I passeggeri mancano i voli nonostante i taxi di s

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

I passeggeri mancano i voli nonostante i taxi di stallo in fuga per l’aeroporto

Un enorme arretrato del traffico è stata la notizia del giorno a Luqa, ed è appena aumentato a livelli impensabili.

I rapporti stanno arrivando di persone che mancavano i loro voli, mentre altri apparentemente si fondono i taxi e gli autobus bloccati nella rotatoria di Luqa e correndo all’aeroporto per arrivare in tempo.

Screen Shot 2017 09 28 A 15 25 47
Un post che è apparso sul famoso Forum di Facebook, il Salott alle 15.00 ha dato un po ‘di intuizione della situazione, insieme ad alcune foto dall’altra parte della strada. “È stato così tutto il giorno oggi”, ha commentato un utente, con un’altra persona che dice che i suoi genitori avevano appena perso un volo.

Un’altra persona ha avuto l’opportunità di lanciare un po ‘di ombra alla decisione di questa settimana di vietare i conducenti degli studenti da strade maltesi durante le ore di punta, una decisione che non è andata giù troppo bene con le persone.

Lavoro in corso vicino alla rotatoria del terminal dell’aeroporto è attualmente in corso, ma sembra che l’ingorgo che abbiano causato le persone che si dirigono a entrambi e dall’aeroporto era una supervisione.

Screen Shot 2017 09 28 A 15 45 40
Un articolo di Malta ha anche riferito che in un punto, c’erano oltre 200 persone che aspettano l’autobus per le fasi dell’aeroporto, confermando anche il fatto che sia i passeggeri che i piloti abbandonarono le loro auto e la corsa al terminal per catturare i loro voli.

Screen Shot 2017 09 28 A 15 49 55
Screen Shot 2017 09 28 A 15 25 39
Il ministro dei trasporti Ian Borg aveva annunciato gli attuali lavori stradali il 1 ° agosto, con cambiamenti chiave tra cui un bypass Lane Leadicing Vehicles dal tunnel Kirkop alla strada dell’aviazione verso Luqa senza dover accedere alla rotonda. Un altro nuovo bypass porterà veicoli da Luqa al bypass Gudja, pur non attraversando la rotatoria, con un’altra corsia che va dall’altra parte.

Le opere dovrebbero essere concluse entro la fine di questa estate.

Eri tu o qualcuno che conosci parte dall’amiliacavia di oggi vicino all’aeroporto? Fateci sapere nei commenti e taggati qualcuno che ha intenzione di guidare verso l’area per avvertirli.

https://lovinmalta.com/news/local/passengers-miss-flights-deshite-Fleeing-StandStLill-Taxis-To-Run-aAirport/
———

Passengers Miss Flights Despite Fleeing Standstill Taxis To Run To Airport

A massive backlog of traffic has been the news of the day in Luqa, and it’s just escalated to unthinkable levels.

Reports are coming in of people missing their flights, while others are apparently ditching the taxis and buses stuck at the Luqa roundabout and running to the airport to arrive on time.

Screen Shot 2017 09 28 At 15 25 47
A post which appeared on the popular Facebook forum The Salott at 3pm gave some insight into the situation, along with some photos from across the road. “It’s been like this all day today,” one user commented, with another person saying her parents had just missed a flight.

Another person took the opportunity to throw some shade at this week’s decision to ban learner drivers from Maltese roads during peak hours, a decision which didn’t go down too well with people.

Roadworks near the airport terminal roundabout are currently being carried out, but it seems like the traffic jam they’ve cause to people heading both to and from the airport was an oversight.

Screen Shot 2017 09 28 At 15 45 40
A Times of Malta article also reported that at a point, there were over 200 people waiting for the bus on airport stages, also confirming the fact that both passengers and pilots were abandoning their cars and running to the terminal to catch their flights.

Screen Shot 2017 09 28 At 15 49 55
Screen Shot 2017 09 28 At 15 25 39
Transport Minister Ian Borg had announced the current roadworks on the 1st of August, with key changes including a bypass lane leading vehicles from the Kirkop tunnel to Aviation Road towards Luqa without having to access the roundabout. Another new bypass will take vehicles from Luqa to the Gudja Bypass while also not passing through the roundabout, with another lane going the other way.

The works were expected to be concluded by the end of this summer.

Were you or someone you know affected by today’s traffic jam near the airport? Let us know in the comments and tag someone who was planning to drive to the area to warn them.

Passengers Miss Flights Despite Fleeing Standstill Taxis To Run To Airport


———

Abagibeli baphuthelwa izindiza yize zibaleka amatekisi wokuma ukubaleka ukuze agijime esikhumulweni sezindiza

I-backlog enkulu yethrafikhi ibiyizindaba zosuku eLuqa, futhi yanda yanda emazingeni angenakuqhathaniswa.

Imibiko ingena kubantu abalahlekelwe izindiza zabo, kanti abanye ngokusobala bahlehla amatekisi namabhasi banamathela eLuqa Roundabout futhi bagijime esikhumulweni sezindiza ukufika ngesikhathi.

Isithombe sesikrini esingu-09 28 ngo-15 25 47
Iposi elivele kwiforamu ethandwayo ye-Facebook I-Salot ku-3PM yanikeza ukuqonda okuthile ngesimo, kanye nezithombe ezivela ngaphesheya komgwaqo. “Bekunjalo usuku lonke namuhla,” omunye umsebenzisi waphawula, nomunye umuntu ethi abazali bakhe basanda kuphuthelwa indiza.

Omunye umuntu wathatha lelo thuba ukuphonsa umthunzi othile esinqumweni saleli sonto sokuvimbela abashayeli babafundi abavela emigwaqweni yaseMalta ngesikhathi samahora aphezulu, isinqumo esingangehleli kahle kakhulu nabantu.

Imigwaqo eduzane ne-Airporminal Roundabout njengamanje yenziwa, kepha kubukeka sengathi i-traffic jam abangenza abantu balibangela ukuthi abantu baqonde kuzo zombili nasesikhumulweni sezindiza bekungukubheka kwezindiza.

Isithombe sesikrini esingu-09 28 ngo-15 45 40
Izikhathi ze-Malta athikili ziphinde zabika ukuthi lapho, kwakukhona abantu abangaphezu kuka-200 abalindele ukuba yibhasi ezikhumulweni zezindiza, futhi baqinisekisa iqiniso lokuthi abagibeli nabashayeli bezindiza belahla izimoto zabo futhi bagijime esigungwini beyobamba izindiza zabo.

Isithombe sesikrini esingu-09 28 ngo-15 49 55
Isithombe sesikrini esingu-09 28 ngo-15 25 39
UNgqongqoshe WezokuThutha u-Ian Borg umemezele imisebenzi yamanje yemigwaqo ngomhlaka 1 Agasti, onoshintsho olubalulekile kubandakanya nezimoto eziholayo ze-Bypass Lane emhubheni we-KIRKOP ziye ku-RoundAbout. Okunye okusha okudlula kuzo kuzothatha izimoto ezivela kuLuqa ku-Gudja bypass ngenkathi kungadluliseki ngokuzungeza, ngomunye umgwaqo uhamba ngenye indlela.

Imisebenzi kulindeleke ukuthi iphothulwe ngasekupheleni kwaleli hlobo.

Ngabe wena noma umuntu owaziyo wathinteka yi-jam yanamuhla yethrafikhi eduze kwesikhumulo sezindiza? Sazise kumazwana bese umaka othile owayehlela ukushayela kule ndawo ukuzoxwayisa.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.