gli ecosistemi come un modo di concettualizzare ve

gli ecosistemi, come un modo di concettualizzare veramente le interazioni dinamiche in
natura. Possiamo vedere in salute e la medicina, in molti approccio sano di mente sono
prendendo a considerare il corpo nel suo complesso. Questa tendenza è il futuro, perché la
scopo della coscienza stessa è sempre stata per noi connettersi alla realtà.
Come individui, siamo in grado di partecipare a questa tendenza semplicemente perseguendo
padronanza. Nelle nostre apprendistato, abbiamo naturalmente cominciamo imparando le parti
e facendo varie distinzioni-il modo giusto e sbagliato di procedere, il
competenze individuali da padroneggiare e le loro tecniche particolari, le varie regole
e le convenzioni che regolano il gruppo. Nella Creative-attivo cominciamo a
fondere queste distinzioni, come sperimentiamo, la forma, e modificare questi
convenzioni per soddisfare i nostri scopi. E nella padronanza cerchio si chiude,
ritorno a un senso del tutto. Intuiamo e vedere le connessioni. Noi
abbracciare la complessità naturale della vita, rendendo il cervello espandersi al
dimensioni della realtà invece di restringimento alla stretta del
specializzazioni. Questo è il risultato inevitabile di immersione profonda in un campo.
Possiamo definire l’intelligenza come si muove verso il pensiero che è più
contestuale, più sensibile alle relazioni tra le cose.
Pensate in questo modo: la distinzione finale si può fare e tra
se stessi e il mondo. C’è l’interno (la vostra esperienza soggettiva) e
v’è l’esterno. Ma ogni volta che si impara qualcosa, il vostro cervello è
alterata come si formano nuove connessioni. La vostra esperienza di qualcosa che
si verifica nel mondo fisico altera il cervello. I confini tra
voi e il mondo è molto più fluido di quanto si possa immaginare. Quando tu
muoversi verso la padronanza, il cervello diventa profondamente modificato gli anni di
pratica e sperimentazione attiva. Non è più la semplice ecosistema di
anni passati. Il cervello di un Maestro è così riccamente interconnesso che
viene a somigliare il mondo fisico, e diventa un vivace ecosistema in
che tutte le forme di pensiero associato e di connessione. Questa somiglianza crescente
tra il cervello e complessa la vita stessa rappresenta il ritorno finale di
la realtà.
STRATEGIE per raggiungere MASTERY
La mente intuitiva è un dono sacro e la mente razionale è un servo fedele. abbiamo
creato una società che onora il servo e ha dimenticato il dono.
-Albert EINSTEIN

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

ecosystems, as a way to truly conceptualize the dynamic interactions in
nature. We can see it in health and medicine, in the sane approach many are
taking to consider the body as a whole. This trend is the future, because the
purpose of consciousness itself has always been to connect us to reality.
As individuals, we can participate in this trend simply by pursuing
mastery. In our apprenticeships, we naturally begin by learning the parts
and making various distinctions—the right and wrong way to proceed, the
individual skills to master and their particular techniques, the various rules
and conventions that govern the group. In the Creative-Active we begin to
melt these distinctions as we experiment with, shape, and alter these
conventions to suit our purposes. And in mastery we come full circle,
returning to a sense of the whole. We intuit and see the connections. We
embrace the natural complexity of life, making the brain expand to the
dimensions of reality instead of shrinking it to the narrowest of
specializations. This is the inevitable outcome of deep immersion in a field.
We can define intelligence as moving toward thinking that is more
contextual, more sensitive to the relationships between things.
Think of it this way: the ultimate distinction you make is between
yourself and the world. There is the inside (your subjective experience) and
there is the outside. But every time you learn something, your brain is
altered as new connections are formed. Your experience of something that
occurs in the world physically alters your brain. The boundaries between
you and the world are much more fluid than you might imagine. When you
move toward mastery, your brain becomes radically altered by the years of
practice and active experimentation. It is no longer the simple ecosystem of
years gone by. The brain of a Master is so richly interconnected that it
comes to resemble the physical world, and becomes a vibrant ecosystem in
which all forms of thinking associate and connect. This growing similarity
between the brain and complex life itself represents the ultimate return to
reality.
STRATEGIES FOR ATTAINING MASTERY
The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have
created a society that honors the servant and has forgotten the gift.
—ALBERT EINSTEIN

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

zemvelo, njengendlela conceptualize ngempela ekuxhumaneni ashukumisayo e
nemvelo. Sikubona e nempilo nezokwelapha, ku eziningi Sane indlela kukhona
ukuthatha ukucabangela umzimba iyonke. Lena akuyona esizayo, ngoba
ngenhloso ukwazi ngokwayo bekulokhu ukuxhuma ukuba ngokoqobo.
Njengabantu ngabanye, singenza iqhaza kulo mkhuba nje ngokuphishekela
buciko. Ngo lokuqeqeshwa zethu, siyazimisela ukuthi ngokwemvelo uqale ngokufunda izingxenye
nokwenza umahluko-ahlukahlukene indlela okulungile nokungalungile ukuqhubeka, le
amakhono ngabanye enkosini namasu abo ethile, imithetho ehlukahlukene
neyesigodi elawula iqembu. Esikhathini Creative-Active siqala
ancibilike lezi ukuhlukanisa njengoba thina uzizamele, ijamo, futhi ukushintsha lezi
nemikhulu ukuze ivumelane izinjongo zethu. Futhi buciko sijphenduka,
ubuyela ku umuzwa wonke. Thina Intuit ubone ukuxhumana. Thina
ugone eyinkimbinkimbi esingokwemvelo sokuphila, okwenza ubuchopho ukwandisa kuya
Ubukhulu engokoqobo esikhundleni zincipha ke kuya encane
specialisation. Lona mphumela ongenakugwenywa ukucwiliswa ezijulile ensimini.
Asikwazi ukuchaza intelligence njengoba lisondela yokucabanga ngaphezulu
zesimo, bazwelane kakhudlwana ubudlelwano phakathi izinto.
Cabanga-ke ngale ndlela: umehluko oyinhloko ozenzayo phakathi
wena emhlabeni. Kukhona ngaphakathi (umuzwa wakho subjective) futhi
kukhona ngaphandle. Kodwa ngaso sonke isikhathi uma ukufunda okuthile, ingqondo yakho
okushintshiwe kumiswa uxhumo olusha. Isipiliyoni sakho ngento
kwenzeka emhlabeni ngokwenyama okushintsha ubuchopho bakho. Imingcele phakathi
wena emhlabeni wonke uketshezi okuningi kuka ungase ucabange. Uma u
uphokophele buciko, ubuchopho bakho kuba ngokuphelele oshintshwa iminyaka
umkhuba kanye nokucwaninga asebenzayo. Akuseyona elula ubudlelwane bezinto eziphilayo
eminyakeni edlule. Ubuchopho weSazi kunemivuzo ngakho oxhumene ukuthi
kuza wafana emhlabeni wangempela, futhi iba onohlonze ecosystem e
okuyinto zonke izinhlobo ukucabanga umhlobo futhi ukuxhumana. Lokhu ukufana ezikhulayo
phakathi ubuchopho nolunzima uqobo limelela ukubuya langempela
ngokoqobo.
AMASU ekufinyeleleni buciko
Ingqondo enembile buyisipho esingcwele nengqondo okunengqondo iyinceku ethembekileyo. Sine
wadala umphakathi esidumisa inceku ukhohliwe isipho.
-ALBERT Einstein

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.