IlKatidral ta Bergamo ItaljaIlKatidral huwa entru

Il-Katidral ta ‘Bergamo – Italja

Il-Katidral huwa ċ-ċentru tal-ħajja reliġjuża tal-belt u tad-Djoċesi: Huwa l-knisja tal-Isqof, id-dar ta ‘”katidra” tiegħu, is-simbolu tal-ministeru tiegħu bħala pastor u bħala kaptan. Hija knisja ħajja, fejn il-komunità Kristjana tiġbor biex nitolbu u tiċċelebra s-sagramenti u fejn il-preżenza tal-Isqof jimmarka l-aktar ġranet solenni tas-sena liturġika u tal-ħajja pastorali
tal-knisja Bergamasque. Il-Katidral, għalhekk, mhuwiex biss monument: It-teżori kollha tal-arti miżmuma hawnhekk huma simbolu tal-fidi, mezz biex tidħol Alla u biex tgħallem lill-umanità li twassal għal
ġenna. Huwa jilqa ‘l-interjuri tal-barokk impressjonanti tagħha, bħal fil-ħolma tas-sema. Inti mhux biss se ssib arti prezzjużi, iżda wkoll il-paċi u l-nifs kalm li biss siti qaddisa huma kapaċi joffru. M’għandekx għaġla biex issib kapulavur jew tiskopri xi dettalji aqwa. Jekk inti temmen f’Alla jew inti biss tfittex bħala tama, jirrispettaw din id-dar bħallikieku kienet dar tiegħek, bħallikieku rickled qatt tifrix sens ta ‘nostalgia: Din hija r-raġuni stess għaliex inħoloq.

Il-martirju ta ‘San Alexander huwa fl-altar għoli, jaqbad l-għajn tal-viżitatur.

W: www.cattedraledibergamo.it.

www.museobergamo.it.

https://centretvel.blogspot.com/2017/04/the-cathedral-of-bergamo-italy.html.
——-

The Cathedral of Bergamo – Italy

The Cathedral is the centre of the religious life of the town and of the diocese: it is the Bishop’s church, the home of his “cathedra”, the symbol of his ministry as a pastor and as a master. It is a living church, where the christian community gathers to pray and to celebrate the Sacraments and where the Bishop’s presence marks the most solemn days of the liturgical year and of the pastoral life
of the Bergamasque Church. The Cathedral, therefore, is not just a monument: all the art treasures housed here are a symbol of faith, a means to glorify God and to teach mankind the truth that leads to
heaven. it welcomes you with its impressive baroque interiors, as in a heavenly dream. You will not only find valuable artworks, but also the peace and the calm breath that only holy sites are able to offer. Do not haste to spot a masterpiece or to discover some amazing details. Whether you believe in God or you are just looking for as hope, respect this house as if it were your home, as if it rekindled a never-ending sense of nostalgia: this is the very reason why it was created.

The Martyrdom of Saint Alexander is at the high altar, catches the eye of the visitor.

W: www.cattedraledibergamo.it

www.museobergamo.it

https://centretravel.blogspot.com/2017/04/the-cathedral-of-bergamo-italy.html
——-

ICathedral yaseBergamo – Italy

Isonto lesonto liyisizinda sempilo yenkolo yedolobhana ne-diocese: Yisonto likaBishop, ikhaya ‘lakhe “le-catheredra” lakhe, uphawu lwenkonzo yakhe njengomfundisi nanjengeNkosi. Kuyisonto eliphilayo, lapho umphakathi wamaKristu uqoqa khona ukuthandaza nokugubha amasakramente nokuthi lapho ubukhona beBishop lumaka khona izinsuku eziqinile kakhulu zonyaka wezombhalo kanye nempilo yokwalusa
yeSonto leBergamasque. Ngakho-ke, isonto lesikhumbuzo, akuyona nje isikhumbuzo: yonke ingcebo yobuciko ezigcinwe lapha ziwuphawu lokholo, izindlela zokukhazimulisa uNkulunkulu nokufundisa isintu iqiniso eliholela kulo
Izulu. Kuyakwamukela ngezinto zayo ezihlaba umxhwele zakwaBaroque, njengasephusheni lasezulwini. Ngeke nje uthole ubuciko obubalulekile kuphela, kodwa futhi nokuthula nokuphefumula okuzolile okukwazi ukunikela ngamasayithi angcwele kuphela. Ungaphuthi ukubona ubuciko obuhle noma ukuthola imininingwane ethile emangalisayo. Noma ngabe uyakholelwa kuNkulunkulu noma uvele nje ufuna njengethemba, hlonipha le ndlu kungathi ikhaya lakho, kube sengathi ivule umuzwa ongapheli we-nostalgia: Lesi yiso sizathu esenza kwakhiwe.

Ukufela ukholo kukaSanta Alexander ku-altare eliphakeme, kubamba iso lesivakashi.

W: www.cattedralediberbamo.it

www.musebamo.it

.comClogspot.com/17/04/the-cathedral-f-bergamo-ital.html
———-

Die katedraal van Bergamo – Italië

Die katedraal is die middelpunt van die godsdienstige lewe van die dorp en van die bisdom: dit is die biskop se kerk, die huis van sy “katedra”, die simbool van sy bediening as ‘n pastoor en as ‘n meester. Dit is ‘n lewende kerk, waar die Christelike gemeenskap versamel om te bid en die sakramente te vier en waar die biskop se teenwoordigheid die mees plegtige dae van die liturgiese jaar en van die pastorale lewe aandui
van die Bergamasque Church. Die katedraal is dus nie net ‘n monument nie: al die kunsskatte wat hier gehuisves is, is ‘n simbool van geloof, ‘n manier om God te verheerlik en die mensdom te leer wat die waarheid lei
hemel. Dit verwelkom u met sy indrukwekkende barok interieurs, soos in ‘n hemelse droom. U sal nie net waardevolle kunswerke vind nie, maar ook die vrede en die kalm asem wat slegs heilige plekke kan aanbied. Moenie haastig wees om ‘n meesterstuk te sien of om ‘n paar wonderlike besonderhede te ontdek nie. Of jy nou in God glo of jy soek net as HOOP, respekteer hierdie huis asof dit jou huis was, asof dit ‘n nimmereindigende sin van nostalgie herstel het: Dit is die rede waarom dit geskep is.

Die martelaarskap van Saint Alexander is op die hoë altaar, vang die oog van die besoeker.

W: www.catbedraledibergamo.it

www.museobergamo.it

https://centretravel.blogspot.com/2017/04/the-cathedral-of-bergamo-italy.html
——-

Katedralja e Bergamo – Itali

Katedralja është qendra e jetës fetare të qytetit dhe e dioqezës: është kisha e peshkopit, shtëpia e “katedrës” e tij, simbol i shërbesës së tij si pastor dhe si mjeshtër. Është një kishë e gjallë, ku bashkësia e krishterë mbledh të lutet dhe të festojë sakramentet dhe ku prania e peshkopit shënon ditët më solemne të vitit liturgjik dhe të jetës baritore
e kishës bergamaske. Prandaj, katedralja nuk është vetëm një monument: të gjitha thesaret e artit të vendosura këtu janë një simbol i besimit, një mjet për të lavdëruar Perëndinë dhe për të mësuar njerëzimin për të vërtetën që çon
qielli. Kjo ju mirëpret me brendshme mbresëlënëse barok, si në një ëndërr qiellore. Ju jo vetëm që do të gjeni vepra arti të vlefshme, por edhe paqen dhe frymën e qetë që vetëm faqet e shenjta janë në gjendje të ofrojnë. Mos nxitoni për të gjetur një kryevepër ose për të zbuluar disa detaje të mahnitshme. Nëse ju besoni në Zot ose ju jeni vetëm duke kërkuar si shpresë, respektoni këtë shtëpi sikur të ishte shtëpia juaj, sikur të rishpërrej një ndjenjë të pafundme të nostalgjisë: Kjo është arsyeja pse është krijuar.

Martirizimi i Shën Aleksandrit është në altarin e lartë, kap syrin e vizitorit.

W: www.cattedraledibergamo.it

www.museobergamo.it

https://centretRavel.blogspot.com/2017/04/the-cathredral-of-bergamo-italy.html
——-

የቤርጋር ካቴድራል – ጣሊያን

ካቴድራል የከተማዋ የሃይማኖት ህይወት ማዕከል ሲሆን የሀገረ ስብከቱ, የአገልግሎቱ ቄስ እንደ ቄል እና እንደ ጌታ የአባልነት “ካቶራ” መኖሪያ ነው. ይህ የክርስቲያን ማህበረሰብ ለመጸለይ እና የቅዱስ ቁርባን የሚገቧት እና የር hop ስ ቆ hop ስ መገኘቱን የሚያስተካክለው እና የአርብቶ አደሩ ህይወትን የሚያመለክቱበት ህያው ቤተክርስቲያን ነው
የቤርጋራክ ቤተክርስቲያን. ስለሆነም ካቴድራል የመታሰቢያ ሐውልት ብቻ አይደለም: – እዚህ የተያዙት ሁሉም የጥበብ ውድ ሀብቶች የእምነት ምልክት, እግዚአብሔርን ለማክበር እና ወደ እግዚአብሔር የሚመሩትን እውነት ለማስተማር የሚያስችል ምሳሌዎች ናቸው
ሰማይ. በሰማያዊ ሕልም ውስጥ በሚያስደንቅ ሁኔታ ባሮክ ባለሞያዎችዎ ይቀበላል. ጠቃሚ የሆኑ ሥነ-ጽሑፋዊ ስራዎችን ብቻ ሳይሆን ሰላምን እና የተረጋጋ እስትንፋስ እና የተረጋጋ እስትንፋስ እና ፀጥ ያለ እስትንፋስ እና ፀጥ ያለ እስትንፋስ. ድንቅ ነገርን ለማግኘት ወይም አንዳንድ አስገራሚ ዝርዝሮችን ለማግኘት አይፍሩ. በእግዚአብሔር የሚያምኑም ሆነ እርስዎ ተስፋን እየፈለጉ, ይህንን ቤት እየፈለጉት እንደሆነ, ይህንን ቤት እንደነበረው ሁሉ, ይህ የማመፀኔ ዘላለማዊ ያልሆነ ስሜት እንደነበረ ሆኖ እንደነበረ ሆኖ እንደዚሁ, ይህ የተፈጠረበት ምክንያት ይህ ነው.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.