Il primo libroAmmonizioni redditizie per la vita s

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Il primo libro.
Ammonizioni redditizie per la vita spirituale
Capitolo I.
Dell’imitazione di Cristo, e del disprezzo del mondo e di tutto il suo
vanità
Lui che mi segue non continuerò nell’oscurità, (1) dice il Signore. Questi
sono le parole di Cristo; e ci insegnano quanto lontano dobbiamo imitare la sua vita
e carattere, se cerchiamo la vera illuminazione e la liberazione da tutti
Cecità del cuore. Lascia che sia il nostro studio più serio, quindi, per soffermarti
La vita di Gesù Cristo.
2. Il suo insegnamento supera tutto l’insegnamento dei santi uomini, e come il suo
Spirito trova la manna nascosta. (2) Ma ci sono molti che, però
Ascolta spesso il Vangelo, tuttavia si sentono ma poco desiderio dopo di esso, perché
Non hanno la mente di Cristo. Lui, quindi, che sarà pienamente e con vero
La saggezza comprende le parole di Cristo, lascialo sforzarsi di conformarsi al suo tutto
Vita a quella mente di Cristo.
3. Che cosa ci impedirà di entrare in discussione profonda per quanto riguarda il
Santa Trinità, se manchi umiltà, e stai quindi dispiacendo per la Trinità?
In verità non sono parole profonde che rendono un uomo santo e retto; è un

———-

THE FIRST BOOK
ADMONITIONS PROFITABLE FOR THE SPIRITUAL LIFE
CHAPTER I
Of the imitation of Christ, and of contempt of the world and all its
vanities
He that followeth me shall not walk in darkness,(1) saith the Lord. These
are the words of Christ; and they teach us how far we must imitate His life
and character, if we seek true illumination, and deliverance from all
blindness of heart. Let it be our most earnest study, therefore, to dwell upon
the life of Jesus Christ.
2. His teaching surpasseth all teaching of holy men, and such as have His
Spirit find therein the hidden manna.(2) But there are many who, though
they frequently hear the Gospel, yet feel but little longing after it, because
they have not the mind of Christ. He, therefore, that will fully and with true
wisdom understand the words of Christ, let him strive to conform his whole
life to that mind of Christ.
3. What doth it profit thee to enter into deep discussion concerning the
Holy Trinity, if thou lack humility, and be thus displeasing to the Trinity?
For verily it is not deep words that make a man holy and upright; it is a

———-

Incwadi yokuqala
Izeluleko Ezizuzisa Impilo Engokomoya
ISAHLUKO I
Kokulingiswa kukaKristu, nokudelela umhlaba nakho konke
izinto zemvelo
Olandela angiyikuhamba ebumnyameni, (1) usho uJehova. Lezi
bangamazwi kaKristu; Futhi bayasifundisa ukuthi kufanele silingise kude kangakanani impilo yakhe
kanye nomlingiswa, uma sifuna ukukhanyiswa kwangempela, kanye nokukhululwa kukho konke
ubumpumputhe benhliziyo. Ngakho-ke, kube yisifundo sethu esiqotho kunazo zonke, ngakho-ke, ukuba sihlale phezu kwaso
Impilo kaJesu Kristu.
2. Imfundiso yakhe idlula yonke imfundiso yabantu abangcwele, futhi njengeyakhe
Umoya Thola Imana Elifihlekile. (2) Kepha baningi abangubani
bavame ukuzwa iVangeli, kodwa bazizwa belangazelela nje, ngoba
Abanawo umqondo kaKristu. Ngakho-ke, yena uqobo uzokwenza ngokuphelele nangokweqiniso
Ukuhlakanipha Kuqonda Amazwi KaKristu, Ake alwele ukuvumelana
impilo kulowo mqondo kaKristu.
3. Yini ekusiza ukuthi ungene ekuxoxweni okujulile maqondana ne
UZiqu-zintathu oNgcwele, uma ungabatholi ukuthobeka, futhi ungamjabulisi kuZiqu-zintathu?
Ngoba impela akuwona amazwi ajulile enza indoda engcwele futhi iqonde; kungukuthi

———–

Die eerste boek
Vermanings winsgewend vir die geestelike lewe
HOOFSTUK I
Van die nabootsing van Christus en van minagting van die wêreld en al sy
geween
Hy wat My volg, sal nie in die duisternis wandel nie, (1) spreek die Here. Die
is die woorde van Christus; en hulle leer ons hoe ver ons sy lewe moet navolg
en karakter, as ons ware verligting en verlossing van almal soek
Blindheid van hart. Laat dit ons mees ernstige studie wees om te woon
Die lewe van Jesus Christus.
2. Sy leer oortref alle leer van heilige mense, en soos sy
Gees vind daarin die verborge manna. (2) Maar daar is baie wat wel
Hulle hoor dikwels die evangelie, maar voel maar min verlang daarna, want
Hulle het nie die verstand van Christus nie. Hy sal dus ten volle en met waar wees
Wysheid verstaan ​​die woorde van Christus, laat hom daarna streef om sy geheel te voldoen
Lewe aan die verstand van Christus.
3. Wat verdien dit jou om diep gesprek oor die
Heilige Drie-eenheid, as jy geen nederigheid het nie, en sodoende vir die Drie-eenheid ontevrede is?
Vir voorwaar is dit nie diep woorde wat ‘n man heilig en reg maak nie; dit is ‘n

———-

Libri i parë
Paralajmërimet fitimprurëse për jetën shpirtërore
Kapitulli I
E imitimit të Krishtit, dhe të përbuzjes së botës dhe të gjitha të saj
kotësi
Ai që më ndjek nuk do të ecin në errësirë, thotë Zoti. Këto
janë fjalët e Krishtit; Dhe na mësojnë se sa duhet të imitojmë jetën e tij
dhe karakter, nëse kërkojmë ndriçim të vërtetë, dhe çlirimi nga të gjithë
verbëri e zemrës. Le të jetë studimi ynë më i sinqertë, prandaj, për të banuar
Jeta e Jezu Krishtit.
2. Mësuesi i tij tejkalon të gjitha mësimet e njerëzve të shenjtë, dhe të tilla si të kenë të tijën
Shpirti gjeni aty manën e fshehur. (2) Por ka shumë njerëz që
Ata shpesh dëgjojnë ungjillin, por ndjehen, por pak të dëshiruar pas kësaj, sepse
Ata nuk kanë mendjen e Krishtit. Ai, pra, që do të jetë plotësisht dhe me të vërtetë
Dituria e kupton fjalët e Krishtit, le të përpiqet të përputhet me gjithë
Jeta në atë mendje të Krishtit.
3. Çfarë do të përfitojë për të hyrë në diskutime të thella në lidhje me
Triniteti i Shenjtë, nëse nuk keni përulësi, dhe kështu nuk i pëlqeni Trinitetit?
Sepse me të vërtetë nuk është fjalë e thellë që e bëjnë një njeri të shenjtë dhe të drejtë; Është një

———–

የመጀመሪያው መጽሐፍ
የመንፈሳዊ ሕይወት ማሳሰቢያዎች ትርፋማ ናቸው
ምዕራፍ i
የክርስቶስን መምሰል እና ከዓለም መምሰል እና የሁሉም ነገር ንቀት ነው
ከንቱዎች
እኔን የሚከተል በጨለማ አይሄድም. (1) ይላል ጌታ ይላል. እነዚህ
የክርስቶስ ቃላት ናቸው. ሕይወቱን እንዴት መኮረጅ እንዳለብን ያስተምሩናል
እና ባህሪ እውነተኛውን ብርሃን ከፈለግን ከሁሉም ነፃ መውጣት
የልብ ዕውር. ስለዚህ እኛ የምንኖርበት እጅግ በጣም ልባዊ ጥናታችን ይሁን
የኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት.
2. ትምህርቱ የቅዱስን ልጆች ሁሉ ያስተምራል, እንዲሁም እንደ የእሱ ሁሉ ትምህርት ከፍ ከፍ ይላል
በተሰወረው መናፍስት ውስጥ መንፈስ ውሰዱ. (2) ግን ብዙ አሉ, ግን ግን
እነሱ ብዙውን ጊዜ ወንጌልን ይሰማሉ, ግን ከዚያ በኋላ ብዙም አይታዩም, ምክንያቱም
እነሱ የክርስቶስ አስተሳሰብ የላቸውም. ስለሆነም እሱ ሙሉ በሙሉ እና ከእውነተኛው ጋር የሚሆን
ጥበብ የክርስቶስን ቃላት ይገነዘባል, ይህም አጠቃላይውን ለማስቀደም ይጥራል
ለዚያ የክርስቶስ አስተሳሰብ ሕይወት.
3. ስለ ጥልቀት ወደ ጥልቅ ውይይት ውስጥ ለመግባት ምን ጥቅም አለው?
ቅድስት ሥላሴ ትህትና ከሌለህ, እናም በሥላሴ ላይ የሚያሳዝን ከሆነ?
እኛ ሰውን ቀንንና ቅን የሆነውን ሰውን የሚያፈሩ ጥልቅ ቃላት አይደሉም. እሱ ነው ሀ

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.