Che riviste internazionali sembrano con le storie

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Che riviste internazionali sembrano con le storie di copertura maltese

Non è spesso che la stampa internazionale brilla la sua luce su Malta. Quest’anno è piuttosto grande per noi – il crollo della finestra Azure, la Presidenza europea, il fatto che Malta è seconda in America – queste sono storie di notizie che tutte hanno fatto i titoli nei media mondiali.

Ma ci sentiamo come ci siano ancora alcuni eventi che devono essere coperti. Ecco cosa pensiamo che i più grandi giganti dei media del mondo copiano se il riflettore era su di noi.

1. La dominazione creativa totale dell’IRA
Screen Shot 2017 03 13 a 17 22 20
2. Le storie di transito di Michelle
Nota per gli editori: puoi trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno sui social media, è tutto molto professionale.

Screen shot 2017 03 13 a 17 52 44
3. Il nostro eroe di sfidazione gravitazionale
Screen shot 2017 03 13 a 18 46 47
4. Gli sviluppi sulla nostra ex Miss Malta
Screen Shot 2017 03 14 A 09 06 14
5. L’effetto Hugo
Screen Shot 2017 03 14 A 06 58 54
6. L’impatto dell’euro-pop
Screen Shot 2017 03 13 a 18 09 35
7. Come risolviamo tutto con dolcetti saporiti
Economista
8. E la più grande storia dell’anno …
Screen Shot 2017 03 14 A 07 11 40
Cosa pensi che farebbe i titoli internazionali? Fateci sapere nei commenti!

What International Magazines Would Look Like With Maltese Cover Stories

———

What International Magazines Would Look Like With Maltese Cover Stories

It’s not often that the international press shines its light on Malta. This year is a pretty big one for us – the collapse of the Azure Window, the European Presidency, the fact that Malta is second to America – these are news stories which all made headlines in world media.

But we feel like there are still some events that need to be covered. Here’s what we think the world’s biggest media giants would cover if the spotlight was on us.

1. Ira‘s total creative domination
Screen Shot 2017 03 13 At 17 22 20
2. Michelle’s transit stories
Note to the editors: You can find all the info you need on social media, it’s all very professional.

Screen Shot 2017 03 13 At 17 52 44
3. Our gravity-defying hero
Screen Shot 2017 03 13 At 18 46 47
4. The developments on our former Miss Malta
Screen Shot 2017 03 14 At 09 06 14
5. The Hugo effect
Screen Shot 2017 03 14 At 06 58 54
6. The impact of Euro-pop
Screen Shot 2017 03 13 At 18 09 35
7. How we solve everything with savoury treats
Economist
8. And the biggest story of the year…
Screen Shot 2017 03 14 At 07 11 40
What do you think would make international headlines? Let us know in the comments!

What International Magazines Would Look Like With Maltese Cover Stories

———

Yibaphi omagazini bamazwe aphesheya ababukeka benezindaba zekhava yaseMalta

Akuvamile ukuthi umshini wabezindaba wamazwe omhlaba ukhanyise ukukhanya kwalo kuMalta. Lo nyaka sinkulu kithina – ukuwa kwewindi le-Azure, iqiniso lokuthi iMalta lisesibili eMelika – lezi izindaba zezindaba ezazenza zonke izihloko ezikoleni zomhlaba.

Kepha sibona sengathi kusekhona imicimbi ethile edinga ukumbozwa. Nakhu esicabanga ukuthi imidondoshiya emikhulu yabezindaba ebiyimboza uma ngabe i-Spotlight ibisekhona kithi.

1. Ukubuswa okuphelele kwe-IRA
Isithombe sesikrini esingu-0 17 13
2. Izindaba zokuhamba zikaMichelle
QAPHELA kubahleli: Ungathola lonke ulwazi oludingayo kwimidiya yezenhlalo, konke kusebenza kakhulu.

Isithombe sesikrini esingu-07 13 ngo 17 52 44
3. Iqhawe lethu elidonsela amandla
Isithombe sesikrini esingu-04 13 47
4. Ukuthuthuka ku-Miss Malta yethu yangaphambili
Isithombe sesikrini esingu-03 14 ngo-09 06 14
5. Umphumela weHugo
Isithombe sesikrini esingu-03 14 ku-06 58 54
6. Umthelela we-Euro-Pop
Isithombe sesikrini esingu-09 13 35 35
7. Ukuxazulula kanjani konke ngokuphatha okunamafutha
Isakazwa
8. nendaba enkulu yonyaka …
Isithombe sesikrini esingu-07 14
Ucabanga ukuthi yini engenza izihloko zamazwe aphesheya? Sazise kumazwana!

https://lovinmalta.com/lifestyle/international-magazine-wo-walte-

———-

Watter internasionale tydskrifte sal met Maltese dekverhale lyk

Dit is nie dikwels dat die internasionale pers sy lig op Malta skyn nie. Hierdie jaar is ‘n redelik groot een vir ons – die ineenstorting van die Azure-venster, die Europese presidentskap, die feit dat Malta tweede vir Amerika is. Dit is nuusberigte wat almal opskrifte in die wêreldmedia gemaak het.

Maar ons voel dat daar nog ‘n paar gebeurtenisse is wat gedek moet word. Hier is wat ons dink die wêreld se grootste media-reuse sal dek as die kollig op ons was.

1. IRA se totale kreatiewe oorheersing
Screen Shot 2017 03 13 om 17 22 20
2. Michelle se transitoverhale
Nota aan die redakteurs: U kan al die inligting wat u op sosiale media benodig, vind, dit is alles baie professioneel.

Screen Shot 2017 03 13 op 17 52 44
3. Ons swaartekrag-verdedigende held
Screen Shot 2017 03 13 op 18 46 47
4. Die ontwikkelinge op ons voormalige Mej Malta
Screen Shot 2017 03 14 om 09 06 14
5. Die Hugo-effek
Screen Shot 2017 03 14 by 06 58 54
6. Die impak van euro-pop
Screen Shot 2017 03 13 om 18 09 35
7. Hoe ons alles oplos met hartige lekkernye
Ekonoom
8. En die grootste verhaal van die jaar …
Screen Shot 2017 03 14 om 07 11 40
Wat dink jy sal internasionale opskrifte maak? Laat ons weet in die kommentaar!

https://lovinmalta.com/lifestyle/international-magazines-would-look- en -with-Maltese-Cover-Stories/

———

Çfarë revistash ndërkombëtare do të dukeshin si me tregime të mbuluara malteze

Nuk është shpesh se shtypi ndërkombëtar shkëlqen dritën e saj në Maltë. Këtë vit është një shumë e madhe për ne – rënia e dritares së Azure, presidenca evropiane, fakti se Malta është e dyta në Amerikë – këto janë tregime të lajmeve të cilat të gjitha kanë bërë tituj në mediat botërore.

Por ne ndjehemi sikur ka ende disa ngjarje që duhet të mbulohen. Ja se çfarë mendojmë se gjigantët më të mëdhenj të mediave në botë do të mbulonin nëse në qendër të vëmendjes ishte mbi ne.

1. Dominimi i përgjithshëm kreativ i IRA-s
Shot ekran 2017 03 13 në 17 22 20
2. Tregimet e tranzitit të Michelle
Shënim për redaktorët: Ju mund të gjeni të gjitha informacionet që ju nevojiten në mediat sociale, është e gjitha shumë profesionale.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.