Gasar Talba ta FilgaxijaINTRODUZZJONIO Alla ejja g

Għasar (Talba ta ’Filgħaxija)

INTRODUZZJONI

O Alla, ejja għall-għajnuna tagħna.

O Mulej, għaġġel biex tgħinna.

Glorja għall-Missier u għall-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem għandu jkun,

dinja bla tmiem.

Amen. Alleluia.

Innu

Blest huma l-pur fil-qalb,

Għax għandhom jaraw lil Alla tagħna;

Is-sigriet tal-Mulej hu tagħhom,

Ruħhom hija l-abitazzjoni ta ’Kristu.

Il-Mulej, li ħalla s-smewwiet,

Ħajjitna u l-paċi tagħna biex inġibuha,

Li tgħix fl-umiltà ma ‘l-irġiel,

Il-mudell tagħhom u s-Sultan tagħhom:

Xorta għar-ruħ baxxa

Hu stess jagħti,

U għad-dar tiegħu u t-tron tiegħu

Jagħżel il-qalb pura.

Mulej, aħna l-preżenza tiegħek infittxu;

Jalla tagħna din il-barka tkun;

Agħtina qalb pura u baxxa,

Tempju tajjeb għalik.

Salm 143 (144)
Għar-rebħa u l-paċi

Il-Mulej hu l-imħabba u l-kenn tiegħi: fih nagħti l-fiduċja tiegħi.

Imbierek il-Mulej, l-għajnuna tiegħi,

min iħarreġ idejja għall-battalja,

swaba tiegħi għall-gwerra.

Il-Mulej hu qalb tajba u saħħa,

il-kenn tiegħi u l-liberatur tiegħi.

Huwa t-tarka tiegħi, u nafda fih –

huwa jpoġġi lill-poplu tiegħi taħt il-ħakma tiegħu.

Mulej, x’inhu l-bniedem, li għandek tinnotah?

Bin il-bniedem, li għandek tagħtih rispett?

Għax il-bniedem mhu xejn,

jum tiegħu huwa bħal dell li jgħaddi.

Mulej, niżel mis-smewwiet tiegħek,

tmiss il-muntanji sabiex ipejpu.

Imla s-sajjetti tiegħek u xerred lill-għedewwa tiegħi,

nar il-vleġeġ tiegħek, ħanżira konfużjoni fosthom.

Ibgħat is-setgħa tiegħek minn fuq,

għollini u jeħlisni mill-ilmijiet tal-għargħar,

mill-qawwa ta ‘dawk ta’ razza barranija,

li d-diskorsi tagħhom m’għandhomx jiġu fdati,

li jgħollu idejhom f’xhieda falza.

Glorja għall-Missier u għall-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem għandu jkun,

dinja bla tmiem.

Amen.

Il-Mulej hu l-imħabba u l-kenn tiegħi: fih nagħti l-fiduċja tiegħi.

Traduzzjoni tas-Salm

Biex tara s-salmi uffiċjali tal-Grail, ġib l-app Universalis minn Google Play jew mill-Amazon Appstore.

Salm 143 (144)

Imbierek in-nies li Alla tagħhom hu l-Mulej.

Se nkanta kanzunetta ġdida lilek, Alla:

Inħoss it-tifħir tiegħek fuq l-arpa ta ‘għaxar kordi.

Int tagħti rebħa lis-slaten,

int issalva lil David il-qaddej tiegħek

mix-xwabel tal-għedewwa tiegħu.

Għollini u jeħlisni mill-qawwa tal-barranin,

li d-diskorsi tagħhom m’għandhomx jiġu fdati,

li jgħollu idejhom f’xhieda falza.

Uliedna qishom nebbieta li qed jikbru

fi żmien iż-żgħożija tagħhom.

Ibnietna huma bħall-kolonni minquxin

li jżommu t-tempju.

Il-larders tagħna huma mimlijin, mimlijin tjubija –

in-nagħaġ tagħna jimlew l-għelieqi f’eluf bla għadd –

il-oxen tagħna huma b’saħħithom.

Il-ħitan tagħna mhumiex imħassra u m’aħniex eżiljati:

fit-toroq tagħna m’hemm l-ebda lamentazzjoni.

Imbierka n-nies li ħajjithom hi hekk:

hieni n-nies li Alla tagħhom hu l-Mulej.

Glorja għall-Missier u għall-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem għandu jkun,

dinja bla tmiem.

Amen.

Imbierek in-nies li Alla tagħhom hu l-Mulej.

CanticleApocalypse 11

Is-Sentenza

Ir-rebħa u l-imperu issa ntrebħu minn Alla tagħna.

Nirringrazzjawk,

Mulej Alla li Jista ‘Kollox,

min huma u min kienu,

li ħadt il-qawwa kbira tiegħek u bdejt issaltan.

In-nazzjonijiet kienu rrabjati,

imma r-rabja tiegħek ġiet, wasal iż-żmien li l-mejtin jiġu ġġudikati,

il-ħin biex tippremja l-profeti u l-qaddisin, il-qaddejja tiegħek,

u dawk li beżgħu minn ismek, kemm kbar kif ukoll żgħar.

Issa waslu s-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta ’Alla tagħna,

u l-qawwa tal-Midluk tiegħu,

għax l-akkużatur ta ‘ħutna twaqqa’,

li akkużahom lejl u nhar quddiem Alla.

Iżda huma rebħuh permezz tad-demm tal-Ħaruf

u permezz tax-xhieda tagħhom stess.

Ma qabdux mal-ħajja,

anke quddiem il-mewt.

Għalhekk ferħan, smewwiet,

u int li tgħammar fihom.

Glorja għall-Missier u għall-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem għandu jkun,

dinja bla tmiem.

Amen.

Ir-rebħa u l-imperu issa ntrebħu minn Alla tagħna.

Qari Qasir (Kolossin 1:23) ©

Ippersisti u żomm sod fuq il-bażi soda tal-fidi. Qatt tħallukom titbiegħdu mit-tama mwiegħda mill-Aħbar it-Tajba, li smajtu, li ġiet ippriedkata lil kull ħaġa maħluqa taħt il-Ġenna.

Qasira Responsorjali

Il-Mulej huwa r-ragħaj tiegħi: m’hemm xejn li rrid.

– Il-Mulej huwa r-ragħaj tiegħi: m’hemm xejn li rrid.

Frisk u aħdar huma l-mergħat fejn jagħtini l-mistrieħ.

– Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi: m’hemm xejn li rrid.

Glorja għall-Missier u għall-Iben u għall-Ispirtu s-Santu.

– Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi: m’hemm xejn li rrid.

CanticleMagnificat

Ruħi tifraħ fil-Mulej

Il-Mulej issodisfa u mimli b’affarijiet tajbin lil dawk li kienu bil-ġuħ għall-ġustizzja.

Ruħi tħabbar il-kobor tal-Mulej,

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla, is-salvazzjoni tiegħi.

Għax hu wrieli tali favor –

jien, ix-xebba baxxa tiegħu.

Issa l-ġenerazzjonijiet kollha jsejħuli mbierka,

għax il-qawwi għamel affarijiet kbar għalija.

Ismu huwa qaddis,

il-ħniena tiegħu ddum għal ġenerazzjoni wara oħra

għal dawk li jqimuh.

Huwa ressaq il-qawwa tiegħu:

xerred il-kburi u l-fieri,

prinċpijiet imqattgħin mit-tron tagħhom;

imma qajjem lill-baxxi.

Huwa mela lil dawk bil-ġuħ b’affarijiet tajbin;

l-għonja li bagħat vojta.

Huwa ġie għall-għajnuna tal-qaddej tiegħu Iżrael,

huwa ftakar fil-ħniena tiegħu kif wiegħed lil missirijietna,

lil Abraham u lil uliedu għal dejjem.

Glorja għall-Missier u għall-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem għandu jkun,

dinja bla tmiem.

Amen.

Il-Mulej issodisfa u mimli b’affarijiet tajbin lil dawk li kienu bil-ġuħ għall-ġustizzja.

Talb u interċessjonijiet

Id-dawl jiddi fid-dlam u d-dlam ma jistax jegħlebha. Ejjew nirringrazzjaw lil Sidna talli ġab id-dawl tiegħu f’ħajjitna.

– Mulej Ġesù Kristu, int id-dawl tagħna.

Kelma ta ’Alla, int ġibt id-dawl tal-eternità fid-dinja mudlama:

jalla jiftaħ l-imħuħ u l-qlub tat-tfal kollha tal-Knisja.

– Mulej Ġesù Kristu, int id-dawl tagħna.

Uri l-kura tiegħek għal dawk kollha li jiddedikaw ħajjithom għas-servizz ta ’ħaddieħor:

jalla l-grazzja tiegħek tispira l-azzjonijiet tagħhom u ssostnihom sal-aħħar.

– Mulej Ġesù Kristu, int id-dawl tagħna.

Mulej, int fejjaq lill-paralitiku u ħafirlu dnubietu:

maħfra l-ħtija kollha tagħna, u saħħ il-feriti ta ‘dnubietna.

– Mulej Ġesù Kristu, int id-dawl tagħna.

L-irġiel isegwu d-dawl għal għarfien ġdid u skoperta:

jalla jużaw ir-rigali tiegħek biex iservu lill-familja umana kollha, u għalhekk jagħtu glorja lilek.

– Mulej Ġesù Kristu, int id-dawl tagħna.

Imexxi lill-mejtin mid-dlam fid-dawl tal-għaġeb tiegħek stess;

fil-ħniena tiegħek urihom id-dija tal-glorja tiegħek.

– Mulej Ġesù Kristu, int id-dawl tagħna.

Missierna, li qiegħed fis-sema,

santifikat ismek.

Is-saltna tiegħek tiġi.

Ir-rieda tiegħek issir fuq l-art, bħalma hi fis-sema.

Agħtina llum il-ġurnata l-ħobż tagħna ta ‘kuljum,

u aħfrilna n-nuqqasijiet tagħna,

kif naħfru lil dawk li jinqabżu kontra tagħna,

u ma twassalniex fit-tentazzjoni,

imma jeħlisna mill-ħażen.

Isma ‘tajjeb it-talb tagħna ta’ filgħaxija, Mulej,

u agħti hekk kif insegwu l-eżempju ta ’Ibnek

nistgħu, bil-perseveranza, inħallu ħsad ta ‘opri tajba.

Permezz ta ’Sidna Ġesù Kristu, Ibnek,

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.