consapevole che ha un grande amore per Dio e dare

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

è consapevole che ha un grande amore per Dio e darebbe un migliaio di vita per lui (che
è la verità, perché in questi studi tali anime amano il loro Dio molto seriamente), ma questo non è un sollievo
ad esso, ma piuttosto lo porta maggiore afflizione. Per Lui ama così tanto che si preoccupa
nulla accanto; Quando, dunque, si vede per essere tremendo in modo che non può credere che
Dio lo ama, né che ci sia o sarà mai motivo per cui egli dovrebbe farlo, ma piuttosto che
non c’è motivo per cui debba essere aborrito, non solo da lui, ma da tutte le creature per sempre, esso
è addolorato di vedere in motivi se stesso per meritare ad essere gettato via da Lui per i quali è tale
grande amore e il desiderio.
pensato principalmente come un esempio apt dei purificanti e raffinazione effetti della purificazione passiva; e un
illustrazione apt è certamente.

 

https://amzn.to/2MASVYx
——

is conscious that it has a great love for God and would give a thousand lives for Him (which
is the truth, for in these trials such souls love their God very earnestly), yet this is no relief
to it, but rather brings it greater affliction. For it loves Him so much that it cares about
naught beside; when, therefore, it sees itself to be so wretched that it cannot believe that
God loves it, nor that there is or will ever be reason why He should do so, but rather that
there is reason why it should be abhorred, not only by Him, but by all creatures for ever, it
is grieved to see in itself reasons for deserving to be cast out by Him for Whom it has such
great love and desire.
thought of it principally as an apt illustration of the purifying and refining effects of passive purgation; and an
apt illustration it certainly is.

 

https://amzn.to/2MASVYx
——

iyazi ukuthi unalo uthando olukhulu uNkulunkulu futhi kwakuyozuzisa ukunikeza izimpilo izinkulungwane Yena (okuyinto
kuyinto iqiniso, ngoba lezi zinsizi imiphefumulo enjalo abathanda uNkulunkulu wabo ngobuqotho kakhulu), kodwa lokhu mpumuzo
kukho, kodwa kunalokho uletha-ke ukuhlupheka okukhulu. Ngoba uyaMthanda kangangokuba ukhathalela
engelutho eceleni; lapho Ngakho-ke, ubona uqobo ukuba ngakho lusizi ukuthi akunakuba bakholelwa ukuthi
UNkulunkulu uthanda ke, noma ukuthi kukhona noma uyoke isizathu sokuthi kungani kufanele senze kanjalo, kodwa kunalokho
kukhona isizathu esenza kufanele yisinengiso, ngokungagcini nje ngokubashumayeza, kodwa ke zonke izidalwa kuze kube phakade, ke
ulusizi ukubona ngokwako izizathu esifanelwe ukuba uzakuxoshwa Him bani sinamandla
uthando olukhulu futhi isifiso.
ngiyicabange njengesikhathi ngokuyinhloko umfanekiso kukufanekisela kahle izinto zokuhlanza nezigcina yokucwenga imithelela purgation nje kuphela; futhi
umfanekiso efaneleka kunjalo ngempela.

 

https://amzn.to/2MASVYx
——

is bewus daarvan dat dit ‘n groot liefde vir God en sou ‘n duisend lewens vir Hom gee (wat
is die waarheid, want in hierdie proewe sulke siele is lief vir hulle ‘n God baie ernstig), maar dit is geen verligting
om dit, maar eerder bring dit groter ellende. Want dit is lief vir hom so baie dat dit omgee
niks behalwe; wanneer, daarom is dit self sien so te ellendig dat dit nie kan glo dat
God is lief vir dit, nie dat daar ‘of sal ooit rede waarom Hy so moet doen nie, maar eerder dat
daar is rede waarom dit moet ‘n afsku, nie net deur Hom, maar deur alle skepsels vir ewig, dit
gegrief om te sien in homself redes vir verdienstelike wat deur Hom gewerp vir wie dit so beskik
groot liefde en begeerte.
gedink dit hoofsaaklik as ‘n gepaste illustrasie van die reiniging en verfyn effekte van passiewe purgatie; en ‘n
bekwaam illustrasie dit beslis is.

 

https://amzn.to/2MASVYx
——

është i vetëdijshëm se ai ka një dashuri të madhe për Perëndinë dhe do të japë një mijë jetë për të (që
është e vërteta, në këto gjykime shpirtrat e tilla duan Perëndinë e tyre shumë zell), por kjo nuk është lehtësim
për atë, por sjell atë pikëllimin më të madh. Sepse e do atë aq shumë sa që ajo kujdeset për
asgjë veç; Kur, pra, ajo e sheh veten të pashpresë në mënyrë që ajo nuk mund të besoj se
Perëndia e do atë, e as që ka ose do të jetë kurrë arsyeja pse ai duhet ta bëjë këtë, por më tepër se
nuk ka arsye pse duhet të neveritshme, jo vetëm prej Tij, por nga të gjitha krijesat për gjithnjë, ajo
trishtohet për të parë në vetvete arsye për meritojnë për t’u hedhur nga Ai për të cilin ajo ka të tilla
dashuri e madhe dhe dëshira.
menduar atë kryesisht si një ilustrim prirur të pastrimi dhe rafinimit efektet e purgation pasiv të; dhe një
Ilustrimi Apt ajo sigurisht është.

 

https://amzn.to/2MASVYx
——

(እግዚአብሔር ታላቅ ፍቅር እንዳለው ያውቃሉና ነው ከእርሱ አንድ ሺህ ሕይወት መስጠት ነበር ይህም
እነዚህ ፈተናዎች ውስጥ ያሉ ነፍሳት በጣም አጥብቆ ያላቸውን እግዚአብሔር ፍቅር ስለ እውነት) ነው; ሆኖም ይህ ምንም እፎይታ ነው
ይህን ለማድረግ, ግን ይልቁንም የበለጠ መከራ ያመጣል. በጣም ብዙ ስለ እንደሚያስብ በእርሱ ይወዳልና
በከንቱ አጠገብ; እንግዲህ, ይህ ራሱ ያያል ጊዜ ስለዚህ ማመን አይችሉም ጎስቋላ ዘንድ
እግዚአብሔር ይወዳል, ወይም እንዳለ ወይም ከመቼውም እርሱ እንዲህ ማድረግ ያለብን ለምን ምክንያት ይሆናል; ግን ከዚህ ይልቅ
ይህም ለዘላለም በእርሱ በኩል ግን ሁሉም ፍጡራን በማድረግ ብቻ አይደለም, የተጠላ ያለበት ለምን ምክንያት ነው; አለ
ከሚያሳጡ ስለ ራሱ ምክንያቶች ውስጥ ማየት እጅግ አዘነች ይህም እንደዚህ ያለው ማንን ለማግኘት በእርሱ በኩል ወደ ውጭ ይጣላል ወደ
ታላቅ ፍቅር እና ፍላጎት.
መሰብሰብን purgation ያለውን የማንጻት እና የማጥራት ውጤቶች ተስማሚ ምሳሌ ሆኖ በዋነኝነት ከእርሷ አሰብኩ; እና
ተስማሚ ምሳሌ በእርግጥ ነው.

 

https://amzn.to/2MASVYx
——

غير واع أن لديها حب كبير في سبيل الله وسيعطي ألف حياة بالنسبة له (والتي
هي الحقيقة، لأنه في هذه التجارب مثل هذه النفوس حب الله لهم بجدية جدا)، ولكن هذا ليس الإغاثة
إلى ذلك، وإنما يجلب قدرا أكبر من فتنة. لأنه يحب له كثيرا أنه يهتم
لا شيء بجانب؛ عندما، وبالتالي، فإنه يرى لنفسه بأن ردئ بحيث لا أستطيع أن أصدق أن
الله يحب ذلك، ولا أن هناك أو أنه سيكون من أي وقت مضى السبب هو أن تفعل ذلك، ولكن بدلا من أن
هناك سبب لماذا ينبغي أن يكون مكروها، وليس فقط من قبل له، ولكن من قبل جميع المخلوقات لأي وقت مضى،
يحزن أن نرى في أسباب نفسها لتستحق أن يلقي بها بواسطته التي تكن لها هذا
الحب الكبير والرغبة.
فكرت في ذلك أساسا باعتبارها مثالا واضحا لتنقية وتكرير آثار التطهير السلبي. و
مثالا واضحا أنه بالتأكيد.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.