Kompli Talb billejlINTRODUZZJONIO Alla ginnaMulej

Kompli (Talb bil-lejl)

INTRODUZZJONI

O Alla, għinna.

Mulej, għaġġel biex tgħinna.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tmiem.

Amen. Alleluja.

Eżami tal- Kuxjenza

Dan huwa mument eċċellenti għal eżami tal-kuxjenza. F’ċelebrazzjoni komunali ta’ Komplija, wieħed mill-atti penitenzjali mogħtija fil-Missal jista’ jingħad.

Innu

Issa li d-dawl tal-ġurnata jmut,

Bil-grazzja u l-imħabba tiegħek kollha,

Inti, Ħalliel tad-dinja, nitolbu

Biex tara s-sodda tagħna hawn fuq.

Ħalli l-ħolm jitlaq u l-fantażmi jtiru,

In-nisel tal-lejl,

Żommna, bħal shrines, taħt għajnek,

Pura fl-għedewwa tagħna minkejja.

Din il-grazzja fuq il-fidwa tiegħek tikkonferixxi,

Missier, Iben ko-ugwali,

U l-Ispirtu s-Santu, il-Konsolatur,

Tliet Eterni f’Wieħed.

Salm 87 (88)
It-talb ta’ wieħed marid gravi

Mulej Alla tiegħi, insejjaħ għall-għajnuna bi nhar, nibki bil-lejl quddiemek.

Mulej Alla, is-salvatur tiegħi,

Għajjat ​​lilek bil-lejl u bil-lejl.

Ħalli t-talb tiegħi jiġi quddiemek:

dawwar widnejk għat-talba tiegħi.

Għax ruħi hija mimlija ħażen,

ħajti waslet qrib it-tmiem tagħha.

Jien magħdud ma’ dawk li jinżlu fil-ħofra:

Bqajt bla għajnuna.

Jien wieħed mill-mejtin,

bħall-maqtula li jorqdu fl-oqbra tagħhom,

li jinsabu hemm minsija,

maqtugħa mill-kura tiegħek.

Int tefgħatni fil-ħofra,

għall-gloom u d-dell tal-mewt.

Ir-rabja tiegħek tiżen fuqi;

għerquni taħt il-mewġ tiegħek.

Int ħadt lil sħabi minni:

għamiltni mibegħda quddiem għajnejhom,

Jien magħluq, forsi ma noħroġx.

Għajnejja huma dgħajfa mit-tbatijiet tiegħi.

Sejjaħlek, Mulej, il-ġurnata kollha;

Bdejt idejja lejk.

Huwa għall-mejtin li tagħmel l-għeġubijiet tiegħek?

Il-fatati se jitilgħu u jipproklamawk?

Fil-qabar, se jgħidu dwar il-qalb tajba tiegħek?

Se jgħidu dwar il-fedeltà tiegħek fil-post tal-mitluf?

Se jkunu magħrufa l-għeġubijiet tiegħek fid-dlam,

jew it-tjieba tiegħek fl-art ta’ oblivion?

U għalhekk sejjaħlek, Mulej,

u filgħodu t-talba tiegħi tiġi quddiemek.

B’liema skop, Mulej, tirrifjuta ruħi?

Għaliex taħbi wiċċek minni?

Jien fqir; minn żgħożiti kont immut;

Jien ġarrejt it-terruri li bgħatt, jien mitluf fil-konfużjoni.

Ir-rabja tiegħek ħakmetni, it-terrur tiegħek kisserni:

ħarġu madwari bħall-ilma,

assedjawni l-ġurnata kollha.

Int ħadt lil sħabi u lil dawk qrib tiegħi:

kulma fadal huma dellijiet.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tmiem.

Amen.

Mulej Alla tiegħi, insejjaħ għall-għajnuna bi nhar, nibki bil-lejl quddiemek.

It-Traduzzjoni tas-Salm

Biex tara s-salmi uffiċjali tal-Graal, ġib l-app Universalis minn Google Play jew mill-Amazon Appstore.

Qari Qasir (Ġeremija 14:9) ©

Mulej, int fostna, aħna msejħin b’ismek. Tabbandunax, Mulej Alla tagħna!

Responsorju Qasir

F’idejk, Mulej, infaħħar l-ispirtu tiegħi.

– F’idejk, Mulej, infaħħar l-ispirtu tiegħi.

Inti fdejtna, Mulej Alla tal-verità.

– F’idejk, Mulej, infaħħar l-ispirtu tiegħi.

Glorja għall-Missier u għall-Iben u għall-Ispirtu s-Santu.

– F’idejk, Mulej, infaħħar l-ispirtu tiegħi.

CanticleNunc Dimittis

Salvana, Mulej, waqt li nkunu mqajmin; jipproteġina waqt li torqod; biex inżommu għassa ma’ Kristu u nistrieħu miegħu fis-sliem.

Issa, Mgħallem, tħalli lill-qaddej tiegħek imur fil-paċi.

Int wettaqt il-wegħda tiegħek.

Għajnejja stess raw is-salvazzjoni tiegħek,

li inti ħejjejt quddiem il-popli kollha.

Dawl li jġib lill-Ġentili mid-dlam;

il-glorja tal-poplu tiegħek Iżrael.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tmiem.

Amen.

Salvani, Mulej, waqt li aħna mqajmin; jipproteġina waqt li torqod; biex inżommu għassa ma’ Kristu u nistrieħu miegħu fis-sliem.

Ejjew nitolbu.

Agħtina l-grazzja, Alla li jista’ kollox,

mela biex ningħaqdu fil-fidi ma’ Ibnek il-waħdieni,

li għadda mill-mewt u kien midfun fil-qabar,

biex nerġgħu nqumu fil-ħajja ġdida miegħu,

li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

Il-Mulej jagħtina lejl kwiet u tmiem perfett.

Amen.

Innu Marjan

Salve Regina

Sillem lilek, O Reġina, omm ta’ qalb tajba ta’ mħabba,

ħajjitna, l-hena tagħna, it-tama tagħna.

Ismagħna ngħajruk,

ulied Eva fl-eżilju tagħna.

Isma’ hekk kif aħna niġbdu, b’għajjat ​​u biki

f’din il-ħajja, f’dan il-wied tad-dmugħ.

Ejja mela, l-Avukat tagħna, dawwar lejna

il-ħarsa tal-għajnejn tagħkom u ta’ mħabba.

U urina Ġesù, il-frott imbierek ta’ ġufek,

meta fl-aħħar l-eżilju tagħna hawn jintemm.

O ġentili, O maħbuba, O verġni ħelwa Marija.

Salve, Regína, mater misericórdiæ;

vita, dulcédo et spes nostra, salve.

Ad te clamámus, éxsules, filii Evæ.

Ad te suspirámus, geméntes et flentes

in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, advocáta nostra,

illos tuos misericórdes óculos

ad nos convérte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,

nobis post hoc exsílium osténde.

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.