confortevole e crea difficolt Se la sensibilit per

confortevole e crea difficoltà? “Se la sensibilità personale e sociale verso l’accoglienza della nuova vita si perde, poi altre forme di accoglienza utili alla vita sociale si inaridiscono” .97
121.
Abbiamo bisogno di sviluppare una nuova sintesi capace di superare le false argomentazioni degli ultimi secoli. Cristianesimo, nella fedeltà alla propria identità e la ricca deposito della verità che ha ricevuto da Gesù Cristo, continua a riflettere su questi temi in un dialogo fruttuoso con il cambiamento situazioni storiche. In tal modo, si rivela la sua eterna newness.98
il relativismo pratico
122.
A fuorviati conduce antropocentrismo a uno stile di vita sbagliata. Nella Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, ho notato che il relativismo pratico tipico della nostra epoca è “ancora più pericoloso relativismo dottrinale” .99 Quando gli esseri umani si pongono al centro, danno priorità assoluta alla convenienza immediata e tutto il resto diventa relativo. Quindi non dovremmo essere sorpresi di trovare, in collaborazione con il paradigma tecnocratico onnipresente e il culto
. 97 Id, Lettera Enciclica Caritas in veritate (29 giugno 2009), 28: AAS 101 (2009), 663.
98 Cf. Vincenzo di Lerins, Commonitorium Primum, Ch. 23: PL 50, 688: “Ut annis scilicet consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate”.
99 No. 80: AAS 105 (2013) 1053.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

comfortable and creates difficulties? “If personal and social sensitivity towards the acceptance of the new life is lost, then other forms of acceptance that are valuable for society also wither away”.97
121.
We need to develop a new synthesis capable of overcoming the false arguments of recent centuries. Christianity, in fidelity to its own identity and the rich deposit of truth which it has received from Jesus Christ, continues to reflect on these issues in fruitful dialogue with changing historical situations. In doing so, it reveals its eternal newness.98
Practical relativism
122.
A misguided anthropocentrism leads to a misguided lifestyle. In the Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, I noted that the practical relativism typical of our age is “even more dangerous than doctrinal relativism”.99 When human beings place themselves at the centre, they give absolute priority to immediate convenience and all else becomes relative. Hence we should not be surprised to find, in conjunction with the omnipresent technocratic paradigm and the cult
97 Id., Encyclical Letter Caritas in Veritate (29 June 2009), 28: AAS 101 (2009), 663.
98 Cf. Vincent of Lerins, Commonitorium Primum, ch. 23: PL 50, 688: “Ut annis scilicet consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate”.
99 No. 80: AAS 105 (2013), 1053.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ukhululekile futhi kudalela? “Uma ukuzwela siqu nezenhlalo maqondana kokwamukelwa kwemfundiso impilo entsha elahlekile ke nezinye izinhlobo ukwamukela ukuthi kukhona ewusizo emphakathini futhi abune away” .97
121.
Sidinga ukuthuthukisa zamagama amasha uyakwazi sokunqoba izinkulumo ezingamanga eminyaka yamuva. UbuKristu, e ubuqotho ubunjalo bayo siqu kanye idiphozi ocebile iqiniso, ithole nakuJesu Kristu, uchubeka nekukhombisa ngendaba le lokha nakethula inkhulumomphendvulwano ethelayo nezimo ezishintshayo zomlando. Ngokwenza kanjalo, lembula newness.98 yayo okuphakade
relativism Olungokoqobo
122.
A utshwala nokho engahlose bubi anthropocentrism kuholela indlela yokuphila akunaso isiqondiso esiyisonasona. Ngo Apostolic Isikhuthazo Evangelii Gaudium, ngaqaphela ukuthi relativism esisebenzayo ejwayelekile ubudala yethu “ngisho iyingozi kakhulu kunokuba relativism nezimfundiso” .99 Lapho izidalwa ezingabantu bazibangele esikhungweni, they epha kambaphambili eliphelele lula ngokushesha futhi konke okunye iba isihlobo. Ngakho akufanele kusimangaze ukuthola, ngokuhlanganyela ukuyo yonke indawo Paradigm technocratic futhi inkolo
. 97 I-Id, Encyclical Incwadi Caritas e Veritate (29 Juni 2009), 28: Aas 101 (2009), 663.
98 Bheka Vincent ka Lerins, Commonitorium Primum, CH. 23: PL 50, 688: “Indlela Annis scilicet consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur Aetate”.
99 Cha 80: Aas 105 (2013), 1053.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

gemaklik en skep probleme? “As persoonlike en sosiale sensitiwiteit teenoor die aanvaarding van die nuwe lewe verloor, dan ander vorms van aanvaarding dat waardevol vir die gemeenskap is ook wegkwyn” 0,97
121.
Ons moet ‘n nuwe sintese in staat oorwinning van die valse argumente van die afgelope eeue ontwikkel. Christenskap, in getrouheid aan sy eie identiteit en die ryk deposito van waarheid wat dit ontvang het van Jesus Christus, gaan voort om te besin oor hierdie kwessies in vrugbare dialoog met die verandering van historiese situasies. Deur dit te doen, dit openbaar sy ewige newness.98
praktiese relativisme
122.
‘N verkeerde antroposentrisme lei tot ‘n verkeerde lewenstyl. In die Apostoliese aansporing evangelii Gaudium, ek het opgemerk dat die praktiese relativisme tipies van ons ouderdom is “selfs meer gevaarlik as leerstellige relativisme” .99 Wanneer mense hulself plaas by die sentrum, hulle gee absolute prioriteit om onmiddellike gerief en alles word familielid. Daarom moet ons nie verbaas wees om uit te vind, in samewerking met die alomteenwoordige tegnokratiese paradigma en die kultus
. 97 Id, ensikliek Brief Caritas in Veritate (29 Junie 2009), 28: AAS 101 (2009), 663.
98 Vgl Vincent van Lerins, Commonitorium Primum, CH. 23: PL 50, 688: “Ut Annis scilicet consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate”.
99 No. 80: AAS 105 (2013), 1053.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

të rehatshme dhe krijon vështirësi? “Nëse ndjeshmëri personal dhe social në drejtim të pranimit të jetës së re është e humbur, atëherë forma të tjera të pranimit që janë të vlefshme për shoqërinë edhe të thahet larg” .97
121.
Ne kemi nevojë për të zhvilluar një sintezë të re të aftë për tejkalimin argumentet e rreme të shekujve të fundit. Krishterimi, në besnikëri me identitetin e vet dhe depozitimit të pasur të vërtetës që ajo ka marrë nga Jezu Krishti, vazhdon të reflektojë mbi këto çështje në dialog të frytshëm me ndryshimin e situatave historike. Duke vepruar kështu, ajo zbulon newness.98 e saj të përjetshme
relativizmi praktike
122.
Një antropocentrizëm çon devijuar në një mënyrë jetese të gabuar. Në Apostolike Nxitjen Evangelii Gaudium, unë vuri në dukje se relativizmi praktike tipik i epokës sonë është “edhe më e rrezikshme se relativizmit doktrinar” .99 Kur qeniet njerëzore vënë veten në qendër, ata japin prioritet absolut lehtësi të menjëhershëm dhe të gjithë të tjerët të bëhet relative. Për këtë arsye ne nuk duhet të jetë i befasuar për të gjetur, në lidhje me paradigmën gjithëpranishëm teknokratike dhe kultit
. 97 Id, Enciklika Letër Caritas in veritate (29 qershor 2009), 28: AAS 101 (2009), 663.
98 Cf. Vincent e Lerinsit, Commonitorium Primum, ch. 23: PL 50, 688: “Ut Annis domethënë consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur Aetate”.
99 No. 80 AAS 105 (2013), 1053.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.