che viene prodotta da questa contemplazione divina

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

che viene prodotta da questa contemplazione divina nelle facoltà dell’anima; lo spostamento e
tremore della terra è purgazion dolorosa che è causato in esso; e dire che la
modo e la strada di Dio per cui i viaggi dell’anima per lui è nel mare, e le sue orme
sono in molte acque e per questo motivo non deve essere conosciuto, è come per dire che questo
strada per cui i viaggi dell’anima a Dio è come un segreto e come nascosti dal senso dell’anima
come il modo di uno che cammina sul mare, i cui percorsi e impronte non sono noti, è nascosto
dal senso del corpo. I passi e le impronte che Dio sta imprinting sulla
anime che egli desidera avvicinare a sé, e per fare grande in unione con la sua saggezza,
hanno anche questa proprietà, che non sono noti. Perciò nel Libro di Giobbe è menzione
ha fatto di questa materia, con queste parole: ‘Hai tu forse conosciuto i sentieri della Grande
nuvole o le conoscenze perfetto?’125 Con questo si intendono le vie e le strade in base alle quali
Dio esalta continuamente le anime e li perfeziona nella sua saggezza, che le anime sono qui intesi
dalle nuvole. Ne consegue, quindi, che questa contemplazione, che sta guidando l’anima
Dio è la sapienza segreta.
125 XXXVII Job, 16.

 

———–

which is produced by this Divine contemplation in the faculties of the soul; the moving and
trembling of the earth is the painful purgation which is caused therein; and to say that the
way and the road of God whereby the soul journeys to Him is in the sea, and His footprints
are in many waters and for this reason shall not be known, is as much as to say that this
road whereby the soul journeys to God is as secret and as hidden from the sense of the soul
as the way of one that walks on the sea, whose paths and footprints are not known, is hidden
from the sense of the body. The steps and footprints which God is imprinting upon the
souls that He desires to bring near to Himself, and to make great in union with His Wisdom,
have also this property, that they are not known. Wherefore in the Book of Job mention is
made of this matter, in these words: ‘Hast thou perchance known the paths of the great
clouds or the perfect knowledges?’125 By this are understood the ways and roads whereby
God continually exalts souls and perfects them in His Wisdom, which souls are here understood
by the clouds. It follows, then, that this contemplation which is guiding the soul to
God is secret wisdom.
125 Job xxxvii, 16.

 

———–

okuyinto kuveza lo ecabanga Laphezulu EBhayibhelini Lase amandla komphefumulo; ukuzanyazanyiswa futhi
ukuthuthumela yomhlaba iyona purgation ubuhlungu lapho sibangelwa okuphakathi kwakho, futhi ukusho ukuthi
indlela kanye endleleni sikaNkulunkulu lapho hambo umphefumulo kuze Him is olwandle, futhi izinyathelo yakhe
kukhona semanzini amaningi futhi ngenxa yalesi sizathu ngeke ukwaziwa, kufana nokuthi ukusho ukuthi lokhu
umgwaqo lapho hambo umphefumulo kuNkulunkulu njengoba imfihlo futhi ngicashela umqondo umphefumulo
njengoba indlela eyodwa esihamba phezu kolwandle, abazindlela zabo futhi izinyathelo Awaziwa, kufihliwe
kusukela umqondo emzimbeni. Izinyathelo futhi izinyathelo okuyinto uNkulunkulu imprinting phezu
imiphefumulo nalapho leyo Yena ayifisayo ukuletha eduze naYe, futhi ukwenza okukhulu nimunye Ukuhlakanipha kwakhe,
babe nalokhu impahla, ukuthi kungukuthi aziwa. Ngalokho e Encwadi KaJobe ukuphathwa kuyinto
eyenziwe kule ndaba, ngala mazwi: ‘Unobani mhlawumbe eyaziwa ezindleleni enkulu
amafu noma knowledges ephelele? ‘125 Ngalokhu ziqondwa izindlela nemigwaqo lapho
Njalonjalo kuNkulunkulu amphakamise imiphefumulo phelelisa nabo Ukuhlakanipha kwakhe, okuyinto imiphefumulo lapha waqonda
ngu amafu. Ngakho-ke, ukuthi lo ecabanga okuyinto uqondisa umphefumulo
UNkulunkulu ungukuhlakanipha imfihlo.
125 uJobe xxxvii, 16.

 

———–

wat geproduseer word deur hierdie Goddelike nadenke in die kragte van die siel; die bewegende en
bewend van die aarde is die pynlike purgatie wat veroorsaak word daarin; en om te sê dat die
manier en die pad van God waardeur die siel reise na hom is in die see gesit en sy voetspore
is in baie waters en om hierdie rede word nie bekend, is so veel as om te sê dat hierdie
pad waardeur die siel reise na God is as geheim en as verborge was van die gevoel van die siel
as die pad van een wat loop op die see, wie se paaie en spore was nie te beken, is weggesteek
van die sin van die liggaam. Die stappe en voetspore wat God is inprenting op die
siele wat Hy begeer om te bring naby aan Hom, en ‘n groot te maak in die unie met sy wysheid,
het ook hierdie eiendom dat hulle nie geken het nie. Waarom in die Boek van Job melding is
gemaak van hierdie saak, in hierdie woorde: “Het jy wellicht bekend die paaie van die groot
wolke of die perfekte kennis in? “125 Deur hierdie verstaan ​​die maniere en paaie waardeur
God verhef voortdurend siele en vervolmaak hulle in sy wysheid, wat siele hier verstaan ​​word
deur die wolke. Dit volg dan dat hierdie nadenke wat die siel lei na
God is geheim wysheid.
125 Job xxxvii, 16.

 

———–

e cila është prodhuar nga ky soditje Hyjnore në fakultetet e shpirtit; ngushëllimi dhe
dridhur i tokës është purgation dhimbje që shkaktohet aty; dhe për të thënë se
mënyra dhe rruga e Perëndisë ku etapat shpirt të Tij në mes të detit, dhe gjurmët e këmbëve të tij
janë pranë ujërave të shumta dhe për këtë arsye nuk do të njihet, është sa për të thënë se kjo
Rruga ku etapat shpirt të Perëndisë është si sekret, dhe si e fshehur nga kuptimin e shpirtit
si mënyrë e ai që ecën në det, shtigjet dhe gjurmët e së cilës nuk janë të njohura, është e fshehur
nga ndjenja e trupit. Hapat dhe gjurmët që Perëndia është imprinting mbi të
personat që Ai dëshiron për të sjellë pranë vetes, dhe për të bërë të madh në bashkim me diturinë e tij
kanë edhe këtë pronë, që ato nuk janë të njohura. Pse në librin e përmendur punë është
bërë për këtë çështje, me këto fjalë: “A e ke ndoshta njohur shtigjet e Madhe
retë apo njohurive të përsosur? “125 Me këtë janë kuptuar mënyrat dhe rrugët ku
Perëndia vazhdimisht lartëson shpirtrat dhe përsos ato në diturinë që shpirtrat janë të kuptohen këtu
nga retë. Ai vijon, pra, se ky soditja cila është udhëzuese shpirtin për
Perëndia është urtësi e fshehtë.
125 Job XXXVII, 16.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.