laiuto della grazia di Dio condurre una vita moral

l’aiuto della grazia di Dio, condurre una vita moralmente buona; ha quindi ridotto l’influenza
della colpa di Adamo a cattivo esempio. I primi riformatori protestanti, sulla
al contrario, l’uomo che ha insegnato origliiarsin ha rad camente p_erverted e des
troyed la sua libertà; hanno identificato l’uomo il peccato è inherite􀁬ch con la
la tendenza al male (concupiscentia), che sarebbe insormontabile. Il
Chiesa si è pronunciata sul senso del dato rivelato su originali
peccato soprattutto al Concilio di Orange (529) 296 e una t del Consiglio
di
_
Tre! Lt (1 546) 0,297
Una dura battaglia. . .
J 407 La dottrina del peccato originale, strettamente connessa con quella di
􀁭 redenzione operata da Cristo, offre il discernimento lucida della situazione dell’uomo
e l’attività in tutto il mondo. Dal peccato dei progenitori, il diavolo 2015
ha acquisito un certo dominio sull’uomo, anche se l’uomo 2852
rimane libero. Il peccato originale comporta “prigionia sotto il potere di lui
che da allora aveva il potere della morte, che è il diavolo. “298
L’ignoranza del fatto che l’uomo ha una natura ferita, incline al male, r dà causa di gravi errori nel campo dell’educazione, della politica, 1 888,
l’azione sociale, 299 e la morale.
408 Le conseguenze del peccato originale e di personale di tutti gli uomini
peccati mettono il mondo nel suo complesso nella condizione peccaminosa, descritto
in espressione di san Giovanni, “il peccato del mondo”. Questa espressione 300
può anche fare riferimento al negat􀁫fluenceexerted sulle persone da
situazioni comunitarie e dalle strutture sociali che sono il frutto di 1 865
sins.301 maschile
409 Questo drammatica situazione di “tutto il mondo [che] è in
il potere del maligno “302 rende la vita dell’uomo una lotta: 251 6
Tutta la storia dell’uomo è stata la storia di Dour
combattere con le forze del male, che si estende, quindi il nostro Signore dice
noi, dagli albori della storia fino all’ultimo giorno. scoperta
si è nel bel mezzo del campo di battaglia uomo deve lottare per
fare ciò che è giusto, ed è a caro prezzo a se stesso, e aiutata
per grazia di Dio ‘s, t tha riesce a raggiungere il suo proprio interno
integrity.303
296 DS 371-372.
297 Cfr DS 1510-1516.
298 Concilio di Trento {1 546): DS 151 1; cf. Eb 02:14.
299 Cfr Giovanni Paolo II, CA 25.
300 Gv 1: 29.
301 Cf. Giovanni Paolo II, RP 16.
302 1 Gv 5,19; d. 1 Pt 5: 8.
303 GS 37 § 2.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

help of God’s grace, lead a morally good life; he thus reduced the influence
of Adam’s fault to bad example. The first Protestant reformers, on the
contrary, taught that origliiarsin has rad ically p_erverted man and des
troyed his freedom; they identified the sin inherite􀁬ch man with the
tendency to evil (concupiscentia), which would be insurmountable. The
Church pronounced on the meaning of the data of Revelation on original
sin especially at the sE�cond Council of Orange (529)296 and a t the Council
of
_
Tre!lt ( 1 546).297
A hard battle . . .
J 407 The doctrine of original sin, closely connected with that of
􀁭 redemption by Christ, provides lucid discernment of man’s situation
and activity in the world. By our first parents’ sin, the devil 2015
has acquired a certain domination over man, even though man 2852
remains free. Original sin entails ” captivity under the power of him
who thenceforth had the power of death, that is, the devil.”298
Ignorance of the fact that man has a wounded nature inclined to r evil gives rise to serious errors in the areas of education, politics, 1 888 ,
social action,299 and morals.
408 The consequences of original sin and of all men’s personal
sins put the world as a whole in the sinful condition aptly described
in St. John’s expression, “the sin of the world.”300 This expression
can also refer to the negat􀁫fluenceexerted on people by
communal situations and social structures that are the fruit of 1 865
men’s sins.301
409 This dramatic situation of “the whole world [which] is in
the power of the evil one”302 makes man’s life a battle: 251 6
The whole of man’s history has been the story of dour
combat with the powers of evil, stretching, so our Lord tells
us, from the very dawn of history until the last day. Finding
himself in the midst of the battlefield man has to struggle to
do what is right, and it is at great cost to himself, and aided
by God ‘s grace, tha t he succeeds in achieving his own inner
integrity.303
296 DS 371-372.
297 Cf. DS 1510-1516.
298 Council of Trent {1 546): DS 151 1; cf. Heb 2:14.
299 Cf. John Paul II, CA 25.
300 Jn 1 :29.
301 Cf. John Paul II, RP 16.
302 1 Jn 5:19; d. 1 Pet 5:8.
303 GS 37 § 2.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

Ngosizo umusa kaNkulunkulu, kuholele ukuphila kokuziphatha okuhle; ngaleyo ndlela wabululaza ithonya
yephutha ka-Adamu ukuba isibonelo esibi. Eyokuqala bezinguquko abangamaProthestani, phezu
Kunalokho, wafundisa umuntu origliiarsin uye rad ically p_erverted futhi des
troyed inkululeko yakhe; bona lo mlisa isono inherite􀁬ch ne
ukuthambekela okubi (concupiscentia), obekungadala zingangentaba. I
Isonto abusisa ngaso incazelo idatha yesAmbulo okusekuqaleni
sin ikakhulukazi yesibili oPhethe Orange (529) 296 kanye t uMkhandlu
ka
_
Tre! Lt (1 546) .297
Bekusele kanzima. . .
J 407 Imfundiso isono sokuqala, nokuhlobene kakhulu ukuthi we
􀁭 wokuhlengwa ngoKristu, inikeza ukuqonda zinengqondo ka isimo somuntu
nomsebenzi emhlabeni. Ngokona abazali bethu bokuqala ‘, uSathane 2015
usezuze a ukubusa ezithile phezu indoda, yize indoda 2852
luyohlala free. isono sokuqala imayelana nani “ekuthunjweni kwamandla kuye
ngubani unesono obe nawo amandla okufa onguSathane, udeveli. “298
Ukungazi iqiniso lokuthi umuntu imvelo eyayilimele athambekele ekusebenziseni r okubi kuphakamisa amaphutha amabi ezindaweni imfundo, ezombusazwe, 1 888,
isinyathelo somphakathi, 299 kanye nokuziphatha.
408 Nemiphumela yesono sokuqala futhi siqu wonke amadoda sika
izono ukubeka izwe lilonke ku nesono sabuchaza kahle
e Inkulumo St John sika, “isono emhlabeni.” 300 Le nkulumo
futhi lingabhekisela negat􀁫fluenceexerted abantu by
izimo wumphakathi ngokuhlanganyela kanye nezinhlelo izakhiwo zomphakathi isithelo 1 865
sins.301 zabesilisa
409 Lesi simo ngokumangalisayo “umhlaba wonke [okuyinto] uku
amandla omubi “302 kwenza ukuphila komuntu ukulwa: 251 6
Lonke komlando womuntu bekulokhu indaba Dour
ukuzinqoba amandla yobubi, elula, ngakho iNkosi yethu ekutshela
nathi, kusukela kakhulu komlando kuze kube usuku lokugcina. Ukuthola
yena phakathi indoda yempi kufanele ukushikashikekela
ukwenza okulungile, futhi kuba wavuma ukuba alahlekelwe kakhulu, futhi abasizwa
ngomusa kaNkulunkulu, tha t ephumelela ekufezeni kwangaphakathi sakhe
integrity.303
296 DS 371-372.
297 cf. DS 1510-1516.
298 UMkhandlu WaseTrent {1 546): DS 151 1; qhathanisa Heb 2:14.
299 cf. John Paul II, CA 25.
300 Joh 1: 29.
301 cf. John Paul II, RP 16.
302 1 Joh 5:19; d. 1 Pet 5: 8.
303 GS 37 § 2.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.