I cristiani risiedono nelle proprie nazioni ma com

[I cristiani] risiedono nelle proprie nazioni, ma come residente
alieni. Partecipano in tutte le cose come cittadini e sopportano
tutte le cose come gli stranieri. . . . Obbediscono alle leggi stabilite
e il loro modo di vita superano le leggi. . . . Così nobile è il
posizione in cui Dio li ha assegnato che non sono
permesso di deserto it.46
541
L’Apostolo ci esorta ad elevare preghiere ed azioni di grazie per 1 900
re e tutti coloro che esercitano l’autorità, “che possiamo trascorrere una tranquilla e
vita tranquilla con tutta pietà e rispettoso in ogni modo. “47
2241 Le nazioni più ricche sono tenute, nella misura in cui
essi sono in grado, ad accogliere lo straniero alla ricerca della sicurezza e
i mezzi di sussistenza, che non riesce a trovare nel suo paese di
origine. Le autorità pubbliche dovrebbero fare in modo che il diritto naturale è
rispettato che i posti ospite sotto la protezione di coloro che
riceverlo.
Le autorità politiche, per il bene del bene comune per il quale
essi sono responsabili, possono rendere l’esercizio del diritto di immigrare
soggetta a diverse condizioni giuridiche, in particolare per quanto riguarda gli immigrati
doveri verso il loro paese di adozione. Gli immigrati sono obbligati
a rispettare con riconoscenza il patrimonio materiale e spirituale del paese
che li riceve, a obbedire alle sue leggi e di contribuire a portare pesi civiche.
2242 Il cittadino è obbligato in coscienza a non seguire le direttive
delle autorità civili quando sono in contrasto con le esigenze di
l’ordine morale, ai diritti fondamentali delle persone o l’insegna- 1 903
Ings del Vangelo. Il rifiuto di obbedienza alle autorità civili, quando il loro 2313
richieste sono contrarie a quelle della retta coscienza, trova la sua
giustificazione nella distinzione tra servizio di Dio e al servizio del
comunità politica. “Rendete dunque a Cesare quello che 450
sono di Cesare, ea Dio quello che è di Dio. “48” Dobbiamo
obbedire a Dio piuttosto che agli uomini”: 49
Quando i cittadini sono sotto l’oppressione di un ente pubblico 1 901
che oltrepassa i ts competenza, dovrebbero ancora non rifiutare
di dare o di fare ciò che è oggettivamente richieste dal
bene comune; ma è legittimo per loro per difendere la loro
propri diritti e quelli dei loro concittadini contro la
abusare di questa autorità nei limiti della legge naturale
e la legge del Vangelo. COSÌ
46 Ad Diognetum 5, 5 e 10; 6, 10: PG 2, 1 1 73 e il 1176.
47 1 Tim 2: 2.
48 Mt 22,21.
49 Atti 5:29.
50 GS 74 § 5.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

[Christians] reside in their own nations, but as resident
aliens. They participate in all things as citizens and endure
all things as foreigners . . . . They obey the established laws
and their way of life surpasses the laws . . . . So noble is the
position to which God has assigned them that they are not
allowed to desert it.46
541
The Apostle exhorts us to offer prayers and thanksgiving for 1 900
kings and all who exercise authority, “that we may lead a quiet and
peaceable life, godly and respectful in every way.”47
2241 The more prosperous nations are obliged, to the extent
they are able, to welcome the foreigner in search of the security and
the means of livelihood which he cannot find in his country of
origin. Public authorities should see to it that the natural right is
respected that places a guest under the protection of those who
receive him.
Political authorities, for the sake of the common good for which
they are responsible, may make the exercise of the right to immigrate
subject to various juridical conditions, especially with regard to the immigrants’
duties toward their country of adoption. Immigrants are obliged
to respect with gratitude the material and spiritual heritage of the country
that receives them, to obey its laws and to assist in carrying civic burdens.
2242 The citizen is obliged in conscience not to follow the directives
of civil authorities when they are contrary to the demands of
the moral order, to the fundamental rights of persons or the teach- 1 903
ings of the Gospel. Refusing obedience to civil authorities, when their 2313
demands are contrary to those of an upright conscience, finds its
justification in the distinction between serving God and serving the
political community. “Render therefore to Caesar the things that 450
are Caesar’s, and to God the things that are God’s.”48 “We must
obey God rather than men” :49
When citizens are under the oppression of a public authority 1 901
which oversteps i ts competence, they should still not refuse
to give or to do what is objectively demanded of them by the
common good; but it is legitimate for them to defend their
own rights and those of their fellow citizens against the
abuse of this authority within the limits of the natural law
and the Law of the Gospel. SO
46 Ad Diognetum 5, 5 and 10; 6, 10: PG 2, 1 1 73 and 1176.
47 1 Tim 2:2.
48 Mt 22:21.
49 Acts 5:29.
50 GS 74 § 5.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

[AmaKristu] behlala emazweni abo, kodwa njengoba umhlali
njengabafokazi. Bazibandakanye zonke izinto njengoba izakhamuzi futhi sikhuthazele
zonke izinto njengoba kwakungenza abantu bezizwe. . . . Balalela imithetho emisiwe
futhi indlela yabo yokuphila, kunamandla ngaphezu kwazo imithetho. . . . Ngakho yizicukuthwane iyona
isikhundla lapho uNkulunkulu ababele wona ukuthi akuzona
bavunyelwe ehlane it.46
541
Umphostoli usinxusa ukuba anikela ngemithandazo nokubonga 1 900
amakhosi, labo bonke igunya, “ukuze sihlale kahle nangokuthula othule
ukuphila okunokuthula, kokuhlonipha uNkulunkulu futhi enenhlonipho ngazo zonke izindlela. “47
2241 Izizwe ophumelelako aphoqelelwe, ngokwezinga
bayakwazi, ukwamukela owezizwe befuna ukuphepha
the bazitholele okokuziphilisa okuyinto angakutholi ezweni lakhe
umsuka. iziphathimandla zomphakathi kufanele ukuthi ilungelo yemvelo
basihlonipha leso izindawo isivakashi ngaphansi kwesivikelo labo
bamamukele.
Iziphathimandla zezombangazwe, ngenxa okuvame ezinhle
bazi ukuthi banesibophezelo, angenza ekusebenziseni ilungelo ukuthuthela
kuncike kwimibandela ahlukahlukene ezomthetho, ikakhulukazi ngokuphathelene abokufika ‘
imisebenzi ngase ezweni labo wokutholwa. Abokufika aphoqelelwe
ukuhlonipha ngokwazisa ifa engokoqobo nengokomoya yezwe
ukuthi uthola kubo, ukulalela imithetho yayo futhi ukusiza zithwale imithwalo nezomphakathi.
2242 I isakhamuzi ubophekile ngenxa kanembeza ukuba ulandele iziqondiso
ka iziphathimandla lokho okumelwe zikwenze lapho kuphambene okufunwa
oda zokuziphatha, ukuze amalungelo ayisisekelo abantu noma imfundo 1 903
shaywa iVangeli. Ukwenqaba amagunya civil, lapho 2313 zabo
izimfuno eziphambene nalezo sinonembeza oqotho, uthola yayo
ukulungisiswa e umahluko phakathi sikhonza uNkulunkulu le
umphakathi zezombusazwe. Ngakho-ke “Nikani Khesari izinto 450
kukhona sikaKesari, yebo, abuyele kuNkulunkulu yini izinto ezingakenzeki kaNkulunkulu. “48” kumele Thina
balalela uNkulunkulu kunabantu “: 49
Lapho izakhamuzi bangaphansi yokucindezela igunya lomphakathi 1 901
okuyinto weqa i TS zamakhono, kufanele namanje angali
ukunikeza noma ukwenza lokho elibanzi wabuza kubo yi
ezivamile ezinhle; kodwa kusemthethweni ngabo ukuvikela zabo
amalungelo siqu nalabo takhamiti ngokumelene
abahlukumeza leli gunya phakathi komkhawulo yomthetho wemvelo
noMthetho ka iVangeli. SO
46 Ad Diognetum 5, 5 no-10; 6, 10: PG 2, 1 1 73 1176.
47 1 Thim 2: 2.
48 Math 22:21.
49 IzEnzo 5:29.
50 GS 74 § 5.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.