della loro popolazione e combattere la corruzione

della loro popolazione e combattere la corruzione in modo più efficace. Essi sono altresì tenuti a sviluppare meno inquinanti forme di produzione di energia, ma per farlo hanno bisogno l’aiuto dei paesi che hanno grande crescita con esperienza a costo dell’inquinamento in corso del pianeta. Approfittando di abbondante energia solare richiederà la creazione di meccanismi e sussidi che consentire ai paesi in via di sviluppo l’accesso al trasferimento tecnologico, assistenza tecnica e risorse finanziarie, ma in un modo che rispetti le loro situazioni concrete, dal momento che “la compatibilità di [infrastrutture] con il contesto per cui sono stati progettati non è sempre adeguatamente valutati”.128 i costi di questo sarebbe bassa, rispetto ai rischi del cambiamento climatico. In ogni caso, si tratta di decisioni soprattutto etici, radicati nella solidarietà tra tutti i popoli.
173.
gli accordi internazionali applicabili sono urgentemente necessari, dal momento che le autorità locali non sono sempre in grado di intervento efficace. I rapporti tra gli Stati devono essere rispettosi della sovranità di ciascuno, ma deve anche prevedere mezzi di comune accordo di scongiurare catastrofi regionali che sarebbe poi influenzare tutti. norme regolamentari globali sono necessari per imporre obblighi e prevenire azioni inaccettabili, ad esempio, quando le aziende potenti o paesi
128 Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Energia, Giustizia e Pace, IV, 1, Città del Vaticano (2014), 53.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

of their population and to combat corruption more effectively. They are likewise bound to develop less polluting forms of energy production, but to do so they require the help of countries which have experienced great growth at the cost of the ongoing pollution of the planet. Taking advantage of abundant solar energy will require the establishment of mechanisms and subsidies which allow developing countries access to technology transfer, technical assistance and financial resources, but in a way which respects their concrete situations, since “the compatibility of [infrastructures] with the context for which they have been designed is not always adequately assessed”.128 The costs of this would be low, compared to the risks of climate change. In any event, these are primarily ethical decisions, rooted in solidarity between all peoples.
173.
Enforceable international agreements are urgently needed, since local authorities are not always capable of effective intervention. Relations between states must be respectful of each other’s sovereignty, but must also lay down mutually agreed means of averting regional disasters which would eventually affect everyone. Global regulatory norms are needed to impose obligations and prevent unacceptable actions, for example, when powerful companies or countries
128 Pontifical Council for Justice and Peace, Energy, Justice and Peace, IV, 1, Vatican City (2014), 53.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

sabantu zabo futhi alwe nenkhohlakalo kahle kakhulu. Basuke futhi nakanjani ukuthuthukisa izinhlobo ngaphansi ungcolisa zokukhiqiza amandla, kodwa ukwenza kanjalo zidinga usizo lamazwe ezithinta abanolwazi ukukhula okukhulu izindleko yokungcola okuqhubekayo iplanethi. Sibambe luningi amandla elanga kuzodinga ukusungulwa izindlela kanye nemixhaso okukuvumela emazweni asathuthuka ukufinyelela kobuchwepheshe, usizo lwezobuchwepheshe kanye nemali, kodwa ngendlela ehlonipha izimo zabo ukhonkolo, kusukela “ukuhambisana [sizinda] nomongo zona siklanyelwe akuyona njalo ngokwanele uhlolwa “.128 tindleko kungaba aphansi, uma kuqhathaniswa nezingozi endabeni yokushintsha kwesimo sezulu. Kunoma ikuphi, lawa izinqumo ngokuyinhloko zokuziphatha, sisekelwe ubumbano phakathi kwabantu bonke.
173.
izivumelwano zamazwe ngamazwe okuphoqelela zidingeka ngokushesha, njengoba iziphathimandla zendawo abakwazi kokungenela ngempumelelo njalo. Ubudlelwano phakathi uthi kumele bahloniphe ubukhosi nomunye, kodwa kumelwe futhi walala izindlela Okusizayo okuvunyelwene Ukuphambukisa izinhlekelele lesifunda okwakuyoholela ekugcineni ethinta wonke umuntu. kwezinkambiso zokulawula Global bayadingeka imingcele futhi avimbele izenzo akwamukeleki, ngokwesibonelo, lapho izinkampani ezinamandla noma amazwe
128 Pontifical Mkhandlu Justice and Peace, Energy, Justice and Peace, IV, 1, Vatican City (2014), 53.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

van hul bevolking en om korrupsie te bestry meer effektief. Hulle is ook verplig om minder besoedel vorme van energie-produksie te ontwikkel, maar om dit te doen, sodat hulle die hulp van lande wat ervare groot groei ten koste van die deurlopende besoedeling van die planeet het vereis. Neem voordeel van ‘n oorvloedige sonenergie sal die vestiging van meganismes en subsidies wat ontwikkelende lande toegang tot die oordrag van tegnologie, tegniese bystand en finansiële hulpbronne toelaat vereis, maar op ‘n manier wat hulle konkrete situasies respekteer, aangesien “die verenigbaarheid van [infrastruktuur] met die konteks waarvoor hulle ontwerp is nie altyd voldoende beoordeel “0,128 die koste van hierdie sou laag in vergelyking met die risiko’s van klimaatsverandering. In elk geval, dit is in die eerste plek etiese besluite te neem, gewortel in solidariteit tussen alle mense.
173.
Afdwingbaar internasionale ooreenkomste is dringend nodig, want die plaaslike owerhede is nie altyd in staat om effektiewe intervensie. Betrekkinge tussen state moet respek vir mekaar se soewereiniteit wees, maar moet ook gaan lê onderling ooreengekom middel van afwend plaaslike rampe wat uiteindelik almal sal beïnvloed. Global regulerende standaarde is nodig om verpligtinge op te lê en onaanvaarbaar optrede te voorkom, byvoorbeeld, wanneer kragtige maatskappye of lande
128 pontificale Raad vir geregtigheid en vrede, Energie, geregtigheid en vrede, IV, 1, Vatikaanstad (2014), 53.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

e popullsisë së tyre dhe për të luftuar korrupsionin në mënyrë më efikase. Ata janë të detyruar të njëjtën mënyrë për të zhvilluar forma më pak ndotëse të prodhimit të energjisë, por për ta bërë këtë ata kërkojnë ndihmën e vendeve që kanë rritje me përvojë të madhe në koston e ndotjes së vazhdueshme të planetit. Duke përfituar nga energjia bollshme diellore do të kërkojë krijimin e mekanizmave dhe subvencioneve që të lejojë vendet në zhvillim qasje në transferimin e teknologjisë, asistencës teknike dhe burime financiare, por në një mënyrë që respekton situatat e tyre konkrete, pasi “pajtueshmërinë e [infrastrukturave] me kontekstin për të cilat ato janë projektuar nuk është gjithmonë e vlerësuar në mënyrë adekuate “.128 shpenzimet e kjo do të jetë e ulët, krahasuar me rreziqet e ndryshimit të klimës. Në çdo rast, këto janë vendime kryesisht etike, me rrënjë në solidaritet midis të gjithë popujve.
173.
marrëveshje e zbatueshme ndërkombëtare janë urgjentisht të nevojshme, pasi që autoritetet lokale nuk janë gjithmonë në gjendje të ndërhyrjes efektive. Marrëdhëniet ndërmjet shteteve duhet të jetë respekt për sovranitetin e njëri-tjetrit, por duhet gjithashtu të përcaktojë mjetet e miratuara në mënyrë reciproke për shmangien e fatkeqësive rajonale e cila përfundimisht do të prekë të gjithë. normat globale rregullatore janë të nevojshme për të imponuar detyrime dhe për të parandaluar veprime të papranueshme, për shembull, kur kompanitë e fuqishme apo vende
128 Këshilli Papnor për Drejtësi dhe Paqe, Energjisë, drejtësi dhe paqe, IV, 1, Vatikani (2014), 53.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.