con paura Ma invece durante la musica del matrimon

con paura. Ma invece, “durante la musica del matrimonio-festa Cecilia continuava a cantare nel suo cuore.” 230
Che dimissioni perfetto! Senza dubbio ha sentito altre melodie rispetto a quelli di questo mondo; la sua Divina
Sposo troppo cantava, e gli Angeli ripetuto in coro il ritornello di notte benedetta di Betlemme:
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà.” 231
La Gloria di Dio! Santa Cecilia capito bene, e desiderava con tutto il cuore. Ha indovinato
che il suo Gesù aveva sete per le anime. . . ed è per questo tutto il suo desiderio era quello di portare a Lui
rapidamente l’anima del giovane romano, il cui unico pensiero era di gloria umana. Questo saggio Virgin
farà di lui un martire, e moltitudini seguiranno le sue orme. Lei non conosce la paura: il
Angeli nella loro canzone resa promessa di pace. Lei sa che il Principe della pace è destinata a proteggere i
lei, a guardia la sua verginità, e di fare la sua ricompensa. . . . “Oh, com’è bella la casta
generazione! “232
Carissima sorella, quasi non so ciò che scrivo; Ho lasciato la mia penna seguire i dettami del mio cuore. tu
mi dicono che si sente la vostra debolezza, ma che è una grazia. E ‘il Signore che semina i semi della sfiducia
di sé nella tua anima. Non avere paura! Se non si riesce a dargli piacere nelle piccole cose, ha
saranno obbligati ad aiutarvi in ​​grandi.
Gli Apostoli lavorato a lungo senza di Lui, hanno faticato tutta la notte e ha preso nessun pesce. Loro
fatiche non erano inaccettabile per lui, ma ha voluto dimostrare che Egli è il Datore di tutte le cose. Così
un atto di umiltà è stato chiesto degli Apostoli, e Il nostro amorevole Signore ha chiamato a loro: “I bambini, hanno
? Si nulla da mangiare “233 San Pietro, avowing la sua impotenza, gridò:” Signore, abbiamo lavorato tutti
la notte, e hanno preso nulla “. 234 E ‘sufficiente, il Cuore di Gesù è toccato…. Ha avuto l’Apostolo
catturato alcuni piccoli pesci, forse il nostro Divino Maestro non avrebbe funzionato un miracolo; ma aveva
preso nulla, e così attraverso il potere e la bontà di Dio, le sue reti furono presto presi da grande
Pesci. Tale è la via di Nostro Signore. Egli dà come Dio-con divina generosità, ma insiste sull’umiltà
del cuore.
XVIII
7 Luglio 1894.
Sorellina cara, -Non so se si è ancora nella stessa struttura della mente come
l’ultima volta che mi ha scritto; Presumo che tu sei, e io rispondo con questo brano del Cantico
dei Cantici, che spiega così bene lo stato di un’anima in secchezza assoluta, un’anima che non riesce a trovare
230 Ufficio di Santa Cecilia.
231 Luca 2:14.
232 Saggezza 4: 1.
233 Giovanni 21: 5.
234 Luca 5: 5. Soeur Thérèse si unisce in una sola delle due bozze miracolose di pesci. [Ed.]

https://amzn.to/37TPzal

——

with fear. But instead, “during the music of the marriage-feast Cecilia kept singing in her heart.”230
What perfect resignation! No doubt she heard other melodies than those of this world; her Divine
Spouse too was singing, and the Angels repeated in chorus the refrain of Bethlehem’s blessed night:
“Glory to God in the highest, and on earth peace to men of goodwill.”231
The Glory of God! St. Cecilia understood it well, and longed for it with all her heart. She guessed
that her Jesus was thirsting for souls . . . and that is why her whole desire was to bring to Him
quickly the soul of the young Roman, whose only thought was of human glory. This wise Virgin
will make of him a Martyr, and multitudes will follow in his footsteps. She knows no fear: the
Angels in their song made promise of peace. She knows that the Prince of Peace is bound to protect
her, to guard her virginity, and to make her recompense. . . . “Oh, how beautiful is the chaste
generation!”232
Dearest sister, I hardly know what I write; I let my pen follow the dictates of my heart. You
tell me that you feel your weakness, but that is a grace. It is Our Lord Who sows the seeds of distrust
of self in your soul. Do not be afraid! If you do not fail to give Him pleasure in small things, he
will be obliged to help you in great ones.
The Apostles laboured long without Him, they toiled a whole night and caught no fish. Their
labours were not inacceptable to him, but He wished to prove that He is the Giver of all things. So
an act of humility was asked of the Apostles, and Our loving Lord called to them: “Children, have
you anything to eat?”233 St. Peter, avowing his helplessness, cried out: “Lord, we have laboured all
the night, and have taken nothing.”234 It is enough, the Heart of Jesus is touched. . . . Had the Apostle
caught some small fish, perhaps our Divine Master would not have worked a miracle; but he had
caught nothing, and so through the power and goodness of God his nets were soon filled with great
fishes. Such is Our Lord’s way. He gives as God—with divine largesse—but He insists on humility
of heart.
XVIII
July 7, 1894.
MY DEAR LITTLE SISTER,—I do not know if you are still in the same frame of mind as
when you last wrote to me; I presume that you are, and I answer with this passage of the Canticle
of Canticles, which explains so well the state of a soul in utter dryness, a soul which cannot find
230 Office of St. Cecilia.
231 Luke 2:14.
232 Wisdom 4:1.
233 John 21:5.
234 Luke 5:5. Soeur Thérèse joins in one the two miraculous draughts of fishes. [Ed.]

https://amzn.to/37TPzal

——

ngokwesaba. Kodwa kunalokho, “phakathi umculo komshado-idili uCecilia igcinwe ukucula enhliziyweni yakhe.” 230
Yini ukwesula ephelele! Ayikho singabaze ezwa nezinye imiculo kunalawo kwaleli zwe; Waphezulu wakhe
Umlingani kakhulu lalihlabelela, kanye Angels okuphindaphindiwe kanyekanye nempinda ebusuku eBhetlehema sika elibusisekile:
“Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, nokuthula emhlabeni kubantu ukuba abantu abathakazelelwayo.” 231
Inkazimulo KaNkulunkulu! St Cecilia akuqonda kahle, nabalangazelelekayo ngayo yonke inhliziyo yakhe. yena ukuyichaza
ukuthi yakhe uJesu bomele imiphefumulo. . . yingakho wakhe wonke sifiso sasiyisono ukuletha kuye
ngokushesha umphefumulo ESonto LamaRoma abasha, umcabango yakhe okuwukuphela kwaba inkazimulo yomuntu. Lokhu Virgin ohlakaniphile
uzokwenza kuye Martyr, futhi inqwaba yabantu ngeke ukulandela ezinyathelweni zakhe. Uyazi ningesabi: i
Izingelosi ingoma yabo wenza isithembiso ukuthula. Uyazi ukuthi iNkosi Yokuthula nakanjani ukuvikela
wakhe, ukunqanda wakhe ubuntombi, nokwenza recompense wakhe. . . . “Oh, yeka indlela enhle iyona okumsulwa
isizukulwane! “232
udade amthanda kakhulu, ngingcono kabi mina ukuthi yini ngiloba; Ngiyovumela ipeni lami ulandele ngobulukhuni benhliziyo yami. Wena
ukungitshela ukuthi uzizwa ukuthi buyini ubuthakathaka bakho, kodwa ukuthi kuyinto umusa. Kuyinto Ithu Lord Ubani uhlwanyela imbewu yokungathembani
yokuzicabangela emphefumulweni wakho. Ungasabi! Uma ungenalo wehluleka simnike injabulo ezintweni ezincane, lapho
uzophoqeleka ukukusiza yabakhulu.
Abaphostoli basebenzile eside ngaphandle kwaKhe, bona wakhandleka ubusuku futhi ababambanga lutho. yabo
ekukhandlekeni kwakungafanele inacceptable kuye, kodwa Wafisa ukuba afakazise ukuthi unguMuphi wazo zonke izinto. Ngakho
sokuthobeka wacelwa zabaPhostoli, futhi wethu onothando wambiza kubo: “Bantwana,
? Ninakho ukudla “233 St Peter, avowing singenamandla yakhe, wamemeza wathi:” Nkosi, thina basebenzile zonke
ebusuku, futhi lingabambanga lutho. “234 Kwanele, Inhliziyo kaJesu iyathinteka…. Ukube umPhostoli
wabanjwa ezinye inhlanzi encane, mhlawumbe iNkosi yethu Waphezulu Wawungeke usebenze mangaliso; kodwa wayenobulephero
kodwa asibambanga lutho, ngakho ngamandla langokusebenza ubuhle bukaNkulunkulu amanetha akhe kwakuthengwa egcwele enkulu
izinhlanzi. Njalo is indlela seNkosi yethu. Unika njengoba kuNkulunkulu-saphezulu largesse-kodwa ephikelela ukuthobeka
kwenhliziyo.
XVIII
Julayi 7, 1894.
Ethandekayo EZINCANE UDADE, -I awazi uma namanje uzimele efanayo kwengqondo njengoba
uma lokugcina wabhala kimi; Akunjalo ukuthi ukhona, futhi ngithini nale ukudlula Canticle
ka Canticles, echaza kahle kakhulu isimo umphefumulo e ukoma elingaphandle, umphefumulo okungakwazi thola
230 Office of St uCecilia.
231 Luka 2:14.
232 Ukuhlakanipha 4: 1.
233 Johane 21: 5.
234 Luka 5: 5. Soeur Thérèse uyahlanganyela eyodwa okusalungiswa ezimbili ngokuyisimangaliso lezinhlanzi. [Umhl.]

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.