CHRISTIAN nome deriva Ada quello di Cristo stesso

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

CHRISTIAN: nome deriva A
da quello di Cristo stesso. Il
nome si riferisce a tutti coloro che hanno
stato unto attraverso il dono della
lo Spirito Santo nel battesimo; quindi,
i seguaci di Cristo, i membri
della Chiesa cristiana.
Secondo Atti 1 1: 26 “è stato in
Antiochia che i discepoli erano
prima chiamati cristiani”(1 289).
NATALE: La festa della
Natività, la nascita di Gesù (1 1 7 1).
CHIESA: Il nome dato il
“Convocazione” o “assemblaggio” di
il Dio La gente ha chiamato
insieme da “estremità della
terra “. In uso cristiana, la
parola “Chiesa” ha tre
significati inseparabili: il Popolo
che Dio thers ga in tutta
mondo; particolare o locale
Chiesa (diocesi); e il
liturgico (soprattutto eucaristica)
montaggio. La Chiesa attinge la sua
vita dalla Parola e del Corpo
di Cristo, e così si diventa
Corpo di Cristo (752). Nel Credo,
l’unica Chiesa di Cristo è professata
per essere una, santa, cattolica,
e apostolica (8 1 1).
CIRCONCISIONE: Il rito
prescritto nel giudaismo e altri
culture che comporta il taglio
il prepuzio di un maschio.
La circoncisione era un segno del
alleanza tra Dio e il suo
popolo Israele e prefigurato il
Rito di iniziazione cristiana in
Battesimo. Gesù fu circonciso
otto giorni dopo la sua nascita in accordo
con la legge ebraica (527).
Collegialità: Il principio
che tutti i vescovi della Chiesa
con il Papa alla loro forma di testa di un
“Collegio”, singolo che riesce
in ogni generazione “collegio”
dei Dodici Apostoli, con Peter
871
alla loro testa, la quale Cristo
insti stituito come fondamento della
Chiesa. Questo Collegio dei Vescovi
insieme, ma mai senza,
il Papa ha supremo e fu ll
autorità sopra l’universale
Chiesa (861, 880, 883).
COMANDAMENTO: A norma di
morale e / o azione religiosa;
soprattutto, i dieci comandamenti
data da Dio a Mosè. Gesù
riepilogati tutti i comandamenti
nel comando di duplice
amore di Dio e amore del prossimo
(2052).
COMANDAMENTI DELLA
CHIESA: Vedere precetti della
Chiesa.
COMUNIONE: Santa Comunione,
l’accoglienza del Corpo
e Sangue di Cristo nella
Eucaristia (1 382). Più generalmente,
la nostra comunione e unione con
Gesù e gli altri cristiani battezzati
nella Chiesa, che ha la sua
fonte e culmine nella celebrazione
dell’Eucaristia. In questo
senso, Chiesa come comunione è
la più profonda vocazione della
Chiesa (959).
Comunione dei Santi:
L’unità in Cristo di tutta la
redento, quelli sulla terra e
coloro che sono morti. Il
comunione dei santi si professa
nel Simbolo degli Apostoli, dove si
è stato interpretato anche riferirsi
all’unità nelle “cose ​​sante”
(Communio sanctorum), in particolare
l’unità della fede e della carità
raggiunto attraverso la partecipazione a
eucaristica (948, 957, 960, 1 474).
La concupiscenza: Human
appetiti o desideri che restano
disordinato a causa del temporale
conseguenze del peccato originale,
che rimangono anche dopo il battesimo,

https://amzn.to/2G4Zik6

——

CHRISTIAN: A name derived
from that of Christ himself. The
name refers to all those who have
been anointed through the gift of
the Holy Spirit in Baptism; hence,
the followers of Christ, the members
of the Christian Church.
According to Acts 1 1 :26 “it was in
Antioch that the disciples were
first called Christians” ( 1 289).
CHRISTMAS: The feast of the
Nativity, the birth of Jesus ( 1 1 7 1 ) .
CHURCH: The name given the
“convocation” or “assembly” of
the People God has called
together from “the ends of the
earth.” In Christian usage, the
word “Church” has three
inseparable meanings: the People
that God ga thers in the whole
world; the particular or local
church (diocese); and the
liturgical (above all Eucharistic)
assembly. The Church draws her
life from the Word and the Body
of Christ, and so herself becomes
Christ’s Body (752). In the Creed,
the sole Church of Christ is professed
to be one, holy, catholic,
and apostolic (8 1 1 ) .
CIRCUMCISION: The rite
prescribed in Judaism and other
cultures which involves cutting
off the foreskin of a male.
Circumcision was a sign of the
covenant between God and his
people Israel and prefigured the
rite of Christian initiation in
Baptism. Jesus was circumcised
eight days after his birth in accord
with Jewish law (527) .
COLLEGIALITY: The principle
that all the bishops of the Church
with the Pope at their head form a
single “college,” which succeeds
in every generation the “college”
of the Twelve Apostles, with Peter
871
at their head, which Christ
insti tuted as the foundation of the
Church. This college of bishops
together with, but never without,
the Pope has supreme and fu ll
authority over the universal
Church (861, 880, 883).
COMMANDMENT: A norm of
moral and/or religious action;
above all, the Ten Commandments
given by God to Moses. Jesus
summarized all the commandments
in the twofold command of
love of God and love of neighbor
(2052).
COMMANDMENTS OF THE
CHURCH: See Precepts of the
Church.
COMMUNION: Holy Communion,
the reception of the Body
and Blood of Christ in the
Eucharist (1 382). More generally,
our fellowship and union with
Jesus and other baptized Christians
in the Church, which has its
source and summit in the celebration
of the Eucharist. In this
sense, Church as communion is
the deepest vocation of the
Church (959).
COMMUNION OF SAINTS:
The unity in Christ of all the
redeemed, those on earth and
those who have died. The
communion of saints is professed
in the Apostles’ Creed, where it
has also been interpreted to refer
to unity in the “holy things”
(communio sanctorum), especially
the unity of faith and charity
achieved through participation in
the Eucharist (948, 957, 960, 1 474).
CONCUPISCENCE: Human
appetites or desires which remain
disordered due to the temporal
consequences of original sin,
which remain even after Baptism,

https://amzn.to/2G4Zik6

——

UMKRISTU: igama A etholakala
kusukela ukuthi ngokuza kukaKristu uqobo. I
igama libhekisela kubo bonke labo babe
ugcotshwe ngokusebenzisa isipho
uMoya oNgcwele Ubhapathizo; ngakho-ke,
abalandeli bakaKristu, amalungu
of the Christian Church.
Ngokusho kwezEnzo 1 1: 26 “kwakunjalo
EAntiyokiya ukuba abafundi babe
khona okokuqala ngokuthi amaKristu “(1 289).
KAKHISIMUSI: Umkhosi we
KukaJesu, ukuzalwa kukaJesu (1 1 7 1).
IBANDLA: Igama banikezwe
“Umhlangano” noma “inhlangano” of
People uNkulunkulu unibizele
ndawonye “emikhawulweni
emhlabeni. “ukusetshenziswa Ngo yobuKristu,
igama elithi “iSonto” has ezintathu
nezincazelo nolimi: People
ukuthi uNkulunkulu ga thers lonke
emhlabeni; oluthile noma wendawo
isonto (bhishobhi); kanye
yesonto (ngenhla zonke eMiseni)
inhlangano. ISonto udonsa wakhe
ukuphila esivela eZwini futhi umzimba
kaKristu, futhi ngakho yena uba
Umzimba kaKristu (752). Esikhathini iSivumo Sokholo
ematheni Church of Christ is ababethi
ukuze babe munye, ongcwele, lelizwe lonke,
futhi yabaphostoli (8 1 1).
NOKUSOKA: I emkhubeni
ebekiwe UbuJuda nezinye
amasiko okubandakanya ahlabayo
ijwabu nowesilisa.
Ukusoka kwakuyisinqumo isibonakaliso
isivumelwano phakathi kukaNkulunkulu wakhe
sizwe sakwa-Israyeli futhi owawufanekiselwa le
rite ka Ukuqalwa Christian e
Ubhapathizo. UJesu wasokwa
ezinsukwini eziyisishiyagalombili ngemva kokuzalwa kwakhe ngokuvumelana
nomthetho wamaJuda (527).
COLLEGIALITY: Isimiso
ukuthi bonke ababhishobhi eBandla
uPapa ephambi kwawo isimo
olulodwa “ekolishi,” okuyinto uyaphumelela
kuzo zonke isizukulwane le “ekolishi”
Nambili, noPetru
871
ephambi kwawo, uKristu
insti tuted njengoba isisekelo
Isonto. Lokhu ekolishi ababhishobhi
kanye, kodwa ungalokothi ngaphandle,
Pope has ll ophakeme fu
igunya phezu jikelele
Isonto (861, 880, 883).
Umyalo: A yinto evamile
zokuziphatha kanye / noma isenzo yenkolo;
ngaphezu kwakho konke, iMiyalo Eyishumi
enikezwa nguNkulunkulu kuMose. uJesu
ngokufingqiwe yonke imiyalo
e umyalo ekabili
ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda umakhelwane
(2052).
IMITHETHO OF THE
IBANDLA: Bona iziyalezo we
Isonto.
Wenhlanganyelo: Esingcwele,
yokwamukela Umzimba
Negazi LikaKristu e-
UKwamukelisa (1 382). Ezimweni ezivamile,
yethu nobudlelwano futhi inyunyana nge
UJesu nabanye amaKristu abhapathiziwe
eBandleni, esesikhundleni yayo
omthombo isiqongo kuleyo migubho
yoMthendeleko. Kulokhu
umqondo, iSonto njengemihlatshelo yenhlanganyelo kuyinto
ngumsebenzi ejulile we
Isonto (959).
Eyokuhlanganyela Saints:
Ubunye kuKristu kuzo zonke
ahlengwe, labo emhlabeni futhi
asebefile. I
eyokuhlanganyela kosanta ababethi
e Creed nabaPhostoli ‘, lapho
Futhi liye ebachasisela ubheke
ebunyeni “izinto ezingcwele”
(Communio sanctorum), ikakhulukazi
ubunye okholweni futhi esiza abantulayo
kufezwa ngokusebenzisa iqhaza
uKwamukelisa (948, 957, 960, 1 474).
CONCUPISCENCE: Human
izifiso noma izifiso okusalayo
disordered ngenxa yesikhashana
imiphumela yesono sokuqala,
okusalayo ngisho nangemva Ukubhabhadiswa,

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.