Era nellorto Lei mi ha detto pi tardi che andatal

Era nell’orto. Lei mi ha detto più tardi che è andata
lì quando voleva assecondare la nostalgia per i primi giorni
del AAIR. I primi segni dell’autunno erano su di esso ora, il
luce del pomeriggio gettando le sue lunghe ombre, i colori delle cose
partenza per approfondire e bagliore. C’è stato un leggero sentore di freschezza in
l’aria che le parlava di foglie morte e notti fredde e pesanti
rugiada brilla nel ragnatele tra gli alberi all’alba. L’esterno
partito dei pazienti libertà condizionale era di nuovo al lavoro, sotto la supervisione di prima da
John Archer. Erano spazzare, compensazione, bruciore, tagliando indietro
la crescita della stagione trascorsa, mettendo giardino a letto per la
inverno. Si sedette sulla panchina dal un giardino d’inverno e guardato
paziente non sapeva spingere una carriola caricato al bonre
che covava su un terreno eliminato in fondo. Fumo rosa
dal mucchio maleodoranti e annebbiata la luce del pomeriggio.
Aveva un senso di chiusura, di finire. Il meleto era
pesante carico, e frutti caduti stava iniziando a marcire tra l’erba; lei
dovrebbe essere raccoglierlo per inscatolare. Ma ha preferito sedersi e
ricordare gli eventi della piena estate, come alla cieca avevano
si è comportato dato quanto poco sapevano. Ora che aveva il primo
vagiti di un punto di vista su quello che era successo, ha visto come
impensabile sarebbe stato a tornare in possesso, anche se era ancora
stupito la sua imprudenza. Il loro amore era più forte ora,
pensò, più robusto, più resistente di quanto potesse avere
osato sperare in estate. Il giardino stava morendo, si stava comportando
messo a dormire per l’inverno, ma quello che aveva preso vita qui era
ancora giovane.
Con questi piacevoli, pensieri debolmente elegiache che attraversa
la sua mente, il loro passaggio facilitato dalla coppia di gin che aveva avuto

 

https://amzn.to/3hMOow8

———-

She was in the vegetable garden. She told me later that she went
there when she wanted to indulge her nostalgia for the early days
of the aair. The rst signs of autumn were on it now, the
afternoon light casting its long shadows, the colors of things
starting to deepen and glow. There was a faint hint of crispness in
the air that spoke to her of dead leaves and cold nights and heavy
dew shining in the cobwebs in the trees at dawn. The outside
party of parole patients was back at work, supervised as before by
John Archer. They were sweeping, clearing, burning, cutting back
the spent season’s growth, putting the garden to bed for the
winter. She sat on the bench by the conservatory and watched a
patient she didn’t know push a loaded wheelbarrow to the bonre
that was smoldering on cleared ground at the far end. Smoke rose
from the malodorous heap and hazed the light of the afternoon.
She had a feeling of closure, of ending. The apple orchard was
heavily laden, and fallen fruit was starting to rot in the grass; she
should be collecting it for canning. But she preferred to sit and
remember the events of the high summer, how blindly they had
behaved given how little they knew. Now that she had the rst
stirrings of a perspective on what had happened, she saw how
unthinkable it would have been to hold back, though she was still
astonished at her own recklessness. Their love was stronger now,
she thought, more robust, more resilient than she could have
dared to hope in the summer. The garden was dying, it was being
put to sleep for the winter, but what had sprung to life here was
still young.
With these pleasant, faintly elegiac thoughts running through
her mind, their passage eased by the couple of gins she’d had

 

https://amzn.to/3hMOow8

———-

Wayengumngane engadini yemifino. Wangitshela kamuva waya
kukhona lapho efuna ukuba izitike ISIFISO ngenxa yezinsuku ekuseni
we aair. Izibonakaliso lokuqala ekwindla babe kuso manje,
ntambama ukukhanya ekubunjweni izithunzi zawo ezinde, imibala yezinto
ukuqala ujulisa futhi evutha. Kube ukusikisela eyethile crispness e
emoyeni eyakhuluma kuye amahlamvu efile futhi nobusuku obubandayo kanye esindayo
namazolo esikhanya the cobwebs emithini entathakusa. ngaphandle
party iziguli likashwele kwaba babuyele emsebenzini, wengamela njengakuqala ngu
John Archer. Bakhandwa eshanela, ukuhlanzwa, evutha, ukusika emuva
ukukhula isizini wachitha sika, ngokubeka engadini embhedeni ngenxa
ebusika. Wahlala ebhentshini yi somculo futhi wabukela
uyabekezela wayengenayo azi ukusunduza ukulayishwa ibhala kuya bonre
ukuthi yefilakisi emhlabathini usule ekupheleni kude. Intuthu rose
kusukela inqwaba malodorous futhi hazed ukukhanya ntambama.
Njalo lo wayelodadewabo umuzwa Ukuvalwa, ngokuzibulala. Ingadi yezithelo yona isibhekwa apula kwaba
kakhulu laden, futhi izithelo esiwile wayeqala abolele utshani; yena
kufanele kube lokuqoqa yona ukuwafaka. Kodwa yena ayethanda ukuhlala
ukukhumbula izenzakalo ehlobo okusezingeni eliphezulu, indlela zifa ababenakho
baziphathe unikezwa kancane ukuthi balwazi kanjani. Manje njengoba yayinezimfanelo kuqala
nabathile abaqala ukuba umbono ngalokho okwakwenzekile, wabona ukuthi
engacabangeki kwakuyoba ukuba bayesaba, nakuba wayesalungile
wamangaza wakhe ukungakhathali siqu. Uthando lwabo sasinamandla manje,
ecabanga, lwaqina nakakhulu, eziqinile kuka wayengayithola yini
nesibindi ukuze ithemba ehlobo. Ingadi yayifa, yayibizwa ngokuthi
ukubeka nokulala ebusika, kodwa lokho esasimile ekuphileni lapha kwaba
basebancane.
Ngala, imicabango ejabulisayo ngokuphelelwa umoya elegiac iphambana
ingqondo yakhe, ndima zabo kwadambisa yi ambalwa gins yena esaba nayo

 

https://amzn.to/3hMOow8

———-

Sy was in die groentetuin. Sy het my later dat sy gegaan
daar toe sy wou haar nostalgie vir die vroeë dae geniet
van die Aair. Die eerste tekens van herfs was op dit nou, die
middag lig werp sy lang skaduwee, die kleure van dinge
besig om te verdiep en gloei. Daar was ‘n flou wenk van crispness in
die lug wat met haar gepraat van dooie blare en koue nagte en swaar
dou skyn in die spinnerakke in die bome in die vroeë oggend. die buite
Party van parool pasiënte was terug by die werk, onder toesig soos voorheen deur
John Archer. Hulle is vee, skoonmaak, brand, terug te sny
groei die bestee seisoen se, om die tuin te bed vir die
winter. Sy sit op die bank deur die Konservatorium en kyk hoe ‘n
pasiënt sy weet nie stoot ‘n gelaaide kruiwa om die bonre
wat smeulende op skoongemaak grond by die verste punt. rook roos
van die onwelriekende hoop en hazed die lig van die middag.
Sy het ‘n gevoel van afsluiting, van die beëindiging van. Die appel boord was
swaargelaaide, en gevalle vrugte is besig om te verrot in die gras; sy
Dit moet die invordering vir inmaak. Maar sy verkies om te sit en
onthou die gebeure van die hoë somer, hoe blindelings hulle moes
Gedra hulle goed gegee hoe min hulle weet. Nou dat sy die eerste
roeringe van ‘n perspektief op wat gebeur het, het sy gesien hoe
ondenkbaar sou dit in die hande terug gewees het, hoewel sy nog
verbaas oor haar eie roekeloosheid. Hulle liefde was sterker nou,
het sy gedink, meer robuuste, meer bestand is as wat sy kan hê
gewaag het om hoop in die somer. Die tuin was om te sterf, dit is om
sit om te slaap vir die winter, maar wat het opgeskiet tot die lewe hier was
nog jonk.
Met hierdie lekker, vaagweg elegiese gedagtes hardloop deur
haar gedagtes, hul gang verligting deur die paar strikke sy gehad het

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.