E morto Mario Torelli grande perdita per la cultur

E’ morto Mario Torelli, grande perdita per la cultura. Aveva scelto Perugia

La scomparsa a Palermo di Mario Torelli, archeologo di fama internazionale, è una grande perdita per la cultura del nostro Paese ed in particolare di Perugia. Romano di nascita, Mario Torelli, aveva scelto Perugia come luogo ove risiedere, pensare e scrivere. Ha insegnato per tanti anni all’Università. Per i suoi riconosciuti meriti è stato chiamato a far parte tra l’altro, della Accademia dei Lincei ed insignito del prestigioso Premio Balzan, che può essere considerato il Nobel della Archeologia. La sua produzione libraria e scientifica è sterminata ed ha dato contributi fondamentali alla conoscenza del mondo, della civiltà e delle città etrusche, tra queste Perugia. Mario Torelli ha curato anche grandi mostre, tra cui quella memorabile di Palazzo Grassi a Venezia sugli Etruschi, con l’allestimento di Gae Aulenti. E’ stato un grande Maestro, lo testimoniano i suoi tanti allievi che oggi occupano le più prestigiose cattedre di Archeologia o che sono responsabili di grandi mudei.Torelli, conversatore brillante, è stato anche un grande divulgatore scientifico molto sensibile al sociale ed impegnato in politica. A Perugia ha dato tanto e ci mancheranno le sue letture magistrali all’Università, alla Accademia di Belle Arti, per gli Amici della Galleria Nazionale o al Museo Lungarotti di Torgiano. La perdita di Torelli è grande non solo per la sua famiglia e per tutti i suoi numerosi allievi ed amici, ma per tutta l’Umbria.

https://corrieredellumbria.corr.it/news/umbria/24548966/morto-mario-torelli-perdita-cultura-perugia.html

—————————————————————————-

E ‘dead Mario Torelli, big loss for the culture. He chose Perugia

The disappearance in Palermo Mario Torelli, internationally renowned archaeologist, is a great loss for the culture of our country and in particular of Perugia. Roman by birth, Mario Torelli, chose Perugia as a place where he lives, think and write. He taught for many years at the University. He has been recognized for its merits called to belong among other things, the Accademia dei Lincei and awarded the prestigious Balzan Prize, which can be considered the Nobel of Archeology. His book publishing and scientific production is so massive and has made fundamental contributions to knowledge of the world, civilization and the Etruscan cities, among them Perugia. Mario Torelli also oversaw major exhibitions, including that memorable Palazzo Grassi in Venice on the Etruscans, and set up by Gae Aulenti. It ‘it has been a great teacher, witness his many students who now occupy the most prestigious chairs of Archeology or that are responsible for large mudei.Torelli, brilliant conversationalist, he was also a great science writer very sensitive to social and involved in politics . In Perugia has given so much and we will miss his masterly lectures at the University, the Academy of Fine Arts, for the Friends of the National Gallery or Museum of the Lungarotti Torgiano. The loss of Torelli is great not only for his family and all his many friends and students, but for all of Umbria.

https://corrieredellumbria.corr.it/news/umbria/24548966/morto-mario-torelli-perdita-cultura-perugia.html

————————————————– ————————–

E ‘efile Mario Torelli, ukulahlekelwa okukhulu for isiko. Wakhetha Perugia

Ukunyamalala e Palermo Mario Torelli, omhlaba umvubukuli esidumile, kuyinto ukulahlekelwa okukhulu for isiko wezwe lakithi futhi ngokukhethekile ka Perugia. Roman ngokuzalwa, Mario Torelli, wakhetha Perugia njengendawo lapho iphila, cabanga futhi bhala. Wafundisa iminyaka eminingi eNyuvesi. Ubelokhu elibonakalayo izimo zawo ngokuthi ukuba nibe ngabakaJesu phakathi kwezinye izinto, lo Accademia dei Lincei futhi ukhishwa Balzan Prize, okungase kubhekwe KaNobel of Archaeology. Incwadi yakhe ukushicilela futhi ezingumphumela womkhiqizo wezobusayensi kuyinto omkhulu kangaka futhi zaba negalelo elikhulu ekuthuthukiseni siyinhloko ulwazi oluthuthukayo lomhlaba, impucuko futhi imizi Etruscan, phakathi kwabo Perugia. Mario Torelli futhi wayengamela nemibukiso ezinkulu, kuhlanganise ukuthi ekhumbulekayo Palazzo Grassi e Venice phezu Etruscans, futhi kumiswe Gae Aulenti. It ‘kuye kwaba umfundisi omkhulu, ubufakazi abafundi bakhe abaningi ngubani manje kungene izihlalo eziningi eziphambili Archaeology noma banesibopho mudei.Torelli ezinkulu, lokuxoxa abakhaliphile wayebukeka umbhali omkhulu isayensi kakhulu sensitive kwezenhlalo kanye ihileleke kwezombusazwe . Ngo Perugia akuniké lokungapheleli okunengi kangaka, sizomkhumbula ezinkulumo zakhe ngobuciko eNyuvesi, Academy of Fine Arts, i-Friends of National Igalari noma Museum of the Lungarotti Torgiano. Ukulahleka Torelli mkhulu hhayi kuphela umndeni wakhe nabo bonke abangane bakhe abaningi nabafundi, kodwa kuzo zonke Umbria.

https://corrieredellumbria.corr.it/news/umbria/24548966/morto-mario-torelli-perdita-cultura-perugia.html

————————————————– ————————–

E ‘n dooie Mario Torelli, groot verlies vir die kultuur. Hy verkies Perugia

Die verdwyning in Palermo Mario Torelli, internasionaal bekende argeoloog, is ‘n groot verlies vir die kultuur van ons land en in die besonder van Perugia. Roman deur geboorte, Mario Torelli, verkies Perugia as ‘n plek waar hy woon, dink en skryf. Hy het geleer vir baie jare by die Universiteit. Hy is bekend vir sy meriete geroep om te behoort onder andere die Accademia dei Lincei en bekroon met die gesogte Balzan-prys, wat kan beskou word as die Nobelprys van argeologie. Sy boek uitgewery en wetenskaplike produksie is so groot en het fundamentele bydraes tot kennis van die wêreld, die beskawing en die Etruskiese stede het, onder hulle Perugia. Mario Torelli ook toesig gehou oor die groot uitstallings, insluitend dié onvergeetlike Palazzo Grassi in Venesië op die Etruskers, en wat deur Gae Aulenti. Dit het dit ‘n groot leermeester, getuie sy baie studente wat nou beset die mees gesogte stoele van argeologie of wat verantwoordelik is vir ‘n groot mudei.Torelli, briljante te praat is, was hy ook ‘n groot wetenskap skrywer baie sensitief vir sosiale gewees en wat betrokke is by politiek . Perugia het soveel gegee en ons sal sy meesterlike lesings by die Universiteit, die Akademie van Beeldende Kunste mis, vir die Vriende van die Nasionale Kunsmuseum of Museum van die Lungarotti Torgiano. Die verlies van Torelli is groot, nie net vir sy familie en al sy baie vriende en studente, maar vir almal van Umbria.

https://corrieredellumbria.corr.it/news/umbria/24548966/morto-mario-torelli-perdita-cultura-perugia.html

————————————————– ————————–

E ‘vdekur Mario Torelli, humbje e madhe për kulturën. Ai zgjodhi Perugia

Zhdukja në Palermo Mario Torelli, ndërkombëtarisht arkeologu i njohur, është një humbje e madhe për kulturën e vendit tonë dhe në mënyrë të veçantë e Perugia. Roman nga lindja, Mario Torelli, zgjodhi Perugia si një vend ku ai jeton, mendojnë dhe shkruani. Ai dha mësim për shumë vite në Universitetin. Ai ka qenë i njohur për meritat e tij të thirrur ndër të tjera, Accademia dei Lincei dhe i dha Çmimin prestigjioz Balzan, e cila mund të konsiderohet Nobel të Arkeologjisë. botuese e tij libër dhe prodhimi shkencor është aq masiv dhe ka bërë kontribute themelore në njohurinë e botës, qytetërimit dhe qytetet etrusk, në mesin e tyre Perugia. Mario Torelli edhe mbikqyri ekspozita të mëdha, duke përfshirë atë të paharrueshme Palazzo Grassi në Venecia në etruskëve, dhe ngritur nga Gae Aulenti. Kjo ka qenë një mësues i madh, dëshmitari nxënësit e tij shumë të cilët tani zënë më karrige prestigjioze të Arkeologjisë ose që janë përgjegjës për mudei.Torelli madhe, e biseduar shkëlqyer, ai ishte gjithashtu një shkrimtar i madh shkencë shumë e ndjeshme ndaj sociale dhe përfshirë në politikë . Në Perugia ka dhënë aq shumë dhe ne do të humbasë leksionet e tij mjeshtëror në Universitetin, Akademinë e Arteve të Bukura, për Miqtë e Galerisë Kombëtare ose Muzeut të Lungarotti Torgiano. Humbja e Torelli është e madhe jo vetëm për familjen e tij dhe të gjithë miqtë e tij të shumta dhe studentët, por për të gjithë Umbria.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.