Consulente dei sistemi di finanza e veicoloTEMPO P

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Consulente dei sistemi di finanza e veicolo
TEMPO PIENO
Pubblicato 1 settimana fa
Descrizione del lavoro
Chi siamo noi?
Ci impegniamo a consegnare il massimo livello di valore ai nostri clienti e fornire un ambiente dinamico e impegnativo per tutti i nostri dipendenti. Il Gruppo ora impiega oltre 65 professionisti e servizi oltre 600 clienti sia localmente che all’estero ed è certificato ISO 9001: 2015.

Attualmente stiamo cercando un consulente di sistemi di finanza e veicoli per unirsi al nostro team di soluzioni automobilistiche.

Proposta di lavoro
Aiuta un team di esperti giovani e dinamici nel fornire un eccellente livello di supporto ai nostri clienti.

Doveri e responsabilità
Supporta i problemi del sistema operativo quotidiano, documentando chiaramente problemi di documentazione segnalati.
Assistere nella formazione degli utenti.
Installazione e implementazione del software applicativo.
Assistere nelle implementazioni locali e oltreoceano.
Eseguire test funzionali e di integrazione.
Titoli di studio
La conoscenza del fondo dell’industria automobilistica sarebbe benefica ma non essenziale.
L’esperienza essenziale richiesta include la conoscenza commerciale o teorica dei conti per includere le vendite, le lente generali e gli acquisti o le procedure manuali.
I candidati con esperienza precedente che lavorano in un ambiente di helpdesk con conoscenze contabili o software contabili saranno presi in considerazione favorevolmente.
Altri requisiti
Sulla formazione del lavoro sarebbe fornita come e quando richiesto. L’allenamento può essere effettuato internamente, localmente o all’estero. La formazione continua e un sistema di valutazione strutturato assicurano che le persone possano crescere professionalmente.
Con la nostra clientela essendo locale e internazionale, ci si aspetta che abbia un comando eccellente di inglese e scritto.
La fluidità in un 2 ° linguaggio come francese e / o arabo sarebbe considerata una risorsa.
Lavorerai sui sistemi che interfacciano e si integrano con i principali produttori automobilistici come Mercedes Benz, Toyota, Volkswagen, Audi, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Porsche, BMW, Ford, Kia.
La vera opportunità di viaggio e esposizione all’estero ai sistemi di livello mondiale.
Offriamo carriere non lavori.

L’opportunità di apprendere i processi aziendali coinvolti.

Il salario sarà commisurato all’esperienza, alle competenze e alla conoscenza.

Idealmente i candidati saranno già basati su Malta e detengono un permesso di lavoro dell’UE valido.

https://ist.com.mt/careers/finance-vehicle-systems-consultant/
———

Finance & Vehicle Systems Consultant
FULL TIME
posted 1 week ago
Job Description
Who are we?
We are committed to deliver the highest level of value to our customers and providing a dynamic and challenging environment for all our employees. The group now employs over 65 professionals, and services over 600 customers both locally and overseas and is ISO 9001:2015 certified.

We are currently seeking a Finance and Vehicle Systems Consultant to join our Automotive Solutions team.

Job Purpose
Assist a team of young and dynamic experts in providing an excellent level of support to our customers.

Duties and Responsibilities
Supporting daily operational system issues, clearly documenting issues reported.
Assist in user training.
Installation and implementation of application software.
Assist in local and overseas implementations.
Perform functional and integration testing.
Qualifications
Background knowledge of the Automotive industry would be beneficial but not essential.
Essential experience required includes commercial or theoretical knowledge of accounts to include sales, general and purchase ledgers or manual procedures.
Candidates with previous experience working in a helpdesk environment with accounting knowledge or accounting software will be favourably considered.
Other Requirements
On the job training would be provided as and when required. Training may be carried out internally, locally, or overseas. Ongoing training and a structured appraisal system ensure people can grow professionally.
With our clientele being local as well as international, you would be expected to have an excellent command of spoken and written English.
Fluency in a 2nd language such as French and/or Arabic would be considered an asset.
You will be working on systems that interface and integrate with the leading automotive manufacturers such as Mercedes Benz, Toyota, Volkswagen, Audi, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Porsche, BMW, Ford, KIA.
The very real opportunity of overseas travel and exposure to world-class systems.
We offer careers not jobs.

The opportunity to learn the business processes involved.

The salary will be commensurate with experience, expertise, and knowledge.

Ideally the candidates will already be based in Malta and hold a valid EU working permit.

https://isl.com.mt/careers/finance-vehicle-systems-consultant/
———

Izezimali & Nezitayela Systems Consultant
ISIKHATHI ESIGCWELE
Kuthunyelwe ngeviki eli-1 eledlule
Incazelo yomsebenzi
Singobani?
Sizibophezele ukuletha izinga eliphakeme kakhulu lenani kumakhasimende ethu futhi sinikeze indawo enamandla futhi inselele kubo bonke abasebenzi bethu. Leli qembu manje lisebenzisa ochwepheshe abangaphezu kwe-65, kanye nezinsizakalo ezingaphezu kwamakhasimende angama-600 zombili zasendaweni naphesheya kwezilwandle futhi yi-ISO 9001: 2015 Certified.

Njengamanje sifuna omeluleki wezinhlelo zokusebenza zezezimali kanye nemoto ukuze ajoyine iqembu lethu lezizimo lezenzeli.

Inhloso
Siza iqembu labachwepheshe abasebasha nabanamandla ekuhlinzekeni izinga elihle kakhulu lokusekelwa kumakhasimende ethu.

Imisebenzi Nezibopho
Ukusekela izingqinamba zohlelo lwezinsuku zonke zokusebenza, kubike izingqinamba ezibhalwe phansi.
Asize ekuqeqeshweni komsebenzisi.
Ukufakwa kanye nokuqaliswa kwesoftware yohlelo lokusebenza.
Siza ekusetshenzisweni kwendawo nokwaleli phesheya kwezilwandle.
Enze ukuhlola okusebenzayo nokuhlanganisa.
Izimfanelo
Ulwazi lwangemuva lomkhakha wezimoto luzoba usizo kodwa alubalulekile.
Okuhlangenwe nakho okubalulekile okudingekayo kufaka phakathi ulwazi lokuhweba noma lwezemibono yama-akhawunti ukuze kufakwe ukuthengisa, okujwayelekile nokuthenga ama-ledger noma izinqubo zamabhulukwe.
Abavoti abanolwazi lwangaphambilini olusebenza endaweni ye-HelpDesk ngolwazi lwe-accounting noma isoftware ye-accounting izocatshangelwa kahle.
Ezinye Izidingo
Ekuqeqesheni umsebenzi kuzonikezwa lapho kudingeka lapho kudingeka. Ukuqeqeshwa kungenzeka kwenziwe ngaphakathi, endaweni, noma phesheya kwezilwandle. Ukuqeqeshwa okuqhubekayo nohlelo lokuhlola oluhlelekile kuqinisekisa ukuthi abantu bangakhula kahle.
Nge-Clientishele yethu ibe yendawo kanye neyamazwe lonke, kuzolindeleka ukuthi ube nomyalo omuhle kakhulu wesiNgisi okhulunywayo nobhalwe phansi.
Ukushelela ngolimi lwesibili olufana nesiFulentshi kanye / noma isi-Arabhu luzobhekwa njengempahla.
Uzobe usebenza ezinhlelweni ezibonakalayo futhi ezihlanganisa nabakhiqizi bezimoto ezihamba phambili njengeMercedes Benz, i-audi, i-aundai, i-jaguar, i-land rover, i-Pord, BMW, Ford, KIA.
Ithuba langempela lokuhamba phesheya kwezilwandle nokuchayeka ezinhlelweni ezisezingeni lomhlaba.
Sinikeza imisebenzi hhayi imisebenzi.

Ithuba lokufunda izinqubo zebhizinisi ezihilelekile.

Umholo uzobe ehlangana nesipiliyoni, ubuchwepheshe, nolwazi.

Ngokufanelekileyo abazongenela ukhetho bazosuselwa eMalta futhi babambe imvume evumelekile ye-EU.

https://ils.com.mt/careeers/finance-yehicle-systems-consultant/
———-

Finansies & Voertuigstelsels Konsultant
VOLTYDS
Geplaas 1 week gelede
Pos beskrywing
Wie is ons?
Ons is daartoe verbind om die hoogste vlak van waarde aan ons kliënte te lewer en ‘n dinamiese en uitdagende omgewing vir al ons werknemers te bied. Die groep het nou meer as 65 professionele persone, en dienste van meer as 600 kliënte, beide plaaslik en oorsee en is ISO 9001: 2015 gesertifiseer.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.