dettami di un paradigma orientata allefficienza de

dettami di un paradigma orientata all’efficienza della tecnocrazia. Oggi, in vista del bene comune, v’è urgente bisogno per la politica e l’economia di entrare in un dialogo franco al servizio della vita, specialmente la vita umana. Salvare le banche a tutti i costi, rendendo il pubblico a pagamento del prezzo, rinunciando un fermo impegno per la revisione e la riforma dell’intero sistema, ribadisce solo il potere assoluto di un sistema finanziario, un potere che non ha futuro e sarà solo dare origine a nuove crisi dopo un lento, costoso e solo apparente recupero. La crisi finanziaria del 2007-08 ha offerto l’opportunità di sviluppare una nuova economia, più attenta ai principi etici e nuovi modi di regolare pratiche finanziarie speculative e ricchezza virtuale. Ma la risposta alla crisi non ha incluso ripensare i criteri obsoleti che continuano a dominare il mondo. Produzione non è sempre razionale, e di solito è legato a variabili economiche che assegnano a prodotti un valore che non corrisponde necessariamente alla loro reale valore. Ciò porta spesso a una sovrapproduzione di alcune materie prime, con un impatto inutile per l’ambiente e con risultati negativi sul economies.133 regionale La bolla finanziaria tende ad essere una bolla produttiva. Il problema dell’economia reale non si confronta con vigore, ma è l’economia reale che rende diversificazione e miglioramento della produzione possibile,
133 Cfr Conferenza Episcopale Messicana, Commissione Episcopale per la Pastorale e questioni sociali, Jesucristo, vida y esperanza de los indígenas e campesinos (14 gennaio 2008).

https://amzn.to/34qkESq

——-

dictates of an efficiency-driven paradigm of technocracy. Today, in view of the common good, there is urgent need for politics and economics to enter into a frank dialogue in the service of life, especially human life. Saving banks at any cost, making the public pay the price, foregoing a firm commitment to reviewing and reforming the entire system, only reaffirms the absolute power of a financial system, a power which has no future and will only give rise to new crises after a slow, costly and only apparent recovery. The financial crisis of 2007-08 provided an opportunity to develop a new economy, more attentive to ethical principles, and new ways of regulating speculative financial practices and virtual wealth. But the response to the crisis did not include rethinking the outdated criteria which continue to rule the world. Production is not always rational, and is usually tied to economic variables which assign to products a value that does not necessarily correspond to their real worth. This frequently leads to an overproduction of some commodities, with unnecessary impact on the environment and with negative results on regional economies.133 The financial bubble also tends to be a productive bubble. The problem of the real economy is not confronted with vigour, yet it is the real economy which makes diversification and improvement in production possible,
133 Cf. Mexican Bishops’ Conference, Episcopal Commission for Pastoral and Social Concerns, Jesucristo, vida y esperanza de los indígenas e campesinos (14 January 2008).

https://amzn.to/34qkESq

——-

okushiwo i Paradigm kahle enophephela of technocracy. Namuhla, ngenxa yokuthi kuzuze wonke umuntu, kukhona isidingo esiphuthumayo ezombusazwe nomnotho ukungena inkhulumomphendvulwano frank enkonzweni zokuphila, ikakhulukazi ukuphila komuntu. Igcina amabhange kumnyama kubomvu, okwenza iholo lomphakathi intengo, okungenhla kumane nesibopho esiqinile ukubuyekeza futhi ukuguqula lonke uhlelo, uyaqinisekisa kuphela amandla eliphelele uhlelo lwezimali, amandla okuyinto esingenalo ikusasa futhi ngeke kuphela zisenza sibe zinhlekelele entsha emva ukululama kancane, ebizayo sobala kuphela. Inkinga yezimali ka 2007-08 ithuba ukuthuthukisa umnotho entsha, eyinakekela kahle nezimiso zokuziphatha, futhi izindlela ezintsha zokuqondisisa imikhuba zezimali zokucabangela nengcebo ebonakalayo. Kodwa lokubhekana nenkinga lwalungahileli rethinking nenqubo ephelelwe yisikhathi lapho ukuba siqhubeke sibusa emhlabeni. Ukukhiqizwa akuyona njalo okunengqondo, futhi ngokuvamile kuboshelwe eziguquguqukayo kwezomnotho okuyinto ayinikeze imikhiqizo value ongenalo ngempela zihambisana ukubaluleka kwako yangempela. Lokhu ngokuvamile ibangela i ukukhiqiza ngokwedlulele kwezinye impahla, kanye nomthelela engadingekile imvelo kanye nemiphumela omubi economies.133 esifundeni bubble zezimali futhi ivame ukuba bubble elikhiqizayo. Inkinga yomnotho wangempela awukhona ukuthi, ebhekene benomfutho, nokho kungenye zomnotho okwenza diversification ngcono ekukhiqizeni kungenzeka,
133 cf. Mexican Bishops ‘Conference, Episcopal Commission for wokwelusa kanye nezeNhlalakahle Ukukhathazeka, Jesucristo, vida y esperanza de los indígenas e campesinos (14 Januwari 2008).

https://amzn.to/34qkESq

——-

voorskrifte van ‘n doeltreffende gedrewe paradigma van tegnokrasie. Vandag, in die lig van die algemene welsyn, daar is dringende behoefte aan politiek en ekonomie in ‘n openhartige gesprek in die diens van die lewe, veral die mens se lewe aan te gaan. banke spaar ten alle koste, maak die publiek betaal die prys, voorafgaande n sterk verbintenis tot die hersiening van en die hervorming van die hele stelsel, herbevestig net die absolute mag van ‘n finansiële stelsel, ‘n krag wat geen toekoms het en sal net aanleiding gee tot nuwe krisisse gee na ‘n stadige, duur en slegs skynbare herstel. Die finansiële krisis van 2007-08 verskaf ‘n geleentheid om ‘n nuwe ekonomie, meer aandag te ontwikkel om etiese beginsels, en nuwe maniere van die regulering van spekulatiewe finansiële praktyke en virtuele rykdom. Maar die reaksie op die krisis het nie sluit rethinking die ou kriteria wat voortgaan om die wêreld te regeer. Produksie is nie altyd rasioneel, en word gewoonlik gekoppel aan ekonomiese veranderlikes wat ‘n waarde wat nie doen noodwendig ooreen om hul werklike waarde toeken aan produkte. Dit lei dikwels tot ‘n oorproduksie van sommige kommoditeite, met onnodige impak op die omgewing en met negatiewe resultate op streeks economies.133 Die finansiële borrel ook geneig om ‘n produktiewe borrel word. Die probleem van die reële ekonomie is nie gekonfronteer word met krag, maar dit is die reële ekonomie wat diversifikasie en verbetering in produksie moontlik maak,
133 Vgl Mexikaanse Biskoppe Konferensie, Episkopaalse Kommissie vir Pastorale en sosiale kwessies, Jesucristo, vida y Esperanza de los indígenas e Campesinos (14 Januarie 2008).

https://amzn.to/34qkESq

——-

diktatet e një paradigmë efikasitetit të shtyrë të teknokracisë. Sot, në funksion të së mirës së përbashkët, ka nevojë urgjente për politika dhe ekonomia për të hyrë në një dialog të sinqertë në shërbim të jetës, sidomos jetën e njeriut. Bankat e kursimit me çdo kusht, duke e bërë të paguajë publik të çmimeve, duke i paraprirë një angazhim të fortë për rishikimin dhe reformimin e gjithë sistemit, vetëm riafirmon pushtetin absolut të një sistemi financiar, një fuqi e cila nuk ka të ardhme dhe vetëm do të çojë në kriza të reja pas një shërim të ngadaltë, të kushtueshme dhe vetëm e dukshme. Kriza financiare e 2007-08 dhënë një mundësi për të zhvilluar një ekonomi të re, më të vëmendshëm për të parimeve etike, dhe mënyra të reja të rregullimit praktikat spekulative financiare dhe pasuri virtuale. Por përgjigje të krizës nuk përfshinte perbrenda kriteret vjetruara të cilat vazhdojnë të sunduar botën. Prodhimi nuk është gjithmonë racional, dhe është i lidhur zakonisht me variablat ekonomikë që të caktojë për produktet një vlerë që nuk do të korrespondojnë me vlerën e tyre të vërtetë. Kjo shpesh çon në një prodhim i tepërt i disa mallrave, me ndikim të panevojshme mbi mjedisin dhe me rezultate negative në economies.133 rajonal Flluskë financiar gjithashtu tenton të jetë një flluskë produktiv. Problemi i ekonomisë reale nuk është ballafaquar me energji, megjithatë ajo është ekonomia reale e cila e bën diversifikim dhe përmirësim në prodhimin e mundshme,
133 Shih Konferenca e Peshkopëve meksikane ‘, Komisioni Episkopale për Familjare dhe shqetësimet sociale, jesucristo, vida y Esperanza de los indígenas e Campesinos (14 janar 2008).

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.