Il gatto amato della donna maltese ottiene il send

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Il gatto amato della donna maltese ottiene il send-off non ortodosso

Si dice spesso che gli animali domestici siano parte della famiglia, ma una donna maltese ha preso questo adagio un passo avanti, dando al suo gatto un funerale veramente umano.

Una donna ha posato Cindy, il suo gatto di 20 anni, per riposare in una piccola bara con rose e pizzi e legato un inchino attorno al collo del gatto.

“Queste sono le ultime foto che prenderò, questa è l’ultima volta che ti vedrò, questa è l’ultima volta che posso abbracciarti puoi essere l’ultima volta che posso baciarti”, ha detto in un post in sfregamenti Amore del cucciolo – un gruppo di Facebook per gli amanti degli animali. “Dopo questo, sarai andato per sempre ma sarai sempre in un posto speciale nel mio cuore”.

Il post ha spinto un outpouver di commenti da parte di proprietari di animali domestici e amanti, con molti detto che sono stati portati a lacrime dal post della donna e lodando la sua idea ad avere una bara.

Cat2.
E i commenti emotivi hanno versato …
Commento1.
E in …
Commento2.
E in …
Gesù
Daresti il ​​tuo gatto un funerale come questo? Facci sapere nella sezione commenti.

Maltese Woman’s Beloved Cat Gets Unorthodox Send-Off


———

Maltese Woman’s Beloved Cat Gets Unorthodox Send-Off

Pets are often said to be part of the family, but a Maltese woman has taken this adage a step further, giving her cat a truly human funeral.

A woman laid Cindy, her cat of 20 years, to rest in a tiny coffin with roses and lace and tied a bow around the cat’s neck.

“These are the last photos I will ever take, this is the last time I will ever see you, this is the last time I can hug you can this is the last time I can kiss you,” she said in a post in RUBS Puppy Love – a Facebook group for animal lovers. “After this, you will be gone forever but you will always be in a special place in my heart.”

The post spurred an outpour of comments from fellow pet owners and lovers, with many saying they were brought to tears by the woman’s post and praising her idea to have a coffin.

Cat2
And the emotional comments poured in…
Comment1
And in…
Comment2
And in…
Jesus
Would you give your cat a funeral like this? Let us know in the comments’ section.

Maltese Woman’s Beloved Cat Gets Unorthodox Send-Off


———

Ikati elithandekayo lowesifazane waseMalta liyakwazi ukuthumela i-unarthodox

Izilwane ezifuywayo zivame ukuthi ziyingxenye yomndeni, kepha owesifazane waseMaltse uthathe lesi simisho ngesinyathelo esengeziwe, emnika ikati umngcwabo wobuntu ngempela.

Owesifazane wabeka uCindy, ikati lakhe leminyaka engama-20, aphumule ebhokisini elincane elinama-roses nentambo futhi abopha umnsalo ezungeze intamo yekati.

“Lezi yizithombe zokugcina engizoke ngizithathe, lesi yisikhathi sokugcina lapho ngiyoke ngiyibone, manje yisikhathi okokugcina engingakugayayo ungakuqabula,” kusho eposini Uthando lwe-Puppy – iqembu le-Facebook labathandi bezilwane. “Emva kwalokhu, uzobe ungasekho unomphela kepha uzohlala usendaweni ekhethekile enhliziyweni yami.”

Le posi yathukela i-amboni yamazwana avela kwabanikazi nabathandi bezilwane nabathandi, abanezwi abaningi abalethwe izinyembezi ngokuthumela kwalona wesifazane futhi badumise umbono wakhe ukuze babe nomqondo.

Ikati2
Futhi ukuphawula okungokomzwelo okuthululelwe ku …
Comment1
Naku …
Comment2
Naku …
UJesu
Ungayinika ikati lakho umngcwabo onjengale? Sazise engxenyeni ethi ”

https://lovinmalta.com/News/Malteses-woman-BELUNVEVEVELTHOD-SED-Off/
———-

Maltese vrou se geliefde kat kry onortodokse af

Troeteldiere word dikwels gesê dat dit deel van die familie is, maar ‘n Maltese vrou het hierdie uitdrukking ‘n stap verder geneem, wat haar kat ‘n werklik menslike begrafnis gee.

‘N Vrou het Cindy, haar kat van 20 jaar gelê, in ‘n klein kis met rose en kant rus en ‘n boog om die kat se nek vasgebind.

“Dit is die laaste foto’s wat ek ooit sal neem, dit is die laaste keer dat ek jou ooit sal sien, dit is die laaste keer dat ek jou kan omhels, kan dit die laaste keer wat ek jou kan soen,” het sy in ‘n pos in rubs gesê. Puppy Love – ‘n Facebook-groep vir diere-liefhebbers. “Hierna sal jy vir ewig weg wees, maar jy sal altyd in ‘n spesiale plek in my hart wees.”

Die pos het ‘n uitstappie van kommentaar van mede-troeteldier-eienaars en liefhebbers aangespoor, met baie gesê hulle is deur die vrou se pos aan trane gebring en haar idee geprys om ‘n kis te hê.

CAT2
En die emosionele opmerkings het in …
Kommentaar1
En in …
Kommentaar2
En in …
Jesus
Sal jy jou kat ‘n begrafnis soos hierdie gee? Laat ons weet in die kommentaar se afdeling.

https://lovinmalta.com/news/malte-womans-belovoved-cat-gets-unorthodox-send-Office/
———

Macja e dashur e gruas maltese merr dërgimin joortodoks

Pets shpesh thuhet se janë pjesë e familjes, por një grua malteze e ka marrë këtë adage një hap më tej, duke i dhënë mace një funeral të vërtetë njerëzor.

Një grua hodhi Cindy, mace e saj prej 20 vjetësh, për të pushuar në një arkivol të vogël me trëndafila dhe dantella dhe lidhur një hark rreth qafës së maces.

“Këto janë fotot e fundit që unë do të marrë ndonjëherë, kjo është hera e fundit që unë do të shoh ndonjëherë, kjo është hera e fundit që unë mund të përqafoj ju mund të jetë hera e fundit që unë mund të të puth ju,” tha ajo në një post në fërkim Puppy Dashuria – një grup facebook për të dashuruar kafshëve. “Pas kësaj, do të shkosh përgjithmonë, por gjithmonë do të jesh në një vend të veçantë në zemrën time”.

Posti nxiti një derdhje të komenteve nga pronarët e tjerë të kafshëve dhe të dashuruarve, me shumë thënie që ata u sollën në lot nga posti i gruas dhe duke lavdëruar idenë e saj për të pasur një arkivol.

Cat2
Dhe komentet emocionale derdhen në …
Koment1
Dhe ne…
Koment2
Dhe ne…
Jezusi
A do t’i jepni mace tuaj një funeral si kjo? Na tregoni në seksionin e komenteve.

https://lovinmalta.com/news/maltese-womans-beloved-cat-gets-uthodox-send-off/
———

የማልጢስ ሴት የተወደደች ድመት ላልተመለስ

የቤት እንስሳት ብዙውን ጊዜ የቤተሰቡ አካል ናቸው ተብለዋል, ነገር ግን ታትላት ሴት ድመቷ እውነተኛ የቀብር ሥነ ሥርዓት ሰጠች.

አንዲት ሴት የ 20 ዓመቷ ሴት ድመቷን, ጽጌረዳዎችን እና ክሊፕን በማረፍ እና በድመት አንገት ላይ ቀስት አስገባ.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.