Ghost Huma li jidlu filmod dejqa ta ajja gallfinij

Ghost. Huma li jidħlu fil-mod dejqa ta ‘ħajja għall-finijiet isem jsw, u
poġġew il-cares kollha tad-dinja kollha, għandhom jiksbu libertà kbira ta ‘l-ispirtu.
6. Oh servizz grat u Delightsome ta ‘Alla, li biha l-bniedem isir
Tassew ħielsa u qaddisa! Oh kundizzjoni sagru tal-qaddej reliġjuż, li
Maketh raġel ugwali għall-anġli, pjaċir tajjeb lil Alla, terribbli għall-ħażen
Spirti, u aċċettabbli għal dawk fidili kollha! OH servizz li għandu jiġi elbrita u
qatt mixtieq, fejn l-ogħla prodott imwiegħed, u l-ferħ jinkiseb
li għandhom jibqgħu għal Evermore!
(1) Salm XXXI. 21
KAPITOLU XI
Li x-xewqat tal-qalb għandhom jiġu eżaminati u rregolati
“Iben, thou hast xorta ħafna affarijiet biex jitgħallmu, li thou hast mhux tajjeb
tgħallmu. ”
2. X’inhuma, Mulej?
3. “Biex tqiegħed xewqa jsw għal kollox fis-sub-pjaċir tajjeb tiegħi, u
M’għandekx tkun dilettant ta ‘thyself, imma min ifittex bis-serjetà tar-rieda tiegħi. Thy Yesires.
spiss eċitati u jħeġġu thee quddiem; iżda jikkunsidraw bil thyself jekk thou
L-arti mhux aktar imċaqalqa għal oġġetti tat-thine stess milli għall-unur tiegħi. Jekk is
Lili nnifsi li thou jfittxu, thou shalt jkun kontenut tajjeb ma tkun xi tkun I għandha
ordinarju; Iżda jekk xi eżerċizzju ta ‘thine stess Lieth moħbija fi ħdan thee, behold huwa
Dan li jfixkel u jiżnu thee isfel.
4. “Beware, għalhekk, lest thou jistinkaw wisq mill-qrib wara xi xewqa
li thou hast maħsub, mingħajr ma tieħu avukat ta ‘lili; lest happly it
jindem wara, u li displease thee li qabel kuntent, u għal

——–

Ghost. They who enter the narrow way of life for Thy Name’s sake, and
have put away all worldly cares, shall attain great liberty of spirit.
6. Oh grateful and delightsome service of God, whereby man is made
truly free and holy! Oh sacred condition of the religious servant, which
maketh man equal to the Angels, well-pleasing unto God, terrible to evil
spirits, and acceptable to all faithful ones! Oh service to be embraced and
ever desired, in which the highest good is promised, and joy is gained
which shall remain for evermore!
(1) Psalm xxxi. 21.
CHAPTER XI
That the desires of the heart are to be examined and governed
“My Son, thou hast still many things to learn, which thou hast not well
learned yet.”
2. What are they, Lord?
3. “To place thy desire altogether in subjection to My good pleasure, and
not to be a lover of thyself, but an earnest seeker of My will. Thy desires
often excite and urge thee forward; but consider with thyself whether thou
art not more moved for thine own objects than for My honour. If it is
Myself that thou seekest, thou shalt be well content with whatsoever I shall
ordain; but if any pursuit of thine own lieth hidden within thee, behold it is
this which hindereth and weigheth thee down.
4. “Beware, therefore, lest thou strive too earnestly after some desire
which thou hast conceived, without taking counsel of Me; lest haply it
repent thee afterwards, and that displease thee which before pleased, and for

——–

Ghost. Labo abangena ngendlela emincane yokuphila ngenxa yegama lakho, futhi
balahle ukunakekelwa kwezwe, bazakuthola inkululeko enkulu yomoya.
6. Kuthokoza futhi kumnandi inkonzo kaNkulunkulu, lapho kwenziwa khona umuntu
Impela mahhala futhi ngcwele! Oh Isimo esingcwele senceku yenkolo, okuyinto
yenza umuntu alingana nezingelosi, ajabulisa uNkulunkulu ajabulisa uNkulunkulu, ayesabeka ebubini
Imimoya, futhi yamukeleke kubo bonke abathembekile! Oh service ukuze sikwamukele futhi
Wake wakufisa, lapho okuhle okuphezulu kuthenjiswa khona, futhi injabulo iyatholakala
okuzosala kuze kube phakade!
(1) Tihlabelelo xxxi. 21.
Isahluko Xi
Ukuthi izifiso zenhliziyo zizohlolwa futhi zilawulwe
“Ndodana yami, usenezinto eziningi ongazifunda, ongazinaki
wafunda okwamanje. ”
2. Bayini, Nkosi?
3. “Ukubeka isifiso sakho ukuzithoba enjabulweni yami enhle,
Ukungabi ngumthandi wakho, kepha ofuna intando yami. Izifiso zakho
kuvame ukujabulisa futhi kunxusa phambili phambili; Kepha cabanga ngathi
Ubuciko abushukumisele ngokwengeziwe ezintweni zakho kunokuba udumo lwami. Uma kunjalo
Ngokwalokho ufuna, uyakukweneliseka kahle noma yini engingayenza
isikwa; kepha uma noma yikuphi ukuphishekela kwakho okufile kuwe kufihlwe ngaphakathi kuwe, bheka
Lokhu kuvimbela ukukukala.
4. “Ngakho-ke, qaphela, funa ulwele kakhulu ngemuva kwesifiso esithile
owakhulelwa khona, ngaphandle kokungenisa; hleze kukuhle
Phekezela ngemuva kwalokho, futhi lokho akukujabulisi okudlule ngaphambi kokujabulisa, futhi

————

Spook. Hulle wat die noue lewenswyse betree ter wille van u Naam en
het al die wêreldse omgee weggegee, sal groot vryheid van gees bereik.
6. OH dankbare en genotvolle diens van God, waardeur die mens gemaak word
Regtig vry en heilig! Ag heilige toestand van die godsdienstige dienaar, wat
maak man gelyk aan die engele, welgevallig vir God, verskriklik vir die kwaad
Geeste, en aanvaarbaar vir alle getroue mense! O, diens om omhels te word en
Altyd verlang, waarin die hoogste goed belowe word, en vreugde word opgedoen
wat sal vir ewig bly!
(1) Psalm xxxi. 21.
HOOFSTUK XI
Dat die begeertes van die hart ondersoek en beheer moet word
“My seun, jy het nog baie dinge om te leer, wat jy nie goed het nie
nog geleer. ”
2. Wat is hulle, Here?
3. “Om u begeerte heeltemal te onderdanig te gee aan my welbehae, en
Om nie ‘n liefhebber van jouself te wees nie, maar ‘n ernstige soektog van my wil. U begeertes
Dikwels opgewonde en moedig jou aan; Maar kyk saam met jou of jy
Kuns het nie meer vir u eie voorwerpe verskuif as vir my eer nie. As dit is
Ek wat jy soek, moet jy goed wees met alles wat ek sal
ordin; Maar as enige strewe na jou eie leuen in jou verborge is, kyk, dit is
Dit wat verhinder en jou weeg.
4. “Wees versigtig, daarom, dat jy nie te ernstig streef na ‘n begeerte nie
wat jy swanger geword het sonder om van my die raad te neem; sodat dit nie kan nie
Bekeer jou daarna, en dit maak jou ontevrede wat voor tevrede is en vir

——–

Fantazmë. Ata që hyjnë në mënyrën e ngushtë të jetës për hir të emrit tënd dhe
Kanë larguar të gjitha shqetësimet e kësaj bote, do të arrijnë lirinë e madhe të shpirtit.
6. Oh shërbimi mirënjohës dhe i këndshëm i Perëndisë, ku njeriu është bërë
Me të vërtetë të lirë dhe të shenjtë! Oh kusht i shenjtë i shërbëtorit fetar, i cili
Maket njeriu i barabartë me engjëjt, i këndshëm për Perëndinë, i tmerrshëm për të keqen
Shpirtrat, dhe të pranueshme për të gjithë ata besnikë! Oh shërbim për t’u përqafuar dhe
të dëshiruara ndonjëherë, në të cilat premtohet e mira më e lartë, dhe gëzimi është fituar
e cila do të mbetet për gjithnjë!
(1) Psalm XXXI. 21.
Kapitulli Xi
Se dëshirat e zemrës duhet të shqyrtohen dhe të qeverisen
“Biri im, ti ke shumë gjëra për të mësuar, të cilën nuk ke mirë
mësuar akoma. ”
2. Cilat janë ata, Zot?
3. “Për të vendosur dëshirën tënde në nënshtrim ndaj kënaqësisë sime dhe
Të mos jesh një dashamirësi e vetes, por një kërkues i zellshëm i vullnetit tim. Dëshirat e tua
shpesh nxisin dhe ju bëjnë thirrje përpara; Por e konsideroni me veten nëse jeni
Art jo më shumë lëvizur për objektet e tua sesa për nderin tim. Ne qofte se eshte
Unë po kërkoj, ti do të jesh i kënaqur me gjithçka që unë do të
urdhëron; Por në qoftë se ndonjë ndjekje e tua vetë të fshehur brenda teje, vini re është
Kjo që pengon dhe peshon.
4. “Kujdes, pra, që të mos përpiqesh shumë me zell pas disa dëshirës
që ke konceptuar, pa marrë këshillën për mua; që të mos haply atë
Pendohuni më pas, dhe kjo nuk është e kënaqur që është e kënaqur dhe për të

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.