insegnanti italiani vogliono garanzie che non sara

insegnanti italiani vogliono garanzie che non saranno perseguiti se gli alunni prendono coronavirus
Le scuole sono state chiuse ai primi di marzo, ma sono in programma di riaprire il 14 settembre

gli insegnanti italiani chiedono protezione dai procedimenti giudiziari, se gli allievi catturano coronavirus a scuola, come i arrampica governo di adottare protocolli in tempo per l’inizio dell’anno accademico il mese prossimo.

Scuole in Italia sono state chiuse ai primi di marzo, pochi giorni prima che l’intero paese è andato in blocco nel tentativo di fermare la diffusione del Covid-19.

I ministri dicono che sono determinati a riaprire le scuole, il 14 settembre, ma ci sono state settimane di dibattito sulla dimensione delle classi, distanze tra scrivania e se i bambini avranno l’obbligo di indossare maschere in classe.

dirigenti scolastici ora vogliono il governo a precisare chiaramente che essi non devono essere ritenuti legalmente responsabili per i bambini l’infezione, a condizione che tutti i protocolli di sicurezza necessarie sono state seguite.

Il governo dovrebbe “con urgenza” affrontare il tema in modo che gli insegnanti non sono tenuti a colpa, ha detto Antonello Giannelli, presidente dell’associazione nazionale dei dirigenti scolastici.

“Non stiamo chiedendo l’immunità totale, in cui sono fatti errori. Ma se gli insegnanti testa sono osservanza di tutte le protocolli sanitari allora dovrebbero essere non essere biasimati.”

Le scuole saranno tenuti ad avere una stanza dedicata dove gli alunni che sono sospettati di avere il coronavirus possono essere isolati.

I genitori del bambino sarebbe poi lui o lei a casa prendere, consigliando immediatamente l’autorità sanitaria locale della possibile infezione. Il bambino sarebbe stato testato per Covid-19.

Se trovato ad essere positivo, tutta la classe e la sua insegnante potrebbero essere messi in quarantena per 14 giorni, secondo le linee guida in fase di studio da parte del governo. L’aula sarebbe stata accuratamente disinfettata.

Domenica scorsa, il governo ha ordinato la chiusura di tutti i locali notturni e le discoteche in mezzo a crescenti preoccupazioni che i giovani sono la cattura e la diffusione del virus, che finora ha infettato più di un quarto di milione di italiani e ucciso 35.400.

Ministri detto che c’era un grave pericolo che i giovani che catturano il virus potrebbe quindi infettare i loro genitori e nonni, alimentando una seconda ondata temuto che potrebbe mettere in pericolo la riapertura delle scuole.

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/08/18/italys-teachers-want-guarantees-wont-prosecuted-pupils-catch/

———-

Italy’s teachers want guarantees they won’t be prosecuted if pupils catch coronavirus
Schools were shut in early March but are scheduled to reopen on Sept 14

Italy’s teachers are demanding protection from prosecution if pupils catch coronavirus at school, as the government scrambles to adopt protocols in time for the start of the academic year next month.

Schools in Italy were closed in early March, just a few days before the entire country went into lockdown in a bid to halt the spread of Covid-19.

Ministers say they are determined to reopen schools on September 14 but there have been weeks of debate over class sizes, distances between desks and whether children will be obliged to wear masks in class.

Head teachers now want the government to spell out clearly that they should not be held legally responsible for children becoming infected, as long as all the necessary safety protocols were followed.

The government should “urgently” address the issue so that teachers are not held to blame, said Antonello Giannelli, the president of the national association of head teachers.

“We’re not asking for total immunity, where mistakes are made. But if head teachers are enforcing all the health protocols then they should be not be blamed.”

Schools will be required to have a dedicated room where pupils who are suspected of having the coronavirus can be isolated.

The child’s parents would then take him or her home, advising the local health authority immediately of the possible infection. The child would be tested for Covid-19.

If found to be positive, the whole class and its teacher could be placed in quarantine for 14 days, according to guidelines being studied by the government. The classroom would be thoroughly disinfected.

On Sunday, the government ordered the closure of all nightclubs and discos amid growing concerns that young people are catching and spreading the virus, which has so far infected more than a quarter of a million Italians and killed 35,400.

Ministers said there was a grave danger that young people who catch the virus could then infect their parents and grandparents, fueling a dreaded second wave which could imperil the reopening of schools.

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/08/18/italys-teachers-want-guarantees-wont-prosecuted-pupils-catch/

———-

othisha e-Italy ufuna iziqinisekiso ngeke aboshwe uma abafundi ukubamba coronavirus
Izikole yayihluthulelwe ngoNdasa kodwa ehleliwe ukuze vule oku Sept 14

othisha e-Italy sezifuna ukuvikelwa icala uma abafundi ukubamba coronavirus esikoleni, njengoba scrambles uhulumeni ukuba bamukele yezifiso ngesikhathi kokuqala konyaka wokufunda ngenyanga ezayo.

Izikole e-Italy zavalwa ngoNdasa, nje izinsuku ezimbalwa ngaphambi lonke izwe wangena Amazing ngenhloso yokuzama anqande ukusakazeka Covid-19.

Izikhonzi bathi bazimisele ukuvula izikole ngo-September 14, kodwa kuye kwaba amasonto yempikiswano phezu ikilasi osayizi, ibanga phakathi emadesiki ukuthi izingane uzophoqeleka ukugqoka buso eklasini.

Shona othisha manje ufuna uhulumeni ukuba asitshele ngokucacile ukuthi akufanele aphethwe ngokusemthethweni bazinakekele izingane batheleleke, inqobo nje uma zonke kunesidingo ukuphepha yezifiso iyalandelwa.

Uhulumeni kumele “ngokushesha” ikheli le nkinga ukuze othisha ayakhumuka ukuba sola, wathi Antonello Giannelli, umongameli inhlangano kazwelonke zekhanda othisha.

“Sisebenza ecela amasosha omzimba Imininingwane, lapho amaphutha enziwa. Kodwa uma ikhanda bothishela ngokuphoqelela yonke yezifiso impilo ke kufanele akufanele kusolwe. ”

Izikole kuyodingeka ukuba ikamelo ozinikele lapho abafundi okusolakala kokuba coronavirus kungenziwa ekhishwe inyumbazane.

abazali bengane wayebe amthathe noma emzini wakhe, ekwelulekeni igunya impilo lendawo ngokushesha nesifo kungenzeka. Ingane lwaluzovivinywa ngoba Covid-19.

Uma kutholakale ukuthi zinalesi sifo, lonke ikilasi futhi uthisha awo ayengakwazi ibekwe sodwa izinsuku ezingu-14, ngokusho iziqondiso lafundvwako nguhulumeni. Ekilasini ngabe kuqalwe ngokubulala isikhunta ngokuphelele.

NgeSonto, uhulumeni wakhipha umyalo wokuba kuvalwe zonke kuma-nightclub nasezindaweni disco kwezinhlansi ukukhathazeka okukhulayo ukuthi abantu abasha ekubambeni futhi lisakazeka igciwane, okuyinto sekungene kuze kube manje angaphezu yesine yesigidi amaNtaliyane futhi wabulala 35.400.

Izikhonzi uthe engozini enkulu ukuthi intsha ukubamba igciwane ebe- ngegciwane abazali nogogo nomkhulu bawo, babangele ukuba a ngiphelile wave yesibili okuyinto bafake kabusha izikole.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.