Lacquisto di passaporti maltesi salv la mia famigl

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

‘L’acquisto di passaporti maltesi salvò la mia famiglia dalla guerra’

Una giovane donna yemenita è diventata forse la prima persona a parlare pubblicamente sull’acquistare un passaporto maltese, dicendo alla BBC ha salvato la sua famiglia da una vita di guerra.

AMAR AL-SADI, 24, FLED WAR-TORN YEMEN insieme ai suoi genitori e quattro fratelli due anni fa su un volo di evacuazione delle Nazioni Unite.

A differenza di altri yemeni che sono stati costretti a lasciare la guerra civile nel loro paese come rifugiati, Al-Sadi è stato abbastanza fortunato da provenire da una famiglia ricca abbastanza da offrire una cittadinanza maltese attraverso il programma dell’investitore individuale.

Screen Shot 2017 08 23 Alle 11 08 49
“Non penso che nessuno nel mondo vorrebbe vivere in quel modo”, ha detto. “Eravamo addormentati un giorno e abbiamo sentito una bomba davvero grande nelle vicinanze. Faceva paura. Ho ancora amici nello Yemen. Mi dicono che le persone stanno morendo del colera. Alcuni di loro cercano di andarsene, ma non possono perché nessuno accetterà i loro passaporti adesso. ”

L’indice Global Passport ha classificato il passaporto maltese come il settimo settimo più potente del mondo, insieme a cecie e islanda. L’IIP è stato classificato come il più potente schema di cittadinanza per investimenti nel mondo – davanti a Bulgaria, Cipro e un gruppo di paesi caraibici.

“Alcuni [yemeni] cercano di andarsene, ma non possono perché nessuno accetterà i loro passaporti adesso”

Amar al-Sadi, cittadino maltese

La cittadinanza maltese arriva ad un prezzo di € 650.000 per il richiedente principale, oltre ad altri € 25.000 per il coniuge del richiedente e ad ogni bambino di età compresa tra 17 e altri € 50.000 per ogni bambino di età compresa tra 17 e 26 anni.

Richiede anche nuovi cittadini maltesi a comprare una proprietà del valore di almeno € 350.000 o noleggiare una proprietà per almeno € 16.000 in cinque anni.

L’intervista della BBC con Al-SADI è stata presentata durante una caratteristica del regime di vendita-of-cittadinanza di Malta, che includeva anche un rapporto in come alcuni nuovi cittadini maltesi stanno affittando appartamenti a runtime a basso costo senza sempre il piede di passo in piedi, di conseguenza gonfiore il mercato immobiliare in affitto.

Sei d’accordo con la vendita di Passport Schema di Malta? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

‘Buying Maltese Passports Saved My Family From War’


———

‘Buying Maltese Passports Saved My Family From War’

A young Yemeni woman has become possibly the first person to publicly speak out about buying a Maltese passport, telling the BBC it saved her family from a life of war.

Amar Al-Sadi, 24, fled war-torn Yemen along with her parents and four siblings two years ago on a United Nations evacuation flight.

Unlike other Yemenis who were forced to leave the civil war in their country as refugees, Al-Sadi was fortunate enough to come from a family wealthy enough to afford Maltese citizenship through the Individual Investor Programme.

Screen Shot 2017 08 23 At 11 08 49
“I don’t think anyone in the world would want to live that way,” she said. “We were asleep one day and we heard a really big bomb nearby. It was scary. I still have friends in Yemen. They tell me people are dying of cholera. Some of them do try to leave, but they can’t because no one will accept their passports now.”

The Global Passport Index has ranked the Maltese passport as the joint seventh most powerful in the world, along with Czechia and Iceland. The IIP has been ranked as the most powerful citizenship-by-investment scheme in the world – ahead of Bulgaria, Cyprus, and a bunch of Caribbean countries.

“Some [Yemenis] do try to leave, but they can’t because no one will accept their passports now”

Amar Al-Sadi, Maltese citizen

Maltese citizenship comes at a price of €650,000 for the main applicant, plus an additional €25,000 for the applicant’s spouse and each child aged up to 17 and a further €50,000 for each child aged between 17 and 26.

It also requires new Maltese citizens to either buy a property worth at least €350,000 or to rent a property out for at least €16,000 over five years.

The BBC’s interview with Al-Sadi was featured during a feature on Malta’s sale-of-citizenship scheme, which also included a report into how some new Maltese citizens are renting run-down apartments on the cheap without ever stepping foot into them, consequently bloating the rental property market.

Do you agree with Malta’s sale of passport scheme? Let us know in the comments below.

‘Buying Maltese Passports Saved My Family From War’


———

‘Ukuthenga amaphasiphothi aseMalta kwasindisa umndeni wami empini’

Owesifazane osemusha we-Yemeni useye waba umuntu wokuqala okhuluma esidlangalaleni ngokuthenga ipasipoti yaseMalta, atshele i-BBC ukuthi ayisindise umndeni wayo empilweni yempi.

U-Amar al-Sadi, 24, u-Yemen waklebhuka wamba kanye nabazali bakhe nezingane ezine eminyakeni emibili edlule endizeni efudumele yeZizwe Ezihlangene.

Ngokungafani namanye ama-Yemenis aphoqelelwa ukuba ashiye impi yombango ezweni labo njengababaleki, i-Al-Sadi yaba nenhlanhla eyanele ukuba ivele emndenini ocebile ngohlelo lwabatshalizimali ngokwanele.

Isithombe sesikrini esingu-08 23 ngo-11 08 49
“Angicabangi ukuthi noma ngubani emhlabeni angafuna ukuphila ngaleyondlela,” kusho yena. “Sasilala ngolunye usuku futhi sazwa ibhomu elikhulu impela eliseduze. Kwakuyesabeka. Ngisenabangane eY Yemen. Bangitshela ukuthi babulawa yikholera. Abanye babo bazama ukuhamba, kepha abakwazi ngoba akekho noyedwa ozokwamukela amaphasiphothi abo manje. ”

I-Global Passport Index isibekele ipasipoti yaseMalta njengohlangene lwesikhombisa kakhulu emhlabeni, kanye neCzechia ne-Iceland. I-IIP ibalwa njengehlelo elinamandla kakhulu lokulwa nokutshala imali emhlabeni – ngaphambi kweBulgaria, eCyprus kanye nesixuku samazwe aseCaribbean.

“Enye i- [Yemenis] izama ukuhamba, kepha ngeke ngoba akekho ozokwamukela amaphasiphothi abo manje”

Amar al-Sadi, isakhamuzi saseMalta

Ukuba yisakhamuzi saseMalta kuza ngentengo ye- € 650,000 yomenzi wesicelo oyinhloko, kanye ne- € 25,000 eyengeziwe yomlingani womfakisicelo kanye nengane ngayinye eneminyaka engu-17 ubudala kanye nengane ngayinye eneminyaka engu-26 ubudala eneminyaka ephakathi kuka-17 no-26.

Kudinga nokuthi izakhamizi ezintsha zaseMalta zizothenga impahla ebiza okungenani i- € 350,000 noma ukuqasha impahla okungenani i- € 16,000 ngaphezulu kweminyaka emihlanu.

Ingxoxo ye-BBC ne-Al-Sadi yavezwa ngesikhathi sesikimu sokuthengisa kukaMalta-of-patizelban, okubuye kwahlanganisa nombiko wokuthi ezinye izakhamizi ezintsha zaseMalta ziqasha kanjani amafulethi ashibhile ngaphandle kwayo, ngenxa yalokho aqhakaza imakethe yempahla yokuqasha.

Ngabe uyavumelana nokuthengiswa kukaMalta kohlelo lwephasiphothi? Sazise kumazwana angezansi.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.