La prima volta della giovane donna a Paceville pre

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

La prima volta della giovane donna a Paceville prende un turno orribile

Una donna di 21 anni dalle Isole Faroe che ha visitato Paceville per la prima volta poco dopo che l’atterraggio a Malta potrebbe finire per perdere di vista in un occhio dopo essere stata colpita da una sigaretta illuminata.

L’incidente è avvenuto a tarda domenica e è stato riportato da Net News dopo che la donna è finita al Mater Dei Hospital che si riprende dall’incidente.

Il fumo è illegale nei locali notturni ma ancora un evento comune a causa della mancanza di applicazione in alcuni stabilimenti.

L’uomo che stava sventolando la sigaretta a riferire a riferirei alla scena secondi dopo che la giovane donna fu sentita gridando nel dolore che stringeva il suo occhio, mentre i suoi amici cercarono di aiutarla e chiamare un’ambulanza.

Screen Shot 2017 09 04 a 08 52 16
L’ospedale sta ancora monitorando la condizione del 21enne visto che ci sono gravi preoccupazioni che potrebbe peggiorare. In effetti, potrebbe essere in pericolo di perdere la vista, secondo le notizie nette. Un rapporto medico aggiornato deve ancora essere rilasciato.

La giovane donna ha presentato una relazione formale alla polizia, che ha richiesto l’accesso ai filmati CCTV del club, per aiutare a condurre un’indagine.

Cosa fai di questa situazione? Fateci sapere nei commenti.

https://lovinmalta.com/news/local/young-womans-first-time-in-paceville-takes-morrible-turn/
———

Young Woman’s First Time In Paceville Takes Horrible Turn

A 21-year-old woman from the Faroe Islands who visited Paceville for the first time shortly after landing in Malta could end up losing sight in one eye after she was hit by a lit cigarette.

The incident happened late on Sunday and was reported by Net News after the woman ended up at Mater Dei Hospital recovering from the accident.

Smoking is illegal at nightclubs but still a common occurrence due to lack of enforcement at some establishments.

The man who was waving the cigarette around reportedly left the scene seconds after the young woman was heard shouting in pain clutching her eye, as her friends tried to help her and call an ambulance.

Screen Shot 2017 09 04 At 08 52 16
The hospital is still monitoring the condition of the 21-year-old as there are serious concerns it might worsen. In fact, she could be in danger of losing her sight, according to Net News. An updated medical report is yet to be released.

The young woman filed a formal report to the police, who have requested access to the club’s CCTV footage, to help conduct an investigation.

What do you make of this situation? Let us know in the comments.

Young Woman’s First Time In Paceville Takes Horrible Turn


———

Okokuqala kowesifazane osemusha ePacheville kuthatha ithuba elibi

Owesifazane oneminyaka engu-21 ubudala ovela eParroe Islands evakashele okokuqala ngqa ngemuva kokufika ngemuva kokufika eMalta angagcina elahlekelwa ukubona esweni elilodwa ngemuva kokushaywa ngogwayi.

Isigameko senzeke sekwedlule isikhathi ngeSonto futhi sabikwa yizindaba zeNet ngemuva kokuthi lona wesifazane ephelile esibhedlela saseManzini esesibhedlela sasemanzini.

Ukubhema akukho emthethweni kuma-nightclub kodwa kusenesikhathi esijwayelekile ngenxa yokuntuleka kokuphoqelelwa kwezinye izikhungo.

Indoda eyayisusa ugwayi kakhutshwa kubikwa ukuthi ishiye imizuzwana yesehlakalo ngemuva kokuba lona wesifazane osemusha ezwakala ememeza ezinhlungwini eshaya iso lakhe, njengoba abangane bakhe bezama ukumsiza futhi abize i-ambulensi.

Isithombe sesikrini esingu-09 04 At 08 52 16
Isibhedlela sisabheka isimo salowo oneminyaka engu-21 ubudala njengoba kunezinto ezikhathazayo ezingathí sina. Eqinisweni, angaba sengozini yokulahlekelwa ukubona kwakhe, ngokwezindaba ezinetha. Umbiko wezokwelapha ovuselelwe usazokhishwa.

Le ntokazi yafaka umbiko ohlelekile emaphoyiseni, acele ukufinyelela ku-CCTV footage yeClub’s CCTV, ukusiza ukwenza uphenyo.

Wenzani ngalesi simo? Sazise kumazwana.

https://lovinmalta.com/News/local/Young-woman-First-The-in-paceville-Turn
———-

Jong vrou se eerste keer in Paceville neem verskriklike beurt

‘N 21-jarige vrou van die Faroëreilande wat Paceville vir die eerste keer kort ná die landing in Malta besoek het, kon uiteindelik in een oog verloor word nadat sy deur ‘n ligte sigaret getref is.

Die voorval het Sondag laat gebeur en is gerapporteer deur netto nuus nadat die vrou by die Mater Dei-hospitaal beland het wat van die ongeluk herstel het.

Rook is onwettig by nagklubs, maar steeds ‘n algemene voorkoms as gevolg van ‘n gebrek aan afdwinging by sommige inrigtings.

Die man wat die sigaret rondgewaai het, het die toneel sekondes verlaat nadat die jong vrou gehoor is dat hy haar oog in pyn geknou het, aangesien haar vriende haar probeer help en ‘n ambulans bel.

Skermskoot 2017 09 04 by 08 52 16
Die hospitaal monitor steeds die toestand van die 21-jarige aangesien daar ernstige kommer is wat dit kan vererger. Trouens, sy kan in gevaar wees om haar gesig te verloor, volgens Net Nuus. ‘N Opgedateerde mediese verslag moet nog vrygestel word.

Die jong vrou het ‘n formele verslag aan die polisie ingedien, wat toegang tot die klub se CCTV-opnames versoek het om te help om ‘n ondersoek te doen.

Wat maak jy van hierdie situasie? Laat ons weet in die kommentaar.

Young Woman’s First Time In Paceville Takes Horrible Turn


———

Hera e parë e gruas së re në Paceville merr kthesë të tmerrshme

Një grua 21-vjeçare nga Ishujt Faroe që vizitoi Paceville për herë të parë menjëherë pas uljes në Maltë mund të përfundojë pamjen e humbur në një sy pasi ajo u godit nga një cigare të ndezur.

Incidenti ndodhi vonë të dielën dhe u raportua nga lajmet neto pasi gruaja përfundoi në spitalin Mater Dei duke u shëruar nga aksidenti.

Pirja e duhanit është e paligjshme në klubet e natës, por ende një dukuri e zakonshme për shkak të mungesës së zbatimit në disa institucione.

Njeriu që po mbante cigaren rreth thuhet se u largua nga skena e skenës pasi gruaja e re u dëgjua duke bërtitur në dhimbje duke mbajtur syrin e saj, pasi miqtë e saj u përpoqën ta ndihmonin dhe të thërrisnin një ambulancë.

Shot ekran 2017 09 04 në 08 52 16
Spitali ende po monitoron gjendjen e 21-vjeçarit, pasi ka shqetësime serioze që mund të përkeqësohet. Në fakt, ajo mund të jetë në rrezik të humbjes së shikimit të saj, sipas lajmit neto. Një raport mjekësor i përditësuar ende duhet të lirohet.

Gruaja e re paraqiti një raport formal në polici, të cilët kanë kërkuar qasje në pamjet CCTV të klubit, për të ndihmuar në kryerjen e një hetimi.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.