Lapprendistato di fase I tre passaggi o modalitCon

L’apprendistato di fase I tre passaggi o modalità
Con il principio descritto sopra vi guida nelle scelte, è necessario
pensare a tre passaggi essenziali nella vostra apprendistato, ognuno si sovrappongono
l’altro. Questi passaggi sono: profonda osservazione (modalità passiva), Abilità
Acquisizione (The Practice Mode), e Sperimentazione (modalità attiva).
Tenete a mente che un apprendistato può venire in molte forme diverse. esso
può accadere in un unico luogo per diversi anni, oppure può essere costituito da più
posizioni differenti in luoghi diversi, una sorta di apprendistato composto
che coinvolge molte competenze diverse. Si può comprendere un mix di scuola di specializzazione e
esperienza pratica. In tutti questi casi, vi aiuterà a pensare in termini
di questi passaggi, anche se potrebbe essere necessario per dare maggior peso ad un particolare
uno a seconda della natura del vostro campo.

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

The Apprenticeship Phase—The Three Steps or Modes
With the principle outlined above guiding you in your choices, you must
think of three essential steps in your apprenticeship, each one overlapping
the other. These steps are: Deep Observation (The Passive Mode), Skills
Acquisition (The Practice Mode), and Experimentation (The Active Mode).
Keep in mind that an apprenticeship can come in many different forms. It
can happen at one place over several years, or it can consist of several
different positions in different places, a kind of compound apprenticeship
involving many different skills. It can include a mix of graduate school and
practical experience. In all of these cases, it will help you to think in terms
of these steps, although you may need to give added weight to a particular
one depending on the nature of your field.

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

I umsebenzi Isigaba-The Three Izinyathelo noma Amamodi
Nge isimiso echazwe ngenhla okubangela ukuba unyathele nezinqumo zakho, kumele
cabanga ngezinyathelo ezintathu ezibalulekile e umsebenzi wakho, ngamunye agqagqene
omunye. Lezi zinyathelo: Deep Okubukwa (I Passive Mode), Amakhono
Ukuthola (The Practice Mode), kanye nokucwaninga (Active Mode).
Khumbula ukuthi ukufundela umsebenzi ingeza ngezindlela eziningi ezahlukene. it
kungenzeka endaweni eyodwa phezu kweminyaka eminingana, noma kungaba aqukethe eziningana
izikhundla ezahlukene ezindaweni ezahlukene, uhlobo umsebenzi kwakwakhe
ezihilela amakhono eziningi ezahlukene. Zingahlanganisa okuxubene iziqu esikoleni futhi
isipiliyoni esiwusizo. Kuzo zonke lezi zimo, kuyokusiza ukuba sicabange ngendlela yokuhlakanipha
salezi zinyathelo, nakuba kungase kudingeke ukuba akhathazeke ingezwe ku ethile
eyodwa kuye ubunjalo ensimini yakho.

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

Die Vakleerlinge Fase-die Drie Stappe of Modes
Met die beginsel hierbo om u te lei in jou keuses uiteengesit, moet jy
dink aan drie belangrike stappe in jou vakleerlingskap, elkeen oorvleuelende
die ander. Hierdie stappe is: Diep Waarneming (Die passiewe modus), Vaardighede
Verkryging (Die modus Practice), en Eksperimentering (Die Active af).
Hou in gedagte dat ‘n vakleerlingskap kan kom in baie verskillende vorme. Dit
kan gebeur op een plek oor ‘n paar jaar, of dit kan bestaan ​​uit verskeie
verskillende posisies in verskillende plekke, ‘n soort van mengsel vakleerlingskap
waarby baie verskillende vaardighede. Dit kan ‘n mengsel van nagraadse skool sluit en
praktiese ervaring. In al hierdie gevalle, sal dit jou help om te dink in terme
van hierdie stappe, hoewel jy mag nodig wees om meer gewig te gee aan ‘n bepaalde
een na gelang van die aard van jou veld.

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

Të Apprenticeship Faza-Tre Hapat ose Modes
Me parimin përshkruara më lart ju udhëzojë në zgjedhjet tuaja, ju duhet të
mendoj se e tre hapa thelbësore në mësim tuaj, secili mbivendosje
tjetri. Këto hapa janë: Deep Vëzhgimi (The Mode pasiv), Aftësi
Fitimi (Mode Praktika), dhe Eksperimentimi (The Active Mode).
Mbani në mend se një mësim mund të vijnë në shumë forma të ndryshme. ajo
mund të ndodhë në një vend gjatë disa viteve, ose ajo mund të përbëhet nga disa
pozicione të ndryshme në vende të ndryshme, një lloj zanati përbërë
që përfshin aftësi të ndryshme. Ajo mund të përfshijë një përzierje e shkollës pasuniversitare dhe
Përvoja praktike. Në të gjitha këto raste, ajo do të ju ndihmojë për të menduar në terma
nga këto hapa, edhe pse ju mund të kenë nevojë për të dhënë peshë të shtuar për një të veçantë
një varësi nga natyra e fushës tuaj.

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

የ አፕሬንትሽፕ ደረጃ-ሦስቱ እርምጃዎች ወይም ሞዶች
መሠረታዊ በእርስዎ ምርጫ ውስጥ በመምራት ከላይ የተዘረዘሩትን ጋር, ማድረግ ያለብዎት
እያንዳንዱ ሰው ተደራቢ በእርስዎ ኮንቴክስት ውስጥ ሦስት ወሳኝ እርምጃዎች ማሰብ
ሌላው. እነዚህ እርምጃዎች ናቸው; ጥልቅ ታዛቢዎች (ዘ ተገብሮ ሁነታ), ክህሎቶች
ማግኛ (ዘ ሙከራ ሁነታ), እና ሙከራ (ዘ ንቁ ሁነታ).
አንድ ኮንቴክስት በብዙ የተለያዩ ቅርጾች ላይ ሊመጣ እንደሚችል ከግምት ውስጥ ያስገቡ. ይህ
ለበርካታ ዓመታት በላይ በአንድ ቦታ ላይ ሊከሰት ይችላል; ወይም በርካታ ሊያካትት ይችላል
በተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ የሥራ, ኮምፓውንድ ኮንቴክስት አንድ ዓይነት
ብዙ የተለያዩ ችሎታዎች የሚያካትቱ. ይህ ምረቃ ትምህርት ቤት ድብልቅ ሊያካትት ይችላል እና
ተግባራዊ ልምድ. በእነዚህ አጋጣሚዎች ሁሉ ላይ: አንተ አንፃር ማሰብ ይረዳሃል
እነዚህን እርምጃዎች ምክንያት, አንድ የተለየ ታክሏል ክብደት መስጠት ሊያስፈልጋቸው ይችላል ቢሆንም
አንድ ሰው የእርስዎን መስክ ተፈጥሮ ላይ በመመስረት.

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

والتلمذة المرحلة في ثلاث خطوات أو أوضاع
مع مبدأ المحددة أعلاه توجيه لكم في اختياراتك، يجب عليك
التفكير في ثلاث خطوات أساسية في التدريب الخاص بك، كل واحد متداخلة
الأخرى. هذه الخطوات هي: ديب مراقبة (الوضع السلبي)، مهارات
الاستحواذ (ووضع الممارسة)، والتجريب (الوضع النشط).
نضع في اعتبارنا أن التلمذة الصناعية يمكن أن تأتي في أشكال مختلفة كثيرة. هذا
يمكن أن يحدث في مكان واحد على مدى عدة سنوات، أو أنها يمكن أن تتكون من عدة
مواقف مختلفة في أماكن مختلفة، وهو نوع من التدريب المهني مركب
التي تشمل العديد من المهارات المختلفة. ويمكن أن تشمل مزيجا من كلية الدراسات العليا و
خبرة عملية. في كل هذه الحالات، وسوف تساعدك على التفكير في
من هذه الخطوات، على الرغم من أنك قد تحتاج إلى إعطاء الوزن إضافة إلى معين
واحد تبعا لطبيعة مجال عملك.

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

Այն ԱՇԿԵՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ փուլ Երեք քայլերը կամ եղանակները
Հետ սկզբունքը վերը նշված առաջնորդել ձեզ, ձեր ընտրության, դուք պետք է
կարծում եմ, որ երեք էական քայլերի ձեր աշկերտություն, ամեն մեկը overlapping
մյուսը. Այդ քայլերն են `Deep դիտորդական (The Պասիվ Տարբերակ), հմտություններ
Ձեռքբերում (պրակտիկան Տարբերակ), եւ Փորձերի (Ակտիվ ռեժիմ):
Հիշեք, որ մի աշկերտություն կարող է գալ տարբեր ձեւերով: այն
կարող է տեղի ունենալ մեկ տեղում ավելի քան մի քանի տարի է, կամ այն ​​կարող է բաղկացած լինել մի քանի
տարբեր դիրքերը տարբեր վայրերում, մի տեսակ բաղադրություն աշկերտություն
ներգրավելով տարբեր հմտություններ: Այն կարող է ներառել մի խառնուրդ բարձրագույն դպրոց եւ
գործնական փորձը: Ի վերջո այդ դեպքերում, դա կօգնի ձեզ է մտածել առումով
Այդ քայլերի, թեեւ դուք կարող եք անհրաժեշտ է տալ ավելացված քաշ է, մասնավորապես,
մեկ կախված բնույթից ձեր դաշտում.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.