lationships171 questo ci porta non solo per ammira

lationships.171 questo ci porta non solo per ammirare le molteplici connessioni esistenti tra le creature, ma anche per scoprire una chiave per la nostra realizzazione. La persona umana si fa più, matura sempre di più è santificato nella misura in cui lui o lei entra in relazioni, di uscire da se stessi per vivere in comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature. In questo modo, fanno il loro proprio che dinamicità trinitaria che Dio impressa in loro quando furono creati. Tutto è interconnesso, e questo ci invita a sviluppare una spiritualità di quella solidarietà globale che scaturisce dal mistero della Trinità.
VIII
. Q regina di tutta la creazione
241.
Maria, la Madre che si preoccupava per Gesù, ora si preoccupa con affetto materno e il dolore per questo mondo ferito. Proprio come il suo cuore trafitto pianto la morte di Gesù, così ora si addolora per le sofferenze dei poveri crocifisso e per le creature di questo tipo di rifiuti di cui il mondo di potere umano. Completamente trasfigurata, che ora vive con Gesù, e tutte le creature cantare della sua correttezza. Lei è la donna, “vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle”
(Ap 12: 1). Portato verso il cielo, lei è la Madre e Regina di tutta la creazione. Nel suo corpo glorificato, insieme con Cristo risorto, parte della creazione ha raggiunto la pienezza della sua bellezza. Lei
171 Cfr Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 11, art. 3; q. 21, art. 1, ad 3; q. 47, art. 3.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

lationships.171 This leads us not only to marvel at the manifold connections existing among creatures, but also to discover a key to our own fulfilment. The human person grows more, matures more and is sanctified more to the extent that he or she enters into relationships, going out from themselves to live in communion with God, with others and with all creatures. In this way, they make their own that trinitarian dynamism which God imprinted in them when they were created. Everything is interconnected, and this invites us to develop a spirituality of that global solidarity which flows from the mystery of the Trinity.
VIII
. Q queen of all creation
241.
Mary, the Mother who cared for Jesus, now cares with maternal affection and pain for this wounded world. Just as her pierced heart mourned the death of Jesus, so now she grieves for the sufferings of the crucified poor and for the creatures of this world laid waste by human power. Completely transfigured, she now lives with Jesus, and all creatures sing of her fairness. She is the Woman, “clothed in the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars”
(Rev 12:1). Carried up into heaven, she is the Mother and Queen of all creation. In her glorified body, together with the Risen Christ, part of creation has reached the fullness of its beauty. She
171 Cf. Thomas Aquinas, Summa Theologiae, I, q. 11, art. 3; q. 21, art. 1, ad 3; q. 47, art. 3.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

lationships.171 Lokhu kuholela ukuba singagcini nje ngokuba ziyamangala lapho uxhumano ezininginingi ekhona phakathi kwezidalwa, kodwa futhi ukuthola ukhiye sibe nokugcwaliseka ezimpilweni zethu siqu. Umuntu womuntu ikhula ngaphezulu, ukuvuthwa kakhudlwana futhi ungcwelisiwe ngaphezulu ngokwezinga ukuthi engena ubudlelwano, uphuma ngokwabo ukuba siphile ukuhlanganyela noNkulunkulu, nabanye kanye nabo bonke izidalwa. Ngale ndlela, benza siqu ukuthi dynamism yabo zintathu okuyinto uNkulunkulu sihleli kuzo mhla bedalwa. Konke kuhlobene, futhi lokhu izimemo ukuba sihlakulele ingokomoya ukuthi ubumbano lwembulunga yonke okuyinto ogeleza usuka imfihlakalo kaZiqu-zintathu.
VIII
. Q indlovukazi yonke indalo
241.
UMariya, Umama ngubani wanakekela uJesu, manje uyabakhathalela uthando komama kanye ubuhlungu kuleli zwe alimele. Njengoba nje inhliziyo yakhe abamhlaba balilela ukufa kukaJesu, ukuze manje yena uzwela nabantu ekuhluphekeni kwabo abampofu ebethelwe futhi kwezidalwa lokhu kusaphaza okungaka wabeka emhlabeni ngamandla womuntu. isimo ngokuphelele, manje usehlala noJesu, futhi zonke izidalwa ukucula wokulungile wakhe. She is Owesifazane, “embethe ilanga, ne inyanga ngaphansi kwezinyawo zakhe, futhi naye amabombo kukhona umqhele wezinkanyezi eziyishumi nambili”
(IsAm 12: 1). Wenyuselwa ezulwini, yena unguNina neNdlovukazi layo yonke indalo. Emzimbeni wakhe okhazinyulisiwe, kanye noKristu lakhuphuka, siyinxenye yendalo ifinyelele ukugcwala ubuhle bayo. yena
171 cf. UThomas Aquinas Summa Theologiae, mina, q. 11, ubuciko. 3; q. 21, ubuciko. 1, isikhangiso 3; q. 47, ubuciko. 3.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

lationships.171 Dit lei ons nie net te verwonder aan die veelvuldige verbindings bestaande onder wesens, maar ook om ‘n sleutel tot ons eie vervulling ontdek. Die menslike persoon groei meer, verval al hoe word geheilig meer in die mate waarin hy of sy ‘verhoudings, gaan uit hulself te leef in gemeenskap met God, met ander en met alle skepsele. Op hierdie manier, hulle maak hul eie wat trinitariese dinamika wat God in hulle ingeprent toe hulle geskape is. Alles is verbind, en hierdie nooi ons om ‘n spiritualiteit van daardie globale solidariteit wat vloei uit die geheim van die Drie-eenheid te ontwikkel.
VIII
. Q koningin van die hele skepping
241.
Maria, die moeder wat vir Jesus gesorg, omgee nou met die moeder liefde en pyn vir hierdie gewonde wêreld. Net soos haar deurboor hart treur oor die dood van Jesus, so nou is sy hartseer vir die lyding van die gekruisigde armes en vir die diere van die verwoes wêreld deur menslike krag. Heeltemal van gedaante verander, sy woon nou saam met Jesus, en alle skepsels sing van haar regverdigheid. Sy is die vrou, “geklee in die son, die maan was onder haar voete, en op haar hoof ‘n kroon van twaalf sterre”
(Op 12: 1). Gedra is in die hemel, sy is die moeder en Koningin van die hele skepping. In haar verheerlikte liggaam, saam met die opgestane Christus, deel van die skepping het die volheid van sy skoonheid bereik. sy
171 Vgl Thomas Aquinas, som Theologiae, ek, q. 11, art. 3; q. 21, art. 1, ad 3; q. 47, art. 3.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

lationships.171 kjo çon ne jo vetëm për mrekulli në lidhjet e shumta ekzistuese në mesin e krijesave, por edhe për të zbuluar një çelës për vetë përmbushjen tonë. Personi njerëzor rritet më shumë, maturohet më shumë dhe është shenjtëruar më shumë në atë masë që ai ose ajo hyn në marrëdhënie, duke shkuar nga vetë për të jetuar në bashkësi me Perëndinë, me të tjerët dhe me të gjitha krijesat. Në këtë mënyrë, ata e bëjnë vetë atë dinamizmin e tyre trinitare që Perëndia shtypur në ta, kur ata u krijuan. Çdo gjë është e ndërlidhur, dhe kjo na fton për të zhvilluar një spiritualitetin e asaj solidaritet global i cili rrjedh nga misterin e Trinisë.
VIII
. Q mbretëresha e gjithë krijimit
241.
Maria, nëna e cila kujdesej për Jezusin, tani kujdeset me dashuri nënës dhe dhimbje për këtë botë të plagosur. Ashtu si zemra e saj shpuar mbajtën zi vdekjen e Jezusit, kështu që tani ajo hidhërohesh fort për vuajtjet e të varfërve kryqëzuar dhe për krijesat e këtij mbeturinave përcaktuara botërore me fuqinë njerëzore. shpërfytyruar plotësisht, ajo tani jeton me Jezusin, dhe të gjitha krijesat të këndojnë me gëzim drejtësinë e saj. Ajo është gruaja “, veshur me diell, me hënën poshtë këmbëve të saj, dhe mbi të kokë një kurorë me dymbëdhjetë yje”
(Rev 12: 1). Morën lart në qiell, ajo është nëna dhe Mbretëresha e të gjithë krijimit. Në trupin e saj të lavdëruar, së bashku me Krishtin e Ngjallur, pjesë e krijimit ka arritur plotësinë e bukurinë e saj. Ajo
171 Cf. Thomas Aquinas, Summa Theologiae, I, q. 11, art. 3; q. 21, art. 1 Shpallja 3; q. 47, art. 3.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.