Di conseguenza ha sostenuto non in accordo con il

Di conseguenza, ha sostenuto, “non è in accordo con il piano di Dio che questo dono essere utilizzata in modo tale che i suoi benefici a favore solo pochi” .75 questo mette in discussione seriamente le abitudini ingiuste di una parte di humanity.76
94.
I ricchi ei poveri hanno pari dignità, per “il Signore è il creatore di tutti” (Proverbi 22: 2).
“Egli stesso ha fatto piccoli e grandi” (Sap 6: 7),
e “egli fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni” (Mt 5,45). Questo ha conseguenze pratiche, come ad esempio quelli fuori punte dai vescovi del Paraguay: “Ogni contadino ha un diritto naturale di possedere una ragionevole assegnazione di terra dove si può stabilire la sua casa, il lavoro per la sussistenza della sua famiglia e una vita sicura. Questo diritto deve essere garantito in modo che il suo esercizio non è illusoria ma reale. Ciò significa che a parte la proprietà dei beni, le popolazioni rurali devono avere accesso ai mezzi di formazione tecnica, credito, assicurazioni e mercati”.77
95.
L’ambiente naturale è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e la responsabilità di tutti. Se facciamo qualcosa di nostro, è solo per amministrare per il bene
75 Omelia alla Messa per gli agricoltori, Recife, Brasile (7 luglio 1980): AAS 72 (1980): AAS 72 (1980), 926.
76 Cfr Messaggio per la 1990 Giornata Mondiale della Pace, 8: AAS 82 (1990), 152.
Conferenza 77 Paraguay episcopale, Lettera Pastorale El Campesino Paraguayo y la tierra (12 giugno 1983), 2, 4, d.

https://amzn.to/34qkESq

——-

Consequently, he maintained, “it is not in accord with God’s plan that this gift be used in such a way that its benefits favour only a few”.75 This calls into serious question the unjust habits of a part of humanity.76
94.
The rich and the poor have equal dignity, for “the Lord is the maker of them all” (Prov 22:2).
“He himself made both small and great” (Wis 6:7),
and “he makes his sun rise on the evil and on the good” (Mt 5:45). This has practical consequences, such as those pointed out by the bishops of Paraguay: “Every campesino has a natural right to possess a reasonable allotment of land where he can establish his home, work for subsistence of his family and a secure life. This right must be guaranteed so that its exercise is not illusory but real. That means that apart from the ownership of property, rural people must have access to means of technical education, credit, insurance, and markets”.77
95.
The natural environment is a collective good, the patrimony of all humanity and the responsibility of everyone. If we make something our own, it is only to administer it for the good
75 Homily at Mass for Farmers, Recife, Brazil (7 July 1980): AAS 72 (1980): AAS 72 (1980), 926.
76 Cf. Message for the 1990 World Day of Peace, 8: AAS 82 (1990), 152.
77 Paraguayan Bishops’ Conference, Pastoral Letter El campesino paraguayo y la tierra (12 June 1983), 2, 4, d.

https://amzn.to/34qkESq

——-

Ngenxa yalokho, walondoloza, “akusiyo ngokuvumelana icebo likaNkulunkulu ukuthi lesi sipho lisetshenziswe ngendlela yokuthi izinzuzo zayo umusa embalwa nje” .75 Lokhu izingcingo ku mbuzo obucayi imikhuba ngokungafanele ingxenye humanity.76
94.
I abacebile nabampofu isithunzi alinganayo, ngoba “uJehova ungumenzi wabo bonke” (22: 2 IzA).
“Yena ngokwakhe wenza abancane nabakhulu” (Wis 6: 7),
futhi “wenza ilanga lakhe liphumele abantu ababi kokuhle” (NgokukaMathewu 5:45). Lokhu kunemiphumela esisebenzayo, njengalezo out ezicijile ababhishobhi Paraguay: “Njalo campesino unelungelo zemvelo ukuze ifa isabelo ezinengqondo ezweni lapho ukuthola ikhaya lakhe, umsebenzi for ukudla nomndeni wakhe ikusasa elilondekile. Leli lungelo kumele aqinisekiswe yibhange ukuze umsebenzi walo akuyona luyakhohlisa kodwa ngempela. Lokho kusho ukuthi uma abantu bengahlangani ubunikazi impahla, abantu basemakhaya kumele ukufinyelela esebenzisa imfundo lobuchwepheshe, credit, umshwalense, futhi izimakethe “.77
95.
Imvelo esihle ngokuhlanganyela, lo patrimony yaso sonke isintu futhi umthwalo wabo bonke. Uma senza okuthile kwezethu, kumane bona asinikele izici ezinhle
75 homily eMiseni ngoba Abalimi, Recife, Brazil (7 Julayi 1980): Aas 72 (1980): Aas 72 (1980), 926.
76 Bheka Umlayezo Usuku Lomhlaba 1990 Sokuthula, 8: Aas 82 (1990), 152.
77 Paraguay Bishops ‘Conference, wokwelusa Incwadi El campesino paraguayo y la tierra (12 June 1983), 2, 4, d.

https://amzn.to/34qkESq

——-

Gevolglik, in stand gehou hy, “dit is nie in ooreenstemming met God se plan dat hierdie gawe gebruik word in so ‘n manier dat die voordele ten gunste van slegs ‘n paar” 0,75 Dit oproepe in ‘n ernstige vraag die onregverdige gewoontes van ‘n deel van humanity.76
94.
Die rykes en die armes gelyke waardigheid, vir “die Here is die outeur van hulle almal” (Spr 22: 2).
“Hy het self gemaak klein en groot” (Wis 6: 7),
en “hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies” (Mt 05:45). Dit het praktiese gevolge, soos dié uitgewys deur die biskoppe van Paraguay: “Elke Campesino het ‘n natuurlike reg om ‘n redelike toekenning van grond waar hy sy huis, werk kan skep vir bestaansboere van sy familie en ‘n veilige lewe in besit te neem. Hierdie reg moet so gewaarborg dat sy oefening is nie n illusie maar werklik. Dit beteken dat afgesien van die eienaarskap van eiendom, moet landelike mense toegang tot middel van tegniese onderwys, krediet, versekering, en markte “0,77
95.
Die natuurlike omgewing is ‘n kollektiewe goeie, die erfenis van die mensdom en die verantwoordelikheid van almal. As ons iets van ons eie te maak, is dit net om dit te administreer vir die goeie
75 Homilie by Mass vir boere, Recife, Brasilië (7 Julie 1980): AAS 72 (1980): AAS 72 (1980), 926.
76 Vgl Boodskap vir die 1990 Wêreld Dag van Vrede, 8: AAS 82 (1990), 152.
77 Paraguay Biskoppe Konferensie, Pastorale Brief El Campesino paraguayo y la tierra (12 Junie 1983), 2, 4, d.

https://amzn.to/34qkESq

——-

Si pasojë, ai mbahet, “kjo nuk është në përputhje me planin e Perëndisë që kjo dhuratë të përdoret në mënyrë të tillë një që përfitimet e saj favorizojnë vetëm disa” .75 Kjo kërkon në pikëpyetje serioze zakonet e padrejta të një pjese të humanity.76
94.
I pasuri dhe i varfëri kanë dinjitet të barabartë, për “Zoti është krijues i të gjithë atyre” (Prov 22: 2).
“Ai vetë e bëri të vegjël” (Wis 6: 7),
dhe “ai bën të lindë diellin e tij mbi të mirët dhe mbi të këqijtë” (Mt 5:45). Kjo ka pasoja praktike, të tilla si ato jashtë cepa nga peshkopët e Paraguajit: “Çdo Campesino ka të drejtë fizik të posedon një ndarjen arsyeshme të tokës, ku ai mund të krijojë shtëpinë e tij, të punojmë për jetesën e familjes së tij dhe një jetë të sigurt. Kjo e drejtë duhet të jetë e garantuar në mënyrë që ushtrimi i saj nuk është iluzore, por e vërtetë. Kjo do të thotë se pavarësisht nga pronësia e pronës, njerëzit rurale duhet të kenë qasje në mjetet e arsimit teknik, kredi, të sigurimit, dhe tregjet “.77
95.
Mjedisi natyror është një e mirë kolektive, trashëgiminë e të gjithë njerëzimit dhe përgjegjësi e të gjithëve. Nëse bëjmë diçka tonën, kjo është vetëm për të administruar atë për të mirën
75 Homelia në Meshës për fermerët, Recife, Brazil (7 korrik 1980): AAS 72 (1980): AAS 72 (1980), 926.
76 Shih Mesazhi për Ditën Botërore të Paqes 1990, 8: AAS 82 (1990), 152.
Conference 77 Paraguaiane Ipeshkvnore, Pastoral Letra El Campesino paraguayo y la tierra (12 qershor 1983), 2, 4, d.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.