IIINVIA ADREALITY LIDEALEAPPRENDISTATODopo la vost

II
INVIA AD
REALITY: L’IDEALE
APPRENDISTATO
Dopo la vostra istruzione formale, si entra nella fase più critica della tua vita-
un secondo, istruzione pratica conosciuta come l’apprendistato. Ogni volta che si
cambiare lavoro o acquisire nuove competenze, si rientrano questa fase della vita. Il
i pericoli sono molti. Se non si è attenti, si soccombere a insicurezze,
coinvolti in problemi emotivi e conflitti che domineranno la tua
pensieri; si svilupperà paure e le difficoltà di apprendimento che vi porterà
con te per tutta la vita. Prima che sia troppo tardi si deve imparare il
lezioni e seguire il percorso stabilito dai più grandi Maestri, passato e
attuale una sorta di ideale Apprendistato che trascende tutti i campi. Nel
elaborare si padroneggiare le competenze necessarie, la disciplina la mente, e
trasformare se stessi in un pensatore indipendente, preparato per la creatività
sfide sulla strada per la padronanza.

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

II
SUBMIT TO
REALITY: THE IDEAL
APPRENTICESHIP
After your formal education, you enter the most critical phase in your life—
a second, practical education known as The Apprenticeship. Every time you
change careers or acquire new skills, you reenter this phase of life. The
dangers are many. If you are not careful, you will succumb to insecurities,
become embroiled in emotional issues and conflicts that will dominate your
thoughts; you will develop fears and learning disabilities that you will carry
with you throughout your life. Before it is too late you must learn the
lessons and follow the path established by the greatest Masters, past and
present—a kind of Ideal Apprenticeship that transcends all fields. In the
process you will master the necessary skills, discipline your mind, and
transform yourself into an independent thinker, prepared for the creative
challenges on the way to mastery.

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

II
HAMBISA TO
NGEMPELA: THE IDEAL
umsebenzi
Ngemva imfundo yakho esisemthethweni, ufaka isigaba kakhulu ebalulekile yokuphila yakho
esesibili, imfundo esisebenzayo eyaziwa ngokuthi The izimfundamakhwela. Ngaso sonke isikhathi uma
ushintsho career noma zithole amakhono entsha, uphinde nalesi sigaba sokuphila. I
izingozi eziningi. Uma ungaqaphile, uyoba ukunqotshwa umuzwa wokungalondeki
luhileleke ezinkingeni ezingokomzwelo futhi izingxabano ukuthi uzokubusa yakho
imicabango; uyobe ukuthuthukisa uyesaba abanokukhubazeka kokuzwa ukuthi uyokulwa
nawe kukho konke ukuphila kwakho. Ngaphambi kube yilapho sekwephuze kakhulu kumele ufunde
izifundo bese ulandela indlela eyasungulwa enkulu Nina makhosi, qhubekani esidlule futhi
samanje-uhlobo Ideal umsebenzi obunqoba yonke imikhakha. Esikhathini
ukucubungula Uyothola kahle amakhono adingekayo, ajezise ingqondo yakho, futhi
uguqule ngokwakho ibe sazi ezimele, olungiselwe okudala
inselelo endleleni eya buciko.

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

II
aan
Werklikheid: die ideale
VAKLEERLINGSKAP
Na jou formele onderwys, betree jy die mees kritieke fase in jou lewens-
‘n tweede, praktiese onderwys bekend as Die Vakleerlinge. Elke keer as jy
verandering loopbane of nuwe vaardighede, weer in te voer jy hierdie fase van die lewe. Die
gevare is baie. As jy nie versigtig is nie, sal jy swig voor onsekerhede,
raak gewikkel in emosionele probleme en konflikte wat sal oorheers jou
gedagtes; jy sal vrese en leerprobleme wat jy sal uit te voer te ontwikkel
saam met jou in jou hele lewe. Voordat dit te laat is jy moet leer om die
lesse en volg die pad wat deur die grootste Masters, verlede en
huidige ‘n soort van Ideale Vakleerlinge dat alle velde te bowe gaan. in die
verwerk jy sal die nodige vaardighede te bemeester, dissipline jou gedagtes, en
omskep jouself in ‘n onafhanklike denker, wat voorberei is vir die kreatiewe
uitdagings op die pad na die bemeestering.

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

II
Paraqit të
REALITETI: The IDEAL
NXENES
Pas arsimimin tuaj zyrtar, keni hyrë në fazën më kritike në jetes tuaj
një të dytë, edukimi praktik i njohur si mësimit të profesionit. Çdo herë që
Karriera ndryshojë ose të fitojnë aftësi të reja, ju reenter këtë fazë të jetës.
Rreziqet janë të shumta. Nëse ju nuk jeni të kujdesshëm, ju do të dorëzohej për pasiguri,
bëhen të përfshirë në çështjet emocionale dhe konfliktet që do të dominojnë tuaj
mendime; ju do të zhvillojnë frikën dhe vështirësi në mësim që ju do të kryejë
me ju gjatë gjithë jetës tuaj. Para se të jetë tepër vonë ju duhet të mësoni
Mësimet dhe të ndjekin rrugën e themeluar nga ana e mjeshtrave më të mëdhenj, e kaluara dhe
pranishëm-një lloj Ideal Apprenticeship që kapërcen të gjitha fushat. në
procesit ju do të zotëruar aftësitë e nevojshme, të disiplinuar mendjen tuaj, dhe
transformuar veten në një mendimtar të pavarur, të përgatitur për krijues
sfidat në rrugën për në zotërim.

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

II
ተገዙ
እውነታው: አይነተኛ
ሞያ ተማሪነት
የእርስዎ መደበኛ ትምህርት በኋላ, በእርስዎ ገጥሞዎት ውስጥ እጅግ ወሳኝ ዙር ያስገቡ
የ አፕሬንትሽፕ በመባል የሚታወቅ ሁለተኛ, ተግባራዊ ትምህርት. እያንዳንዱ ጊዜ እናንተ
ለውጥ ሙያ ወይም ለማግኘት አዳዲስ ክህሎቶችን, ይህን የሕይወት ዙር ደግመህ. የ
አደጋዎች ብዙ ናቸው. ጥንቃቄ ከሆኑ ነገሮች ያጋጥሟችኋል ይሸነፋሉ ያደርጋል,
ስሜታዊ ጉዳዮች እና ገዥሽ ይሆናል መሆኑን ግጭቶች ከአድሎ የእርስዎን
አሳብ; እናንተ ይወስድሃል ዘንድ ፍርሃት ጉዳተኞችንና ትምህርት የመቀበል ያዳብራሉ
አንተ በሕይወትህ በመላው ጋር. በጣም ነው በፊት ዘግይተው እርስዎ መማር አለበት
ትምህርት እና, ባለፉት ታላቅ ሊቃውንት የተቋቋመ መንገድ ለመከተል እና
በአሁኑ-አንድ ሁሉንም መስኮች የማይገድበው የሚመረጥ አፕሬንትሽፕ አይነት. በውስጡ
አንተ አስፈላጊ ሙያዎች ጠንቅቀው ይሆናል ለማስኬድ አእምሮህ ተግሣጽ, እና
የፍጥረት የተዘጋጀ አንድ ገለልተኛ የበሰለ, ወደ ራስህ ሽግግር
ለሆነው መንገድ ላይ ይጠይቃቸዋል.

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

II
تقديم ل
واقع: THE IDEAL
فترة التدريب في المهنة
بعد التعليم الرسمي الخاص بك، يمكنك إدخال معظم مرحلة حرجة في الحياة-بك
الثانية، التربية العملية المعروفة باسم التدريب المهني. كل الوقت انت
مهن تغيير أو اكتساب مهارات جديدة، وإعادة إدخال هذه المرحلة من الحياة. ال
مخاطر كثيرة. إذا لم تكن حذرا، سوف نستسلم لانعدام الأمن،
تصبح متورطة في القضايا والنزاعات التي ستهيمن العاطفية
أفكار؛ وسوف تقوم بتطويرها المخاوف وصعوبات التعلم التي سوف تحمل
معك طوال حياتك. قبل فوات الأوان يجب أن تعلم
الدروس واتبع المسار الذي أنشأه أعظم الماجستير في الماضي و
الحاضر، وهو نوع من مثالية التدريب المهني الذي يفوق كل المجالات. في ال
معالجة سوف إتقان المهارات اللازمة، تأديب عقلك، و
تحويل نفسك إلى مفكر مستقل، أعدت للمبدعين
التحديات في الطريق إلى إتقان.

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

II
ներկայացնել
ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: ԱՄԵՆԱԿԱՏԱՐՅԱԼ
Աշկերտութ ան պա
Հետո ձեր ֆորմալ կրթության, դուք մտնում եք առավել կարեւոր փուլ է ձեր ցմահ
երկրորդ, գործնական կրթության հայտնի է որպես աշկերտություն. Ամեն անգամ, երբ դուք
փոխել Կարիերա կամ ձեռք բերել նոր հմտություններ, դուք մուտքագրեք այս փուլը կյանքի. The
վտանգները շատ են: Եթե ​​դուք չեք զգույշ լինել, Դուք կարող եք պարտվել insecurities,
դառնում ներքաշված հուզական խնդիրների ու հակամարտությունների, որը տիրել ձեր
մտքերը, Դուք կարող եք զարգացնել մտավախությունները եւ ուսուցման հաշմանդամ, որ դուք կատարել
Ձեզ հետ ձեր ողջ կյանքում. Նախքան դա շատ ուշ դուք պետք է սովորենք, որ
դասեր եւ հետեւել ուղին կողմից ձեւավորված մեծագույն վարպետների, անցյալը եւ
ներկա-մի տեսակ Իդեալ Աշկերտութ ան, որ վերացնելով բոլոր դաշտերը: Մեջ
մշակել դուք կարող եք տիրապետում անհրաժեշտ հմտությունները, դաստիարակել ձեր միտքը, եւ
փոխակերպում ինքներդ մեջ անկախ մտածող, որ պատրաստուած է ստեղծագործական
մարտահրավերների ճանապարհին վարպետությամբ:

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.