Ftakar lili o Alla tiegi u twassal lili bilmod idd

Ftakar lili, o Alla tiegħi, u twassal lili bil-mod id-dritt unto jsw
Renju. Amen.
KAPITOLU LVIII.
Ta ‘kwistjonijiet aktar profondi, u s-sentenzi moħbija ta’ Alla li m’għandhomx jiġu staqsa
fi
“Iben, beware thou tilwima mhux ta ‘kwistjonijiet għolja u tal-moħbija
Sentenzi ta ‘Alla; Għaliex dan il-bniedem huwa għalhekk xellug, u li l-bniedem jittieħed fis hekk
favur kbir; Għaliex ukoll dan il-bniedem huwa hekk milquta ħafna, u li tant ħafna
exalted. Dawn l-affarijiet jgħaddu l-qawwa kollha tal-ġġudikazzjoni tal-bniedem, lanqas ma jista ‘jkun
Ir-raġunament jew id-diskussjoni għandhom is-setgħa li jfittxu s-sentenzi divini.
Meta għalhekk l-ghadu jissuġġerixxi dawn l-affarijiet li thee, jew meta kwalunkwe
nies kurjużi jistaqsu mistoqsijiet bħal dawn, wieġeb ma ‘dik il-kelma tal-Profeta,
Arti biss thou, o Mulej, u vera hija ġudizzju jsw, (1) u ma ‘dan, il-
Is-sentenzi tal-Mulej huma veri, u twajbin għal kollox. (2) Is-sentenzi tiegħi
għandhom ikunu beżgħu, ma jiġux ikkontestati fuq, minħabba li huma inkomprensibbli
għall-fehim tal-bniedem.
2. “u ma jingħatawx li tinvestiga jew tilwima dwar il-merti tal-qaddisin,
li huwa olier minn ieħor, jew li huwa l-ikbar fir-renju ta ‘
Ġenna. Dawn il-mistoqsijiet ħafna drabi jippromwovu strif u kontenzjonijiet inutli: huma
Wkoll nutriti kburija u vain glorja, whenenings u d-dissensions jinqalgħu,
Filwaqt li raġel wieħed b’mod arroganti jispiċċa biex jxaqleb qaddis wieħed u ieħor
ieħor. Iżda biex jixtiequ jkunu jafu u jfittxu affarijiet bħal dawn ma jġibu l-ebda frott,
Iżda pjuttost displeaseth il-qaddisin; Għal jien mhux l-Alla ta ‘konfużjoni imma ta’
Paċi; (3) li l-paċi jikkonsistu aktar fil-umiltà vera milli fl-awtoexaltazzjoni.

——–

Remember me, O my God, and lead me by the right way unto Thy
Kingdom. Amen.
CHAPTER LVIII
Of deeper matters, and God’s hidden judgments which are not to be inquired
into
“My Son, beware thou dispute not of high matters and of the hidden
judgments of God; why this man is thus left, and that man is taken into so
great favour; why also this man is so greatly afflicted, and that so highly
exalted. These things pass all man’s power of judging, neither may any
reasoning or disputation have power to search out the divine judgments.
When therefore the enemy suggesteth these things to thee, or when any
curious people ask such questions, answer with that word of the Prophet,
Just art Thou, O Lord, and true is Thy judgment,(1) and with this, The
judgments of the Lord are true, and righteous altogether.(2) My judgments
are to be feared, not to be disputed on, because they are incomprehensible
to human understanding.
2. “And be not given to inquire or dispute about the merits of the Saints,
which is holier than another, or which is the greater in the Kingdom of
Heaven. Such questions often beget useless strifes and contentions: they
also nourish pride and vain glory, whence envyings and dissensions arise,
while one man arrogantly endeavoureth to exalt one Saint and another
another. But to wish to know and search out such things bringeth no fruit,
but it rather displeaseth the Saints; for I am not the God of confusion but of
peace;(3) which peace consisteth more in true humility than in selfexaltation.

——–

Ngikhumbule, Nkulunkulu wami, ungiholele ngendlela efanele
Kingdom. Amen.
Isahluko LVIII
Wezindaba ezijulile, kanye nezahlulelo zikaNkulunkulu ezifihliwe ezingafanele zibuzwe
ku-
“Ndodana yami, hlukana nengxabano hhayi yezinto eziphakemeyo nakwafihliwe
izinqumo zikaNkulunkulu; Okwenza lo muntu usele, futhi leyo ndoda ithathwe kanjalo
ukuthandwa okuhle; Kungani le ndoda ihlushwa kakhulu, futhi lokho kakhulu
kuphakanyisiwe. Lezi zinto zidlulisa wonke amandla omuntu wokwahlulela, akunakusho noma kunjalo
Ukubonisana noma ukuxabana kunamandla okufuna izahlulelo zaphezulu.
Ngakho-ke lapho isitha sisikisela lezi zinto kuwe, noma nini
Abantu abanelukuluku babuza imibuzo enjalo, baphendule ngaleloZwi lomprofethi,
Unguwe, Nkosi, ukwahlulela kwakho kuyiqiniso, (1) Futhi nalokhu,
Izahlulelo zeNkosi ziyiqiniso, futhi zilungile ngokuphelele. (2) Izahlulelo zami
kufanele zesatshwe, hhayi ukuphikiswa, ngoba aziqondakali
ekuqondeni kwabantu.
2. “Futhi unganikezwa ukubuza noma ukuphikisana ngezinzuzo zabangcwele,
okuyisihlabathi kunomunye, noma okukukhulu embusweni we
Izulu. Imibuzo enjalo ivame ukuzala izintambo ezingenamsebenzi kanye nokuxabana: bona
Ukuziqhenya okuphahlazelayo nenkazimulo eyize, lapho kuvela khona umongo kanye nokuphikiswa,
Ngenkathi enye indoda izama ngokuziqhenya ngokuphakamisa omunye osantayo nomunye
omunye. Kepha ukufisa ukwazi nokufuna izinto ezinjalo akufaki izithelo,
Kepha kunalokho kumduma abangcwele; Ngoba angisiye uNkulunkulu wokudideka kepha
Ukuthula; (3) Yikuphi ukuthula kufana nokuthobeka kwangempela kunokuzithoba.

————

Onthou my, o my God, en lei my op die regte pad na u
Koninkryk. Amen.
HOOFSTUK LVIII
Van dieper sake, en God se verborge oordele wat nie gevra moet word nie
in
“My seun, pasop, jy betwis nie van hoë sake en van die verborge nie
oordele van God; Waarom hierdie man is dus oor, en die man word in so geneem
groot guns; Waarom is hierdie man ook so baie verdruk, en dit is so hoog
verhef. Hierdie dinge slaag alle mense se krag om te oordeel, ook nie mag nie
Redenering of disputasie het mag om die goddelike oordele uit te soek.
Wanneer die vyand hierdie dinge aan jou voorstel, of wanneer enige
nuuskierige mense vra sulke vrae, antwoord met die woord van die profeet,
Is jy net, o HERE, en waar is jou reg, en daarmee is die
oordele van die Here is waar, en regverdig. (2) My oordele
moet gevrees word, om nie betwis te word nie, want hulle is onbegryplik
tot menslike begrip.
2. “En word nie gegee om navraag te doen oor die meriete van die heiliges nie,
wat heiliger is as ‘n ander, of wat is die groter in die koninkryk van
Hemel. Sulke vrae word dikwels nuttelose strewe en twispunte aangetref: hulle
voed ook trots en vergeefse heerlikheid, waarvandaan enjagsies en dissipels ontstaan,
terwyl een man arrogant poog om een ​​heilige en ander te verhef
‘n ander. Maar om sulke dinge te ken en te ondersoek, bring geen vrugte nie,
Maar dit is eerder die heiliges ontbloot; Want ek is nie die God van verwarring nie, maar van
Vrede; (3) Watter vrede bestaan ​​meer in ware nederigheid as in selfexalt.

——–

Më kujto, o Perëndia im, dhe më udhëhiquni në rrugën e duhur për të
Mbretëria. Amen.
Kapitulli LVIII
E çështjeve më të thella, dhe gjykimet e fshehura të Perëndisë të cilat nuk duhet të pyeten

“Biri im, kini kujdes se nuk jeni të çështjeve të larta dhe të fshehura
gjykimet e Perëndisë; Pse ky njeri është lënë kështu, dhe ai njeri është marrë në mënyrë të tillë
favorizim i madh; Pse edhe ky njeri është kaq i pikëlluar, dhe kaq shumë
lartësuar. Këto gjëra kalojnë të gjithë fuqinë e njeriut të gjykimit, as asnjë
Arsyetimi ose mosmarrëveshja kanë fuqi për të kërkuar gjykimet hyjnore.
Kur armiku i sugjeron këto gjëra, ose kur ndonjë
Njerëzit kurioz bëjnë pyetje të tilla, përgjigjuni me atë fjalë të Profetit,
Vetëm je ti, o Zot, dhe e vërtetë është gjykimi yt, (1) dhe me këtë,
Gjykimet e Zotit janë të vërteta dhe të drejta krejt. (2) gjykimet e mia
duhet të kenë frikë, të mos kundërshtohen, sepse ato janë të pakuptueshme
për të kuptuarit njerëzor.
2. “Dhe mos u jepet për të pyetur ose mosmarrëveshje për meritat e shenjtorëve,
që është më i shenjtë se një tjetër, ose që është më i madh në mbretërinë e
Qielli. Pyetje të tilla shpesh krijojnë strifes të padobishme dhe grindjet: ata
Edhe krenaria ushqehen dhe lavdia e kotë, nga prania dhe mosmarrëveshjet lindin,
ndërsa një njeri me arrogancë përpiqet të lartësojë një shenjt dhe një tjetër
një tjetër. Por për të ditur të dijë dhe të kërkojë gjëra të tilla nuk sjell fryt,
por nuk i pëlqen më shumë shenjtorëve; Sepse unë nuk jam Perëndia i konfuzionit, por
Paqe; (3) cila paqes konsiston më shumë në përulësi të vërtetë sesa në vetëvlerësim.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.