۆرۈر
Augustine بىر uninhibited رومانتىك ئىدى. Plotinus ئوخشاش ئۇ ئىشلىتەلەيسىز بولسىمۇ
beatific كۆرۈش ئۈچۈن ئىشقۋازلىق imagery, ئۇ ئەڭ باشقا قەدىمكى ئادەم ئوخشايتتى
جىنسىي تەجرىبىسى چوڭقۇر پىسخىكىلىق ئازاد مەنبەسى ئىزدەپ ئەمەس. يىلى
قەدىمكى دۇنيا نەچچە ئادەم (بەشىنچى يىلى erotica ئەمەس ئاز دېگەندە يازغۇچىلار
گرېتسىيە Anthology كىتابى) يولىدا بۇ خىل ئوخشاش بىرەر يىلى ئويلىغان.
ھەممە ئادەم mating интилиш ھايات قېلىش كاپالەتلىك ئېتىراپ
كىشىلىك مۇسابىقىسى. لېكىن ئېغىر تەلەپ بارلىق پەيلاسوپلىرى دانا دەپ ھۆرمەت قىلىنىدۇ
moralists-ئەپلاتۇن, Aristotle, Stoics, بىر ساراڭ Epicureans-ئىدى
ئۇنىڭ خەۋپ-خەتەر ۋە خەۋپ ۋە جىنسىي ئارزۇسى ئىقتىدارى بولغان تەسىراتى چوڭقۇر قىلىنىۋاتقان
بۇزىدىغان ۋە ھەتتا پىلانى ۋە مۇددىئاسىنى ئەڭ مۇۋاپىق ھالاك. ھېچكىم ئىدى
әгир-hedonist Epicurus ئارتۇق مەنپىي; ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىسى, لاتىن شائىر
Lucretius زور دەرىجىدە Venus ئۈچۈن ئادەتتىكى distaste تۈزۈپ ۋە ئۇنى ئىشلەيدۇ
«نەرسىنى خاراكتېرى» ئۇنىڭ ئۇزۇن شېئىرىدا ئەڭ impassioned بۆلىكى. ئەگەر
بەخت ئۈچۈن ھېسسىيات جېدەل ئازايتىش جەھەتتە ئىگىلىنىشىچە
ئەڭ تۆۋەن, ئاندىن sexuality ئۈچۈن قەدىمكى پوزىتسىيەسى تەبىئىي يېتەرلىكتۇر.
ئۇنىڭ قەرەلى ئىچىدە Augustine ئۇنىڭ ئايلاندۇرۇش زورلاپ قوبۇل. ишлитилмәйду
sexuality ئۈچۈن سەلبىي Manichee پوزىتسىيەسى ئىنكار قىلدى, نۇرغۇن ئورنىنى
بەزى يازغۇچىلار ئارتۇق ئىجابىي باياناتلار Augustine ئىناۋەت بەردىم.
Manichees قارشى ئۇ procreative مۇھىم ياخشىلىققا چىڭ
интилиш. Pelagian تالاش, لېكىن, مۇساپىسىنى كۆرۈپ ئۇنى رەھبەرلىك
يۇقۇملاندۇرۇپ irrationality قىلىش transmitter ۋە egotism دەپ йеңидин ишләп чиқириш
جىنسىي ھەيدەكچىلىك. «Concupiscence» (كونترولسىز ئارزۇسى) ئۇنىڭ بېسىم بىلەن ئۇ قۇرۇپ
جىنسى بىلەن گۇناھ ئېنىقلاش ئۈچۈن يولدا غەربىي; ئۇنىڭ مەقسىتى ئەمەس ئىدى.
Augustine ئۇ ئىنساننىڭ ئەھۋالى موھتاجلىقتا قالدى بىر تەركىبى دەپ قارىغان كېلىپ
جىنسىي интилиш شۇڭا دائىم كاللىسى نىڭ يۇقىرى قىلىشقا ئاسىيلىق دەپ
نىيەت ۋە يوليورۇقلىرى. بۇ animality دائىم بولىدۇ, چۈنكى, بۇ بارلىق بەك ئاسانلا
دوستلۇق ۋە ئۆزىنى ھۆرمەتلەش ئىككى بۇزغۇنچىلىق بولىدۇ. ئۇ ئايلىنىپ كېيىن بىر
епсикоп, ئاۋارىچىلىققا توي ئەر بىلەن پىسخىكىلىق كۆپ ئۇنىڭ ۋاقىت ئىگىلىگەن
ۋە كۆڭۈل بۆلۈپ, ۋە ئۇ, ئىنسانىي يۈرەك inconstancy ئوبدان بىلەتتى
пикир ئۇ بىر «بىر ئەر دەپ stigmatized كىچىك ۋە ئۇششاق ئىشلىرىنى بار
كېسەل », ۋە натоғри ئۇلارنىڭ خوتۇن بىلگەن ئەرلىرى مەۋجۇتلىقىنىڭ
ئۇلارغا لېكىن ئۇلارنىڭ ئورتاقتۇر بەك بىلەن قىسمى enthralling بايقىغان. بىر قىسىم
Agar faqat bir oila sahobalaridan va mas’uliyatli oshirish markazi
jismoniy munosabatlar ishtaha qondirish odaklanırdı.
Avgustin maxsus u uning tomonidan uylanish chiqib suhbatlashdi, deb zikr
yaqin do’st va sobiq o’quvchisi Alypius. erta bir maxfiy jinsiy tajriba
yoshlik nafrat bilan davom etgan tuyg’usi bilan Alypius qoldirgan. U topib
Avgustin Uning sherigi ajoyib va ​​noaniq zavq. Bu, ehtimol,
yosh doimiy deb hisoblab qarshi kishining ehtiyot bo’lish zarur
Avgustin bir ozod Romantic edi. Plotinos’un kabi u foydalanishingiz mumkin-da
Mesut qilgan vahiyda uchun erotik tasavvur, u eng boshqa qadimiy odamlarni o’xshab
jinsiy aloqa tajribasi chuqur ruhiy ozodlik manbai topish emas. In
Qadimgi dunyo necha kishi (beshinchi erotik emas kamida yozuvchilar
Yunon antolojisine kitob) yo’li, bu kabi hech o’yladim.
Har bir urchitish impuls tirik qolishini ta’minlaydi, deb e’tirof
inson irqi. Lekin jiddiy da’vo bilan barcha faylasuflar dono deb hurmat qilish
ahlâkçıların-Aflotun, Arastu, stoiklar, bir aqli Epikurchilar-edi
uning xatar va xavf-xatarlardan va jinsiy istak quvvatlarini tomonidan ta’sirlanib
buzishi va hatto reja va niyatlar eng oqilona halok. hech edi
arch-Hedonist Epikur ko’proq salbiy; va uning izdoshi, Lotin shoir
Lucretius, keskin Venera uchun umumiy tiksinme shakllantirish va uni ishlaydi
«Narsalar tabiati haqida” uning uzun she’r eng qizg’in qism. agar
baxt uchun hissiy buzilishi kamaytirish nuqtai nazaridan tushuniladi
Minimal, so’ngra jinsiy uchun qadimiy munosabati tabiiy kifoya.
uning etuk Avgustin uning konvertatsiya oqibatini qabul. The
jinsiy salbiy Manichee munosabat rad, va ko’pchilik tomonidan almashtirildi
Ba’zi yozuvchilar ko’proq ijobiy bayonotlar Avgustin uchun kredit bergan.
Manichees qarshi u hayot ato etuvchi asosiy yaxshilik o’z kuchida qoldirdi
impuls. Pelagian munozara, ammo, jarayonini ko’rish uchun uni olib
zaharlaydi aql dışılık beruvchi va egotism sifatida ko’paytirish
jinsiy siyishga. «Gunoh» (nazoratsiz orzu) uning stress u o’rnatilgan
jinsiy bilan gunoh aniqlash yo’lida G’arb; uning maqsad emas edi.
Avgustin inson ahvoli baxtsiz bir tarkibni o’ylash keldi
jinsiy turtki, shuning uchun tez-tez fikr oliy itoatsiz deb
niyatlari va ko’rsatmalar. Bu hayvansallık moyil, chunki, bu juda oson
do’stlik va o’z-o’zini hurmat, ham halokatli bo’ladi. U bo’lgandan so’ng bir
fil, qiyinchilikda turmush qurganlar maslahat ko’p o’z davrining band
va g’amxo’rlik va u, inson qalbining o’zgaruvchanlik yaxshi xabardor edi
moyillik, u bir marta: «Bir erkak sifatida ataydi kichik va arzimas ishlarini ega bo’lishi
kasallik “, va ishonchsiz bo’lishi xotinlari bilgan erlari mavjudligiga
ularga lekin shunga qaramay, ularning quchadi ham ega qismiga maftun topildi. Biroz
tập trung vào đồng hành và nâng cao trách nhiệm của một gia đình với một chỉ
mối quan hệ vật lý trung vào sự hài lòng cảm giác ngon miệng.
Augustine đặc biệt đề cập rằng ông đã nói chuyện ra khỏi kết hôn bởi anh
người bạn thân thiết và là cựu học sinh Alypius. Một trải nghiệm tình dục lén lút vào đầu
thanh niên đã rời Alypius với một cảm giác kéo dài của sự ghê tởm. Ông đã tìm thấy
của Augustine thỏa thích trong đáng kinh ngạc đối tác của mình và không thể hiểu được. Nó có lẽ là
cần thiết phải cảnh giác của một người chống lại giả là giới trẻ không thể đảo ngược
Augustine là một bỏ hoang lãng mạn. Mặc dù như Plotinus ông có thể sử dụng
hình ảnh khiêu dâm cho phúc kiến, ông giống như hầu hết mọi người cổ đại khác trong
không tìm thấy kinh nghiệm tình dục một nguồn giải phóng tâm lý sâu sắc. Trong
vài người thế giới cổ đại (không phải ít nhất là nhà văn của khiêu dâm trong thứ năm
cuốn sách của Hy Lạp Anthology) nghĩ trong bất cứ điều gì như thế loại cách.
Mọi người đều thừa nhận rằng sự thúc đẩy giao phối đảm bảo sự sống còn của
nhân loại. Nhưng tất cả các nhà triết học với một tuyên bố nghiêm trọng để được tôn trọng như khôn ngoan
đạo đức-Plato, Aristotle, các nhà Stoics, Epicurus-là của một tâm trí trong
bị ấn tượng bởi những rủi ro và nguy hiểm của nó và bởi năng lực của ham muốn tình dục để
phá vỡ và thậm chí phá hủy các hợp lý nhất các kế hoạch và ý định. Không là
tiêu cực hơn vòm-chủ nghĩa khoái lạc Epicurus; và đi theo ông, nhà thơ Latin
Lucretius, mạnh xây dựng mà chán ghét chung của Venus và cô làm việc tại
phần say mê nhất của bài thơ dài của ông ‘Trên bản chất của sự vật. Nếu
hạnh phúc được hiểu về việc giảm rối loạn cảm xúc đến
tối thiểu, sau đó thái độ cổ đại đến tình dục là đủ tự nhiên.
Augustine trong sự trưởng thành của mình được chấp nhận hậu quả của chuyển đổi của mình. Các
Manichee thái độ tiêu cực đến tình dục đã bị từ chối, và thay thế bằng nhiều
báo cáo tích cực hơn một số tác giả đã đưa ra Augustine tín dụng cho.
Against the Manichees ông duy trì sự tốt lành thiết yếu của sinh sản
thúc đẩy. Cuộc tranh cãi thuộc về dân biển, tuy nhiên, đã dẫn ông để xem quá trình
sinh sản như máy phát của sự vô lý và tính ích kỷ mà nhiễm vào
thôi thúc tình dục. Bởi sự căng thẳng của mình trên ‘dục vọng’ (không kiểm soát được ham muốn), ông thiết lập
Tây trên con đường để xác định tội lỗi với quan hệ tình dục; đó không phải là ý định của mình.
Augustine đến nghĩ rằng nó là một thành phần trong những đau khổ của thân phận con người
rằng xung tình dục là rất thường xuyên không vâng lời cao hơn của tâm trí
ý định và hướng dẫn. Bởi vì nó có thể có xu hướng animality, tất cả quá dễ dàng
trở thành phá hoại của cả hai hệ hữu nghị và lòng tự trọng. Sau khi ông đã trở thành một
giám mục, các tư vấn của các cặp vợ chồng gặp khó khăn chiếm nhiều thời gian của mình
và chăm sóc, và ông cũng nhận thức được tình trạng bất thường của trái tim con người, của
xu hướng có nhỏ và tầm thường vấn đề mà ông từng bị kỳ thị là ‘một người đàn ông
bệnh’, và sự tồn tại của người chồng biết vợ mình là không chung thủy
đối với họ nhưng vẫn tìm thấy Embraces của họ quá enthralling để phần với. Một số
canoli ar cwmnïaeth a chodi cyfrifol o deulu sydd â dim ond
sy’n canolbwyntio ar berthynas ffisegol ar foddhad archwaeth.
Awstin yn sôn yn benodol ei fod yn siarad allan o briodi gan ei
ffrind agos a chyn Alypius disgyblion. Mae profiad rhywiol furtive yn gynnar
llencyndod wedi gadael Alypius ag ymdeimlad parhaol o revulsion. Daeth o hyd
yn Augustine ymhyfrydu yn ei rhyfeddol bartner ac annealladwy. Efallai ei
angenrheidiol i fod ar un o warchod yn erbyn gredu mai’r heb ei drosi ifanc
Awstin yn uninhibited Rhamantaidd. Er bod fel Plotinws all ddefnyddio
delweddau erotig ar gyfer y weledigaeth Wynfydol, mae’n debyg y rhan fwyaf o bobl hynafol eraill
Nid yw dod o hyd i brofiad rhywiol yn ffynhonnell o ryddhad seicolegol dwys. Yn
yr hen fyd ychydig iawn o bobl (nid o leiaf yr awduron y erotica yn y pumed
llyfr y Anthology Groeg) yn meddwl yn unrhyw beth fel y math hwnnw o ffordd.
Mae pawb yn cydnabod bod y impulse paru yn sicrhau goroesiad y
hil ddynol. Ond yr holl athronwyr â hawliad difrifol i gael eu parchu fel doeth
moralists-Plato, Aristotle, y Stoiciaid, Epicuriaid-oedd o un meddwl yn
yn cael eu creu argraff ar ei risgiau a’r peryglon a chan allu’r awydd rhywiol
amharu ar a hyd yn oed dinistrio y mwyaf rhesymegol o gynlluniau a bwriadau. Dim yn
yn fwy negyddol na’r arch-hedonist Epicurus; a’i ddilynwyr, y bardd Lladin
Lucretius, llunio bod atgasedd cyffredinol sydyn am Venus a’i gweithio mewn
y rhan fwyaf angerddol am ei gerdd hir ‘Ar y natur pethau’. Os
hapusrwydd yn cael ei ddeall yn nhermau lleihau aflonyddwch emosiynol i’r
lleiaf, yna yr agwedd hynafol at rywioldeb yn ddigon naturiol.
Awstin yn ei aeddfedrwydd derbyn y canlyniad ei dröedigaeth. yr
Agwedd Manichee negyddol at rywioldeb ei wrthod, ac yn disodli gan lawer
mwy o ddatganiadau cadarnhaol na rhai awduron wedi rhoi clod am Awstin.
Yn erbyn y Manichees ef gadarnhau y daioni hanfodol y procreative
ysgogiad. Mae’r ddadl Pelagius, fodd bynnag, arweiniodd ef i weld y broses o
atgynhyrchu fel trosglwyddydd yr afresymoldeb a egotism sy’n heintio’r
annog rhywiol. Trwy ei straen ar ‘concupiscence’ (awydd heb ei reoli) efe a osododd y
Gorllewin ar y llwybr i adnabod pechod gyda rhyw; Nid oedd ei fwriad.
Daeth Augustine i feddwl ei cynhwysyn yn y trallod y cyflwr dynol
bod yr ysgogiad rhywiol yn cael ei mor anufudd aml i uwch y meddwl
bwriadau a chyfarwyddiadau. Oherwydd y gall ei tueddu i animality, mae’r cyfan yn rhy hawdd
yn dod yn ddinistriol y ddau cyfeillgarwch a hunan-barch. Wedi iddo wedi dod yn
esgob, mae’r cwnsela o cyplau priod mewn trafferth meddiannu llawer o’i amser
a gofal, ac roedd yn ymwybodol iawn o inconstancy y galon ddynol, y
tueddiad i gael mân a dibwys materion y mae ef unwaith yn stigmateiddio fel ‘dyn
clefyd ‘, ac o fodolaeth gwŷr a oedd yn gwybod eu gwragedd i fod yn anffyddlon
iddynt ond serch hynny dod o hyd eu cofleidio rhy enthralling i ran gyda. Mae rhai
yayigxile ubuhlobo yonyuso uxanduva kusapho nje
iintlobano zesini embindini phezu ulwaneliseko onombilini.
Augustine ukhankanya ukuba ekwakuthethwa aphume betshata kwakhe
umhlobo osenyongweni kunye owayengumfundi Alypius. A amava ngokwesondo furtive ekuqaleni
ukufikisa bashiya Alypius ngemvo ohlala esibathandayo. wafumana
kaThixo Augustine ndikholene zakhe azenzileyo iqabane kunye engavakaliyo. Kuba mhlawumbe
kuyimfuneko ukuba abe unogada omnye ngokuchasene eba unconverted intsha
Augustine waye Romantic ufele. Nangona efana Plotinus anokuyisebenzisa
imifanekiso inkanuko ngokuba umbono wezulu, ke yayifana noninzi abantu mandulo
ngokungamfumani amava ngokwesondo ngumthombo inkululeko kakhulu kwengqondo. in
ihlabathi lamandulo abantu abambalwa (hayi ubuncinane ababhali erotica kwi yesihlanu
incwadi Greek Anthology) ndicinge ngayo nantoni na elolo hlobo hlobo ndlela.
Wonke umntu wavuma ukuba angxamele ukusukelwa iqinisekisa kusinda
uhlanga lwabantu. Kodwa zonke zefilosofi kunye ibango kakhulu ukuba ahlonitshwe ohlakaniphileyo
kwabantu-uPlato, uAristotle, la maqela, AmaEpikure-zaba nto-nye phakathi
kokuba wayithanda ubungozi bayo kunye neengozi kunye namandla inkanuko yesini ukuze
ukuphazamisa kwaye ndizitshabalalise kakhulu eyiyo izicwangciso kunye neenjongo. lalingekho
elibi ngaphezu arch-ungowabantu uEpicurus; kunye umlandeli wakhe, imbongi Latin
Lucretius, eyaba ukwakhiwa ukutyiwa ngokubanzi Venus kunye naye uyasebenza
icandelo okukhulu kombongo yakhe elide ‘Ngomhla ngokwesimo’. ukuba
ulonwabo iqondwa ngokwemigaqo ukuncitshiswa ukuphazamiseka ngokweemvakalelo ukuya
ubuncinane, ngoko ke isimo sengqondo wamandulo nezesini kwanele yendalo.
Augustine ukuvuthwa kwakhe bamkela ngenxa ukuguquka kwakhe. the
negative Manichee sengqondo nezesini yenqaba, kufakwe abantu abaninzi
iingxelo ezinhle kunokuba abanye ababhali baye banikwa Augustine udumo.
Nxamnye Manichees wayesuke ukulunga ebalulekileyo zokuzala
amaphupho abo. Imbambano Pelagian, Noko ke, bemka naye ukubona inkqubo
yokuzala njengesona sixhobo le irrationality kunye impakamo ukuba yosulela
umnqweno wesini. Xa uxinezeleko yakhe ‘? Nakanye’ (umnqweno olungalawulwayo) wamisa
West endleleni nokuchonga isono nge sex; ukuba asiyonjongo yakhe.
Augustine weza ucinga ukuba njengempembelelo kwi ulusizi imeko yoluntu
ukuba umlawuli angxamele Harassment lixhaphakile ongawululameliyo engqondweni yakhe ephakamileyo
neenjongo kunye nemiyalelo. Kungenxa yokuba nga uthambekele animality, bonke khona ngokulula kakhulu
uba umonakalo zombini ubuhlobo yaye uyazihlonela. Emva kokuba abe
ubhishophu, i iingcebiso izibini ezitshatileyo usengxakini ahlala ixesha
nokhathalelo, yaye wayeyiqonda kakuhle esi entliziyweni yomntu, le
utyekelo ukuba engephi kwaye ezingenamsebenzi imicimbi abefudula amabala ngokuba ‘yindoda
kwezifo, kwaye ubukho amadoda ababesazi abafazi babo ukuze babe ongathembekanga
kubo kodwa kunjalo wafumana kakhulu lwawo ovusa ukuba ahlukane. ezinye
סענטערד אויף קאַמפּאַניאַנשיפּ און פאַראַנטוואָרטלעך רייזינג פון אַ משפּחה מיט אַ בלויז
גשמיות שייכות סענטערד אויף די צופֿרידנקייט פון אַפּעטיט.
אַוגוסטינע ספּעסיפיקאַללי דערמאנט אַז ער איז געווען גערעדט אויס פון מעריינג דורך זייַן
אָנווינקען פרייַנד און געוועזענער תלמיד אַליפּיוס. א פורטיווע געשלעכט דערפאַרונג אין פרי
יוגנט-יאָרן האט לינק אַליפּיוס מיט אַ בלייַביק געפיל פון רעווולסיאָן. ער געפֿונען
אַוגוסטינע ס פרייד אין זיין שוטעף אַסטאַנישינג און אַנינטעלאַדזשאַבאַל. עס איז טאָמער
נייטיק צו זיין אויף איין ‘ס היטן קעגן געמיינט, אז דער יונג ונקאָנווערטעד
אַוגוסטינע איז געווען אַ ונינהיביטעד ראָמאַנטיש. כאָטש ווי פּלאָטינוס ער קענען נוצן
עראָטיש ימאַדזשרי פֿאַר די בעאַטיפיק זעאונג, ער ריזעמבאַלד רובֿ אנדערע אלטע מענטשן אין
ניט דערגייונג געשלעכט דערפאַרונג אַ מקור פון טיף סייקאַלאַדזשיקאַל באַפרייַונג. אין
די אלטע וועלט ווייניק מענטשן (ניט לפּחות די שרייבערס פון די עראָטיקאַ אין די פינפט
בוך פון די גריכיש אַנטהאָלאָגי) געדאַנק אין עפּעס ווי אַז מין פון וועג.
אַלעמען יקנאַלידזשד אַז די מייטינג שטופּ ינשורז די ניצל פון די
מענטשלעך ראַסע. אבער אַלע פילאָסאָפערס מיט אַ ערנסט פאָדערן צו זיין רעספּעקטעד ווי קלוג
מאָראַליסץ-פּלאַטאָ, אַריסטאָטלע, די סטאָיקס, די עפּיקורעאַנס-זענען פון איין מיינונג אין
ווייל ימפּרעסט דורך זייַן ריסקס און דיינדזשערז און דורך די קאַפּאַציטעט פון געשלעכט פאַרלאַנג צו
צעשטערן און אַפֿילו צעשטערן די מערסט באַרדאַסדיק פון פּלאַנז און ינטענטשאַנז. קיין איז געווען
מער נעגאַטיוו ווי די כיטרע-העדאָניסט עפּיקורוס; און זיין נאכגייער, די רעדאַגירן דיכטער
לוקרעטיוס, שארף פאָרמולאַטעד אַז אַלגעמיין דיסטאַסטע פֿאַר ווענוס און איר אַרבעט אין
די מערסט ימפּאַשאַנד אָפּטיילונג פון זייַן לאַנג ליד ‘אויף די נאַטור פון זאכן’. אַז
גליק איז פֿאַרשטאַנען אין טערמינען פון די רעדוקציע פון ​​עמאָציאָנעל גערודער צו די
מינימום, דעריבער די אלטע שטעלונג צו סעקשואַלאַטי איז נאַטירלעך גענוג.
אַוגוסטינע אין זייַן צייַטיקייַט אנגענומען די קאַנסאַקוואַנס פון זייַן קאַנווערזשאַן. די
נעגאַטיוו מאַניטשעע שטעלונג צו סעקשואַלאַטי איז געווען פֿאַראַכט, און ריפּלייסט דורך פילע
מער positive סטייטמאַנץ ווי עטלעכע שרייבערס האָבן געגעבן אַוגוסטינע די קרעדיט פֿאַר.
קעגן די מאַניטשעעס ער אַפּכעלד די יקערדיק גוטסקייט פון די פּראָקרעאַטיווע
שטופּ. די פּעלאַגיאַן סיכסעך, אָבער, האט אים צו זען די פּראָצעס פון
רעפּראָדוקציע ווי די טראַנסמיטער פון די ירראַטיאָנאַליטי און עגאיזם אַז ינפעקץ די
געשלעכט אָנטרייַבן. דורך זייַן טראָפּ אויף ‘קאָנקופּיססענסע’ (אַנקאַנטראָולד פאַרלאַנג) ער שטעלן די
מערב אויף די דרך צו ידענטיפיינג זינד מיט געשלעכט; וואָס איז געווען ניט זייַן כוונה.
אַוגוסטינע געקומען צו טראַכטן עס אַ ינגרידיאַנט אין די צאָרעס פון די מענטשלעך צושטאַנד
אַז די געשלעכט שטופּ איז אַזוי אָפט אומגעהארכזאם צו די מיינונג ס העכער
ינטענטשאַנז און ינסטראַקשאַנז. ווייַל עס קענען טענד צו אַנימאַליטי, עס אַלע אויך לייכט
ווערט דעסטרוקטיווע פון ​​ביידע פרייַנדשאַפט און זיך-רעספּעקט. נאָך ער האט ווערן אַ
בישאָפּ, די קאַונסלינג פון חתונה געהאט קאַפּאַלז אין קאָנפליקט פאַרנומען פיל פון זייַן צייַט
און זאָרג, און ער איז געווען געזונט אַווער פון די ינקאָנסטאַנסי פון די מענטשלעך האַרץ, פון די
טענדענץ צו האָבן מינערווערטיק און נישטיק ענינים וואָס ער אַמאָל סטיגמאַטיזעד ווי ‘אַ זכר
קרענק ‘, און פון די עקזיסטענץ פון מאנען וואס געוואוסט זייער ווייבער צו זיין ומגעטרייַ
צו זיי אָבער דאך געפֿונען זייער עמברייסיז אויך ענטהראַללינג צו טייל מיט. עטלעכע
dojukọ lori companionship ati lodidi igbega ti a ebi pẹlu a jo
ti ara ibasepo ti dojukọ lori awọn itelorun ti yanilenu.
Augustine pataki nmẹnuba pe o ti sọrọ jade ti marrying nipa rẹ
timotimo ore ki o si tele akẹẹkọ Alypius. A furtive ibalopo iriri ni ibẹrẹ
adolescence ti fi Alypius pẹlu kan pípẹ ori ti revulsion. o ri
Augustine ká didùn ninu rẹ alabaṣepọ ìgbékalẹ ati aïpe. O ti wa ni boya
pataki lati wa lori ọkan ká oluso lodi si ṣebi awọn ọmọ unconverted
Augustine je ohun uninhibited Romantic. Biotilejepe bi Plotinus ti o le lo
itagiri satelaiti fun awọn beatific iran, o dabi julọ miiran atijọ eniyan ni
ko wiwa ibalopo iriri orisun kan ti gidi àkóbá ti ominira. ni
aiye igbãni diẹ eniyan (ko ni o kere awọn onkqwe ti awọn erotica ninu awọn karun
iwe ti awọn Greek Anthology) ro ni ohunkohun ti o bi irú ti ona.
Gbogbo eniyan ti gba wipe awọn ibarasun iro idaniloju iwalaaye ti awọn
eniyan ije. Ṣugbọn gbogbo awọn Philosophers pẹlu kan pataki nipe lati wa ni bọwọ bi ọlọgbọn
moralists-Plato, Aristotle, awọn Stoics, awọn Epicureans-si jẹ okan ninu
ni impressed nipasẹ awọn oniwe-ewu ati ewu ati nipa awọn agbara ti ibalopo ifẹ lati
disrupt ati paapa pa awọn julọ onipin ti eto ati ero. kò wà
diẹ odi ju awọn dara-hedonist Epicurus; ati re, awọn Latin Akewi
Lucretius, ndinku gbekale ti gbogbo distaste fun Venus ati awọn rẹ ṣiṣẹ ni
awọn julọ impassioned apakan ti re gun Ewi ‘Lori awọn iseda ti ohun’. ti o ba ti
ayọ ni gbọye ni awọn ofin ti awọn idinku ti imolara idamu si awọn
kere, ki o si awọn atijọ iwa si obinrin jẹ adayeba to.
Augustine ninu rẹ ìbàlágà gba Nitori ti rẹ iyipada. awọn
odi Manichee iwa si obinrin ti a kọ, ati ki o rọpo nipa ọpọlọpọ
diẹ rere gbólóhùn ju diẹ ninu awọn onkqwe ti fi Augustine awọn gbese fun.
Lodi si awọn Manichees o ọwọ si awọn ibaraẹnisọrọ ore ti awọn procreative
iro. The Pelagian ariyanjiyan, sibẹsibẹ, si mu u lati ri awọn ilana ti
atunse bi awọn Atagba ti awọn irrationality ati -ara- ti infects awọn
ibalopo be. Nipa rẹ wahala lori ‘concupiscence’ (idalenu ifẹ) si fi awọn
West lori ona to idamo ẹṣẹ pẹlu ibalopo; ti o wà ko rẹ aniyan.
Augustine si wá si ro pe o ohun eroja ni awọn misery ti awọn eniyan majemu
wipe awọn ibalopo iro ni ki nigbagbogbo alaigbọran si okan ká ti o ga
ero ati awọn itọsọna. Nitori ti o le ṣọ lati animality, gbogbo awọn ti o ju awọn iṣọrọ
di iparun ti awọn mejeeji ore ati awọn ara-ọwọ. Lẹhin ti o ti di a
Bishop, awọn Igbaninimoran ti iyawo wọn ni wahala ti tẹdo Elo ti re akoko
ki o si bikita, ati ki o si wà daradara mọ ti awọn inconstancy ti awọn eniyan ọkàn, ti awọn
ifarahan lati ni kekere ati ki o bintin àlámọrí eyi ti o ni kete ti stigmatized bi ‘a akọ
arun ‘, ati ti awọn aye ti ọkọ ti o mọ àwọn aya wọn to wa ni alaisododo
si wọn sugbon Sibe ri wọn si gbá ju enthralling to apa pẹlu. diẹ ninu awọn
ċċentrata fuq il-kumpanija u t-tqajjim responsabbli ta ‘familja ma’ sempliċement
relazzjoni fiżika iffukata fuq l-sodisfazzjon ta ‘aptit.
Wistin isemmi speċifikament li kien tkellem mill-meta tiżżewweġ minn min iħaddmu
ħabib intimu u eks student Alypius. Esperjenza sesswali furtive kmieni
adoloxxenza kienu telqu Alypius b’sens dejjiema ta revulsion. huwa sab
s Wistin delight fil zaskakuje sieħba tiegħu u mhux intelliġibbli. Huwa forsi
meħtieġ li tkun fuq gwardja wieħed kontra wieħed jissupponi li l mhumiex ikkonvertiti żgħażagħ
Wistin kien mingħajr ostakoli Romantic. Għalkemm simili Plott huwa jista ‘juża
xbihat erotic għall-viżjoni beatific, huwa jixbah ħafna nies antiki oħra
konstatazzjoni ma esperjenza sesswali sors ta ‘liberazzjoni psikoloġika profonda. fil
id-dinja tal-qedem ftit nies (mhux inqas il-kittieba ta ‘l-erotica fil-ħames
ktieb tal-Antoloġija Griega) ħasbu f’xi ħaġa bħal dak it-tip ta ‘triq.
Kulħadd irrikonoxxa li l-impuls tgħammir jiżgura s-sopravivenza tal-
razza umana. Iżda filosofi kollha bil-pretensjoni serja li jiġu rrispettati bħala għaqli
moralists-Plato, Aristotle, il-Stoics, il epicureans-kienu tal-moħħ wieħed fil
qed impressjonat bl riskji tiegħu u l-perikli u mill-kapaċità ta ‘xewqa sesswali
jfixklu u anki teqred l-aktar razzjonali ta ‘pjanijiet u intenzjonijiet. Xejn kien
aktar negattiv milli l-Epicurus arch-hedonist; u segwaċi tiegħu, il-poeta Latin
Lucretius, f’daqqa ifformulata li distaste ġenerali għall Venere u xogħlijiet tagħha fil
l-aktar sezzjoni mqanqla mill poeżija twila tiegħu “Fuq in-natura tal-affarijiet”. jekk
hena hija mifhuma f’termini tat-tnaqqis ta ‘disturb emozzjonali għall-
minimu, allura l-attitudni antika li sesswalità huwa biżżejjed naturali.
Wistin fil-maturità tiegħu aċċetta l-konsegwenza ta ‘konverżjoni tiegħu. il
attitudni Manichee negattiva għal sesswalità ġiet miċħuda, u sostitwita minn ħafna
aktar stqarrijiet pożittivi minn xi kittieba taw Wistin l-kreditu għall.
Kontra l Manichees hu kkonfermat l-goodness essenzjali tal-procreative
impuls. Il-kontroversja Pelaġi, madankollu, wasslitu biex tara d-proċess ta ‘
riproduzzjoni bħala l-trasmettitur ta ‘l-irraġonevolezza u egotism li jinfetta l-
tħeġġeġ sesswali. Minn stress tiegħu fuq “concupiscence” (xewqa bla kontroll) hu stabbilit l-
Punent fit-triq li jiġu identifikati dnub ma sess; li ma kinitx l-intenzjoni tiegħu.
Wistin waslet biex jaħsbu li ingredjent fil-miżerja tal-kundizzjoni umana
li l-impuls sesswali hija tant spiss disobedient għall-moħħ ogħla
intenzjonijiet u l-istruzzjonijiet. Minħabba li jista tendenza li animality, dan kollu wisq faċilment
isir distruttivi ta ‘kemm ħbiberija u awto-rispett. Wara li kien sar
isqof, il-pariri ta ‘koppji miżżewġa fl-inkwiet okkupati ħafna mill-ħin tiegħu
u l-kura, u kien konxja tal-inconstancy tal-qalb tal-bniedem, tal-
tendenza li jkollhom minuri u trivjali affarijiet li huwa darba stigmatizzati bħala “raġel
marda ta ‘, u l-eżistenza ta’ żwieġhom li kienu jafu nisa tagħhom li jkunu unfaithful
lilhom iżda madankollu sabet jħaddan tagħhom wisq enthralling għal parti magħhom. xi

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.